Kerst 2021 en Jezus terugkeer

 

Net als verleden jaar is de kerst anders dan anders.Het lied “ Kom allen tezamen” klinkt wel vreemd in deze tijd want met maximaal 4 personen in huis is dit even anders. Gelukkig dat God niet aan deze beperkingen gebonden is, want het Woord van God belooft: waar twee of drie mensen samen zijn, ben Ik in hun midden.Een ander lied “Vrede op aarde”, Nu dan moet je niet naar het nieuws kijken of luisteren, want vrede op aarde is ver te zoeken. Jezus legt uit wat Hij met vrede bedoelt.In Joh. 14: 27 spreekt hij bemoedigend; Ik laat jullie vrede na, Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan! Maak je niet ongerust en verlies de moed niet! Jezus eerste woorden waren dan ook “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” Met andere woorden richt je op een heel andere vrede, een hemelse vrede.De eerste conclusie die we hier al kunnen trekken is; Hoe lees je. Je hebt de Heilige Geest nodig om te begrijpen wat bedoeld wordt met het Woord van God.

geboren jezus in armen van maria

Toch is kerst heel anders dan een aantal jaren terug toen je veel meer bepaald werd met de geboorte van Christus. Je hoorde de liederen als achtergrondmuziek zelfs in de winkels. Je leefde naar kerst toe. Wat is er met onze kerst aan de hand? De mensen veranderen, maar ook de tradities. En als we het over tradities en gewoonten hebben dan is kerst daar ook een onderdeel van. Christus is niet in december geboren, maar ergens in oktober.

Heb jij je al eens afgevraagd hoe het komt dat Israël, Gods volk, ruim 2000 jaar geleden de geboorte van Christus niet herkenden en er niet op waren voorbereid?

Velen zien de tekenen die in de Bijbel zijn opgetekend (o.a. Mat.24) in onze tijd uitkomen. Deze tekenen gaan direct vooraf aan de tijd dat Jezus zal terugkomen (wederkomst). Ben jij daarop voorbereid? Zijn er paralellen te vinden dat wij wellicht in eenzelfde situatie verkeren ten aanzien de wederkomst van Jezus als het volk Israël bij de geboorte van Jezus? Waardoor was Israël niet voorbereid op de komst van Jezus? Zijn ze te verontschuldigen? Israël was bekend met de schriften, de grootste hoop was immers de komst van de Messias.In Gen. 3: 15 wordt aan Adam en Eva de Verlosser beloofd. Daar keken ze naar uit. Bij de geboorte van Kaïn hoopten ze dat hij de beloofde Verlosser al was. Aan Seth, Henoch, Methusalem, aan Noch en Sem en andere patriarchen werd de belofte herhaald.Ook aan Abraham, Isaäk en Jacob werd de belofte herhaald. Aan Abraham” In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.”Steeds zond God profeten die de beloofde Messias verkondigden. De “ Ster” die uit Jakob zou voortkomen ( Num. 24:17) Micha vertelde waar de Verlosser geboren zou worden: Bethlehem (Micha 5:2) Jesaja vertelde dat Zijn naam “Immanuël” zou zijn. (Jes. 7:14)  Jeremia verkondigde de verschrikkelijke slachting van de kinderen en het bittere geween van de moeders die niet getroost wilden worden ( Jer.31:15-17) Daniël voorspelde precies de tijd waarop de Messias zou komen (Dan.9:25) Niet alleen zijn geboorte, maar ook zijn kindertijd, verraad, vervolging, berechting, zijn dood en opstanding. Alles is in de rollen van de profeten te vinden. Johannes de doper werd gezonden met de boodschap reinig u want de verlossing is nabij!

Maar er was meer. Het Heiligdom, en later de tempel. Dag in en dag uit werden er offers gebracht die verwezen naar de Verlosser, het ware offer! Alles, alles, ja alles was gericht op de komende Verlosser!  Hoe kon het zover komen dat Is dat het volk niet was voorbereid op Jezus komst, Hem niet herkenden? De hele zin van het Heiligdom was verflauwd en de geestelijke betekenis was geheel uit het oog verloren. Verlossing van zonden was het doel van alle offerdiensten. Voor velen werden de diensten een loutere vormendienst.

Door Jesaja zegt God; Wat moet ik met al jullie offers? -zegt de Heer“Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, van het vet van jullie kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer. En wanneer jullie voor Mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?”Duidelijke taal zou ik zeggen. Zelfs de profetieën die zo duidelijk waren, werden verkeerd begrepen en uitgelegd.  Opnieuw: Hoe lees je, hoe luister je! Priesters en heersers keken niet langer uit naar de Verlosser van de zonden die Zijn leven als een offerande zou geven, maar naar een machtige koning met aardse heerschappij. Toen de ware geestelijke betekenis van het Heiligdom en haar diensten verloren was gegaan, verkeerde het volk in diepe duisternis.Velen stonden gereed om hun geloof in het heiligdom te verwerpen, juist datgene wat hen in hun hoop moest bevestigen. De profeet Ezechiël omschreef deze tijd en hoorde het volk op ontmoedigende toon zeggen; “ De dagen zijn verlengd en ieder gezicht faalt”( Ez. 12:22)

Dat alles was de reden waardoor Christus niet werd herkend. Het antwoord lijkt zo simpel, maar bedenk dat door de lange periode het geloof verwaterde en op de proef werd gesteld. Generaties verliepen zonder dat ze de beloften in vervulling zagen gaan. Israël is ons als voorbeeld gegeven. Zou ons ook zoiets kunnen overkomen? Wij die niet uitzien naar de geboorte van Christus, maar naar de terugkomst van Christus. Daar gaan we nu wat verder op in.

Herhaalt zich de geschiedenis van Israël zich met terugkomst van Jezus?  

Natuurlijk erkennen wij Jezus als onze Verlosser. Met kerst staan we stil bij de geboorte, een gebeurtenis uit het verleden. Maar hoe zit het met de wederkomst? Misschien spreken we erover omdat de tekenen in onze tijd duidelijk zijn.Maar kijk even naar Israël, zij keken ook uit naar de Messias, de Verlosser en spraken over de belofte. Toch waren ze niet voorbereid ondanks het feit dat heel Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan zich door Johannes de Doper lieten dopen. Wat was de oproep van Johannes?……” Bekeer u want het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen en die na mij komt is meer dan ik. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. (Mat 3:2,8 en11)

Gelet op de tekenen kunnen ook wij spreken over de spoedige wederkomst. Ach hoor je nogal eens zeggen, mijn opa dacht al dat het in zijn dagen zou gebeuren, maar Christus is nog steeds niet teruggekomen. M.a.w. ik geloof er niks van. Het boek Openbaring beschrijft de laatste gebeurtenissen voor de wederkomst. Met name Openbaring 14:6-12 waar drie engelen de boodschap verkondigen van “bekeert u”, want het uur van beslissing is nabij (vergelijk dit weer met de oproep van Johannes de Doper).  In Openbaring 3: 14 beschrijft Jezus de toestand van de laatste gemeente Laodicea vlak voor zijn wederkomst.  De betekenis van Laodecea is “het volk geoordeeld.” Wat zegt Jezus over de laatste gemeente Laodicea?  “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Openb. 3:15-17”

Maak Jezus hier een vergissing? Lauw? We helpen toch de armen, staan altijd klaar om hulp te verlenen. We steunen wellicht hulporganisaties, die wereldwijd helpen zodra er ergens nood is. Bovendien we zijn toch rijk, we hebben uw Woord en veel meer inzicht dan allen die voor ons geleefd hebben. Neen ik zou niet zo gauw een gebrek weten… Weet u het zeker Jezus?…..En dan komt het antwoord van Jezus; ja U weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Beste mensen is dit niet een verontrustend antwoord? Een parallel met het Israël voor de geboorte van Jezus? Wat betekent dit voor u persoonlijk? Denk hier eens over na.

Jezus geeft ons een gouden tip; koop ogenzalf opdat u zien kan, dat betekent bid erom! Verder spreekt Jezus over goud, in vuur gelouterd, en over witte klederen opdat u bekleed bent. Dat betekent dat we voor de bruiloft, de wederkomst van Christus, een bruiloftskleed behoren te dragen. Denk hierbij aan de gelijkenis van de bruiloft, waar iemand naar binnen sloop zonder bruiloftskleed en verwijderd werd (Mat. 22:1-14). Waar vinden we nog meer over dit kleed? Jozua, wiens vuile klederen vervangen worden. Het witte kleed is de gerechtigheid van Christus. Hoe krijg je dat? Op dezelfde manier als de oproep van Johannes de doper, die een boodschap had ter voorbereiding op de geboorte van Jezus; Bekeer u, belijd uw zonden en brengt vrucht voort aan uw bekering, d.w.z. volg Christus na in woord en daad. In Christus is dat mogelijk. Wij hebben geen excuus om te zondigen. Wat was de valkuil van Israël alweer. Ze vergaten de ernst van de zonden dat ze God daarmee aandeden. Ze hadden een werelds koninkrijk voor ogen.

 De Hoop en de belofte.

De vooruitzichten geven aan dat er moeilijke tijden komen. Beproevingen van ons geloof zullen komen, want Gods tegenstander weet dat hij weinig tijd heeft ( Openb. 12:17). Hij en zijn dienaren verdraaien het Woord van God. Satan wil ons laten zondigen zodat er scheiding ontstaat tussen God en ons. De tien geboden komen in conflict met wereldse wetten en normen. De verandering van sabbat (zaterdag) naar zondag is er één voorbeeld van. Wie willen we trouw blijven? God of menselijke instellingen en tradities? Jezus bemoedigt ons met de woorden; “Wie overwint….    en dan volgt de belofte op een hoopvolle  toekomst (Openb.3:21)  Overwinnen gaat gepaard met strijd! We mogen aanspraak maken op Gods beloften.

Enkele belangrijke beloften: “En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan “(1 Kor. 10:13).  “Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand ” (Jac.1:13). “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof (1 Joh.5:4)

Wat leer jij uit de les van de geschiedenis, het voorbeeld van Israël, t.a.v. Christus geboorte? Welke doelen stel jij je voor ogen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *