Berichten

GODS GROOTHEID

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 

Psalm 8: 4 en 5  (HSV)

 

 

Vanmiddag hield ik een piepklein kikkertje vast. Zo schattig! Alles erop en eraan.  Die grappige pootjes, dat koppie…..

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 

De 10 verzen die Psalm 8 telt, zijn een lofzang op de majesteit van de HEER.

David is onder de indruk van de schepping en ziet hierin Gods grootheid.

Onze hemelse Vader laat jou en mij genieten van de kleine en grote dingen die Hij al maakte voor de mens in het Paradijs.  Kijk? Voor jou…! Geniet ervan! Zijn liefde voor ons komt daarin tot uiting.  Zijn onbegrensde creativiteit, energie, fantasie, almacht en scheppingskracht. Leven!

Wat een grote God, Die, ondanks dat wereld kapot is en op z’n laatste benen wankelt, ons nog steeds laat genieten van Zijn zegeningen. Ondanks oorlog, gebrokenheid en natuurgeweld de wereld in Zijn hand heeft. Op micro niveau: dit kikkertje blij laat springen in een weiland en twee mensen daarvan laat genieten.

Wij kunnen die gevoelens van blijdschap en dankbaarheid als een boemerang doen terugkeren naar onze Maker, door Hem te laten genieten van de opgezonden gebeden, waarin we onze dankbaarheid uiten, God lof toezingen, en door de getuigenissen die we met elkaar delen om Hem groot te maken omdat we ons telkens weer verwonderen.

Wat zal het mooi zijn, ooit, als eens alles nieuw is! Zijn herschepping te mogen zien en te ervaren in een context van ‘nooit meer zonde, nooit meer dood’.

Daar verlangt iedereen toch naar?!

 

Kunnen we onze aarde nog redden?

Vele klimaatdeskundigen luiden de noodklok. Volgens hen zijn drastische maatregelen noodzakelijk om onze aarde nog langer leefbaar te houden. We zien extreme droogte, overstromingen, geweld etc. toenemen. Microplastics bedreigen onze gezondheid. Kortom we zijn in crisis. We zijn het erover eens dat de oorzaak van de problemen ligt in ons menselijk kortzichtig handelen. Hebben we niet veelal gehandeld van “na ons de zondvloed”?

En laat duidelijk zijn dat een minder egoïstische verandering in ons denken en handelen een positieve bijdrage zal opleveren. Verandering vergt veel tijd en de vraag is of we deze tijd nog hebben. Kunnen we de aarde nog redden?

Er is echter een heel belangrijk feit waar we vrijwel niets over horen, of willen horen. Gods Woord, de Bijbel die een heel andere boodschap heeft. Daar gaat het niet over het redden van de aarde. Integendeel, de Bijbel heeft voorzegd dat de aarde tot een puinhoop zal worden, dat hongersnoden en aardbevingen etc. zullen toenemen. Is dit iets wat God doet? Neen het komt door ons opstandig en egoïstisch leven doordat de mens geneigd is kwaad te doen en inderdaad veelal te handelen uit het motief van “na ons de zondvloed”

De Bijbel is heel duidelijk: er komt een eind aan deze wereld. De boodschap van de Bijbel is daarom heel anders nl; niet om de aarde te redden, maar de mens!   Het is de mens die moet veranderen en zijn blik te richten op God die voor ieder mens redding aanbiedt. Die redding is goed nieuws en wordt in de Bijbel het eeuwig evangelie genoemd.

Wellicht heb jij hier nog nooit bij stil gestaan of heb je nog nooit in de Bijbel gelezen. Misschien bezit je zelfs geen Bijbel. In dat geval kan je per mail een gratis exemplaar van het nieuwe testament aanvragen.

Wie is God? In de Bijbel kan je lezen over het leven van Jezus Christus die zo’n 2000 jaar geleden op aarde leefde. Zijn levensstijl laat het karakter van God zien. En wat zie je dan? Ware Liefde! Is dat niet  waar ieder mens naar verlangt? Jezus denken en handelen is van een heel ander andere aard. Het evangelie daagt ons uit om dit denken en handelen te volgen.

Jezus heeft beloofd om terug te keren naar deze aarde, om allen die naar Gods principes van liefde willen leven (opgetekend in de 10 geboden), te redden. Er zal een nieuwe hemel en aarde komen waar allen die voor deze levensstijl met hart ziel en verstand hebben gekozen, eeuwig in vrede kunnen wonen. Dat is de redding die God voor ogen heeft. Nog een heel korte tijd en dan wordt deze belofte werkelijkheid. . Toekomst! Heb jij daar al voor gekozen voor toekomst?

Wil je meer weten? Lees verder op deze site of volg de 24 Bijbelstudies met vraag en antwoord.

Er is hoop die werkelijkheid wordt!

Deel 16: Wat moet ik doen voor een gelukkig leven

Diep in het hart zoekt ieder mens naar een gelukkig bestaan in liefde en vrede. Op onze speurtocht hiernaar zoeken we het dikwijls in een gedegen opleiding, een goede baan, een gezin, mooi huis, vakanties, geld etc. Ook als we dit allemaal hebben blijft er een verlangen in ons hart naar waar geluk en liefde. […]

Deel 13: De strijd op aarde voorzegd

Lees Genesis 3 We hebben al  even stilgestaan bij de oorsprong van het kwaad dat in de hemel ontstond en de strijd die wordt voortgezet op de aarde. Een strijd die gaat om aanbidding; God de Schepper van hemel en aarde of Satan, een geschapen wezen, die zich gelijk wil stellen aan God. Door valse beschuldigingen aan het adres van God wist hij met succes een groot aantal engelen achter zich te krijgen. De vrede, het geluk en liefde was hierdoor in het universum verstoord. Door dezelfde tactiek

verleidde Satan het eerste mensenpaar door het volkomen vertrouwen in Gods Woord aan het wankelen te brengen. Daardoor waren zij diep beschadigd, dieper dan zij zelf konden vermoeden. Het kwam van kwaad tot erger. Ze maakten de moord  van Kaïn op Abel mee, twee kinderen van hen. Wat was de oorzaak van de moord tussen de twee broers?  Jaloezie!

Hier zien we hoe de besmetting  van het kwaad doorwerkt. Voordat Satan met zijn misleiding tot Adam en Eva, het eerste mensenpaar, naderde, had God hen gewaarschuwd. Maar hij kwam niet met open vizier tot hen, maar indirect via de slang. Zijn doel  is blijvende scheiding tussen God en de mens te bewerken. Daarom is zijn werkterrein bij uitstek de kerk om de gelovigen te misleiden door waarheid vermengd met leugen voor te schotelen. Satan zou helaas zoveel  succes binnen de kerk hebben dat een groot deel van de kerk  op haar beurt een verleiding  voor de gehele wereld zou worden. Dit zullen we stap voor stap gaan bestuderen. Gods profetie (voorzegging) van de strijd op aarde:

Gen. 3:15 ( NBG) “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Met het zaad van de vrouw wordt Christus, de Messias, de Verlosser bedoeld (zie Galaten 3:16).
De vrouw is het symbool voor de gemeente, het volk van God. (zie Jer. 3:20; Hosea 2:18, 19; 2 Kor. 11:2 en Openb. 19:7, 8)
In eerste instantie is het de vijandschap tussen de Satan en Christus. De finale van deze strijd om aanbidding vinden we omschreven in het boek Openbaring:

Openb. 17:13,14 (NBG) “Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

Met het beest wordt Satan bedoeld (zie Openb. 12:9) en het Lam Christus (zie Joh. 1:29) Beide partijen zullen aanhangers hebben; met andere woorden de mensen hebben gekozen. Hier zien we ook dat het Lam de overwinnaar zal zijn. In feite kan jij nu kiezen of je bij de overwinnaars zult behoren of bij de verslagenen. Satan gebruikt misleiding en dwang om mensen aan zich te binden. God daarentegen probeert de mensen door liefde te binden.

Tussen de twee teksten uit Gen. 3:15 en Openb. 17:14 ligt er een hele geschiedenis waarin naast een letterlijke strijd vooral een geestelijke strijd gevoerd wordt. Het is een strijd om ieder persoon, om jou, om jouw persoonlijke toekomst, maar ook een wereldomvattende strijd.

Vraag:

a. Vind jij het belangrijk dat informatie altijd op waarheid berust? Waarom?
b. Jouw keuzes bepalen je handel en wandel in de praktijk. Sta jij wel eens stil dat jouw keuzes ook gevolgen kunnen hebben voor anderen met betrekking tot eeuwig leven of eeuwige dood?

God leren kennen in 7 stappen

Hoe leer ik God kennen?

God leren kennen in 7 stappen is een korte bijbelstudie die richting geeft aan het bijbels geloof. Stap voor stap worden een aantal belangrijke basiswaarheden aangehaald welke cruciaal zijn voor de erkenning en aanbidding van de Schepper van hemel en aarde. Ze bieden niet alleen houvast om God beter te leren kennen, maar ook om een persoonlijke relatie met God op te bouwen en om jouw geloof te toetsen en te verdiepen.

Als je begint bij stap 1, volg de studie dan minimaal  tot en met stap 7. Je zult vanzelf bemerken waarom. Natuurlijk is er over diverse punten veel meer stof tot nadenken, daarom wordt er ook dikwijls verwezen naar andere studies die op deze website staan of nog zullen volgen.

Stap 1: Geloof

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen  moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.” Hebr. 11:6

Geloven in het bestaan van God is niet zo moeilijk. Het tegendeel is moeilijker; je moet wel een heel groot geloof bezitten om het bestaan van God te ontkennen. Kijk eens naar de natuur in al z’n verscheidenheid en specifieke functies. Of naar het menselijk lichaam, hoe ingenieus dit in elkaar zit en functioneert. Allemaal door toeval ontstaan?

Door onze medische wetenschap weten we dat er binnen een cel zoveel eigenschappen gelijktijdig aanwezig moeten zijn om te functioneren,  dat er onmogelijk sprake kan zijn van een geleidelijke ontwikkeling. De evolutietheorie leert een opgaande lijn terwijl de bijbel, Gods Woord, het tegendeel aangeeft. We behoeven alleen maar de berichten over de stand van de natuur te beluisteren om te kunnen vaststellen dat de Bijbel gelijk heeft.

Meer vindt u onder de bijbelstudie “als God bestaat”.

Stap 2: Persoonlijke relatie

Een unieke belofte: “…wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond” (Hebr. 11:6)

Doordat je slechts behoeft te geloven dat Hij bestaat en je Hem serieus zoekt, zal Hij je in jouw zoektocht bevestigen. Niemand kan immers bewijzen dat God bestaat,  maar een ieder die tot geloof gekomen is kan persoonlijk bevestigen dat Hij bestaat! Daarnaast staat de Bijbel vol over getuigenverklaringen van mensen uit alle tijden.

God zelf bewijst zich namelijk aan een ieder die Hem oprecht zoekt. Een beter bewijs kan niemand krijgen of geven! Daardoor wordt het geloof een zekerheid! Geloof is een persoonlijke zaak omdat het om een persoonlijke relatie met God gaat. Dit raakt de kern van het evangelie; vrije keuze, zonder dwang. God zal niemand dwingen Hem te erkennen, niemand tegen zijn eigen wil Zijn wil opleggen. Dit zijn de principes van de volmaakte liefde.

Deze vrije keuze werd gesymboliseerd door de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Eden.(Gen.2:8-17) Dit was de enige van alle bomen  waarvan God gezegd had de vruchten niet aan te raken en te eten. De mens was vrij te kiezen, volkomen vrij God op Zijn woord te vertrouwen of door twijfel te vervallen in een leven van ellende. De mens nam van de verboden vrucht, en de neergaande lijn was een feit; dood, verdriet, sterven van de natuur, neergang in leeftijd, vrijheid en vreugde etc.

Als je meer en meer op God gaat vertrouwen, zal je niet alleen een vreugde proeven die je nog nooit gekend hebt, maar je zal ook de kracht van het evangelie bemerken die het mogelijk maakt om ernaar te gaan leven. Het verrijkt je leven. Deze beloften gelden ook voor jou!

Stap 3: Kennismaken met God.

Geen mens weet hoe God eruit ziet, we hebben zelfs geen afbeelding van Hem. Elke beeld dat je van Hem zou maken is te beperkt en zou je doen misleiden.Wat is belangrijker hoe Hij eruit ziet of van wat en wie Hij is? Als we iemand beter leren kennen en zijn of haar naam wordt genoemd, dan denken we niet eraan hoe deze persoon eruit ziet, maar hoe, wie of wat deze persoon is; zijn of haar karakter. Wat iemand is wordt door zijn karakter bepaald.

In de Bijbel maakt God zich bekend als “IK BEN.” Bij God draait het om het karakter, Zijn naam. God leren kennen betekent Zijn karakter leren kennen, en hiertoe wordt iedere gelovige opgeroepen.

Vaak wordt God ten onrechte afgeschilderd als een straffend god die klaar staat om iemand op de vingers te tikken zodra deze iets verkeerd doet. Maar door een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan zal iedere gelovige door ervaring getuigen wat Zijn naam inhoudt. De Apostel Paulus geeft een mooie omschrijving van Gods Karakter in 1 Cor. 13. Hieronder staat verkort de inhoud omschreven:

– God is liefde, zonder Hem te kennen zullen we niet weten wat de ware liefde is;
– God is geduldig en vol goedheid;
– God kent geen afgunst, ijdel vertoon of zelfgenoegzaamheid;
– God is niet grof en zelfzuchtig, laat zich niet verbitteren en rekent het kwade niet toe;
– God verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid;
– Deze liefde bedekt alles, verdraagt alles, gelooft en hoopt alles;
– Alles zal hier vergaan, maar deze liefde zal altijd blijven bestaan.

Dit is de omschrijving van Gods karakter, de liefde als basis van het eeuwig leven in vreugde en geluk.

Stap 4: Gods voornemen met jou

Test jezelf in de liefde. “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” 1 Tim. 2:4

God wil dat jij behouden wordt en in eeuwig geluk leeft. Dat kan alleen als de liefde (omschreven in stap 3) in jouw hart de ruimte geeft. Test jezelf eens aan deze liefde en vul voor God eens ik in. Als je eerlijk bent dan zul je ontdekken dat je hier niet aan voldoet. (Ook dit is waarheid.) Geen nood, God wil daarin voorzien.

God de bron van liefde bedekt de zonde, hoe erg deze ook is. (Rekent het kwade niet toe, alles bedekt zij.) Dit herstel zal trouwens ook eeuwig leven inhouden. (De liefde blijft altijd bestaan) Hier vindt je nogmaals dat God een vergevend God is die jou een geschenk (vreugde, geluk in eeuwigheid) wil aanbieden.

Elke afwijking noemt de Bijbel zonde. Het is eigenlijk doodzonde dat wij allemaal niet meer aan deze liefde voldoen. En inderdaad zoals de uitdrukking al aangeeft zegt God dat de zonde tot de dood leidt. (Rom. 5:12). Daarom sterft elk mens en daarom zal elk mens zich opnieuw tot de Bron van liefde moeten wenden om herstelt te kunnen worden.

Hij dringt jou dit niet op, het is jouw persoonlijke keuze uit vrije wil. Jouw ja of nee bepaalt jouw toekomst. Maar wacht zegt God, misschien is het nog niet geheel duidelijk waar je ja tegen kunt zeggen, Ik zal het je nog duidelijker uitleggen, tenslotte kan je pas ware vreugde vinden indien je de waarheid kent en aanneemt. (Zij verheugt zich in de waarheid.)

Stap 5: Levenslang!

Goed en kwaad kunnen niet in vrede samen gaan omdat het altijd strijd oplevert. Deze strijd kennen we allemaal. Het is een strijd die is ontstaan door afwijking van het goede, de volmaakte liefde. (Zie ook Bijbelstudie: de oorsprong van het kwaad.) Kwaad werkt als een besmettelijke ziekte. Sinds het eerste mensenpaar zijn we hier allemaal mee besmet en ieder mens staat schuldig. God wil ons hiervan bevrijden.

In veel religies zie je de mens allerlei moeite doen om zichzelf hiervan te bevrijden, kastijding door geseling, het hangen van allerlei zware ketenen om het lichaam, pinnen, spijkers door lichaamsdelen etc., maar ook eenzame opsluiting in bijvoorbeeld kloosters, barre tochten op blote voeten of knieën naar bedevaartplaatsen, het doen van goede werken, kopen van aflaten, yoga of andere meditaties enz. Ondanks de goede bedoelingen zijn het allemaal pogingen uit de mens zelf, en God noemt dit werken van eigengerechtigheid. (Rom. 10:3) Het zal niet lukken en je zult tenslotte nog meer belast en vermoeid raken.

God nodigt je uit en belooft: “Komt tot Mij, allen die belast en vermoeid zijt, en Ik zal je rust geven.” Mat. 11:28

Alle andere wegen en pogingen lopen dood, ja nog erger: ze zijn bedrog. Velen zeggen wel in God te geloven maar niet in Christus. Maar dan geloven ze niet de woorden van God, want Hij zegt: er is maar 1 oplossing, 1 medicijn, 1 weg, 1 waarheid en die vind je in Jezus Christus.

Heb je nog twijfels? God zegt: dan zal Ik je door Jezus nog duidelijker tonen wie IK BEN en wat het in de praktijk inhoudt te leven vanuit de liefde. Die liefde wil Ik in jouw hart leggen zodat jij daaruit kan leven. Neem Mijn Woord en aanbod serieus, maak er studie van en Ik zal je duidelijkheid verschaffen.

Als jij daar volmondig ja tegen kunt zeggen, dan blijf Ik bij je tot de voleinding der wereld. (Math. 28.20) Heel je leven lang zul je nooit meer alleen zijn!

Stap 6: Een persoonlijk geschenk

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” Johannes 14:9

Wie is Jezus? Als God zegt dat Jezus de enige weg tot verlossing en bevrijding is, wat is er dan zo bijzonder aan Hem? God zegt dat Jezus Zijn enig geboren Zoon is, die er reeds was voor de aarde bestond en dat door Hem alles wat op de aarde is, geschapen werd. (Kol. 1:16) Hij heeft de hemel verlaten en is aan de mens gelijk geworden, heeft onder ons gewoond, maar heeft nooit toegegeven aan het kwaad.

Van Zijn leven zijn diverse getuigenverslagen geschreven die staan opgetekend in het nieuwe testament van de Bijbel. Als je deze verslagen bestudeert, dan leer je over Zijn denken en handelen met de mens, kortom Zijn karakter. Datzelfde karakter heeft ook God! Als je Jezus leven bestudeert, dan weet je een beetje wat liefde in de praktijk betekent. Het is een principe dat boven gevoelens gaat. Hij heeft laten zien dat je zelfs je vijanden kan liefhebben.

De zonde geeft de dood als vooruitzicht. Dit was nooit de bedoeling van de Schepper. Daarom heeft God de Vader en Zijn Zoon Jezus een plan van redding gemaakt, dat een ieder die in geloof dit wil aannemen vergeving van zonden en schuld kan ontvangen. De schuld wordt niet door de vingers gezien, want God is rechtvaardig. (Recht in Zijn handelen, schuldigen houdt Hij niet voor onschuldig. Al het goede wat je misschien in leven hebt gedaan, of al heb je alles gegeven of geofferd, ze doen niets van jouw schuld af!) God wijst ook niemand anders als schuldige aan. Hijzelf in Zijn Zoon Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om in jouw plaats, jouw schuld op zich te nemen en het gevolg de dood te sterven. Dit was alleen mogelijk omdat Jezus zelf niet gezondigd had en daardoor onschuldig! Hierdoor heeft Hij het leven terugontvangen, want ook dat is recht! Door dit offer voor jou persoonlijk is het mogelijk dat jij eeuwig leven kan ontvangen.

Natuurlijk zit er wel een voorwaarde aan, want je moet je wel gewillig zijn om het karakter van Jezus in jou te laten herstellen. Dat is logisch, want zonder verandering zou het weer net zo’n zooitje worden als nu op onze planeet aarde. Dit is heel in het kort het reddingsplan wat God en Jezus jou als een geschenk te bieden hebben. Door geloof in dit aanbod en offer kan jij gered worden, tenminste indien jij ja blijft zeggen. Kan jij je een betere opleiding en carrière voorstellen?

De vrije keuze is weer geheel aan jou. Het is geen lot, maar bepaalt wel jouw lot!

Stap 7: Een kijkje over de dood

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” (1 Kor. 2:9)

Ook jij zal sterven ten gevolge van de zonden. Onze hele menselijke geschiedenis en alle kerkhoven getuigen van de dood. (Lees meer onder “Morsdood of schijndood”.) Maar Jezus zegt dat er een dag zal komen dat de doden opgewekt zullen worden en dan zal ieder zijn bestemming ontvangen; Eeuwig leven of een eeuwige dood! Jouw lot is niet afhankelijk of je gezondigd heb of niet, of hoe goed of slecht jij bent geweest. Neen, want God is rechtvaardig, recht in Zijn oordeel; ieder heeft gezondigd en het gevolg is dat ieder mens sterft. Wat dat aan gaat geeft God jou geen valse hoop zoals in de afgodendiensten.

Op die dag zal Christus terug komen naar de aarde (zie studie “Boven alles uit”) en het loon (de bestemming van de mens) zal bij Hem zijn. Al degenen die het verlossingsplan in Jezus hebben aangenomen zullen onsterfelijkheid ontvangen. Geen ziekte, gebrek, verdriet, zorgen etc. Onvoorstelbaar wat een geluk deze mensen zullen moeten uitstralen!

Maar er is ook een andere groep die niet geloofd hebben in Gods reddingsplan en niet hun leven wilden laten veranderen. Stel je voor dat jij eens bij deze groep zou staan, wat denk je dat je zou zien?

Ze kunnen de haren wel uit het hoofd trekken, temeer daar God hen precies zal laten zien waar ze in hun leven geconfronteerd zijn geweest met Gods uitgestoken hand, het evangelie, de waarheid die hen vrij zou maken! Wat een verwijten zullen ze maken tegen degenen die vertelden Gods woord niet zo serieus te moeten nemen! En wat een onvoorstelbare wroeging zal dat in hen teweeg zal brengen! Al het geluk en succes waar ze in hun leven zelf naar jaagden, en niet hebben verkregen, ontvangen degenen die gewillig naar God geluisterd hebben.

Overdenk nog eens rustig en serieus hetgeen in de 6 voorgaande stappen omschreven staat! Is het moeilijk? Vraagt God teveel van je om je van een vaststaande dood te redden? Jezus biedt jou Zijn offer aan, opdat de toekomst van je leven binnen jouw bereik komt. In de oordeelsdag zal je hieraan herinnerd worden; aangenomen of verworpen!

Volg je de waarheid in de 7 stappen?

Hemelvaartsdag de garantie voor jouw toekomst

Naast het feit dat hemelvaartsdag ons een vrije dag oplevert is het van oorsprong een herinnering aan de hemelvaart van Jezus Christus. Hoewel nergens in de bijbel wordt aangegeven dat we deze dag apart moeten zetten om te gedenken, is het best nuttig om eens stil te staan wat dat voor ons persoonlijk leven betekent. Het feit van Jezus hemelvaart heeft namelijk betekenis voor ieder mens of deze nu in God gelooft of niet.

Hemelvaart is de afsluiting van Jezus leven op aarde. Duizenden mensen zijn getuigen geweest van zijn leven op aarde. Hij verkondigde het koninkrijk van God, riep mensen op tot bekering zodat ze deel konden krijgen aan het nieuwe koninkrijk van vrede en geluk. Hij genas mensen van allerlei kwalen en ziekten. Maar als Zoon van God hekelde Hij schijngelovigen die wel met de mond God beleden maar in hun daden blijk gaven van onbekeerde harten. Met name voor de top van de geestelijkheid in Israël was dit een doorn in het oog. Dit leidde uiteindelijk tot zijn kruisdood. Jezus had voorspeld dat Hij gedood zou worden, maar ten derde dage zou opstaan uit de dood. Dit kon Hij omdat als Zoon van God zonder zonden heeft geleefd. De opstanding van Jezus is ook uniek en onderscheidt Hem verder van alle grote personen die we in de geschiedenis gekend hebben. (Denk aan bekende figuren als Ghandi, Mohammed etc.) Allen zijn gestorven en nooit is iemand uit de dood opgestaan. Jezus verkondigde dan ook: Joh. 11:25 (NBV) “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”.

Een groot deel van de toenmalige geestelijkheid, die Jezus ter dood liet brengen, weigerde om Jezus te erkennen als Zoon van God, en waren verbolgen over Zijn uitspraken. Maar diep in hun hart wisten zij dat Hij de waarheid sprak. Vandaar dat ze ook het graf lieten bewaken, immers Hij had voorspeld dat Hij ten derde dage zou opstaan.

Marc. 8: 31 (NBG) “En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan.”

En dit gebeurde ook, na drie dagen stond Jezus op uit de dood en is aan velen verschenen.

1 Kor. 4-7 (HSV) “en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij (Paulus) verschenen, als aan de ontijdig geborene.”

Doordat er zoveel getuigen waren is dit des te meer een bewijs van het bestaan van Jezus. We hebben trouwens aan dit historisch feit ook onze jaartelling te danken. Vijftig dagen na zijn opstanding is Jezus ten hemel opgevaren. Van deze gebeurtenis waren weer velen  getuigen. Dit feit wordt herdacht bij Hemelvaartsdag. Maar wat heeft de hemelvaart nu te maken met onze toekomst?
Is de hemelvaart het einde van het levensverhaal van Jezus? Neen gelukkig niet, want Hij gaf de belangrijkste belofte die gevolgen heeft voor ieder mens: Hand. 1:10, 11 (HSV) “En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Waarom heeft deze wederkomst van Jezus gevolgen voor ieder mens?

Openb. 22: 12, 13 (HSV) “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.”

Als Jezus hier spreekt over loon spreekt wil zeggen dat ieders bestemming bij Zijn wederkomst zal vaststaan; eeuwig leven in het koninkrijk van God dat door middel van het evangelie verkondigd wordt, of een eeuwige dood. Twee uitersten, er is geen tussenweg, geen vagevuur of hel, dood of leven. Tussen deze twee mogelijkheden heeft de mens een vrije keuze. Een keuze die we in dit leven maken.

Marc. 13: 26, 27 (HSV) “En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.”

Niet ieder mens zit te wachten op Jezus terugkomst. Er is namelijk ook een groot deel van de mensen die ten tijde van Zijn komst de haren uit het hoofd kunnen trekken omdat ze zullen inzien dat zij de uitnodiging van het evangelie naast zich neer hebben gelegd.

Openb. 6:15-17 (HSV) “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Zie ook Mat. 24: 30 en Openb. 1:7 en 2 Tim. 4: 1, 8)

Het moge nogmaals duidelijk zijn dat bij de verschijning van Jezus de bestemming van ieder mens vaststaat. Dit houdt in dat we in dit leven een keuze moeten maken. De belofte van Jezus wederkomst, die Hij gaf bij Zijn hemelvaart, is van levensbelang voor ieder mens. Jezus tweede komst  zal dan ook de grootste gebeurtenis aller tijden zijn. Maar het houdt ook in dat onze keuze in dit leven onze toekomst bepaalt.

Voor de terugkeer van Jezus zal er ook een valse of nagebootste terugkeer zijn met als doel de mensen te misleiden. Het gaat hier niet om misleiding van mensen die niet in God of Jezus geloven, maar juist die wel geloven.  Ook hier heeft Jezus voor Zijn sterven en opstanding op gewezen.

Mat. 24:23-27 (HSV) “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Het is daarom voor iedere gelovige van belang om onderscheid tussen de echte en valse wederkomst te kennen. Hoewel we in de geschiedenis meerdere personen hebben gekend die zich voor Christus hebben uitgegeven, gaat het hier niet om mensen. Naast predikers met een valse boodschap wordt op het meesterbrein achter al het bedrog en kwaad gedoeld.

2 Kor. 11: 13, 14 (NBV) “Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.”

Maar hoe komt het dat gelovigen de “valse christus” voor de ware Christus  zullen aanzien?
Bovenstaande tekst spreekt over boodschappers of schijnapostelen die een verdraaide boodschap verkondigen die niet of ten dele op waarheid berust. Een verkeerde voorstelling van Christus terugkomst maakt het mogelijk dat we misleidt worden en in het grootste bedrog aller tijden zullen geloven n.l. Satan die zich voordoet als een engel des lichts, als Christus. Het is net als bij de eerste komst van Christus waar heel veel Israëlieten Jezus afwezen omdat zij een andere voorstelling hadden van de Messias. Het moest een koning zijn die hen zou bevrijden van de Romeinen. Dit werd immers door de geestelijkheid voorgehouden. Zelfs zijn discipelen worstelden met die gedachte. Het is het aloude liedje van Gods tegenstander die de mens leugens voorhoudt en hen erin doet geloven. Niet voor niets noemt Jezus Satan de vader der leugen en als we zijn leugens als waarheid aannemen dan worden we kinderen van hem genoemd.

Joh. 8:43, 44 (NBV) “Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.”

Hoe gemakkelijk neemt de mens een leugen(tje) aan als het hem of haar uitkomt? Of wordt de waarheid ter zijde geschoven indien het ons niet uitkomt? We dienen dus op onze hoede te zijn en te toetsen wat we geloven willen we onszelf  en anderen niet bedriegen. Dit naar het voorbeeld van Jezus, ook hem werden allerlei fabels en verdraaide Schriftgedeelten voorgehouden.  Wat was zijn antwoord? “Er staat geschreven” (o.a. in Mat. 4: 4, 6, 7 en 10) Hoe is het mogelijk dat er zoveel verschillende kerken bestaan die zich allemaal beroepen op de Bijbel? Hetgeen een “geestelijke” vertelt, tradities en vastgeroeste gewoonten zijn dikwijls het fundament zonder zelf onderzoek te verrichten. Kennis en waarheid dreigen op de achtergrond te geraken. Wat vertelt de Bijbel over de kennis?

Hosea 4:6 (HSV) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”

De Bijbel is een bijzonder boek , de woorden ervan zijn als een tweesnijdend zwaard dat waarheid en leugen scheidt. Het zegt ook dat wanneer men de waarheid verwerpt, men de leugen zal geloven.

Hebr. 4:12 ( HSV) “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

2 Thess. 2: 9-11 (NBV) “De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.”

Een andere bijzonderheid van de Bijbel is, dat deze zich niet tegenspreekt. Soms lijken uitspraken tegenstrijdig en haaks op elkaar te staan, maar door bestudering blijkt dat dit aan het begrijpen van de Bijbel ligt. Mijn persoonlijke ervaring is dat de Bijbel als een puzzelstuk aaneen sluit. Het is Gods Woord dat leven inhoudt, de mens de weg tot behoud en verlossing aangeeft. Stel jezelf eens de vraag:  hoeveel tijd of aandacht besteed ik aan het onderzoeken van dat Woord?

We kennen allemaal het spreekwoord: al is de leugen o zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Met andere woorden; door de waarheid te kennen, kunnen we onderscheid maken. Nu terug naar het onderscheid tussen de echte en valse wederkomst.

Wat zegt de Bijbel over de echte terugkeer van Jezus?

1. We hebben aan de hand van eerder  vermelde teksten vastgesteld dat bij Jezus terugkomst ieders bestemming vaststaat. Geen tweede kans, niet opnieuw een evangelieverkondiging, geen mogelijkheid tot bekering meer. ( lees hierbij ook eens de gelijkenissen van de wijze en dwaze maagden (Mat. 25: 1-13) en van het tarwe en het onkruid (Mat 13: 28-30) Hij heeft ieders loon bij zich.  Openb. 22.

2. Hij komt op dezelfde wijze met de wolken als bij Zijn hemelvaart (zie eerder aangehaalde teksten: Hand 1:10-11 en Marc. 13:26, 27)

3. Christus zal niet op de aarde komen, de gelovigen zullen samen met de gestorvenen (die in Christus zijn gestorven) Hem in de lucht tegemoet gaan.

1 Thess. 4:13-18 “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,  dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden”.

1 Kor 15: 51-54 (NBV) “Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.”

4. Degenen die Christus niet hebben aangenomen hebben geen tweede kans, zij zullen sterven en in het eindoordeel opstaan om het vonnis aan te horen, waarna zij de eeuwige tweede dood zullen sterven.

Openb. 20:5 (HSV): “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.”

Er zijn veel meer teksten te vinden die bovenstaande gedachten ondersteunen. Daarom dat het voor iedere gelovige van levensbelang is dit onderwerp grondig te bestuderen. Er gaan allerlei theorieën de ronde die spreken “een tweede kans” die ongelovigen krijgen bij Christus wederkomst. Ook de theorie over een “geheime opname” is heel erg ingeburgerd. Een juiste uitleg voorkomt misleiding door de valse “Christus”.

De toekomst die alleen Christus jou kan geven

De Bijbel is hier zeer duidelijk in; Er is maar één weg tot God en dat is Jezus Christus. Dikwijls hoor je de opmerking;  het maakt niet uit wat je gelooft, als je maar gelooft. Zoals we in onze studie al zijn tegengekomen is het wel degelijk van belang dat je geloof op waarheid berust. Door Jezus leer je God kennen.

1 Tim. 2:5 (HSV) “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”
Joh. 14: 6, 7 (HSV) “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.”

Als geloof blijft bij het alleen geloven zal het je niet verder brengen.
Jak. 2:19 (NBV) “U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.”
Jak. 2:14 (NBV) “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?”
Jak. 2:18 (NBV) “Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.”

Geloven brengt actie met zich mee, het beweegt je tot andere gedachten die leiden tot overeenkomstige daden. Waar geloof blijkt uit de daden. Kunnen onze goede werken ons tot een mens maken zonder gebreken? Ons een eeuwig leven in geluk en vrede schenken? Neen. Zoals we ooit zijn geschapen, volmaakt zonder gebreken naar Gods beeld, kunnen wij op geen enkele manier bereiken. Wij zijn maaksels naar Gods hand. Hij alleen kan ons herstellen. Het is als een motor die stuk is, deze zal niet vanzelf weer hersteld kunnen worden. Je moet naar de maker die weet hoe dat ding werkt. Zo is het ook met de mens, ieder mens heeft kwaad gedaan, gezondigd omdat dit onze menselijke natuur is, ontstaan door de zondeval. (Lees meer hierover in de studie “De misleiding in Eden tot in de kerken van vandaag.”) We hebben God dus nodig voor herstel.

Daarnaast is God  in zijn rechtspraak rechtvaardig d.w.z. Hij zal wat kwaad is niet goed spreken. Dat is recht, eerlijk zonder aanzien des persoons. Elk mens heeft wel eens kwaad gedaan, gezondigd, de wet der liefde (de tien geboden) overtreden. Wat zegt de bijbel daarover;

Jak 2: 10, 11 (HSV) “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.
Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.”

Het gevolg van de wetsovertreding of zonde is ook duidelijk, en het bewijs van deze uitspraak maken we allemaal mee;

Jak. 1: 14, 15 (NBV) “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.”
Rom 5:12 (NBV) “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.”

Elk mens staat dus schuldig tegenover God. Er is geen oplossing buiten Hem om, hoe goed we ook ons best doen, hoe goed bedoeld jouw pogingen zijn om als een rechtvaardig en goed mens te leven. Geen zelfkastijding, eenzame opsluiting in b.v. een klooster etc. kan dit feit ongedaan maken. In feite staan we als mens hulpeloos. Een oplossing zal dus buiten ons om geboden moeten worden. Die oplossing biedt God, onze Maker, Schepper en wordt aan elk mens aangeboden, ongeacht afkomst, ras, kleur en natie. Die oplossing biedt God ongeacht wat je op je kerfstok hebt.

De geboden oplossing is Jezus Christus, Zijn enig geboren zoon. Jezus heeft onze schuld en zonden op zich genomen, is in onze plaats gestorven en biedt door Hem eeuwig leven aan. Hoe kunnen wij deze genade aannemen?

a. Door onze overtredingen te belijden, de wil ze na te laten, en vergeving te vragen. Hij is bereid de zonden te vergeven (Spreuken 28:13)

b. Maar geeft ons ook de kracht om een ander leven te leiden.  (Rom. 1:16)

c. Schenkt ons de Heilige Geest om ons te leiden. De Heilige Geest zal tot ons geweten spreken,
onze zonden bekendmaken, ons leiden tot Christus, maar ook tot erkenning van de volle waarheid brengen. ( Joh. 16:5-15)

d. God schenkt ons eeuwig leven. (Joh. 3:16)

Dit aanbod is alleen mogelijk door Gods Zoon Jezus Christus. Andere mogelijkheden biedt Hij niet. Denk hierbij weer aan de eerste teksten die we aanhaalden. Jouw ja of neen op dit aanbod, bepaalt jouw toekomst.  Een goede en een hoopvolle toekomst is er alleen door de Messias, Jezus Christus.

Er hebben wellicht vele goede mensen geleefd, maar zij waren geen God zoals Jezus Christus die de gestalte van een mens aannam en uit de dood is opgestaan. God zegt naast Hem bestaan er geen goden. In alle andere religies moeten de “goden” gerust gesteld worden, goed gestemd worden door offers die jij moet brengen.
De Schepper van hemel en aarde bracht zelf een offer, door mens te worden en voor jou te sterven. Ken jij een god, die zijn leven gaf om jou te redden? Is dit geen liefde?
Het enige offer wat Hij van jou vraagt is je zonden te erkennen, na te laten, vergeving te vragen en dagelijks te kiezen voor leefregels van liefde. Eeuwig leven in vrede en liefde krijg je op de koop toe.
Je kunt je hele leven naar andere oplossingen zoeken, maar dat zal uiteindelijk ondanks goede voornemens tevergeefs blijken te zijn. De weg, de waarheid en het leven is Jezus Christus.

“Rom. 1:16 (HSV) “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”