Jezus komt terug! |8 Sabbat-zondag het laatste conflict?

We hebben al gevonden dat de terugkomst van Jezus een eind maakt aan alle conflicten. Dat er een scheiding plaatsvindt tussen hen die een nieuwe hoopvolle toekomst tegemoet gaan en hen die de eeuwige dood zullen sterven. Maar wat maakt die scheiding tussen de twee groepen? Op grond waarvan wordt de mens geoordeeld? Net als in onze rechtspraak gaat het om wetten, regels die al dan niet zijn overschreden. Het gaat hier om Gods wetten, de 10 geboden die als maatstaf zullen gelden. Ja zul je zeggen dan staat ieder mens schuldig tegenover God. Dat klopt, want zoals we gelezen hebben in Jac.2:10. Wie één van de geboden overtreedt, overtreedt alle 10! De Sabbat (zaterdag, de 7e dag) is daar één van (4e gebod) Laten we direct even duidelijk zijn, kan je door het vieren van de sabbat behouden worden? Neen! Maar kan je door het overtreden van één van de geboden verloren gaan? Ja. Waar draait het dan om? Het gaat om het wegdoen van onze zonden. We kunnen vergeving van al onze overtredingen ontvangen door het bloed van Jezus Christus. Daar gaat berouw en belijdenis of erkenning aan vooraf. Het niet meer willen zondigen. Het draait om gewilligheid en gehoorzaamheid, net zoals ouders dat van hun kinderen verwachten. Geen afgedwongen gehoorzaamheid, maar het vertrouwen dat al wat God ons als regels geeft het beste voor ons is. Gehoorzaamheid die ware liefde voor God en onze medemens inhoudt. Ware aanbidding is God in alles vertrouwen, je door Hem laten leiden.

De ellende begon hier op aarde toen het eerste mensenpaar de woorden van Satan hoger achtte dan die van God. Satan probeert altijd wantrouwen en ongehoorzaamheid te veroorzaken en hij wil de aanbidding opeisen die alleen God toekomt. De verandering van de sabbat (bij de schepping  ingesteld) in zondag (zonaanbidding komt uit het heidendom) is een sluw plan van de Satan en is op een gegeven moment afgedwongen door menselijke instellingen. Overigens heeft God dit  voorzegd in Daniël 7: 25. ( tijden en wet veranderen)

Satan die de wederkomst van Christus zal pogen na te bootsen zal o.a. te herkennen zijn doordat hij bedrieglijke wonderen zal doen. Hij zal ook de aanbidding opeisen door de zondag verplicht te stellen. Hoe gemakkelijk zal hij velen daarin kunnen misleiden omdat zondag vrijwel overal van de kansels en zelfs in de politiek gepromoot wordt. Velen zullen zeggen “Ik heb niets met aanbidding”. Misleiding kan echter gebeuren onder allerlei voorwendsels. Zou bijvoorbeeld een wereldwijde dag van rust ten behoeve van het milieu niet aannemelijk klinken, of een autoloze zondag?

God dwingt geen aanbidding af, Hij wil dat we kiezen uit vrije wil. Zijn verlangen is dat Hij zijn wetten in ons hart mag schrijven. Dat geldt voor nu en tot in de eeuwigheid.

In steeds meer kerken staat het vraagstuk sabbat-zondag ter discussie en zijn er mensen die terug willen naar de sabbat. Natuurlijk mogen we God op elke dag aanbidden, maar er is maar één Sabbat waarop God zijn zegen gelegd heeft. We lezen in Openbaring 14 dat in de laatste boodschap, voordat Jezus terugkeert naar de aarde, wordt opgeroepen de God te aanbidden die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze oproep verwijst naar ware aanbidding en naar de sabbat die als speciale gezegende dag bij de schepping is ingesteld. Daarom zal de sabbat-zondag kwestie een keuze zijn die vlak voor de wederkomst actueel is.

Wat kunnen we leren uit deze korte studie over de terugkomst van Jezus?

– Als Jezus terugkomt naar deze aarde komt Hij als Koning der Koningen en staat de toekomst voor  ieder mens vast; eeuwig leven of eeuwige dood en dan komt er aan alle ellende hier op aarde een eind.

– Tot de wederkomst roept God ieder mens op om te kiezen voor het eeuwig leven, om de principes te willen aanvaarden die Jezus ons heeft voorgeleefd. Door Zijn offer is er vergeving mogelijk voor al onze misstappen indien wij ze belijden en willen nalaten.

Deze belofte geeft uitzicht op eeuwig leven zodat we niet bang behoeven te zijn voor de toekomst. Integendeel de terugkomst van Jezus zal een nieuw tijdperk van eeuwig leven in vrede en geluk inluiden.

– Gelet op de tekenen en op de uitspraken die Jezus deed bij zijn leven als mens hier op aarde zo’n 2000 jaar geleden, kunnen we zien dat zijn terugkomst nabij moet zijn.

-Jezus waarschuwt dat tekenen en wonderen door mensen verricht in de naam van God een misleiding kunnen zijn die Satan gebruikt om mensen aan zich te binden. Zelfs de wederkomst tracht Satan na te bootsen.(Mat. 24: 23-27, 2 Kor.11:14)

-De enige bron die we kunnen vertrouwen is de Bijbel, Gods Woord. Slechts door dit Woord volledig als waarheid aan te nemen is het maken van onderscheid mogelijk.

-De terugkeer van Jezus zal voor hen die Christus hebben aangenomen een dag van bevrijding zijn. Anderzijds zullen zij die geen gehoor aan het evangelie (goed nieuws) hebben gegeven inzien dat zij de grootste misser van hun leven hebben gemaakt.

– Jezus’ wederkomst zal een einde maken aan alle ellende op aarde. Er zal recht gesproken worden waarbij ieder mens zal inzien en instemmen dat het een rechtvaardig oordeel is. Ieder mens krijgt inzicht in zijn leven en zal inzien waar God hem of haar geroepen heeft en wat ieders reactie is geweest.

-De boodschap dat Jezus terugkomst is dan ook volgens de Bijbel het laatste evangelie en de laatste oproep aan de wereld om een serieuze keuze te maken voor een hoopvolle toekomst. (Openb. 14:6-12 en Jer. 29:11) Deze boodschap komt overeen met wat God al de eeuwen ieder mens heeft voorgehouden; jij mag kiezen! (Deut.30:19)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *