Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?

Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?

Dat was ook de vraag van een rijke jongeling die bij Jezus kwam. Jezus antwoordde Onderhoud mijn geboden. Een belangrijke voorwaarde dus. Waarom? Het onderhouden van de tien geboden behoedt de mens voor verkeerd handelen en geven aan wat kwaad is in Gods ogen. Deze leefregels doe je beseffen je dat je schuldig staat tegenover God. Dan komt de persoonlijke beslissing; Zie je in dat zijn geboden of leefregels goed zijn en zou je ernaar willen leven? Indien jouw beslissing positief is, dan wil je verdere overtreding nalaten. Helaas Je zul je bemerken dat ondanks jouw goede bedoelingen je dit zonder hulp niet kunt. Hulp wordt aangeboden door Jezus Christus, die je de overwinnende kracht van de Heilige Geest beloofd heeft.

Ziet God dan de overtredingen, hoe de hele erge die begaan zijn over het hoofd? Neen, zeker niet. Maar door berouw en nalaten is vergeving mogelijk en ziet God jou aan door Jezus Christus. Daarvoor droeg Hij de straf die jij zou moeten ondergaan. Zijn kruisiging, Zijn lijden en sterven is de enige oplossing voor het probleem van jouw schuld. Dan wordt de gerechtigheid van Jezus (Hij was zonder zonden) jou toegerekend. Daarom kan niemand om Jezus Christus heen om gered te worden, om eeuwig leven te ontvangen. Dat eeuwig leven begint bij Jezus’ terugkomst voor allen die Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Zodra jij voor Jezus kiest krijg je eigenlijk al een stukje eeuwig leven: de Heilige Geest die God als onderpand schenkt (2 Kor. 5:5 en Efez. 1:14)!

Het klinkt eenvoudig en dat is het ook, maar de leefregels van God gaan dieper dan alleen ons handelen, het betreft ook ons denken en voelen. Dat blijkt uit het verdere verhaal van de jongeling.

De jongeling leefde braaf en voldeed in zijn ogen aan alles wat God aan regels gegeven had. Daarom vroeg hij “waarin schiet ik tekort?” Het antwoord van Jezus was, “verkoop alles, deel het uit aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben.” Hij verliet bedroefd Jezus. Wat leert deze gebeurtenis ons?

  1. Dat het om de gesteldheid van ons hart gaat, ons denken, onze beweegredenen, om ons hele wezen. Dat wil God veranderen als wij Hem volledig in ons leven toelaten. Stel dat er een nieuwe perfecte hemel en aarde komt en wij mensen niet anders handelen dan we nu doen, hoe snel zou het weer een chaos worden?
  2. Dat de schat in de hemel is weggelegd, namelijk eeuwig leven dat alleen door Jezus Christus verkregen kan worden. Is Jezus terugkomst waar je werkelijk naar verlangt? Immers dan begint pas het eeuwig leven? Jezus heeft uit liefde voor jou alles gegeven om jouw te redden. (Joh. 3:16) Hij heeft de hemel verlaten om als mens voor ons te lijden en te sterven. Jezus is trouw gebleven aan Gods Woord, Hij is ons voorbeeld. Anderzijds toont het ter dood brengen van Jezus aan dat vijandschap tegen Hem en het niet volledig aanvaarden van Gods Woord leidt tot geweld en uiteindelijk de dood. Het waren immers de religieuze leiders die Jezus niet accepteerden en ervoor gezorgd hebben dat Jezus werd gekruisigd.
  3. Is die schat in de hemel ons zoveel waard dat we alles willen opgeven om die te bemachtigen? Het opgeven van ons handelen tegen Gods wet, onze verkeerde gedachten, ons egoïsme, onze eerzucht en hoogmoed? Wat geven we eigenlijk op? Zaken die tot onze ondergang leiden! Kiezen we werkelijk voor een hoopvolle toekomst? Het antwoord blijkt uit onze dagelijkse keuzes.

Jezus komt spoedig terug om aan alle onrecht een einde te maken en een hoopvolle toekomst werkelijkheid te maken voor allen die daarvoor hebben gekozen. Om dat mogelijk te maken heeft Hij zo’n 2000 jaar terug voor ons geleden. Kijk naar de toestand in de wereld en geef voor jezelf eens een eerlijk  antwoord; Zou jij je leven opgeven voor alle mensen met hun kwalen, corruptie, egoïsme en boze handelingen?  Jezus deed dat. Waarom? Omdat God liefde is! Kan jij zo’n liefde bevatten?

Die liefde wil God in ieders hart leggen. Moge dat jouw dagelijkse keuze en gebed zijn, dan is jouw toekomst op een nieuwe hemel en aarde, waar die liefde centraal staat, zeker.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *