Vrijheid en de Bijbel

De Bijbel geeft aan dat “de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32) Hoe kunnen we dit ervaren? Hoe moet onze houding zijn om de Bijbel te begrijpen? Hieronder volgen een aantal aanwijzingen die we in de Bijbel kunnen terugvinden.

1. Open staan

We zullen “open” moeten staan, d.w.z. bereid zijn te onderzoeken, aan te nemen, te leren en te willen veranderen. De Bijbel noemt dit “luisteren”.

2. God heeft het beste met ons voor

Laten we altijd voor ogen houden dat God altijd het beste met ons voor heeft. “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Jer.29:11 (HSV)

– God wil dat allen komen tot erkentenis der waarheid. 1 Tim. 2:4
– God laat alle dingen meewerken ten goede. Rom. 8:28
– God heeft gedachten van heil en niet van onheil over ons. Jer. 29:11
– God zegt: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Math. 11:28
– Jezus zegt: Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Joh. 3:16
– Jezus zegt: Ik wil dat waar Ik ben ook zij zijn die bij Mij zijn. Joh. 17:20, 21
– Indien gij gewillig zijt en hoort, zo zult gij ‘t goede van het land eten. Jes. 1:19

3. Tijd vrijmaken

Neem de tijd om op een rustige plek waar u niet gestoord wordt, persoonlijk het Woord te bestuderen.
Hierdoor zal een persoonlijke relatie met God ontstaan of worden versterkt. Ook al  heeft u het verschrikkelijk
druk maak  tijd voor vrij voor dagelijkse bijbelstudie. In deze drukke tijd van snelle gebeurtenissen, zult u
bemerken dat u dikwijls moet worstelen om tijd vrij te maken. Onthoud dat er ook een macht bestaat, die u
hiervan wilt weerhouden, en daartoe allerlei middelen en omstandigheden zal gebruiken. Hier begint al de
daad van uw keuze; maak ik werkelijk tijd vrij zodat ik de waarheid kan bestuderen en zoeken?

“Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader, Die in ht verborgen is; en uw Vader… zal het u in het openbaar vergelden. (= belonen). Matth. 6:6

4. De Bijbel, een bijzonder boek

De Bijbel is niet zomaar een boek dat u leest of bestudeert als een wetenschap, maar de Schepper van hemel en aarde spreekt tot u. U zult bemerken dat u hulp nodig heeft om de woorden te begrijpen. Die hulp kan alleen God u schenken en daarom is het goed om door middel van gebed vooraf die hulp  te vragen. Een mooi voorbeeld van hoe afhankelijk we zijn is Paulus. Wij zouden hem heden ten dage theoloog, doctor, professor in de theologie noemen. Paulus was van jongs af aan bekend met het evangelie, een Schriftgeleerde bij uitstek, strikt in het houden aan de voorschriften, maar hij was blind voor de waarheid. Toen God hem daadwerkelijk blind maakte, vroeg hij met zijn gehele hart om hulp, hij was gewillig waarna  zijn hele houding veranderde.

5. Maak eigen notities

Maak aantekeningen van hetgeen u sterk aanspreekt. Heeft u teksten die niet geheel duidelijk
zijn, zoek dan vergelijkbare onderwerpen in de Bijbel met behulp van een concordantie of een bijbel encyclopedie. Ook zijn er op internet gratis Bijbels te downloaden.

6. Studeer chronologisch

Als u een bijbelcursus volgt, bestudeer de cursus dan stap voor stap en loop niet vooruit op allerlei andere onderwerpen, ook al heeft u 1000 vragen. Soms lijken teksten tegenstrijdig, maar bij nadere bestudering zal blijken dat dit niet zo is. Er bestaan verschillende vertalingen van de Bijbel. Door vergelijking van deze vertalingen kunnen onderwerpen duidelijker worden. Voor wie het Engels beheerst, is de King James vertaling een betrouwbare vertaling. De meest oorspronkelijke vertaling in het Nederlands is de Statenvertaling. De Herziene statenvertaling van 2012 is geschreven in hedendaagse taal.
Ook de paralleleditie van de nieuwe bijbelvertaling is zeer bruikbaar. (hier staat de statenvertaling naast de meest recente vertaling uit 2004) In onze bijbelstudies worden zowel de statenvertaling (ST), Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), de Nieuwe vertaling (NBV) en de Herziene statenvertaling (HSV)gebruikt.

Tekst met een belofte: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.” Joh. 16:12 NV

7. Zet meteen om in de praktijk

Probeer steeds de raadgevingen in de Bijbel direct op te volgen, ook al gaan ze tegen oude gewoontes in.
Bidt daarbij onophoudelijk, want soms zitten oude gewoonten en tradities diep in ons geworteld (een nieuwe gewoonte aanleren duurt ca. 6 weken, dus houd vol). Ook de discipelen van Jezus moesten dagelijks hun “oude-ik” opgeven om zo opgeleid te worden voor een nieuw leven. Zelfs na 3 jaar bij de beste leraar aller  tijden, waren ze nog niet geheel vrij van hun eigenbelang.

“De daders der wet zullen gerechtvaardigd worden…” Rom. 2:1
“En weest daders des woords… en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf  alleen bedriegen.”  Jac. 1:2

NB: Indien u regelmatig uw studie maakt zult u bemerken dat uw inzichten zullen verruimen en het Woord uw wijsheid zal geven. Het zal u vrij en blijmoedig maken.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *