Wie overwint……..Luther of Rome

2017 is uitgeroepen tot het Lutherjaar. Het is 500 jaar geleden dat Luther op 31 oktober 1517 de 95 stellingen aan de kerkdeuren van Wittenberg timmerde. Het waren 95 klachten tegen de gevestigde Roomse kerk. Op grond van de Bijbel ontdekte Luther vele dwalingen en misstanden in de kerk. De Bijbel was toen nog niet voor het volk beschikbaar en over het algemeen geloofde men wat de kerk voorschreef. Lange tijd was het bezit van de Bijbel strafbaar. Het was niet Luthers´ bedoeling om uit de gevestigde staatskerk te stappen, maar om de on-Bijbelse leerpunten aan de kaak te stellen en een hervorming teweeg te brengen. De weerstand vanuit Rome was echter zo groot dat hij werd geëxcommuniceerd en in de ban gedaan. Zijn leven was hij niet zeker. Allen die inzagen dat Luther gelijk had werden als ketters bestempeld en konden de brandstapel of martelingen tegemoet zien Niet voor niets kwam ook Luther tot de conclusie dat het pausdom de anti-christ was. Gedrurende zo’n 1200 jaar had de kerk zowel geestelijke als politieke macht. Daardoor ontstonden er ook verschrikkelijke vervolgingen. Zelfs koningen en vorsten moesten onder bedreiging van de pauselijke ban naar het gezag van Rome luisteren. Naar schatting hebben 40 tot 50 miljoen mensen hun leven voor de waarheid gegeven.

De hervormingen die Luther en andere hervormers voorstonden werden met blijdschap door velen in en buiten Europa ontvangen. De naam “Protestanten” is ontleend aan het protest tegen de dwaalleer van de kerk van Rome. Doordat de Bijbel in toegankelijke taal verspreid begon te worden, kwamen velen tot inzicht. Niet voor niets werd de 18e eeuw de eeuw van verlichting genoemd.

Op 31 oktober 2016 werd in het Zweedse Lund het Lutherjaar (500 jaar Luther) geopend. Opmerkelijk was dat de paus bij de opening de eregast was. Er werd ook een verklaring ondertekend dat Lutheranen en de Roomse kerk in de toekomst samen zullen optrekken. De vraag rijst; zijn de verschillen op grond van de Bijbel tussen protestanten en katholieken inmiddels opgelost? Berust de aanbidding van God nu op Geest en waarheid? ( Volgens Johannes 4: 23 wil God zo aanbeden worden) Of is er sprake dat de protestanten zich hebben laten inpalmen door Rome, of andersom? Wie heeft er overwonnen? Het is bekend dat Rome als tegenzet van de reformatie een contra-reformatie in het leven geroepen heeft; de Jezuïten. Het doel is het protestantisme de kop in te drukken. Is dit nu gelukt?

Hoewel de Bijbel nu voor ieder mens toegankelijk is, is de kennis van de inhoud niet groot. Vele dwalingen waar Luther op wees bestaan nog steeds. De aflaat (het afkopen van zonden door geld of goede werken) bestaat nog steeds. Verering en bemiddeling van heiligen, de leer van hel en vagevuur, de mis waarin wijn en de hostie veranderen in bloed en lichaam van Christus. Verering van de paus met al zijn pracht en praal staat in schril contrast met de eenvoud van Jezus Christus. Rome claimt ook de macht te hebben om Gods 10 geboden te veranderen (In de Katholieke catechismus vinden we het 2e en 4e gebod veranderd). Een overduidelijk bewijs is de vervanging van de sabbat ( zaterdag de 7e dag volgens het 4e gebod) naar de zondag. Deze verandering door Rome, is zelfs door een groot deel van de protestanten overgenomen. Door Rome wordt er zelfs vandaag de dag sterke politieke druk uitgeoefend om de zondag te heiligen. Dit zijn zaken die haaks staan op wat de Bijbel ons leert. Waar protestantisme en Rome nu hand in hand samengaan, kunnen we stellen dat Rome overwonnen heeft.

Wie overwint…….      

Opmerkelijk is dat de Bijbel in  het laatste boek de Openbaring heel duidelijk ingaat op de laatste strijd hier op aarde. Jezus Christus heeft deze gebeurtenissen door de apostel Johannes laten optekenen. Ook in de laatste rede vóór Jezus hemelvaart, waar de discipelen vragen stellen over Zijn terugkeer en laatste gebeurtenissen op aarde, begint Jezus met de waarschuwing: “Zie toe dat niemand u misleidt”. (mat. 24:4,5) Er wordt gesproken over tekenen en wonderen om de gelovigen te misleiden en over valse christussen (mat. 24:24   ) Misleidde mensen die in de naam van Jezus vele goede werken doen, maar die wetteloos genoemd worden ( Mat. 7:22,23) We hebben het al even gehad over de verandering van de geboden. Ook hier waarschuwt de Bijbel voor. Jezus wijst op het boek Daniël, waar er wordt gesproken over een macht die zou komen en die erop uit is tijden en wet te veranderen, maar ook de heiligen of ware gelovigen te gronde te richten.( Dan. 7: 25) De geschiedenis leert dat dit allemaal vervuld is in het pausdom, waarvan de gevolgen helaas nog steeds doorgaan. De Bijbel leert ook dat de laatste strijd op aarde zal gaan tegen de overigen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.(Openb. 12:17 en Openb. 14:12)

Niet voor niets waarschuwt Jezus tegen de geestelijke dwalingen die de christelijke kerk zouden binnendringen. Zeven maal spreekt Hij over “wie overwint”

Waarover overwinnen?

Allereerst over alle dwalingen en misstanden die in de christelijke gemeenten zijn binnengedrongen. De Bijbel is duidelijk over aanbidding; Of je aanbid God, de Schepper van hemel en aarde, of de Satan Gods tegenstander. Meer keuzes zijn er niet. Het is Satan die steeds klaar staat om de mens te misleiden. Hij gebruikt hiervoor mensen, machten en zelfs kerkinstanties. Openbaring 13:8 vertelt ons dat in de eindtijd bijna de hele wereld “het Beest” zal aanbidden. Kortweg is dit een misleidde aanbidding, een godsdienst naar menselijk normen en tradities die er op uitloopt dat de mens buiten het koninkrijk van God zal staan. ( Openb. 14:12 )

Geen enkele mens behoeft te wanhopen, katholiek of protestant of wie dan ook. Het Woord van God is voor een ieder beschikbaar. Alle wind van leer dient getoetst te worden aan het Woord van God (de Bijbel, de stem van God). Wellicht wel het belangrijkste punt waarover de overwinning behaald moet worden is het “eigen ik”, onze vooringenomen standpunten, ons egoïsme, onze lauwheid, onze vastgeroeste tradities en gewoonten die niet op Gods waarheid berusten.

Bent u gewillig Jezus in woord en daad te volgen? De belofte van Jezus Christus luidt: Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. (openb. 2:7)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *