Berichten

Deel 11: Had God de gevolgen van de zonde voorzien?

Jazeker, Hij wist dat door het kwaad of de zonde en rebellie van Satan, de wereld tot een puinhoop zou worden.  Een opmerkelijke tekst direct bij  Satans val vinden we in Jesaja:

Jes. 14:16 HSV “Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte,  zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?’’

Het bewijs van deze uitspraak van God zien we om ons heen. Is dit ook niet een duidelijke aanwijzing dat God wel moet bestaan? Immers geen mens kon dit duizenden jaren van te voren weten. We zullen nog enkele profetieën die op onze tijd slaan noemen en waar we in deze studie bij zullen stilstaan.

Openb. 12:17 (HSV) “En de draak ( Satan) werd boos op de vrouw (Gods volk) , en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.’’

Openb.13:3, 4 (HSV) “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?’’

Zonder op dit moment op de diepere betekenis in te gaan zien we hier de bron of aanstichter van de oorlogen op aarde. Soms lijkt het in de Bijbel dat God het kwaad over de wereld bewerkt. Maar in feite betekent het dat Hij het toelaat en heeft voorzien.

Vraag: De Bijbel vertelt ons dat alle mensen deel hebben aan aanbidding en dat er slechts twee keuzes in aanbidding bestaan. Heb jij wel eens stilgestaan wat het voor betekent “Het Beest” of God te aanbidden?

Deel 8: Wat is zonde of kwaad?

Ware liefde is het leven zoals God het geschapen en bedoeld heeft. Alles wat daar tegenin gaat is het missen van dat doel van het leven. De Bijbel drukt dit uit als zonde.  Zijn het niet de zonden zoals  kwaadheid, boosheid, jaloezie etc. die de liefde bederven?  Leven volledig uit de liefde, zo heeft God het leven bedoeld.

Wij zijn hiervan vervreemd, alleen het eerste mensenpaar heeft dit gekend. Die oorspronkelijke levensnorm is wat God voor ogen heeft. Het kwaad  gaat over wat zonde in Gods ogen is. Zonde is eigenlijk dat we iets missen. Er zijn duizenden mensen die met een schuldgevoel rondlopen omdat zij hun tekortkomingen zien of bemerken dat ze iets missen. Schuld heeft direct te maken met zonden. Schuld kun je niet kwijtraken door zelfkastijding, eenzame afzondering etc. Het unieke van God is dat Hij alleen jou van alle schuld kan bevrijden. In verdere studies zal hier verder op worden ingegaan.

Zonde heeft een andere zeer nare eigenschap: het is zeer besmettelijk. Als iemand je uitscheldt dan heb je de neiging direct terug te schelden, geeft  iemand jou een klap , ben je dan niet geneigd terug te slaan? Vertelt iemand kwaad over een ander, heb je dan niet de neiging die ander bij een ontmoeting met enige reserve aan te zien? Het brengt scheiding tussen mensen. Zo heeft de zonde scheiding gebracht tussen God en de mens.

Zo vertelt God ons dat het kwaad bij één geschapen engel is begonnen en velen heeft besmet. Door deze engel, die Satan of de duivel wordt genoemd, is volgens het scheppingsverhaal ook het eerste mensenpaar besmet geraakt, ondanks het feit dat God gewaarschuwd had tegen de verleiding van deze tegenstander. De  geestelijke strekking van zonde gaat ver, veel verder dan zoals het kort is opgeschreven  in de 10 woorden,  de wet der 10 geboden. (Exodus 20) God spreekt de mensen aan door het geweten.

Rom 9:1 NBV  “Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg”

God spreekt de mensen aan door Zijn Geest in het geweten. Door toename van zonden is de scheiding tussen God en mens zo groot geworden dat we dikwijls niet eens meer in staat zijn om eerlijk naar ons geweten te luisteren. Daarom dat God kort en bondig de wet der 10 geboden op schrift gegeven heeft. Het is een hulp voor ons geweten om te onderscheiden wat zonde is.

Rom. 7:7 HSV “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.”

Vraag:
 a. Lees aandachtig Exodus 20 door en overdenk eens rustig wat dit betekent. Wat valt je op?
 b. Wat merk je als je iemand die heel veel van je houdt onder ogen komt terwijl jij deze persoon bedrogen hebt?
 c. Op welke manier denk jij dit weer goed te kunnen maken?

Deel 5: Gevolgen van de grote misleiding

Door de verleiding tot het kwaad is de mens van het eeuwig geluk en de vrede die God voor ogen had vervreemd. Zien wij het kwaad in de wereld niet toenemen ondanks allerlei  verdragen, verbonden federaties , wetten en regels etc?  De geschiedenis leert ons dat wij mensen niet in staat zijn het kwaad uit te roeien.

Maar gelukkig is er wel een oplossing, een ontsnapping die geldt voor ieder mens indien men bereid is het enige pad tot herstel  te bewandelen. Wij zullen in de studie gaan zien waar het kwaad vandaan komt, hoe degene die achter de verleiding tot het kwaad zit te werk gaat. God belooft dat de waarheid ons zal vrijmaken.

Tegenwoordig vragen we ons af wat is waarheid, bestaat er nog waarheid? Bij God ligt dit anders, God is waarheid en bij Hem is geen zweem van ommekeer. (Jak. 1:17 NBG) De uiteindelijk vraag blijft: wil jij naar waarheid en gerechtigheid leven? De keuze is vrij, maar iedere keuze heeft gevolgen. God stelt het heel eenvoudig; eeuwig leven of eeuwige dood. Kies jij voor een hoopvolle toekomst, voor het leven? Het ligt voor het grijpen! Deze studie is dan ook een uitdaging voor ieder mens die naar een hoopvolle toekomst verlangt.

Vraag: Vind jij het prettig dat je iemand in je omgeving hebt die je volledig kan vertrouwen? Heb jij God wel eens op Zijn woord beproefd ?