Berichten

Deel 8: Wat is zonde of kwaad?

Ware liefde is het leven zoals God het geschapen en bedoeld heeft. Alles wat daar tegenin gaat is het missen van dat doel van het leven. De Bijbel drukt dit uit als zonde.  Zijn het niet de zonden zoals  kwaadheid, boosheid, jaloezie etc. die de liefde bederven?  Leven volledig uit de liefde, zo heeft God het leven bedoeld.

Wij zijn hiervan vervreemd, alleen het eerste mensenpaar heeft dit gekend. Die oorspronkelijke levensnorm is wat God voor ogen heeft. Het kwaad  gaat over wat zonde in Gods ogen is. Zonde is eigenlijk dat we iets missen. Er zijn duizenden mensen die met een schuldgevoel rondlopen omdat zij hun tekortkomingen zien of bemerken dat ze iets missen. Schuld heeft direct te maken met zonden. Schuld kun je niet kwijtraken door zelfkastijding, eenzame afzondering etc. Het unieke van God is dat Hij alleen jou van alle schuld kan bevrijden. In verdere studies zal hier verder op worden ingegaan.

Zonde heeft een andere zeer nare eigenschap: het is zeer besmettelijk. Als iemand je uitscheldt dan heb je de neiging direct terug te schelden, geeft  iemand jou een klap , ben je dan niet geneigd terug te slaan? Vertelt iemand kwaad over een ander, heb je dan niet de neiging die ander bij een ontmoeting met enige reserve aan te zien? Het brengt scheiding tussen mensen. Zo heeft de zonde scheiding gebracht tussen God en de mens.

Zo vertelt God ons dat het kwaad bij één geschapen engel is begonnen en velen heeft besmet. Door deze engel, die Satan of de duivel wordt genoemd, is volgens het scheppingsverhaal ook het eerste mensenpaar besmet geraakt, ondanks het feit dat God gewaarschuwd had tegen de verleiding van deze tegenstander. De  geestelijke strekking van zonde gaat ver, veel verder dan zoals het kort is opgeschreven  in de 10 woorden,  de wet der 10 geboden. (Exodus 20) God spreekt de mensen aan door het geweten.

Rom 9:1 NBV  “Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg”

God spreekt de mensen aan door Zijn Geest in het geweten. Door toename van zonden is de scheiding tussen God en mens zo groot geworden dat we dikwijls niet eens meer in staat zijn om eerlijk naar ons geweten te luisteren. Daarom dat God kort en bondig de wet der 10 geboden op schrift gegeven heeft. Het is een hulp voor ons geweten om te onderscheiden wat zonde is.

Rom. 7:7 HSV “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.”

Vraag:
 a. Lees aandachtig Exodus 20 door en overdenk eens rustig wat dit betekent. Wat valt je op?
 b. Wat merk je als je iemand die heel veel van je houdt onder ogen komt terwijl jij deze persoon bedrogen hebt?
 c. Op welke manier denk jij dit weer goed te kunnen maken?

Deel 7: De oorsprong van het kwaad en de liefde

God vertelt ons in het eerste boek van de Bijbel dat Hij alle dingen heeft geschapen. Heeft Hij dan ook het kwade geschapen… foutje? Gods antwoord is nee!  Hij zegt dat alles zeer goed was bij de schepping, dus ook de mens.  Gen. 1:31; “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Deut. 32:4 “Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.”

In de Bijbel vertelt God ons dat Hij ook andere wezens, engelen geschapen heeft, ook perfect! Maar met één van de engelen ging er iets fout. Het boek Ezechiël vertelt ons over een hoofdengel die volmaakt was, maar niet tevreden was met zijn positie en die gelijk wilde zijn aan zijn Schepper.

Ez. 28:14, 15 HSV
“U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg,
u wandelde te midden van vurige stenen.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd,
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”

Perfect, volmaakt wil zeggen volkomen in liefde in harmonie met mens en natuur. Hoe is het kwade dan hier ontstaan? God vertelt ons dat één van de belangrijkste engelen, Satan, die Hij volmaakt geschapen had, trots werd in zijn hart, jaloers, hij begeerde de positie van zijn Schepper God.

Jes. 14:12-14 (HSV)
“Hoe bent u uit de hemel gevallen,                                                                  
morgenster, zoon van de dageraad!                                                                                 
U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel;
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.
Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten,
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.”

Maar dan heeft God hem toch niet volmaakt geschapen?  Kan iets wat volmaakt is vervallen tot onvolmaakt? Jazeker, net zoals b.v. een goede chauffeur tot een brokkenpiloot kan worden door het gebruik van alcohol. De oorzaak zit in de keuze van de chauffeur, pakt hij de fles of niet.  God heeft zowel engelen als mensen geschapen met een eigen vrije wil. Wij zijn geen robots. Een vrije wil is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Kun jij iemand liefhebben uit dwang? Liefhebben is een kwestie van keuze. Een principe dat eeuwig zal blijven bestaan! Liefde maakt ons gelukkig en blij. Liefhebben staat tegenover geweld, jaloezie, diefstal, overspel etc . Kwaad betekent je afkeren van God; de bron van liefde, negeren. Allemaal zaken waarvan God vertelt dat  ze verdriet en narigheid zullen veroorzaken en uiteindelijk tot de dood zullen leiden. De liefde is volmaakt wanneer deze nare eigenschappen niet voorkomen. Zoekt elk mens niet naar liefde en geluk? Lees eens 1 Kor. 13 over de liefde (HSV). Een omschrijving, een wens of norm die God ons voorhoudt:

“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,               
de liefde pronkt niet,                                
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,                                           
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nooit.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

Vraag: Vul bij het lezen van 1 Kor. 13 waar “zij” staat eens “ik” of ”jouw naam” in. Herken jij jezelf daarin?  Ontdek je gebreken?  Zo ja zou jij willen leven naar de volmaakte liefde?

Deel 4: Er bestaat een grote misleider

God wil dat wij onze keuzes eerlijk en naar waarheid maken. Naast God bestaat er tegenstander, een andere macht, die de mens wil misleiden.

Misleiding gaat meestal ongemerkt, maar degene die misleidt heeft wel degelijk een doel voor ogen. We zullen gaan zien hoe die andere macht is ontstaan en met welke instrumenten hij tracht zijn doel te bereiken. God laat zien dat in onze dagen de misleiding  zo diep in de kerken is binnengedrongen, dat een deel van de  kerk een misleiding is geworden voor de hele wereld. Schokkend, en dat is het ook, maar herkenning van deze misleiding  geeft duidelijkheid voor onze keuzes. In onze tijd wordt veel over aanbidding gesproken.

Wellicht zeg jij:  ik heb niets op met aanbidding, maar let dan eens op de volgende uitspraak over aanbidding in het boek Openbaring: Openb.13:8 (NBV) “Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.”

Vraag: We worden allemaal dikwijls misleid en wellicht misleid jij ook wel eens iemand.  Maar sta jij wel eens stil bij het feit dat er een macht achter de schermen bestaat die misleiding en het kwaad stimuleert?

Waarom laat God rampen toe?

Voor het bestaan van God kunt u kijken bij de studie “Als God bestaat” Veel rampen zijn het gevolg van ons wanbeheer over deze aarde, hetgeen we dikwijls ook in het nieuws te horen krijgen. Is alle ellende in de wereld niet het gevolg van wat God zonde noemt?

Bedenk dat wij geen marionetten zijn, we hebben een vrije wil gekregen welke God respecteert. Hieraan zit automatisch verbonden dat ook de gevolgen van onze keuzes zichtbaar zullen worden. En dikwijls hebben onze keuzes enorme gevolgen voor de toekomst. Soms duurt het tijden voordat we inzien of overtuigd zijn van onze verkeerde keuzes. Hoe vaak staan wij als mensen in keuzes niet lijnrecht tegenover elkaar? Als de een de ander zijn keuze oplegt spreken we van dictatuur. Dit is precies het tegenovergestelde van liefde en vrijheid.

God kijkt verder en ziet het hart aan en wijst de verkeerde motieven en overwegingen als kwaad aan. (Math. 5:27) Deze wijst Hij als onze erfelijke ziekte aan. Want achter onze keuzes zitten vaak verborgen motieven, zoals trots, egoïsme, begeerte, boosheid, jaloezie, wraakgevoelens, verkeerde gedachten etc.

Helaas komen wij veelal pas tot erkenning als de gevolgen van onze keuzes zichtbaar worden. God wijst ons erop dat er ook een andere macht bestaat, die Hij Satan of de duivel noemt en ook wel mensenmoordenaar. (Joh. 8:44) Wij zijn van nature geneigd deze macht, die dood en verderf brengt,  te volgen.

God geeft de gevolgen van onze keuzes aan. (Lees eens Deut. 28) Daarom roept het evangelie ons op tot bekering, biedt verlossing van deze macht in ons leven aan en vraagt ieder mens een keuze te maken om God te dienen met hart, ziel en verstand. (Openb. 14:6 en 7 en Math. 28:19 en 20) (Lees eens  Dan. 9:1-20 dit geeft ook een antwoord waarom)

Laat God het kwaad dan altijd toe?

Nee, er is een grens waarbij God zegt tot zover en niet verder, net zoals in de dagen Noach. De ark was 120 jaar een teken en uitnodiging tot bekering en redding.  De eindtijd waarin wij leven is ook een teken en God trekt Zijn Geest en bescherming langzaam terug van de aarde waardoor die andere macht, welke wij door onze keuzes toelieten en laten, meer zichtbaar wordt!

Uit liefde ging God zover dat Hij toeliet dat Zijn enig geboren Zoon aan het kruis genageld werd! Ook hier werd  zichtbaar wie men diende. Bijna het gehele “gelovige”volk riep: kruisig Hem! Anderzijds door het drama van Gogoltha, dat God toeliet, werd het principe van de liefde pas goed zichtbaar en deed en doet vele harde harten smelten.

Juist door alle toenemende ellende heen, die oorzaak en gevolg is, luidt de roep van Jezus des te duidelijker: let op de tekenen en kies heden wie u dienen zult! Kom tot Mij!