Berichten

Wat maakt de Bijbel uniek?

 1. De Bijbel kent ca. 40 auteurs die op verschillende tijdstippen leefden, een totaal andere achtergrond hadden en ook nog in verschillende continenten leefden. En toch een zelfde boodschap hadden.
 2. De Bijbel is actueel voor elke tijd en is toegankelijk voor ieder mens.
 3. De Bijbel geeft jouw toekomst aan, en geeft jou de beste keuzemogelijkheid.
 4. De Bijbel kan je meer inzicht geven dan welk ander (ook wetenschappelijk) boek.
 5. De Bijbel laat zien wat ware liefde is.
 6. De Bijbel is geen boek van moeten en niet mogen, maar een boek dat de weg van ware vrijheid aangeeft.
 7. De Bijbel is een boek van verlossing; (In het oude testament zag men uit naar de Messias, in het nieuwe testament naar de wederkomst van de Messias.)
 8. De Bijbel begint met een perfecte wereld en eindigt met een nieuwe perfecte wereld. Daar tussenin de strijd van de mens die het moeilijk heeft om met het kwaad om te gaan.
 9. De Bijbel is het eerste boek dat werd vertaald en gedrukt.
 10. De Bijbel geeft aan hoe mensen een liefdevol karakter kunnen krijgen.
 11. De Bijbel vertelt waar we vandaan komen en wat onze bestemming is.
 12. De Bijbel geeft ons hoop op eeuwig leven.
 13. De Bijbel biedt jou een vriend aan die jou nooit alleen laat. (Mat. 28:20)

Ken jij enig boek dat meer biedt dan de Bijbel?
Maak kennis met dit unieke boek. U kunt hieronder via het formulier een gratis exemplaar van het nieuwe testamen aanvragen.

Gratis het nieuwe testament aanvragen

Kunnen we onze aarde nog redden?

Vele klimaatdeskundigen luiden de noodklok. Volgens hen zijn drastische maatregelen noodzakelijk om onze aarde nog langer leefbaar te houden. We zien extreme droogte, overstromingen, geweld etc. toenemen. Microplastics bedreigen onze gezondheid. Kortom we zijn in crisis. We zijn het erover eens dat de oorzaak van de problemen ligt in ons menselijk kortzichtig handelen. Hebben we niet veelal gehandeld van “na ons de zondvloed”?

En laat duidelijk zijn dat een minder egoïstische verandering in ons denken en handelen een positieve bijdrage zal opleveren. Verandering vergt veel tijd en de vraag is of we deze tijd nog hebben. Kunnen we de aarde nog redden?

Er is echter een heel belangrijk feit waar we vrijwel niets over horen, of willen horen. Gods Woord, de Bijbel die een heel andere boodschap heeft. Daar gaat het niet over het redden van de aarde. Integendeel, de Bijbel heeft voorzegd dat de aarde tot een puinhoop zal worden, dat hongersnoden en aardbevingen etc. zullen toenemen. Is dit iets wat God doet? Neen het komt door ons opstandig en egoïstisch leven doordat de mens geneigd is kwaad te doen en inderdaad veelal te handelen uit het motief van “na ons de zondvloed”

De Bijbel is heel duidelijk: er komt een eind aan deze wereld. De boodschap van de Bijbel is daarom heel anders nl; niet om de aarde te redden, maar de mens!   Het is de mens die moet veranderen en zijn blik te richten op God die voor ieder mens redding aanbiedt. Die redding is goed nieuws en wordt in de Bijbel het eeuwig evangelie genoemd.

Wellicht heb jij hier nog nooit bij stil gestaan of heb je nog nooit in de Bijbel gelezen. Misschien bezit je zelfs geen Bijbel. In dat geval kan je per mail een gratis exemplaar van het nieuwe testament aanvragen.

Wie is God? In de Bijbel kan je lezen over het leven van Jezus Christus die zo’n 2000 jaar geleden op aarde leefde. Zijn levensstijl laat het karakter van God zien. En wat zie je dan? Ware Liefde! Is dat niet  waar ieder mens naar verlangt? Jezus denken en handelen is van een heel ander andere aard. Het evangelie daagt ons uit om dit denken en handelen te volgen.

Jezus heeft beloofd om terug te keren naar deze aarde, om allen die naar Gods principes van liefde willen leven (opgetekend in de 10 geboden), te redden. Er zal een nieuwe hemel en aarde komen waar allen die voor deze levensstijl met hart ziel en verstand hebben gekozen, eeuwig in vrede kunnen wonen. Dat is de redding die God voor ogen heeft. Nog een heel korte tijd en dan wordt deze belofte werkelijkheid. . Toekomst! Heb jij daar al voor gekozen voor toekomst?

Wil je meer weten? Lees verder op deze site of volg de 24 Bijbelstudies met vraag en antwoord.

Er is hoop die werkelijkheid wordt!

Deel 3: De grote lijn door de Bijbel

We gaven al aan dat God een duidelijke scheidslijn aangeeft en dat het een kwestie van kiezen is aan welke kant je wilt staan. Een strijd tussen goed en kwaad,  meer keuzes zijn er niet. Er bestaat geen neutraal terrein. Dit is de rode draad die door de hele Bijbel loopt. Jouw keuzes bepalen aan welke zijde jij staat en welke toekomst jij hebt. God wil dat we Hem aanroepen of aanbidden in “Geest en waarheid”, want de hoopvolle toekomst die Hij ons wil geven daar is gelukkig geen plaats voor bedrog, oorlog en ellende! Daarom Is het noodzakelijk dat wij tot erkenning van de waarheid komen om keuzes te kunnen maken.

Soms lijkt dat hard en is het moeilijk om  karaktertrekken op te geven die tegen Gods richtlijnen ingaan.  Is het geen herkenbare eigenschap dat wanneer iemand ons op verkeerde dingen wijst  we geneigd zijn een excuus te zoeken, of de schuld bij iemand anders te leggen? Durven we de waarheid onder ogen te zien, te erkennen?

Joh. 4: 23, 24 (HSV): “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”

Vraag: Hoe belangrijk is voor jou waarheid? Vind je het prettig als iemand jou halve waarheden voorhoudt? Vertel jij wel eens een “leugentje om bestwil”?

God leren kennen in 7 stappen

Hoe leer ik God kennen?

God leren kennen in 7 stappen is een korte bijbelstudie die richting geeft aan het bijbels geloof. Stap voor stap worden een aantal belangrijke basiswaarheden aangehaald welke cruciaal zijn voor de erkenning en aanbidding van de Schepper van hemel en aarde. Ze bieden niet alleen houvast om God beter te leren kennen, maar ook om een persoonlijke relatie met God op te bouwen en om jouw geloof te toetsen en te verdiepen.

Als je begint bij stap 1, volg de studie dan minimaal  tot en met stap 7. Je zult vanzelf bemerken waarom. Natuurlijk is er over diverse punten veel meer stof tot nadenken, daarom wordt er ook dikwijls verwezen naar andere studies die op deze website staan of nog zullen volgen.

Stap 1: Geloof

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen  moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.” Hebr. 11:6

Geloven in het bestaan van God is niet zo moeilijk. Het tegendeel is moeilijker; je moet wel een heel groot geloof bezitten om het bestaan van God te ontkennen. Kijk eens naar de natuur in al z’n verscheidenheid en specifieke functies. Of naar het menselijk lichaam, hoe ingenieus dit in elkaar zit en functioneert. Allemaal door toeval ontstaan?

Door onze medische wetenschap weten we dat er binnen een cel zoveel eigenschappen gelijktijdig aanwezig moeten zijn om te functioneren,  dat er onmogelijk sprake kan zijn van een geleidelijke ontwikkeling. De evolutietheorie leert een opgaande lijn terwijl de bijbel, Gods Woord, het tegendeel aangeeft. We behoeven alleen maar de berichten over de stand van de natuur te beluisteren om te kunnen vaststellen dat de Bijbel gelijk heeft.

Meer vindt u onder de bijbelstudie “als God bestaat”.

Stap 2: Persoonlijke relatie

Een unieke belofte: “…wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond” (Hebr. 11:6)

Doordat je slechts behoeft te geloven dat Hij bestaat en je Hem serieus zoekt, zal Hij je in jouw zoektocht bevestigen. Niemand kan immers bewijzen dat God bestaat,  maar een ieder die tot geloof gekomen is kan persoonlijk bevestigen dat Hij bestaat! Daarnaast staat de Bijbel vol over getuigenverklaringen van mensen uit alle tijden.

God zelf bewijst zich namelijk aan een ieder die Hem oprecht zoekt. Een beter bewijs kan niemand krijgen of geven! Daardoor wordt het geloof een zekerheid! Geloof is een persoonlijke zaak omdat het om een persoonlijke relatie met God gaat. Dit raakt de kern van het evangelie; vrije keuze, zonder dwang. God zal niemand dwingen Hem te erkennen, niemand tegen zijn eigen wil Zijn wil opleggen. Dit zijn de principes van de volmaakte liefde.

Deze vrije keuze werd gesymboliseerd door de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Eden.(Gen.2:8-17) Dit was de enige van alle bomen  waarvan God gezegd had de vruchten niet aan te raken en te eten. De mens was vrij te kiezen, volkomen vrij God op Zijn woord te vertrouwen of door twijfel te vervallen in een leven van ellende. De mens nam van de verboden vrucht, en de neergaande lijn was een feit; dood, verdriet, sterven van de natuur, neergang in leeftijd, vrijheid en vreugde etc.

Als je meer en meer op God gaat vertrouwen, zal je niet alleen een vreugde proeven die je nog nooit gekend hebt, maar je zal ook de kracht van het evangelie bemerken die het mogelijk maakt om ernaar te gaan leven. Het verrijkt je leven. Deze beloften gelden ook voor jou!

Stap 3: Kennismaken met God.

Geen mens weet hoe God eruit ziet, we hebben zelfs geen afbeelding van Hem. Elke beeld dat je van Hem zou maken is te beperkt en zou je doen misleiden.Wat is belangrijker hoe Hij eruit ziet of van wat en wie Hij is? Als we iemand beter leren kennen en zijn of haar naam wordt genoemd, dan denken we niet eraan hoe deze persoon eruit ziet, maar hoe, wie of wat deze persoon is; zijn of haar karakter. Wat iemand is wordt door zijn karakter bepaald.

In de Bijbel maakt God zich bekend als “IK BEN.” Bij God draait het om het karakter, Zijn naam. God leren kennen betekent Zijn karakter leren kennen, en hiertoe wordt iedere gelovige opgeroepen.

Vaak wordt God ten onrechte afgeschilderd als een straffend god die klaar staat om iemand op de vingers te tikken zodra deze iets verkeerd doet. Maar door een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan zal iedere gelovige door ervaring getuigen wat Zijn naam inhoudt. De Apostel Paulus geeft een mooie omschrijving van Gods Karakter in 1 Cor. 13. Hieronder staat verkort de inhoud omschreven:

– God is liefde, zonder Hem te kennen zullen we niet weten wat de ware liefde is;
– God is geduldig en vol goedheid;
– God kent geen afgunst, ijdel vertoon of zelfgenoegzaamheid;
– God is niet grof en zelfzuchtig, laat zich niet verbitteren en rekent het kwade niet toe;
– God verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid;
– Deze liefde bedekt alles, verdraagt alles, gelooft en hoopt alles;
– Alles zal hier vergaan, maar deze liefde zal altijd blijven bestaan.

Dit is de omschrijving van Gods karakter, de liefde als basis van het eeuwig leven in vreugde en geluk.

Stap 4: Gods voornemen met jou

Test jezelf in de liefde. “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” 1 Tim. 2:4

God wil dat jij behouden wordt en in eeuwig geluk leeft. Dat kan alleen als de liefde (omschreven in stap 3) in jouw hart de ruimte geeft. Test jezelf eens aan deze liefde en vul voor God eens ik in. Als je eerlijk bent dan zul je ontdekken dat je hier niet aan voldoet. (Ook dit is waarheid.) Geen nood, God wil daarin voorzien.

God de bron van liefde bedekt de zonde, hoe erg deze ook is. (Rekent het kwade niet toe, alles bedekt zij.) Dit herstel zal trouwens ook eeuwig leven inhouden. (De liefde blijft altijd bestaan) Hier vindt je nogmaals dat God een vergevend God is die jou een geschenk (vreugde, geluk in eeuwigheid) wil aanbieden.

Elke afwijking noemt de Bijbel zonde. Het is eigenlijk doodzonde dat wij allemaal niet meer aan deze liefde voldoen. En inderdaad zoals de uitdrukking al aangeeft zegt God dat de zonde tot de dood leidt. (Rom. 5:12). Daarom sterft elk mens en daarom zal elk mens zich opnieuw tot de Bron van liefde moeten wenden om herstelt te kunnen worden.

Hij dringt jou dit niet op, het is jouw persoonlijke keuze uit vrije wil. Jouw ja of nee bepaalt jouw toekomst. Maar wacht zegt God, misschien is het nog niet geheel duidelijk waar je ja tegen kunt zeggen, Ik zal het je nog duidelijker uitleggen, tenslotte kan je pas ware vreugde vinden indien je de waarheid kent en aanneemt. (Zij verheugt zich in de waarheid.)

Stap 5: Levenslang!

Goed en kwaad kunnen niet in vrede samen gaan omdat het altijd strijd oplevert. Deze strijd kennen we allemaal. Het is een strijd die is ontstaan door afwijking van het goede, de volmaakte liefde. (Zie ook Bijbelstudie: de oorsprong van het kwaad.) Kwaad werkt als een besmettelijke ziekte. Sinds het eerste mensenpaar zijn we hier allemaal mee besmet en ieder mens staat schuldig. God wil ons hiervan bevrijden.

In veel religies zie je de mens allerlei moeite doen om zichzelf hiervan te bevrijden, kastijding door geseling, het hangen van allerlei zware ketenen om het lichaam, pinnen, spijkers door lichaamsdelen etc., maar ook eenzame opsluiting in bijvoorbeeld kloosters, barre tochten op blote voeten of knieën naar bedevaartplaatsen, het doen van goede werken, kopen van aflaten, yoga of andere meditaties enz. Ondanks de goede bedoelingen zijn het allemaal pogingen uit de mens zelf, en God noemt dit werken van eigengerechtigheid. (Rom. 10:3) Het zal niet lukken en je zult tenslotte nog meer belast en vermoeid raken.

God nodigt je uit en belooft: “Komt tot Mij, allen die belast en vermoeid zijt, en Ik zal je rust geven.” Mat. 11:28

Alle andere wegen en pogingen lopen dood, ja nog erger: ze zijn bedrog. Velen zeggen wel in God te geloven maar niet in Christus. Maar dan geloven ze niet de woorden van God, want Hij zegt: er is maar 1 oplossing, 1 medicijn, 1 weg, 1 waarheid en die vind je in Jezus Christus.

Heb je nog twijfels? God zegt: dan zal Ik je door Jezus nog duidelijker tonen wie IK BEN en wat het in de praktijk inhoudt te leven vanuit de liefde. Die liefde wil Ik in jouw hart leggen zodat jij daaruit kan leven. Neem Mijn Woord en aanbod serieus, maak er studie van en Ik zal je duidelijkheid verschaffen.

Als jij daar volmondig ja tegen kunt zeggen, dan blijf Ik bij je tot de voleinding der wereld. (Math. 28.20) Heel je leven lang zul je nooit meer alleen zijn!

Stap 6: Een persoonlijk geschenk

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” Johannes 14:9

Wie is Jezus? Als God zegt dat Jezus de enige weg tot verlossing en bevrijding is, wat is er dan zo bijzonder aan Hem? God zegt dat Jezus Zijn enig geboren Zoon is, die er reeds was voor de aarde bestond en dat door Hem alles wat op de aarde is, geschapen werd. (Kol. 1:16) Hij heeft de hemel verlaten en is aan de mens gelijk geworden, heeft onder ons gewoond, maar heeft nooit toegegeven aan het kwaad.

Van Zijn leven zijn diverse getuigenverslagen geschreven die staan opgetekend in het nieuwe testament van de Bijbel. Als je deze verslagen bestudeert, dan leer je over Zijn denken en handelen met de mens, kortom Zijn karakter. Datzelfde karakter heeft ook God! Als je Jezus leven bestudeert, dan weet je een beetje wat liefde in de praktijk betekent. Het is een principe dat boven gevoelens gaat. Hij heeft laten zien dat je zelfs je vijanden kan liefhebben.

De zonde geeft de dood als vooruitzicht. Dit was nooit de bedoeling van de Schepper. Daarom heeft God de Vader en Zijn Zoon Jezus een plan van redding gemaakt, dat een ieder die in geloof dit wil aannemen vergeving van zonden en schuld kan ontvangen. De schuld wordt niet door de vingers gezien, want God is rechtvaardig. (Recht in Zijn handelen, schuldigen houdt Hij niet voor onschuldig. Al het goede wat je misschien in leven hebt gedaan, of al heb je alles gegeven of geofferd, ze doen niets van jouw schuld af!) God wijst ook niemand anders als schuldige aan. Hijzelf in Zijn Zoon Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om in jouw plaats, jouw schuld op zich te nemen en het gevolg de dood te sterven. Dit was alleen mogelijk omdat Jezus zelf niet gezondigd had en daardoor onschuldig! Hierdoor heeft Hij het leven terugontvangen, want ook dat is recht! Door dit offer voor jou persoonlijk is het mogelijk dat jij eeuwig leven kan ontvangen.

Natuurlijk zit er wel een voorwaarde aan, want je moet je wel gewillig zijn om het karakter van Jezus in jou te laten herstellen. Dat is logisch, want zonder verandering zou het weer net zo’n zooitje worden als nu op onze planeet aarde. Dit is heel in het kort het reddingsplan wat God en Jezus jou als een geschenk te bieden hebben. Door geloof in dit aanbod en offer kan jij gered worden, tenminste indien jij ja blijft zeggen. Kan jij je een betere opleiding en carrière voorstellen?

De vrije keuze is weer geheel aan jou. Het is geen lot, maar bepaalt wel jouw lot!

Stap 7: Een kijkje over de dood

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” (1 Kor. 2:9)

Ook jij zal sterven ten gevolge van de zonden. Onze hele menselijke geschiedenis en alle kerkhoven getuigen van de dood. (Lees meer onder “Morsdood of schijndood”.) Maar Jezus zegt dat er een dag zal komen dat de doden opgewekt zullen worden en dan zal ieder zijn bestemming ontvangen; Eeuwig leven of een eeuwige dood! Jouw lot is niet afhankelijk of je gezondigd heb of niet, of hoe goed of slecht jij bent geweest. Neen, want God is rechtvaardig, recht in Zijn oordeel; ieder heeft gezondigd en het gevolg is dat ieder mens sterft. Wat dat aan gaat geeft God jou geen valse hoop zoals in de afgodendiensten.

Op die dag zal Christus terug komen naar de aarde (zie studie “Boven alles uit”) en het loon (de bestemming van de mens) zal bij Hem zijn. Al degenen die het verlossingsplan in Jezus hebben aangenomen zullen onsterfelijkheid ontvangen. Geen ziekte, gebrek, verdriet, zorgen etc. Onvoorstelbaar wat een geluk deze mensen zullen moeten uitstralen!

Maar er is ook een andere groep die niet geloofd hebben in Gods reddingsplan en niet hun leven wilden laten veranderen. Stel je voor dat jij eens bij deze groep zou staan, wat denk je dat je zou zien?

Ze kunnen de haren wel uit het hoofd trekken, temeer daar God hen precies zal laten zien waar ze in hun leven geconfronteerd zijn geweest met Gods uitgestoken hand, het evangelie, de waarheid die hen vrij zou maken! Wat een verwijten zullen ze maken tegen degenen die vertelden Gods woord niet zo serieus te moeten nemen! En wat een onvoorstelbare wroeging zal dat in hen teweeg zal brengen! Al het geluk en succes waar ze in hun leven zelf naar jaagden, en niet hebben verkregen, ontvangen degenen die gewillig naar God geluisterd hebben.

Overdenk nog eens rustig en serieus hetgeen in de 6 voorgaande stappen omschreven staat! Is het moeilijk? Vraagt God teveel van je om je van een vaststaande dood te redden? Jezus biedt jou Zijn offer aan, opdat de toekomst van je leven binnen jouw bereik komt. In de oordeelsdag zal je hieraan herinnerd worden; aangenomen of verworpen!

Volg je de waarheid in de 7 stappen?

De Bijbel en een auto

Bijna iedereen bezit een auto of anders laten we ons er wel door verplaatsen, kortom een auto is niet meer weg te denken uit ons leven. Wat doe je als je een nieuwe auto koopt, zeker bij de eerste aanschaf ? Je luistert naar de instructies van de garagehouder en thuis lees je nog eens aandachtig het instructieboekje door. Maar waar haalt de garagehouder zijn kennis vandaan en wat doet hij bij een mankement? Hij raadpleegt de veel uitgebreidere instructievoorschriften van de fabrikant. Wie zou het beter moeten weten dan de fabrikant, de ontwerper?  Door het opvolgen van de instructies weet je dat je het langst plezier van je auto zult hebben. Of ben je zo eigenwijs dat je toch diesel in de auto gooit terwijl benzine wordt voorgeschreven omdat dit in eerste instantie prettiger voor je portemonnee is? Het plezier zal snel voorbij zijn.

Hoe ziet jouw leven eruit?  Ken jij je Ontwerper, ken je Zijn instructies? Heb je Zijn instructieboek al eens aandachtig bestudeert?
Zijn instructieboek, de Bijbel, is geschreven zodat het je goed gaat.  Enkele belangrijke punten uit dit Boek zijn:

– Het laat zien wie jouw Ontwerper is, welk karakter Hij heeft;
– Waarom Hij heel veel van je houdt, zelfs al ben je de grootste crimineel;
– Jouw ontwerper wil dat je lang meegaat, ja eeuwig;
– Het geeft aan hoe je gelukkig en in vrede kunt leven en;
– Hoe je dit met anderen kunt delen;
– Het help je bij het maken van je dagelijkse keuzes;
– Het geeft ook een antwoord waarom er zoveel wreedheid om ons heen en in ons is;
– Het laat zien dat er spoedig een nieuw begin zal zijn en er een einde komt aan deze wereld;
– Dat de keuze die je vandaag mag maken jouw toekomst bepaald;
– Het geeft aan hoe je troost vindt bij verdriet;
– Bij mankementen (b.v. ziekte) geeft het de instructies voor genezing;
– Het geeft aan hoe je nu al vrede kunt ontvangen en;
– Waarom er zoveel angst is en hoe deze angst kan worden weggenomen;
– Dat ieder mens redding nodig heeft om niet ten onder te gaan;
– Het geeft aan dat er maar een geloof is dat redt;
– Dat er maar een liefde echt is;
– Dat er maar een manier is om gered te worden;
– Dat er maar een ontwerper is, raadpleeg Hem want bij al de anderen zal je bedrogen worden.

De inhoud van het instructieboek is nog veel groter en er staat ergens in geschreven dat het een dwaas wijs maakt en degene die denkt wijs (eigen wijsheid) te zijn dwaas is. Daarom dat in alles wat verder in deze website beschreven staat zal verwijzen naar die Bron.

Hij is jouw Maker en weet beter dan wie dan ook, zelfs dan jezelf, hoe jij in elkaar steekt. Daarom dat degenen die Hem hebben leren kennen Hem Verlosser, Redder, Heelmeester, Vriend, en bron van alle liefde noemen. Miljoenen zijn zoveel van Hem gaan houden dat ze liever stierven dan Hem als Vriend te willen missen! Een relatie voor eeuwig biedt Hij jou vandaag aan.

Hij wacht op jouw besluit!

Vrijheid en de Bijbel

De Bijbel geeft aan dat “de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32) Hoe kunnen we dit ervaren? Hoe moet onze houding zijn om de Bijbel te begrijpen? Hieronder volgen een aantal aanwijzingen die we in de Bijbel kunnen terugvinden.

1. Open staan

We zullen “open” moeten staan, d.w.z. bereid zijn te onderzoeken, aan te nemen, te leren en te willen veranderen. De Bijbel noemt dit “luisteren”.

2. God heeft het beste met ons voor

Laten we altijd voor ogen houden dat God altijd het beste met ons voor heeft. “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Jer.29:11 (HSV)

– God wil dat allen komen tot erkentenis der waarheid. 1 Tim. 2:4
– God laat alle dingen meewerken ten goede. Rom. 8:28
– God heeft gedachten van heil en niet van onheil over ons. Jer. 29:11
– God zegt: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Math. 11:28
– Jezus zegt: Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Joh. 3:16
– Jezus zegt: Ik wil dat waar Ik ben ook zij zijn die bij Mij zijn. Joh. 17:20, 21
Indien gij gewillig zijt en hoort, zo zult gij ‘t goede van het land eten. Jes. 1:19

3. Tijd vrijmaken

Neem de tijd om op een rustige plek waar u niet gestoord wordt, persoonlijk het Woord te bestuderen.
Hierdoor zal een persoonlijke relatie met God ontstaan of worden versterkt. Ook al  heeft u het verschrikkelijk
druk maak  tijd voor vrij voor dagelijkse bijbelstudie. In deze drukke tijd van snelle gebeurtenissen, zult u
bemerken dat u dikwijls moet worstelen om tijd vrij te maken. Onthoud dat er ook een macht bestaat, die u
hiervan wilt weerhouden, en daartoe allerlei middelen en omstandigheden zal gebruiken. Hier begint al de
daad van uw keuze; maak ik werkelijk tijd vrij zodat ik de waarheid kan bestuderen en zoeken?

“Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader, Die in ht verborgen is; en uw Vader… zal het u in het openbaar vergelden. (= belonen). Matth. 6:6

4. De Bijbel, een bijzonder boek

De Bijbel is niet zomaar een boek dat u leest of bestudeert als een wetenschap, maar de Schepper van hemel en aarde spreekt tot u. U zult bemerken dat u hulp nodig heeft om de woorden te begrijpen. Die hulp kan alleen God u schenken en daarom is het goed om door middel van gebed vooraf die hulp  te vragen. Een mooi voorbeeld van hoe afhankelijk we zijn is Paulus. Wij zouden hem heden ten dage theoloog, doctor, professor in de theologie noemen. Paulus was van jongs af aan bekend met het evangelie, een Schriftgeleerde bij uitstek, strikt in het houden aan de voorschriften, maar hij was blind voor de waarheid. Toen God hem daadwerkelijk blind maakte, vroeg hij met zijn gehele hart om hulp, hij was gewillig waarna  zijn hele houding veranderde.

5. Maak eigen notities

Maak aantekeningen van hetgeen u sterk aanspreekt. Heeft u teksten die niet geheel duidelijk
zijn, zoek dan vergelijkbare onderwerpen in de Bijbel met behulp van een concordantie of een bijbel encyclopedie. Ook zijn er op internet gratis Bijbels te downloaden.

6. Studeer chronologisch

Als u een bijbelcursus volgt, bestudeer de cursus dan stap voor stap en loop niet vooruit op allerlei andere onderwerpen, ook al heeft u 1000 vragen. Soms lijken teksten tegenstrijdig, maar bij nadere bestudering zal blijken dat dit niet zo is. Er bestaan verschillende vertalingen van de Bijbel. Door vergelijking van deze vertalingen kunnen onderwerpen duidelijker worden. Voor wie het Engels beheerst, is de King James vertaling een betrouwbare vertaling. De meest oorspronkelijke vertaling in het Nederlands is de Statenvertaling. De Herziene statenvertaling van 2012 is geschreven in hedendaagse taal.
Ook de paralleleditie van de nieuwe bijbelvertaling is zeer bruikbaar. (hier staat de statenvertaling naast de meest recente vertaling uit 2004) In onze bijbelstudies worden zowel de statenvertaling (ST), Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), de Nieuwe vertaling (NBV) en de Herziene statenvertaling (HSV)gebruikt.

Tekst met een belofte: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.” Joh. 16:12 NV

7. Zet meteen om in de praktijk

Probeer steeds de raadgevingen in de Bijbel direct op te volgen, ook al gaan ze tegen oude gewoontes in.
Bidt daarbij onophoudelijk, want soms zitten oude gewoonten en tradities diep in ons geworteld (een nieuwe gewoonte aanleren duurt ca. 6 weken, dus houd vol). Ook de discipelen van Jezus moesten dagelijks hun “oude-ik” opgeven om zo opgeleid te worden voor een nieuw leven. Zelfs na 3 jaar bij de beste leraar aller  tijden, waren ze nog niet geheel vrij van hun eigenbelang.

“De daders der wet zullen gerechtvaardigd worden…” Rom. 2:1
“En weest daders des woords… en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf  alleen bedriegen.”  Jac. 1:2

 

NB: Indien u regelmatig uw studie maakt zult u bemerken dat uw inzichten zullen verruimen en het Woord uw wijsheid zal geven. Het zal u vrij en blijmoedig maken.