Wie is Jezus?
jezus geboren aan het kruis en verhalen vertellen

Deze korte Bijbelstudie geeft in grote lijnen het werk van Jezus Christus weer. Waar komt Jezus vandaan, was Hij meer dan een mens, wat voor taken vervult Hij, waarom is Jezus uniek, Waar is Hij nu, Komt Jezus nog een keer naar deze aarde, en zo ja hoe? Waarom is het van levensbelang Hem te leren kennen, en wat kan Hij voor jou betekenen? Het is maar een kleine greep van hetgeen je van Jezus te weten kan komen. Is Hij voor jou totaal nieuw dan is het goed om de vier evangeliën erop na te slaan. Het Marcus evangelie geef je een mooi inzicht. Bedenk hierbij steeds dat er door de hele geschiedenis duizenden getuigen zijn geweest van de meeste beschreven verhalen.

1. Waar begint de geschiedenis van Jezus?                                                 

Johannes, een discipel en getuige van Jezus, geeft de onderstaande omschrijving;

“:In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” (Joh.1:1-3 HSV)

2. Wie was het Woord dat bij God was en zelf ook God is? Jezus!

wereldbol in hand met plaatjes

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.” (Hebr. 1:1,2 HSV)  Lees ook 1 Kol.1:15-17, Openb. 3:14, 21:6,7 en 22:13 Joh.1: 10,15, 30. Joh.8:58

Jezus heeft de wereld geschapen naar het ontwerp dat Hij en de Vader en de Heilige Geest bedacht hadden. In Gen. 1:26 zegt God Laat ons mensen maken naar ons beeld. Jezus bestaat vanaf het begin.

3. Waar kunnen we lezen dat Jezus, die ook als de Rots genoemd wordt, altijd met zijn volk was?

“En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan en dat allen in ​Mozes​ ​gedoopt​ zijn in de wolk en in de zee en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was ​Christus.” (1Kor.10:1-4 HSV)

4. Welke titels vinden we o.a van Jezus in het oude testament?

“Want een ​Kind​ is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:5 HSV) Michael (Dan.10:13, 12:1, Judas 1:9, Openb.12:7, Vorst der Vorsten (Dan.8:25)

geboren jezus in armen van maria

 5. Waarom wordt Jezus als “Gods eniggeboren Zoon” genoemd?                  In de tekst onder punt 4 vinden we hoe Jezus als kind geboren werd in onze wereld.Hij werd mens aan ons gelijk. En dat is bijzonder, God die zich vernederde, naar ons toekomt in menselijke gedaante, uniek. Hierom wordt Jezus als enig geboren Zoon van God genoemd. Jezus is de vervulling van de belofte in Gen.3:15 van de Messias, de Verlosser, die aan het eerste mensenpaar na de zondeval al wordt gegeven.

6. Wat is Jezus Missie om als mens geboren te worden?                                   

De volgende dag zag Johannes ​Jezus​ naar zich toe komen en hij zei: Zie het ​Lam van God, Dat de ​zonde​ van de wereld wegneemt!” (Joh.1: 29 HSV)

Want ook ​Christus​ heeft eenmaal voor de ​zonden​ geleden, Hij, Die ​rechtvaardig​ was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,” ( 1 Petr. 3: 18 HSV)

Door de zondeval is de mens van nature geneigd tot het kwaad. Elk mens heeft gezondigd vertelt de Bijbel. Overtreding van Gods wet is zonde, en zonde heeft tot gevolg dat we allen sterven. Zonde betekent eigenlijk het doel missen. Gods doel is dat we eeuwig in geluk en vrede leven. Doordat God in Jezus onze schuld heeft gedragen kunnen we  worden verlost van de eeuwige dood. Door dit offer wordt de liefde van God naar ons zondige mensen zichtbaar. God wijst Jezus aan als enige Verlosser!

7. Hoe wordt Gods liefde uitgedrukt?

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh.3:16 HSV)

8. Wat heeft Jezus geopenbaard op aarde?

 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van ​genade​ en waarheid.”         
“En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel ​genade​ op ​genade.” (Joh.1:14,16 HSV)

 9. Is Jezus anders dan God de Vader?

“Jezus​ zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, ​Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?”(Joh.14:9 HSV)

jezus aan het vertellen aan mensen

We vinden hier dat door het leven van Jezus we de Vader kunnen zien. Beide hebben hetzelfde karakter; Liefde. Dat karakter wil Jezus en God in ons herstellen, zodat we in vrede zullen leven. Met andere woorden dat we nooit meer zullen zondigen. Daarom is het verlangen van God dat hij Zijn wetten in ons hart mag schrijven. (o.a. Hebr.8:10, 10:16) Dat is mogelijk door geloof in Jezus. Door ongehoorzaamheid is de zonde de wereld ingekomen, door gehoorzaamheid aan Gods wet (10 geboden) is herstel mogelijk.

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”(Joh. 14:21 HSV)

10. Welke betekenis heeft Jezus ten opzichte van onze overtredingen?

jezus bidden en aan het kruis

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de ​vergeving​ van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn ​genade,” (Efez. 1:7 HSV)

“Zoals door de ​ongehoorzaamheid​ van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.”(Rom.5:19 NBV)

“Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” (Spr. 28:13 HSV)

God maakt duidelijk dat alle mensen gezondigd hebben met de dood als gevolg. Door het zenden van Jezus als de Messias is een weg tot vergeving en herstel gegeven. Degenen die door geloof  zijn zonden belijd en nalaat zal eeuwig leven ontvangen. Alleen door Jezus is vergeving mogelijk.

11. Hoe kunnen we weten dat Hij de beloofde Messias is?

In het oude testament staan ca. 300 aanwijzingen die aangeven waaraan de Messias zou voldoen. Aan al die voorzeggingen voldoet Jezus. Lees b.v. eens Jesaja 53

12. Wat is het unieke aan Jezus?

engel die naar de mensen komt

Hij toonde de liefde van God. Hij is als offerlam voor ons gestorven. Hij is opgestaan uit de dood en na een aantal dagen naar de hemel opgevaren. Hij leeft en heeft de belofte gegeven terug te komen. Tegen zijn discipelen zei Hij;

“Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”(Hand. 1:11 HSV)

13. Wat kan Jezus voor jou betekenen.

Door in geloof Jezus te volgen zal je eeuwig leven ontvangen.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” (Joh.5:24 HSV)

14. Hoe kan je contact met God en Jezus hebben?

Door het bestuderen van Gods Woord zal Jezus de Heilige Geest geven die je inzicht zal geven. Vraag daarom altijd in gebed om de leiding van de Heilige Geest.

“Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem ​liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Maar de Trooster, de ​Heilige​ ​Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.”(Joh.14:23 en 26 HSV)

15. Geeft Jezus aan iedereen het eeuwig leven?

Het is wel Zijn wens, maar veel mensen willen niet in Hem geloven en ook niet zijn wetten accepteren die de basisprincipes van de liefde inhouden. Zij wijzen daardoor redding en het eeuwig leven af. De wet is een uitdrukking van de liefde. Lees ook eens 1 Kor.13.  Jezus heeft voorzegd dat in onze tijd de liefde zal verkillen door wetteloosheid. Dit zien we helaas op velerlei gebied

“En doordat de ​wetteloosheid​ zal toenemen, zal de ​liefde​ van velen verkillen.”(Mat.24:12 HSV)

16.Wie bepaald of iemand het eeuwig leven krijgt of niet?

jezus aan het schrijven

Voor dat Jezus terugkomt vindt er een oordeel plaats, want Jezus zegt in Openbaring 22:12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.”                                                         

Jezus is Rechter optreden over ieder mens:

“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.” (Joh 5:22,23 HSV)

17. Welke rol heeft Jezus nog meer in het oordeel?

“Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”(1 Tim .2:5 HSV)  Lees ook Hebr. 8:6, 9:15 en 12:24

In alle teksten zien we de cruciale rol die de Vader aan Jezus de Zoon heeft gegeven. Jezus treedt op als hemelse Hogepriester die voor ons verzoening doet. Als we de tempeldienst in het oude testament bestuderen en met name hetgeen gebeurde rond en op de grote verzoendag, dan krijgen we een beter beeld van hetgeen Jezus voor ons doet in het hemels Heiligdom.

