Liefde en vergeving

Jezus Christus houdt van je Hij wil je graag ontmoeten! Wil jij Hem ontmoeten? Hij wacht op je… Vergeving van zonden voor wie? “Hij werd vernederd, bespot, veracht en gekruisigd voor onze zonden” Mattheüs 27:-31, Marcus 15:16-20, Johannes 19:2-3.

Tegenwoordig zitten mensen met veel vragen. Mensen die verkeerde dingen hebben begaan, komen vaak in een geestelijke nood terecht. Men weet vaak niet hoe men ermee moet omgaan. Men komt dan in een toestand van hopeloosheid en stress terecht. Men krijgt veel schuldgevoelens en het zelfvertrouwen verdwijnt langzamerhand.

Het gevolg hiervan is, dat de zonde alleen maar toeneemt. En uiteindelijk wordt men verslaafd aan de zonde zelf. Men heeft z’n eigen wereld gecreëerd en zit constant met zichzelf als het ware te strijden. Wat hij ook doet, hij komt er niet van af. De enige oplossing om uit zo’n put uit te komen, is het aanvaarden van het bloed van Jezus Christus, dan wordt zo’n iemand bevrijd van z’n zonden. De verslaving kan zijn: Drugs gebruik, seksuele buitensporigheid, zucht naar macht, een ziekelijke neiging om te heersen, verafgoding van het eigen ik, liegen, het verspreiden van leugens over anderen, ruzie zoeken, gokken en drankgebruik en doen en laten waar je maar zin in hebt. Jezus Christus zegt hierover: “Waarachtig, Ik verzeker u : iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde” Johannes 8:34 De Bijbel zegt: “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij” 1 Petrus 2:1.

Sommigen mensen beschrijven de tijd van nu als de tijd van de zonde. Wanneer we met de “ogen” van de Bijbel naar onze tijd kijken, dan kunnen we zeggen, dat de zonde bijna op de stoeprand ligt. Overal heerst onrecht en kilte. De goddelijke wetten worden met de voeten getreden en niemand die zich bekommert om de liefde, tederheid, recht, saamhorigheid en eenheid. Het gevolg hiervan is dat veel jongeren erdoor worden misleid, omdat de zonde als het ware voor het oprapen ligt. Sommigen komen in de ban van perverse films terecht (zoals porno, magie en dergelijke), anderen komen onder het juk van gokken terecht, weer anderen zijn verslaafd aan drugs, anderen komen in het criminele circuit terecht enz.. Het zal duidelijk zijn dat veel jongeren die een christelijke achtergrond hebben vroeg of laat met veel vragen komen te zitten die met hun zondige activiteiten te maken hebben.

Dikwijls worden de volgende vragen gesteld: Als je al zoveel zonden, zoveel slechte dingen in je leven hebt begaan, is vergeving van zonden dan nog mogelijk, kan dan nog wel worden vergeven? Wanneer je bijvoorbeeld vreemd bent gegaan of hasjes hebt gebruikt en meer van zulke zaken hebt gedaan; is er dan vergeving mogelijk? Hoe ziet dat nu precies in elkaar?

Antwoord: Één van de belangrijkste zaken die Christus Jezus heeft gepredikt is de vergeving van zonden. Jezus heeft altijd de nadruk gelegd op het geloof, liefde en vergeving. Wanneer iemand gelovig werd, werden zijn zonden meteen vergeven. Jezus heeft heel vaak mensen opgeroepen om verkeerde leefgewoonte op te geven en in Hem te geloven. Voor zover ik uit de Bijbel kan begrijpen, heeft de Heer nooit gezegd van : Waarom heb jij dit of dat gedaan, maar dat Hij altijd zegt: Waarom hou je er niet mee op? Wanneer iemand in Jezus gelooft, dan worden zijn/haar zonden altijd vergeven. Er wordt beslist hierin geen enkele uitzondering gemaakt. Iedereen is welkom! Jezus zegt: “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen (in eigen ogen) te roepen, maar zondaars.” Marcus 2:17 En in Lucas 19:10 zegt onze Here Jezus Christus: “Want de Zoon des mensen  is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.”

Wat betekent dit? Wel, zij die God kennen, weten hoe ze moeten leven volgens de regels van God. Het gaat hier om gezonde mensen! Ze weten door een heilig leven te leiden de wil van God te gehoorzamen Zulke mensen hebben geen dokter nodig! Want, zulke mensen zijn niet ziek! Ze hebben hun leven in de handen van God gelegd en houden zich geestelijk zuiver door zich volkomen aan Hem te wijden. Wat wil onze Here Jezus Christus zeggen met: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars?

Zondaars leven niet volgens de regels van God. Zondaars doen alles wat niet mag. Ze zijn verloren! Als Jezus Christus niet zou zijn gekomen, dan waren de zondaars en de goddelozen voor de eeuwige dood bestemd. Ze leven verwijderd van God. Ze gaan naar hoertjes, ze dealen in heroïne, ze houden zich in criminele wereld, ze houden zich bezig met porno, met vrouwenhandel, met kinderporno, met kinderarbeid, met mensen smokkelen, met mensen lasteren, met liegen en bedriegen, met partijdigheid, met splitsingen, met geld kwijt maken, met hebzuchtige zaken, met onheilige handelingen en gedachten, enz. Dit betekent dat ze leven in een onbeperkte vrijheid van b.v. seks en het morele verval. Seks, geld, macht en perverse zaken voeren de boventoon in hun leven. Het morele verval is heel groot. Zulke mensen hebben seks, geld en alles wat daarmee verwant is tot een “soort heilige genot” gemaakt. Bovendien, maken ze ook nog reclame voor zulke afschuwelijke praktijken en ze genieten openlijk van hun seksuele – morele verval en uitspattingen. Uiteraard ook zij die moord en alle andere afschuwelijke zonden hebben begaan, leven niet volgens de regels van God, maar ze leven volgens de regels van de satan. De Bijbel zegt over hen: “Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.” Johannes 3:20

Kijk, geachte lezer, zij die zich bezig houden met roddelen, met mensen tegen elkaar ophitsen, met het stichten van onvrede, met het ophitsen van ouders tegen hun kinderen (en omgekeerd) met leugens en laster verspreiden; zulke mensen zijn er net zo erg aan toe als iemand die zich met perverse seksuele praktijken bezig houdt. Sommige mensen vervuilen zichzelf behoorlijk op het geestelijke vlak, maar durven wel over de fouten van anderen te spreken (splinter en balk voorbeeld). Waarom het bloed van Jezus Christus? De Heer zegt: “Als mijn volk… zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven” 2 Kron. 7:14

De verlossing

Wanneer nu iemand die in zo’n diepe zonden heeft geleefd of nog steeds leeft, zich tot Christus bekeerd en vervolgens al zijn zonden achter zich laat, dan zal hij vergeving krijgen van Christus! Want de pijn, de tranen, de zweepslagen en het bloed van Christus maken al onze afschuwelijke zonden schoon. Hiermee is gezegd: Dat iedere persoon – in welke situatie hij zich ook zich bevindt – die zich tot God bekeert zal vergeving krijgen door het bloed van Christus! Dat is een machtige redding, die door niemand ongedaan gemaakt kan woorden! Dat is de betekenis van de uitspraak: “De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen” 1 Johannes 3:8 nbv

We kunnen de vraag stellen van: Waarom kan alleen het bloed van Jezus Christus de zonde vergeven? Wat is de achtergrondgedachte hiervan? Waarom is het bloed van Jezus Christus noodzakelijk voor de vergeving van de zonden?
Ter illustratie, niet vanwege het belang, maar vanwege de eenvoud, volgt hier een voorbeeld. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de geschiedenis van de mensheid en de vorming van landen en naties, dan blijkt dit altijd gepaard te gaan met bloedvergieten. Bijna elke natie die gevormd is, is ontstaan door bloedvergieten. De verlossing, de vrijheid die men in Europa heeft verkregen, is tot stand gekomen door het vergieten van het bloed. Denk hierbij vooral aan de tweede wereldoorlog. Echter niet de vrijheid is de oorzaak van het bloedvergieten, maar de overtreding of de zonden.

In het Oude Testament is de term “Bloed-schuld” een bekende term. Dit was het geval als iemand schuldig was aan moord. Hij was schuldig aan het vergieten van andermans bloed, de “Bloed-schuld”. Iets dergelijks was ook in het Zuid-Oosten van Turkije het geval. De moordenaar kocht de “Bloed-schuld” door een groot som geld te betalen aan de familie van het slachtoffer. Deed hij dat niet, dan zou ook hij worden vermoord vanwege de “Bloed-wraak”.

Het voorgaande verhaal is ook van toepassing op onze voorouders Adam en Eva die in het hof van Eden in opstand kwamen tegen de Here God, door het negeren van Zijn gebod. Als gevolg van hun daad, kwam de mensheid onder het juk van de zonde terecht. Hun opstand verstoorde de verhouding tussen de mens en de Here God, maar ook de relatie van mens tot mens. In verband hiermee lezen we in de Bijbel: “Daardoor gelijk door  één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook  de dood is tot alle  mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben” Romeinen 5:12 (cursivering toegevoegd)

Dit betekent nu, dat sinds de val van Adam en Eva in het hof van Eden, de mens onder het juk van de zonde leeft. Dat wil zeggen, de mens leefde gescheiden van God, hij had het contact met de Here God verbroken. Er was een soort “Bloed-schuld” ontstaan als gevolg van hun ongehoorzaamheid in het hof van Eden. De gevolgen van de zondeval konden alleen ongedaan gemaakt worden door het inlossen van de “Bloed-schuld”, dat wil zeggen door het brengen van een volmaakt offer. In Hebreeërs 9:22 lezen we,, zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”. Welnu dit offer, deze inlossing voor de val van Adam en Eva, de “Bloed-schuld” dat is nu het gebrachte offer door Christus Jezus op de berg Golgotha. Dit betekent nu dat iedere persoon die bereid is om Jezus Christus te aanvaarden van al zijn/haar zonden wordt schoongewassen door het vergoten bloed van Jezus Christus. In verband met het voorgaande lezen wij in de Bijbel: “Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.” Romeinen 5:18 (cursivering toegevoegd)

Jezus Christus is dus het offer voor onze zonden (1 Johannes 2: 2). Hij heeft zijn bloed voor onze zonden aan het kruis vergoten om zo iedereen die in Hem gelooft van z’n zonden te redden en hem uit de klauwen van de duivel los te rukken. Iedereen is welkom bij Christus. Het maakt niets uit wat je gedaan hebt, als je maar voor Jezus kiest, Hem wil volgen, dan komt alles goed! Want Hij is gekomen om de mensheid van de zonden te redden. De Bijbel zegt: “Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9

Het is erg belangrijk dat de mens zich goed realiseert, dat het bloed van Christus Jezus buitengewoon kostbaar is en daarmee is ook gezegd dat de Here God de mensheid vreselijk liefheeft. Dit is de sleutel voor het verlossen van de mensheid uit de zonde, wat door niemand ongedaan kan worden gemaakt. De apostel Paulus zegt in verband hiermee: “En in Hem hebben wij hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand” Efeziërs 1:7-8

Er zijn vandaag de dag veel mensen, inclusief sommige “Christenen”, die Christus Jezus niet als hun verzoenoffer willen aanvaarden. In dit verband hiermee enkele teksten om te laten zien hoe belangrijk het uitstorten van Zijn bloed op het kruis van Golgotha is!

In Johannes 1:29 lezen we: “Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt”
In Romeinen 3:25 lezen we: “Hem (= Jezus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn        rechtvaardigheid te tonen”
In 1 Johannes 2:2 lezen we: “Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van der gehele wereld”
In Hebreeërs 9:27 lezen we: “nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen…”
In 1 Johannes 1:7 lezen we: “..en het bloed van Jezus,Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde.”

Uit het voorgaande kunnen we duidelijk zien, dat het bloed van Jezus Christus elke zondaar vergeeft Ja, elke zondaar, het maakt niet uit hoe erg, wanneer hij/zij zich tot de Here God bekeerd, zijn zonden belijdt,dan zullen al z’n zonden worden vergeven. Het maakt niets uit hoe erg je zonden zijn of hoe slechte persoon je bent, Jezus is voor jou gestorven en dus ben je van harte welkom bij Hem!

De apostelen over zichzelf

Uit het voorgaande verhaal is duidelijk geworden, dat iedere persoon, die zich tot God bekeert in principe zijn leven heeft vernieuwd. Daarom krijgt hij door het bloed van Jezus vergeving voor zijn zonden. Nu zijn er altijd mensen die denken bij zichzelf: “Ja, maar mijn zonden zijn zo groot, ik heb zulke afschuwelijke smerige dingen gedaan, hoe kan God mij vergeven?”
Misschien wordt de zaak wat gemakkelijker om te begrijpen, wanneer we kijken naar hetgeen de Bijbel over de apostelen van de Heer vertelt. Hieronder volgen enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat ook de apostelen van onze Here Jezus Christus zondaars waren! Ja zondaars zoals wij, zoals ik en u! Zij hebben Christus aanvaard en zijn daarmee gezuiverd van hun zonden. In hun oude leven waren sommige apostelen misschien wel dieven of deden heel slechte dingen. Apostel Paulus bijvoorbeeld vervolgde de Christenen en met zijn instemming werd – zoals we straks zullen zien – Stefanus gestenigd! Mattheüs was een tollenaar! Maar, nadat ze Jezus Christus hadden aanvaard, zijn hun zonden vergeven en Christus heeft hen tot zijn volgelingen gemaakt. Door hen is de naam van Jezus Christus onder de mensen bekendgemaakt.

In Efeziërs 2:3 lezen we: “..ook wij hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns.” Hier zien we dat Apostel Paulus volmondig toegeeft dat hij en andere apostelen net zo slecht waren als andere mensen. Ze vergelijken hun zonden met de zonden van de wereld. In wezen zeggen ze: ook wij waren zulke afschuwelijke zondaars! Ook wij waren vreselijke en hardnekkige zondaars. Wanneer hij zegt: ook wij volgden onze zelfzuchtige verlangens en gedachten, dan betekent dit dat ook zij als gewone man en vrouw van de straat waren. Het waren geen bijzondere mensen, maar gewone mensen. Hij zegt: Wij waren geen haar beter dan de rest!

En toch heeft de Heer hen gezocht. Paulus was bijvoorbeeld op weg naar Damascus om daar de Christenen te vervolgen (Handelingen 8:1-3). Maar nadat Jezus zich aan Paulus openbaarde (Handelingen 9:1-19), werd hij een trouwe aanhanger van Jezus Christus en begon het evangelie te verkondigen (Handelingen 9:20-25).

Welnu, wanneer de apostelen door de Here God zijn vergeven en Hij hen zelfs tot Zijn apostelen heeft gemaakt, zou Hij dan ons niet vergeven? Wanneer de Heer de apostel Paulus heeft vergeven, terwijl deze de Heer vervolgde; zou de Heer jou dan weigeren als je naar Hem toe zou gaan? Zou de Heer tegen jou zeggen ,,Geen vergeving voor jou?” Zeker niet! Sterker nog, je mag zeker weten dat de Here God jou zal vergeven, wanneer je je tot Christus bekeert.
De Bijbel zegt: “Er is niet één mens die Gods wil doet, niemand die verstandig is, niemand die zich tot Hem wendt. Iedereen gaat zijn eigen weg, ze zijn allemaal even slecht”. GN (Romeinen 3:11-12)
In Efeziërs 2:4 zegt Paulus: “God echter, die rijk is aan erbarming ,heeft om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus”.

De betekenis hiervan is, dat zij die een leven leiden volgens hun eigen lusten, begeerten en belangen in wezen geestelijk dood zijn. Ze zijn verwijderd van God! Ze leven alleen voor zichzelf! Maar, wanneer ze Christus als hun Redder aanvaarden, worden ze geestelijk één met Christus. Daarom zal Hij hun zonden vergeven en ze in staat stellen een liefdevolle leven te leiden in harmonie met Gods wet.

In Efeziërs 2:5-9 lezen we: “-door genade zijt gij behouden-, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

Hieruit kunnen we leren, dat we worden gered door de barmhartigheid en liefde van de Here God. Niet omdat we zulke goede mensen zijn, nee, omdat God ons liefheeft daarom worden we gered. We zien dus dat de mens wordt gered door zijn geloof in God. Het houdt in: De mens wordt gered door het geloof en niet door hard werken, maar  door het levendige geloof in Jezus !. En wanneer wij in Christus geloven, dan weten we zeker dat we ook worden gered. Het wil natuurlijk zeker niet zeggen dat verrichten van goede werken zinloos zou zijn, want dat zijn de vruchten van het geloof.

De zonden van apostel Paulus (Faulis Sliho)

De Bijbel zegt: “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken, voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen” 1 Petrus 2:4-5

In het kort stond de ontmoeting van Apostel Paulus met de Heer weergegeven. Zijn leven is buitengewoon interessant! Hij heeft eerst geprobeerd om de Christenen uit te roeien, maar kwam er later achter, na de ontmoeting met Jezus Christus, dat zijn daden tegen God waren gericht. Hij dacht bij zichzelf, dat hij de kant van God koos, maar had het tegendeel niet in de gaten! Hieronder geeft hij vrijmoedig zijn fouten toe! De apostel had niet in de gaten dat de Satan met hem speelde zoals we kunnen lezen in 2 Korintiërs 11:14, 15: “Geen wonder ook! Immers de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.”

De betekenis hiervan is, dat de Satan het vermogen heeft om zich te vermommen als “Jezus” of als “God” of als dienaren van God, om zo de mensen te misleiden die heel zwak zijn in hun geloof of die zich doelbewust tegen de Heer te keren, zonder dat ze zelf iets in de gaten hebben! De Satan dringt diep door in hun geest en beheerst hun leven. Daar de satan in hen leeft, kan hij hen manipuleren naar believen. Hij kan deze mensen in iedere richting sturen die hij wil, vanwege het feit dat deze mensen geestelijk gewoon dood zijn. Het is mogelijk dat ze het gevoel hebben in de”ware god” te geloven, terwijl ze in werkelijkheid in de striknetten van de satan zitten opgesloten. Het is niet voor niets dat satan in staat is om als geestelijke lichtdrager te fungeren. Dat is de reden dat Petrus de Christenen waarschuwt door te zeggen: “Wordt nuchter en waakzaam! Uw tegenpartij, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw,zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8

In principe leven vandaag de dag veel mensen met de gedachte dat zij God kennen terwijl ze toch verkeerde wegen bewandelen! Sommigen worden wakker en leren werkelijk God kennen. Anderen worden nooit wakker en gaan hun ondergang tegemoet.
In Galaten 1:13 lezen we: “U hebt natuurlijk horen vertellen hoe ik vroeger als Jood geleefd heb en hoe ik de kerk van God verwoed trachtte te  vervolgen en uit te roeien”.

Hier zien we dat apostel Paulus zijn zonden toegeeft! Hij heeft namelijk vroeger Christenen vervolgd. Ja, sommigen werden zelfs met zijn instemming gedood, zoals we straks zullen zien! Paulus geeft heel openhartig toe, dat hij in zijn vorige leven (= toen hij nog geen Christen was geworden) alles in het werk heeft gesteld om de kerk van Jezus Christus uit te roeien. De apostel was blind voor zijn zonden. Hij wist niet dat hij fout handelde tot het moment dat Christus tegen hem zei “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” (Handelingen 9:4)

Deze man, die de kerk van de Heer vreselijk heeft vervolgd, werd later een van de sterkste verkondigers van het evangelie! Geachte lezer, sta hier even bij stil alstublieft!

De apostel gaat verder en vertelt in 1 Timoteüs 1:12-15 over zijn gruweldaden die hij begaan heeft tegen de Christenen: “Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de  bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is  ontferming bewezen omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze  Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus  Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.”

Hier is een man aan het woord die in het verleden de kerk van Jezus heeft vervolgd en geprobeerd heeft om de wortel van het Christendom uit te roeien! Deze was de vreselijke man voor zijn bekering. Deze was de man, die na zijn bekering, vele wonderen heeft verricht. Hij was het die een dode liet opstaan zoals we kunnen lezen in Handelingen 20:9-10: “Een jongeman, Eutychus, zat in de vensterbank. Doordat Paulus zo lang sprak, had hij zijn ogen niet kunnen openhouden en nu,  diep in slaap, viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, was hij dood. Paulus ging naar beneden, liet  zich over hem heen vallen en sloeg zijn armen om hem heen. Hij zei: ‘Maak jullie niet ongerust, hij leeft!’”

Dit zijn de daden van de man die in het verleden vele malen tegen Jezus had gezondigd en Zijn volgelingen bruut had aangepakt. Als hij zegt ,,Van alle zondaars mag ik als eerste genoemd worden, betekent eigenlijk dat Paulus zichzelf als grootste zondaar beschouwt die door het bloed van Jezus Christus vergeving heeft ontvangen.

Geachte lezer, nu een vraag: Wanneer Paulus zegt “Ik ben de grootste zondaar, maar Jezus heeft zich over mij ontfermd en mijn zonden vergeven”, dan geeft dit toch overduidelijk aan, dat iedereen – welke zonden hij/zij ook heeft begaan – die zich tot Christus Jezus bekeert van al z’n zonden zal worden bevrijdt?

Wanneer Paulus vergeving heeft gekregen, dan kunnen we er zeker van zijn dat ook wij vergeving zullen krijgen, als we Christus aanvaarden als onze persoonlijke Redder en stoppen met de zonde! Paulus zegt eigenlijk: Ik wist in mijn onwetendheid niet wat ik deed. Ik heb de Christenen veel leed en pijn aangedaan, maar dat heb ik gedaan, omdat ik onwetend was. Er zijn vele mensen, ook binnen onze christengemeenschap die in hun onwetendheid niet weten wat ze doen. Sommigen zoeken hoererij op, anderen lasteren hun buren en hun medechristenen, weer anderen laten hun vrouw en kinderen thuis en gaan naar prostituees, clubs en bars. Deze mensen hebben misschien het gevoel dat ze Christenen zijn, maar in werkelijkheid zijn ze het niet.

Als we nagaan dat Paulus een Professor was in het oude testament (Galaten 1:14-15) en dat hij toch zoveel Christenen heeft vervolgd, dan is dat eigenlijk iets verbazingwekkend. Deze man was zeker geen dom figuur. Hij was zeer intelligent en uitstekend onderlegd in het Oude Testament. Zijn ogen begonnen pas open te gaan op het moment dat hij Jezus ontmoette. Dan pas werd hij wakker van zijn fouten! In Handelingen 8:1 lezen we over zijn vreselijke besluit omtrent de dood van Stefanus: “Ook Saulus (= Paulus) stemde in met zijn terechtstelling” In Handelingen 7:1-59 lezen we over de redevoering van Stefanus. Na zijn redevoering werden de Joodse leiders zeer kwaad en besloten Stefanus te doden door steniging. In Handelingen 7:54-59 lezen we over de steniging van Stefanus. Saulus, die later Paulus wordt genoemd, was één van de leden van de Joodse raad die het besluit namen om Stefanus te stenigen. Deze man, die medeschuldig was aan de dood van Stefanus, werd na zijn bekering vergeven voor al zijn tot dan toe begane zonden. Hij werd een van de apostelen met de grootste inzet en toewijding voor het spreiden van het evangelie. In Handelingen 19:11 lezen we “En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.”

Conclusie

Nadat wij diverse zaken hebben besproken over het vergeven van de zonde, kunnen wij het volgende concluderen: Wanneer een zondaar zich tot de Heer bekeert en z’n zonden belijdt en opgeeft, dan zal hij door het bloed van Jezus Christus worden vergeven. Het maakt niets uit wat de zondaar heeft gedaan. Hoe erg en verschrikkelijk de zonde ook mag zijn, het wordt door het bloed van Jezus Christus vergeven. Zijn bloed wast de mens van elke zonde.

De Bijbel zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:16

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *