Jezus komt terug! | 5. De keuze in aanbidding.

In de vorige studies hebben we gezien hoe belangrijk het is om een duidelijke keuze te maken. Wat houdt de keuze in om Jezus in geloof te willen volgen? Dan willen we Zijn woorden bestuderen en aannemen en zijn we bereid te zijn dit in praktijk te brengen. Gehoorzaamheid is meestal niet vanzelfsprekend, als kind worstelen we hier al mee. Gods wil doen is: een leven vol liefde voor God en je medemens.

Helaas zullen er toch veel mensen zijn die niet de keuze maken om God in hun leven te accepteren. Dat betekent dat er twee groepen mensen zullen zijn bij zijn wederkomst. Dit kunnen we duidelijk in het laatste boek van de Bijbel vinden. Openbaring 17:14 vertelt ons dat “het Lam” (=Jezus, zie ook Joh. 1: 29) met de gelovigen staan tegenover de groep die “het beest” volgen. Met het beest wordt hier uiteindelijk de tegenstander van God bedoeld, Satan. De duivel of Satan wordt door Jezus in Joh. 8:44 de grote bedrieger en aarts- of mensenleugenaar  genoemd die de mensen misleidt.(Studie over de oorsprong van het kwaad zal volgen.)

Misleiding, het woord zegt het al, is geleid worden tot iets dat mis is. Waartoe misleidt Satan, de mensenmoordenaar de mensen? Tot aanbidding  van hem. Dat gaat heel subtiel en komt er op neer dat  de mens Satans  woorden en beweringen geheel of gedeeltelijk boven die van God stelt. Dit zagen we al in de hof van Eden. (Gen.3) Wat was het verhaal van Satan? “Eet maar gerust van de verboden vrucht want je zult geenszins sterven” terwijl God had voorzegt dat het eten van de verboden vrucht de dood ten gevolge zou hebben.

Laten we eerlijk zijn, gaat het vandaag de dag onder gelovigen anders? Wordt er niet vaak een gedeelte uit de Bijbel serieus genomen terwijl een ander gedeelte als onbelangrijk wordt bestempeld? God wil dat we Hem aanbidden in geest en waarheid (Joh.4:24), volkomen dus. Lees wat Jezus zegt tegen vele gelovigen in het oordeel: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”. (Mat.7: 21-23) Let op, Jezus spreekt hier tegen gelovigen!

De aartsleugenaar Satan verleidt de mensen tot een valse aanbidding. In een discussie met een aantal Joden  uit Jezus’ tijd noemt Hij hen aanhangers van de duivel! (Joh.8:44) Dit is een niet mis te verstane uitspraak, immers de religieuze leiders dachten dat zij God aanbaden. Hier zien we dat het wel degelijk uithaalt wat we geloven, hoe en wie we aanbidden. Is ons geloof gebaseerd op de waarheid die door God geopenbaard is in de Bijbel?

“Natuurlijk” zal je zeggen “niemand wil toch Satan aanbidden”. Neen, maar toch gebeurt het, juist in onze tijd, want in Openb. 13:8 staat dat bijna de gehele wereld het beest zal aanbidden, een valse aanbidding dus. Een verkeerde aanbidding wordt altijd door mensen zelf gecreëerd. Waardoor  is dit dan mogelijk? Heel simpel door gebrek aan kennis en door geen liefde voor de waarheid te hebben. (2 Thess.2:8-12) Daardoor is het gemakkelijk iemand te misleiden. Ook wordt er in Openbaring 13 gesproken over een merkteken van het beest. In Openb.14:9 en10  staat dat zij die het beest en het merkteken van het beest hebben bij de wederkomst aan de verkeerde partij verbonden zijn. Vandaar dat één van de laatste boodschappen die over de wereld gaat: “aanbid God, de Schepper van hemel en aarde”. (Openb. 14:7)

Als je het boek Openbaring doorleest zal het je opvallen dat juist aanbidding centraal staat. Achter de schermen is er steeds een grote strijd gaande tussen Jezus en Satan. Het is Satan die de aanbidding  die God toekomt opeist en de mensen hiertoe steeds probeert te misleiden, geen mens uitgezonderd dus ook jij!  Kijk hier niet van op, zelfs toen Jezus als mens 2000 jaar geleden hier op aarde rondliep, heeft de duivel steeds geprobeerd Hem te misleiden tot aanbidding van hem. (Mat.4:1-11)  Het is dus niet vreemd als de Bijbel ons oproept om ons persoonlijk geloof te onderzoeken. Elke dag kunnen we in de media over bedrog lezen. Zou dit anders zijn voor degene die in onze tijd Jezus willen volgen? Integendeel, sinds de opstanding van Jezus, weet Satan dat zijn dagen geteld zijn en hij zal alle registers opentrekken om mensen en in het bijzonder hen die in God geloven te misleiden. (Openb. 12:17) In de volgende studies zullen we hier verder op in gaan. Wie aanbid jij?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *