Sabbat of zondag en de liefde

Door de geschiedenis heen zien we een sterk verdeeld christendom. Het bewijs hiervan zien we in de vele verschillende kerken. Bijzaken zijn helaas veelal een oorzaak van scheiding. Eén punt waar de meesten het wel over eens zijn: God is liefde! Maar wat houdt liefde in? Vervolgens slaat men elkaar weer om de oren met allerlei Bijbelteksten. En natuurlijk is het goed om de Bijbel te gebruiken. Maar hoe? Het is vaak moeilijk om zonder vooroordeel de Bijbel te lezen. De mens zit dikwijls vast aan eigen tradities en meningen. Toch is het loslaten van onze vooringenomen standpunten een must om God te begrijpen en te volgen. Hij wil ons immers veranderen zodat we niet meer zondigen. Verandering betekent loslaten van oude gewoonten, tradities of opvattingen. Enkele handvaten kunnen ons hierbij helpen:

-God weet het beter dan wij mensen,
-Zonder redding door God staat de bestemming van de mens vast: de eeuwige dood.
-Dit laatste als oorzaak en gevolg: Zonden brengt de dood.
-God is onveranderlijk en God is liefde en wil dat ieder mens gered wordt van de
eeuwige dood.

sabbat of zondag boot

Onlangs las een artikel over “sabbat of zondag”. Hierin werden argumenten aangehaald dat de sabbat niet meer zou gelden voor de christenen. En ik kan me dat goed voorstellen, zelf ben ik ook opgegroeid met “zondagsviering”. Toen ik geconfronteerd werd met de sabbat als het vierde gebod van de tien geboden uit Exodus 20, ben ik de hele Bijbel gaan doorspitten om te bewijzen dat het niet uithaalt welke dag je voor God apart zet. Helaas, zonder een hoge beloning die ik zou ontvangen als ik met Bijbels bewijs kwam dat de sabbat niet meer zou gelden, moest ik eerlijk bekennen dat dit bewijs er niet is, integendeel. Dan sta je voor een keuze: gooi de Bijbel maar in de prullenbak, of aanvaard de Bijbel als Gods onveranderlijk Woord en waarheid. Interessant is ook om in de geschiedenis na te gaan hoe de zondag de sabbat heeft verdrongen. Dan zult u vinden dat dit op menselijk gezag is en een vermenging van het heidendom (waar de zon aanbeden werd) en het christendom. Ook het antisemitisme speelt hierin een rol.

Zonder verder tientallen teksten aan te halen wil ik volstaan om slechts enkele vragen te stellen die u zelf maar eerlijk moet beantwoorden.
-Is God veranderlijk, d.w.z. dat wat eerst fout was in zijn ogen nu goed is? (Jac.
1:17 HSV)
-Is God rechtvaardig, als degenen die in het oude testament de sabbat overtraden
ter dood gebracht moesten worden, en nu niet meer?
-Gelden Gods tien  geboden niet meer, waar de sabbat een onderdeel vanuit maakt? Mag
ik nu moorden, stelen, overspel plegen? (Openb.22:15)
-Zou God niet vreselijk wreed zijn omdat Hij Zijn Zoon opoffert aan het kruis voor
onze overtredingen van de wet, als Hij later de wet niet meer geldig verklaard?
(Joh.3:16)
-Wat betekenen Jezus woorden als Hij verklaart dat er tittel noch jota van de wet zal
veranderd worden? (mat.5:17)
-Wat betekenen Jezus woorden in het eindoordeel over de mensen die buiten het
koninkrijk van de hemel zullen staan als Hij spreekt over wetteloosheid, ondanks dat
zij geleven? (Mat.7: 22,23)

God is liefde!
In 1 Korinthe 13 kunnen we lezen dat alles om de liefde draait. En dat is logisch want als er over een nieuwe hemel en aarde gesproken wordt waar geen narigheid en zonden meer voorkomt (Openb.21:4,5)) dan blijft er alleen maar vrede en geluk in liefde over. De paradijselijke situatie dus (Gen. 1 en 2) Maar wat houdt die liefde dan in? Nu zijn de meesten het erover eens dat God liefde is. Dat betekent dat Hij een liefdevol karakter heeft. Hoe ziet zo’n karakter eruit? Ook daar geeft de Bijbel een antwoord op. Als de discipelen aan Jezus vragen:” toon ons de Vader (God)” dan verwijst Jezus naar zichzelf. (Joh. 14:8,9) Zoals Jezus is , is ook de Vader. Jezus was zondeloos, zonder smet, zonder overtreding van de wet, liefdevol ! De wet (de tien geboden)kan niet anders zijn dan een (beknopte) uitdrukking van liefde. (Ex. 20) Dat dit een beknopte uitdrukking is blijkt uit de bergrede die Jezus hield. (Mat. 5 vanaf vs 17) Hier maakt Jezus duidelijk dat de wet veel dieper gaat dan de beknopte uitdrukking in de 10 geboden. Van afschaffing is geen sprake, integendeel.

jezus aan het vertellen

Geboden hebben in onze oren dikwijls een negatieve klank. Daarom dat er vaak zo veel gediscussieerd wat van dit mag wel en dat niet. Dat is precies wat Jezus bedoeld met Farizeïsme, het kijken hoe we tussen de regeltjes door kunnen lopen. Hoe we eraan kunnen voldoen en goed zijn in onze eigen ogen om Gods koninkrijk te kunnen binnenstappen. Als we op zo’n manier tegen de wet aankijken dan wordt de wet een last, terwijl het een uitdrukking van de volmaakte liefde is. Het is daarom goed om te beseffen dat als er over de wet gesproken wordt dat we begrijpen dat het om de liefde gaat! Dit brengt verandering in ons denken teweeg, maar ook in onze houding. Het vraagt ook om een duidelijke keuze: Of we rebelleren en zoeken verontschuldigen (net wat Adam en Eva deden na de eerste overtreding), of we gaan op onze knieën en vragen of God zijn wetten (liefde)in onze harten wil schrijven. En dit is precies het verlangen wat God bij elk mens wil doen.  (Hebr. 8:10,16, Jesaja 51:7)

Liefde naar God en de medemens zal het resultaat zijn. Wat een ander beeld zou de wereld van het christendom krijgen. Wit u het karakter van Jezus ontvangen? Het is de belofte van God dat die verandering bewerkstelligt door de Heilige Geest indien u ernaar verlangt.(2 Kor. 3:18) Tot slot enkele woorden van Jezus die duidelijk aangeven dat de wet en de liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

-Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. (Joh.14:15)
-Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie
Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader ​liefhebben; en Ik zal hem ​liefhebben​ en Mijzelf
aan hem openbaren.(Joh.14:21)
-Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn ​liefde​ blijven, zoals Ik de
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn ​liefde​ blijf. Joh.15:10
-En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht
nemen .Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en
in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is
werkelijk de ​liefde​ van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem
zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
(1Joh.2:3-6)

Waar stel jij meer prijs op; de zegen van God of van mensen? God heeft zijn zegen verbonden aan de Sabbat (Gen.2:3 en Ex 20:8-11) en niet op de menselijke instelling van de zondag. De keuze is aan een ieder. Jezus heeft een voorbeeld gegeven hoe de wet in de praktijk uitgeleefd dient te worden. Wilt u Jezus volgen? Zie hoe Hij gewandeld heeft en volg Hem. Moge dat jouw keuze zijn zonder bedenkingen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *