Jezus komt terug! |7. Hoe misleiding te herkennen?

In de vorige studie hebben we gezien dat de Bijbel spreekt over een misleidende macht die zeer actief zal zijn in de eindtijd. We moeten er ons bewust van zijn dat de duivel altijd klaar staat om ieder mens te misleiden, hoe gelovig deze ook is. Een sprekend voorbeeld in de Bijbel is Petrus die met alle goede bedoelingen Jezus probeerde te behoeden voor zijn naderende dood en daarbij dacht naar de wil van God te spreken. Jezus corrigeerde Petrus en zei: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen.”(Lees Mat. 16:21-23 NBV)

Zijn dit geen harde woorden, is Petrus hier Satan? Neen, maar de gedachte die hij hier uitspreekt is niet in overeenstemming met Gods Woord. Om dit naar onze tijd te trekken zou je kunnen zeggen dat het in de kerk niet veilig is om hetgeen van de kansel verkondigd wordt klakkeloos aan te nemen.

Het is steeds Satans poging om de geestelijkheid te bundelen en voor zijn karretje te spannen om de individuele mens te misleiden. Ook als we de misleidende geestelijke macht, waar de Bijbel over spreekt, gaan ontdekken, zegt het dus niets over de individuele gelovige. Het geeft wel aan dat we steeds hetgeen in Gods naam verteld wordt persoonlijk moeten toetsen aan Gods Woord. Jezus zegt niet voor niets; “De waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32)

Welke geestelijke macht voldoet aan de criteria die de Bijbel noemt en waarvan we in de vorige studie een aantal kenmerken hebben genoemd?  De vrouw stond voor Gods gemeente, kerk. We zagen dat een afvallige vrouw een hoer wordt genoemd. Wanneer is de kerk afvallig? Wanneer het twee heren dient. De Bijbel geeft aan dat we niet de wereld kunnen dienen en God. (Lucas 16:13) Simpel gezegd wanneer een gemeente of kerk wereldse invloeden en gebruiken mengt met Gods Woord dan ben je op gevaarlijk terrein.

Wat leert de geschiedenis?

In de eerste plaats dat de profetieën die in de Bijbel staan betrouwbaar zijn, terwijl de geschiedenis de vervulling aantoont. Bestudering hiervan zal het geloofsvertrouwen alleen maar ten goede komen.We zullen ons in deze studie beperken tot de identificatie van de misleidende macht in onze tijd waarvan we de kenmerken in de vorige studie al noemden (Dan.7: 21-25). Vs.21: Het vervolgen van de gelovigen die de Bijbel of Gods Woord trouw willen blijven, die heiligen genoemd worden. Vervolging is er altijd geweest en zal ook blijven (2 Tim.3:12). Het gaat hier om een lange periode ca. 13 eeuwen, en om een macht die wetten en tijden kon veranderen. Elke wereldse macht kan uiteraard wetten veranderen, maar het gaat in de Bijbel om Gods wetten en tijden. Het moet een macht zijn die grote invloed heeft op de wereld en haar zienswijze boven die van God of de Bijbel stelt (Dan. 7:20,12.) Dan. 8:12 spreekt over “een eredienst in overtreding”. Dan. 11:32-36 spreekt over misleiding waardoor velen in het verderf en de afvalligheid zullen worden meegetrokken. Openb. 17:2 noemt de hoer die de koningen der aarde in haar gedachtegoed meetrekt. Openb. 17:9 geeft haar woonplaats aan (7 bergen). Openb. 13:6-8 spreekt over dezelfde macht die heiligen vervolgt en een wereldwijde invloed heeft. Het moet een macht zijn die ontstaat in aansluiting op eerdere wereldmachten in de geschiedenis en moet verschillen van alle voorgaande rijken. (Dan.7:23)

Om met het laatste te beginnen; de hoofdstukken 2 en 7 van het boek Daniël geven ons een beknopt overzicht over de grote wereldrijken die elkaar zullen opvolgen vanaf 600 v Chr. tot de terugkeer van Jezus. De Grote rijken zijn vanaf Daniëls tijd: Babylonië , Meden en Perzen, Griekenland en het Romeinse Rijk dat later uiteenvalt en waaruit een macht voortkomt die van alle machten zal verschillen. De geschiedenis leert ons dat uit het Romeinse rijk na een machtsstrijd uiteindelijk het Pausdom ontstaat. Waarin verschilt deze macht van alle voorgaande machten? Zij is de enige zowel een wereldse als geestelijke macht. Passen de overige kenmerken op deze macht? Heiligen ten gronde richten? Ja, eeuwen lang werden zij die niet trouw waren aan de leer van Rome op de brandstapel en in kerkers omgebracht. Zelfs het bezit van een Bijbel deed je op de brandstapel belanden. Schattingen van het aantal slachtoffers verschilt tussen de 100 en 150 miljoen.

Wet en tijden veranderen? (Dan.7:25) Het kan hier alleen over Gods wet gaan, want elk land kan normaal wetten uitvaardigen. Welke geboden zijn veranderd? Het 2e gebod over beelden aanbidden (zie catechismus). Nog duidelijker is de verandering van het 4e gebod waarin de sabbat (zaterdag) is veranderd in de zondag. Het is zo’n traditie geworden dat velen dit niet eens meer opmerken ondanks dat God in het scheppingsverhaal deze dag apart zet en in het 4e gebod (Ex.20:8-11) hieraan herinnert. Een eredienst in overtreding(Dan.8:12) God vraag Hem alleen te aanbidden, geen overleden personen en heiligen die niets meer weten. De Bijbel vertelt ons dat er maar één middelaar tussen God en de mensen is: Jezus Christus. Dus geen Maria of ander mens. Relikwieën, aflaten, biechten, kwijtschelding van zonden door mensen, hel en vagevuur zijn allemaal zaken door mensen bedacht en die geven een verkeerd beeld van God. Verder zijn er ook vele gebruiken in deze kerk die uit het heidendom stammen.

Openb 17:2 spreekt over hoereren met de koningen der aarde. Welke geestelijkheid gaat naar alle koningen der aarde en wordt daar met open armen ontvangen?

Openb.17:9  geeft de aanwijzing van haar woonplaats; op 7 bergen. Welke steden met een geestelijke betekenis zijn op zeven bergen gebouwd? Jeruzalem en Rome!

Het is een macht die velen in het verderf zal storten en zal blijven bestaan tot aan de terugkomst van Jezus. (Moet dus ook in onze tijd herkenbaar zijn.)

Het is een menselijk trekje om naar een ander te kijken wat die allemaal fout doet. Het is makkelijk om het pausdom als grote boosdoener aan te wijzen. Voor de duidelijkheid:  dit is geen poging om al de gruweldaden die dit instituut veroorzaakt heeft goed te praten. Maar laten we naar de praktijk kijken, naar onszelf. Staat een leider van een land of een geestelijk leider aan het front? Zijn zij, hoewel ze mensen kunnen misleiden of op verkeerde gedachten brengen, degenen die besluiten uitvoeren?  Neen, het zijn nagenoeg altijd de mensen die zich laten misleiden door hun uitspraken. Het gaat uiteindelijk om de keuze die elk individueel mens maakt, om jouw keuzes! Als wij mensen ons zo gemakkelijk laten misleiden, kunnen we Jezus  eerste waarschuwing voor de eindtijd beter plaatsen; laat je niet misleiden! (Mat. 24: 4) En dit geldt op allerlei gebied, maar in het bijzonder op geestelijk gebied.

Het betekent dat we op zoek moeten gaan naar de waarheid. Klopt het wat iemand zegt? Horen we niet vaak zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft? Wij achten onszelf meestal betrouwbaar. God zegt dat er maar één waarheid is; zijn Woord dat betrouwbaar is. Daaraan kunnen we onze daden en gedachten toetsen. De Bijbel heeft een opmerkelijke uitspraak over “onze eigen waarheid”, ons hart. ” Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt” (Jer. 17:9,10 NBV). De Bijbel is duidelijk: Elk mens heeft redding nodig.

Wat heeft deze misleiding met Jezus terugkeer te maken? De laatste stuiptrekkingen van Satan en al het kwaad op aarde zullen voor de wederkomst plaatsvinden want met de terugkeer van Jezus zal het oordeel plaatsvinden. Wat is het meest denkbare bedrog dat Satan nog kan uitvoeren? Een bedrieglijke nep wederkomst waartegen Jezus ons waarschuwt (Mat.24:23-27). En zoals hierboven omschreven is blijken wij mensen gemakkelijk te misleiden te zijn. Satans nep wederkomst zal erg geloofwaardig lijken. Zelfs vele christenen zullen hierin trappen omdat ze misleidt zijn door de vele verkeerde leerstellingen die een valse verwachting van de wederkomst bewerken. En denk hierbij terug aan de eerste komst van Jezus. Welke verwachtingen hadden de geestelijke leiders over de eerste komst van de Messias gewekt? De vraag is dan ook “Laat jij je misleiden?” Kennis van Gods Woord kan je helpen het bedrog te herkennen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *