Jezus komt terug! |6. Opnieuw bedrog?

We kennen allemaal de verhalen door de loop der jaren dat er een datum werd geclaimd voor Jezus’ terugkomst en welke niet klopten. Daardoor hebben we de neiging onze schouders op te halen als er gesproken wordt over Jezus terugkomst. Toch spreekt Jezus in het boek Openbaring steeds over zijn spoedige wederkomst. In heel veel symbolen geeft Hij aan wat er direct aan Zijn wederkomst vooraf zal gaan. We zullen dan ook wat dieper ingaan op de gebeurtenissen die direct aan de wederkomst voorafgaan. Er zijn signalen die elk oplettend mens kan waarnemen.

In de vorige studie hebben we gezien dat Satan, de tegenstander van God, indirect werkt en wel het liefst met mensen die gelovig zijn. We hebben ook gezien dat de laatste strijd op aarde gaat tussen twee partijen: zij die Christus willen volgen en de aanhangers van Satan (Openb.17:14). We duiken nu wat dieper in het hoofdstuk waar gesproken wordt over een misleidende kracht: Openbaring 17:1-6

Bedenk dat het boek Openbaring veel symbolen gebruikt die te verklaren zijn door andere Bijbelgedeelten. Het begrijpen van de Bijbel vraagt studie en gebed. In deze serie wordt er kort  ingegaan op de laatste gebeurtenissen voordat  Jezus terugkomt. Voor meer details kan je meer op deze site vinden.

Er wordt in Openb. 17 over een hoer gesproken die op een 7 koppig beest met tien horens zit. Deze hoer gaat naar alle koningen der aarde om hen te misleiden tot de grote strijd die uitmondt in “Het Lam” tegenover “het beest” (Openb. 17:14).

Wat wordt er door de hoer voorgesteld? We kijken hierbij eerst naar een tegenbeeld dat gegeven wordt in Openb. 12. Daar zien we een vrouw met de zon bekleed en met de maan onder haar voeten die vervolgd wordt door het 7 koppig beest met tien horens.  In beide hoofdstukken is er sprake van een vrouw. Het grote verschil is dat in hoofdstuk 17 de vrouw een hoer wordt genoemd en boven op het beest zit, verenigd met het beest, terwijl in Openb. 12 de vrouw wordt aangevallen door het 7 koppig beest.

Wat symboliseert de vrouw uit Openbaring 12? De gemeente, de trouwe volgelingen van God. Hosea 2:18,19: “Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming: Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen”  (Zie ook 2 Kor.11:2 en Openb.21:9).

In Openbaring 12 geeft Jezus inzicht hoe Gods volk vervolgd wordt door de loop der geschiedenis heen. Wat betekent de hoer of overspelige vrouw in Openbaring 17? Jer. 3:20: “..maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israëls, luidt het woord des HEREN”. 

Indien Gods volk ontrouw werd noemde God ze een hoer, een afvallig volk of gemeente. In Openb. 17:5 krijgt het ook de benaming  “Babylon” (verwarring) en ook “moeder der hoeren”. Denk hierbij ook eens aan de Babylonische geloofsverwarring die er in onze wereld bestaat. De oorzaak hiervan is dat men niet meer Gods woord volledig als waarheid aanvaart. Als Gods woord over een hoer spreekt gaat het om een afvallige geestelijkheid. De activiteit van de hoer, ook wel Babylon genoemd, verleidt de mensen tot de laatste grootste strijd (Openb.13:4, Openb.14:9,10). In feite is de hoer bewust of onbewust een werktuig van Satan geworden. De hoer en het beest zorgen beide voor afval van de ware aanbidding  van God). Voor we gaan ontdekken wie en wat de grootste misleiding is, zullen eerst nog wat meer aanwijzingen opsommen die de Bijbel geeft.

Jezus zegt, wanneer hij met zijn discipelen spreekt over de eindtijd, dat we moeten letten op de profeet Daniël die ca. 600 jaar voor Chr. leefde. Daniël kreeg toen al berichten van God over de eindtijd. Hoewel Daniël er niet veel van begreep, kreeg hij de belofte dat mensen die in de eindtijd leven en ernstig onderzoek zouden doen, het zouden begrijpen (Dan.12:4).

  • Dan. hoofdstuk 7  spreekt over:
  • vs. 21 een macht die de heiligen zal vervolgen (zie ook Openb. 13:7
  • vs .25 een macht die erop uit zal zijn tijden en wet te veranderen
  • vs. 22 een macht die de hele aarde zal verslinden en die zal blijven bestaan tot Christus terugkomst!

Dan. 8: 24 en 25  spreekt over dezelfde macht die door list en  bedrog ontstellend  verderf zal brengen tot Jezus terugkomt ! Let nogmaals op vs 17 waar weer staat dat het over de eindtijd gaat! Dit houdt in dat deze macht in onze tijd herkenbaar moet zijn! In Dan. 8:12 wordt gesproken over “een eredienst in overtreding” Een misleidende godsdienst dus. Ook Dan. 11: 32-36 spreekt over verleiding tot afvalligheid van Gods verbond. In de volgende studie zullen we verder op de misleiding ingaan.

Dan 12 spreekt over de terugkeer van Jezus, de verlossing van Gods volk, wanneer Michaël (Jezus) zal opstaan. Dit zal gebeuren in een tijd van een grote crisis (benauwdheid) in de wereld. In die tijd zal God ingrijpen en recht doen. Zien we de tekenen van een toenemende crisis in deze wereld?

Maar er is verlossing op komst: Michael (Christus) zal de doden opwekken en het oordeel over elk mens wordt dan geveld.  Het is de tijd dat aan alle ellende op aarde een eind wordt gemaakt. Een nieuw tijdperk breekt aan wanneer Jezus zal terugkomen!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *