Jezus’ hemelvaart en terugkomst

Jezus komt terug!

 “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen
is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”1) Bij Jezus’ hemelvaart werd direct verwezen naar zijn terugkomst. Dit is niet nieuw want Jezus’ boodschap was daar steeds op gericht.

Wat was  Jezus’ boodschap?

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want hetKoninkrijk der hemelen is nabijgekomen. ” 2) Een opmerkelijke boodschap want Jezus sprak tegen gelovigen die trouw de tempel bezochten.

Wat houdt dat koninkrijk van de hemel in?

Heel kort samengevat; Als Jezus terugkomt zullen alle aardse koninkrijken plaats maken voor het nieuwe koninkrijk der hemelen. Aan alle geweld, bedrog, ziekte en dood komt een einde. Het leven op deze aarde zal ophouden en de elementen zullen door vuur vergaan. 3) Een ingrijpende gebeurtenis die ook jou aangaat. Het goede nieuws is dat God ieder mens uitnodigt om inwoner van dat nieuwe koninkrijk te worden. Dat is het evangelie waarover Jezus en zijn discipelen steeds spraken. De beste vakantiebestemming is in onze beleving is niet te vergelijken met het nieuwe koninkrijk.

De uitnodiging

De vraag is wil jij  inwoner van het koninkrijk der hemelen worden? Een beslissing die je nu kunt nemen. Jezus zal niet terugkomen in menselijke gedaante om opnieuw het evangelie te verkondigen maar als Koning der koningen. 4) Zijn koninkrijk en alle bewoners zullen bestaan tot in eeuwigheid.  Aan alle tekenen kunnen we zien dat deze gebeurtenis zal niet lang meer op zich zal laten wachten.

Wie zullen in het nieuwe koninkrijk mogen wonen?

Mensen die liefhebben, vredelievend zijn, een ander niet kwetsen, bij wie geen kwade gedachte meer zal zijn en God liefhebben als hun Schepper en Koning. Wellicht zinkt nu jouw hoop in de schoenen, want daar voldoet toch geen mens aan? Klopt, vandaar dat het evangelie oproept tot bekering. Deze bekering maar ook vergeving is voor ieder mens, ongeacht zijn afkomst en verleden, mogelijk!

Wat zijn de grenzen of normen en waarden? 

Net zoals ieder koninkrijk kent ook het koninkrijk der hemelen grenzen waarbinnen zijn wetten en regels de inwoners moeten beschermen. Het zijn grenzen waarbinnen de liefde volmaakt is, zowel naar de Schepper toe als naar de medemens. Het antwoord vinden we door de gehele Bijbel heen: de tien geboden of liefdesregels. 5) Jezus is ons daarin voorgegaan, Hij was zondeloos en ons grote voorbeeld. Hij vraagt aan elke discipel om zijn voorbeeld te volgen.

Onze eigen grenzen zijn een barrière

Wij mensen zijn geneigd naar onze eigen inzichten te leven en onze eigen grenzen te stellen. Je herkent dit wel; ik denk, ik voel, ik vind etc.  De mens is door de Schepper als beheerder over de aarde aangesteld. Je zou kunnen zeggen als onderkoning die verantwoording schuldig is aan God de Schepper. Ook toen al golden dezelfde regels en grenzen. De afhankelijkheid en relatie tussen God en de mens werd benadrukt door de 7e scheppingsdag, de sabbat. 6) Op de berg Sinaï, werden de tien geboden nog eens extra benadrukt doordat God ze zelf op stenen tafelen schreef. 5) Het volk riep; dat zullen we dan doen. De geschiedenis leert dat daar niet veel van terecht is gekomen met alle gevolgen van dien. Niet voor niets noemt Jezus onze aarde het koninkrijk der duisternis.

De gemeente en de kerk aangevallen

Satan, Gods tegenstander, wordt door Jezus de vorst van deze wereld genoemd. 7) Hij is een grote misleider en staat altijd klaar om de mens te misleiden. Hij was met succes aanwezig in de hof van Eden, hij was met succes aanwezig binnen het volk van Israël, en hij is met succes aanwezig in de kerk. De enige mens die stand hield tegen zijn verleiding was Jezus. Waardoor hield Hij stand? Omdat Hij vasthield aan Gods Woord; “Er staat geschreven”. 8) Jezus leefde binnen de perfecte grenzen van Gods koninkrijk. Als je Zijn leven bestudeert, dan ontdek je liefde. En Jezus zei; “als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien”,met andere woorden: Liefde. 9)

De mens is geneigd de Bijbel, Gods Woord, niet meer zo nauw te nemen. Er zijn allerlei eigen uitleggingen en tradities voor in de plaats gekomen. Zo worden grenzen verlegd. Een heel duidelijk voorbeeld van verandering van de geboden is het 4e gebod waar de Sabbat (zaterdag, 7e dag) in de zondag is veranderd. 10) Deze verandering wordt door een groot deel van de geestelijke leiders voorgehouden. Door menselijke wetten zelfs afgedwongen. Zo zijn er veel meer zaken waar God een afkeer van heeft maar wat  in ons maatschappelijk verkeer als normaal gezien.

De veilige grenzen van de liefde

Wilt u binnen het koninkrijk van God komen waar liefde en vrede heerst en zal heersen tot in eeuwigheid? Dat kan alleen als u de geboden als grenzen erkent, accepteert en ernaar wilt leven. Jezus nodigt u uit binnen de grenzen van liefde te leven: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” 11)

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” 12) “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.” 13) “Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet” 14)

Wellicht zegt je; “dit klinkt heel wettisch” Was Jezus, die niet één van de grenzen overtrad, wettisch? Het evangelie roept op tot een nieuwe levenswandel met Jezus: “Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.” 15)

Tradities

Wij mensen zitten dikwijls vast aan onze tradities en stellen menselijke wetten boven Gods wetten. Het  is ook onze grote worsteling om daarvan los te komen. Niet voor niets zegt Jezus: Maar tevergeefseren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.” 16) Het woord “geboden” klinkt negatief in onze oren, maar bekijk ze eens als liefdesregels en vergelijk ze eens met 1 Kor. 13. Dan is er geen verschil, ze zijn de grenzen van de ware liefde van God, de grenzen van het koninkrijk der hemelen dat staat te komen. God wil die grenzen in ons hart schrijven: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven. 17) Hoe duister deze wereld is of wordt, er is voor een ieder een hoopvolle uitnodiging; Wordt inwoner van het koninkrijk der hemelen! Een hoopvolle toekomst is dan gegarandeerd.

1) Hand. 1:11

2) Mat. 4:17

3) Openb. 21:1-5 en 2 Petr. 3:10

4) 1 Tim. 6:15 en Openb. 17:14

5) Ex. 20

6) Gen. 2:1-3

7) Joh. 12:31

8) Mat. 4:4

9) Joh. 14:9

10) Ex. 20: 8-10

11) Joh. 8:15

12) Joh. 14: 21

13) Jac. 2: 10

14) 1 Joh. 2:4

15) 1 Joh. 2:5,6

16) Marc. 7:7

17) Hebr. 10:16

Tekstvermelding uit HSV vertaling.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *