Berichten

Is geloof voldoende om behouden te worden?

Ja en nee! Wanneer de Bijbel spreekt over geloof is het heel wat anders dan de betekenis welke we kennen in ons dagelijks spraakgebruik. Daarin gebruiken we geloven veelal in de betekenis: het zou zo kunnen zijn, een misschien. In de Bijbel wordt met geloven bedoeld, zeker weten, het is zo. De Bijbel spreekt ook over een dood geloof. (Jac. 2:26) Iedere ervaren christen kan je vertellen, dat kennis van de waarheid, zelfs wanneer je gelooft in het gezag en het morele peil van de waarheid, niet voldoende is om gered te worden.  In die zin is het antwoord nee.

“Gij gelooft dat God enige is? Daaraan doet gij wel, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.”  Jac. 2:19

We worden gewaarschuwd voor het gevaar om te denken dat  alleen geloof voldoende zou zijn want Jacobus gaat verder met, aan het adres van de “dwaze mens”, dat geloof zonder werken dood is! Lees ook Jac. 2:19-26.

Wanneer je de waarheid kent en erin gelooft, dan moet je de waarheid de macht en het gezag geven om jouw leven te mogen veranderen, zodat je een geestelijk actief en werkzaam leven kunt krijgen. Wanneer je niet geheiligd bent door de waarheid, dan vertoon je het leven van iemand die een schijn van godsvrucht heeft, maar die de kracht daarvan ontkent. Dit is de godsdienst van hen die geestelijk inactief en blind zijn. Geheiligd worden door de waarheid betekent, dat de Heilige Geest jou heiligt in overeenstemming met de richtlijnen van het Woord van God, en niet volgens de een of andere menselijke uitleg van wat waarheid is. Gods gebod is duidelijk: “Indien gij Mij liefhebt, onderhoudt Mijn geboden.”
De verbinding tussen liefde en gehoorzaamheid wordt kort en helder uiteengezet in 1 Joh 2:4, 5 en 1 Kor. 13.

Het antwoord is ja indien het geloof wordt uitgeleefd. (Hebr. 11).

(Deze vraag is gesteld door E. te G.)

Gelden Gods (10) geboden nog steeds of waren zij alleen voor Israel tijdens het oude testament?

Dit is een veel gestelde vraag waar veel misverstand rond bestaat. De Bijbel vertelt in de eerste plaats dat de wet er al was voordat er sprake was van het volk Israel.(Gen. 26:5) Ze golden niet alleen voor Israel maar voor ieder mens. (Nem. 9:29, Ez. 20:11,13 en 21) Dit komt nog extra tot uitdrukking in het 4e gebod, het Sabbatsgebod (Ex. 20:10 en Deut. 5:14) waar gezegd wordt dat ze gelden voor dienstmaagd en vreemdeling. Anderzijds door het niet opvolgen van de geboden werd Gods volk gelijk gesteld met de heidense volken, ja nog erger, men was beter op de hoogte dan de andere volkeren. (Ez. 4:6-8) God zegt dat tijden van  onwetendheid voorbij gezien worden (Hand. 17:30) maar weten en niet navolgen is weerspannigheid.

De wet zoals deze beschreven staat in de 10 geboden is een uitdrukking van de liefde (Math. 24:12) en is tevens een spiegel om afwijking of zonde te doen kennen. (Rom 3:20) Erkenning van schuld en het willen nalaten brengt ons aan de voet van het kruis waar vergeving is. Maar omdat de liefde eeuwig zal blijven bestaan, blijft de wet ook eeuwig bestaan. Jezus zegt dan ook in Math. 5:18: “Want voorwaar Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Door de hele Bijbel heen vindt je dat het Satan en zijn dienstknechten zijn die door halve waarheden en listen Gods volk tracht de geboden te laten overtreden of te veronachtzamen. (Math. 24:24 en Openb. 12:17)

Christus leven was liefde, een volkomen afspiegeling van de wet en het karakter van God. (Joh. 14:9) Jezus zegt in Joh. 15:10 “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven.” Dit geldt voor elk mens in alle tijden.

(Deze vraag is gesteld door V.M. te O.)