18. Waarvoor waarschuwt Jezus voordat Hij terugkomt?

“Pas op dat niemand u misleidtWant velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de ​Christus; en zij zullen velen misleiden.”(Mat. 24:4,5 HSV)

Misleiding komt ook voor onder degenen die zich christen noemen:

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun ​hart​ houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.”(Marc.7: 6b en 7 HSV)

19. Wat was het wapen van Jezus tegen dwaling?

Bedenk dat ook Jezus steeds werd verzocht. Zijn antwoord was steeds: “Er staat geschreven” ( Mat;4:4,6,7,10, Lucas 10:26, 10:46, 22:37, 24:46 en Joh.8:17) Jezus hield vast aan het Woord dat boven traditie, cultuur en tijd uitgaat.

20. Hoe zal Jezus terugkeren?

jezus in de hemel

Over de wijze waarop Christus terugkomt bestaan vele verhalen zoals “een geheime opname”, “Jezus sticht een 1000 jarig vrede rijk op aarde”, “een herstel van letterlijk Israël, dan komt Jezus pas” etc. Misschien zult u denken dit zijn toch bijzaken? Bij de eerste komst van Jezus hadden de Joden een totaal andere verwachting van de Messias. Ze hadden een koning verwacht die Israël zou bevrijden van al haar vijanden. Door deze verkeerde verwachtingen hebben velen Jezus niet erkent als de Messias.  Zo is het ook bij de tweede komst ( wederkomst) van Jezus. De Bijbel vertelt ons dat Satan zich zal voordoen als een engel des lichts. Hij zal zich in de tempel zetten alsof hij God is. (2 Thess.2: 4)

Dit zijn allemaal gebeurtenissen die aan de echte wederkomst vooraf gaan. Satan zal zeker van verkeerde verwachtingen gebruik maken. Een studie van hoe Jezus terugkomt kan u onderscheid geven tussen waarheid en dwaling. Wat staat er geschreven over Jezus wederkomst;

“Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”(Hand. 1:11 HSV)

wederkomst jezus

Bij de ondervraging door Kajafas voor Jezus kruisiging stelt Hij de vraag:

“Bent U de ​Christus, de Zoon van de Gezegende? En ​Jezus​ zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.”(Marc. 14:62 HSV)

Niets is geheim aan Jezus wederkomst, integendeel heel de aarde zal het weten!

 “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”(mat.24:30 HSV)

 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen ​rouw​ over Hem bedrijven. Ja, ​amen8Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”(Openb 1:7,8 HSV)

paarden vanuit de hemel

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in ​Christus​ zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.'(1 Thess.4:16,17 HSV) Lees ook Joh. 5:28,29.

De wederkomst van Christus zal dus niemand ontgaan , ook voor hen niet die Jezus oproep tot bekering hebben genegeerd’

“En de hemel week terug als een ​boekrol​ die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle ​slaven​ en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openb.6:14-17HSV)

21. Wat gebeurt er met hen die Jezus niet hebben aangenomen?

Eerlijkheidshalve moet ook vermeld worden wat er met hen gebeurt die Jezus reddende liefde niet hebben aangenomen.  Beste lezer ik hoop dat jij niet bij onderstaande groep zult behoren.

jezus en een man

“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst´ (2.Thess.2:8 HSV) Want het geheimenis van de ​wetteloosheid​ is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de ​satan​ is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de ​liefde​ voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwalingzenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.”(2 Thess. 2:8-12 HSV)

22. Wat belooft Jezus zijn volgelingen?

het koningkrijk

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de ​heilige​ stad, het nieuwe ​Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de ​tent​ van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen ​rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.”(Openb. 21:1-5 HSV)

  23. Jezus nodigt jou uit:

“En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de ​profetie​ van dit ​boek​ in acht neemt”. (Openb. 22:7 HSV)

jezus klopt op deur

“En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben opde Boom des levens, en opdat zij door de ​poorten​ de stad mogen binnengaan” (Openb.22:12-14 HSV).

Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” (Openb.22:17 HSV)

Jezus, de Schepper, de Messias,de Verlosser, de Koning der koningen:  Joh.14:6 (HSV) “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Moge Jezus dit voor jou betekenen!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *