Hoe kan de waarheid je vrijmaken?
jezus aan het vertellen aan mensen

In een gesprek met zijn tijdgenoten deed Jezus een opmerkelijke uitspraak over waarheid. Over het onderwerp waarheid is in onze seculiere samenleving vandaag de dag zeer verschillend over gedacht. Waarom? Allereerst hoort men dikwijls dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Daarnaast hoor je de bewering dat er geen absolute waarheid bestaat. Dit staat haaks op de strekking van de uitspraak van Jezus;

Toen Hij (Jezus) deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus​ dan zei tegen de ​Joden​ die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”(Joh.8:30-32 HSV)

Nog opmerkelijker is het dat Jezus hier spreekt tegen mensen die in Hem geloven! Als we naar de verscheidenheid aan kerken met allemaal uiteenlopende geloofspunten kijken zou je haast zeggen; “het haalt niet uit wat je gelooft, als je maar gelooft”. Jezus haalt met zijn uitspraak “de waarheid zal u vrijmaken”deze gedachte onderuit. Als er geen waarheid bestaat dan is er ook geen leugen en zou er ook geen rechtspraak kunnen zijn. Elk logisch denkend mens weet dat dit niet klopt.

Geloven
Anderzijds kan je wel in de leugen geloven en denken de waarheid te volgen. De Bijbel geeft aan dat er zonder Christus redding geen toekomst voor de mens is. Helaas houden velen dit voor een fabel. Velen redeneren; we leven, we gaan dood en dat is het. Wat een somber toekomst perspectief!  De Bijbel geeft aan dat God ons wil vrijmaken van fabels, leugens en dwalingen. God heeft een doel met ons. Eeuwig leven in vrede, geluk en liefde zonder ziekte en verdriet. Zo was het in het begin volgens het eerste hoofdstuk van de Bijbel en daar wil God ons naar terugbrengen.  Door ongeloof is alles verloren gegaan, en simpel gezegd door geloof kan dit voor ieder mens hersteld worden. Het draait dus steeds om geloof!

Licht op bijbel

Meer dan geloven
Blijkbaar is geloven in Jezus niet voldoende om gered en bevrijd te worden. Jezus geeft direct een aanvulling : “Als u in Mijn Woord blijft”.  Waar slaat dit op? Dit kan niets anders zijn dan de Bijbel. (In Jezus tijd het oude testament) Jezus bleef trouw aan het hele Woord zonder enig kwaad te doen en was vrij van dwaling.  Hij bracht de woorden in praktijk doordat Hij volkomen op het Woord vertrouwde want in de felste verzoekingen zei Hij steeds: “Er staat geschreven”. Aan Jezus werden veel moeilijke (strik)vragen gesteld. Dikwijls vroeg Hij aan de vragensteller; “Wat staat er geschreven”. Hij verwees steeds naar het oude testament als fundament, zoals wij dit heden ten dage nog kennen. Het woord wordt als richtsnoer voor ons leven voorgesteld. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psalm 119: 105) Ook in 2 Petr. 1:19 wordt hierop gewezen.1) Als Jezus dus spreekt over “in Mijn Woord blijven”, gaat het over al de woorden die God tot de mens spreekt: de gehele Bijbel.

Voorbeeld en praktijk
Doordat Jezus het gehele Woord uitleefde, was Hij één of gelijk met het Woord. De tekst in Joh. 1: 1-15: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van ​genade​ en waarheid”. (vs 14) Opnieuw zien we dat het Woord van God zowel met Jezus als met waarheid verbonden wordt. Als Jezus discipelen eens vroegen; laat ons de Vader zien, antwoordde Jezus “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.(Joh. 14:9) Met andere woorden De Vader en ik zijn één. Ze hebben hetzelfde karakter en daar draait het om. Als Jezus dus spreekt over “in Mijn Woord blijven” kan het niet anders gaan dan om naar Zijn voorbeeld te leven dat gelijk is aan het Woord van God.

Jezus met zijn disipelen

Nog een uitspraak van Jezus “Ik ben de Weg, de Waarheid  en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. (Joh. 14:6)  Als we het bovenstaande op een rijtje zetten, dan is Jezus het Woord, de waarheid, en het leven zoals God dit voor de mens bedoeld heeft. Willen we terug naar dat doel, dan zullen we de weg van Jezus moeten volgen. Alles wat niet overeenstemt met het Woord is zonde. Zonde betekent ook letterlijk je doel missen.

Ons struikelblok

Net als voor Adam en Eva is ons struikelblok dikwijls dat we Gods Woord gaan beredeneren, ermee in discussie gaan. Dat is een succesvolle strategie van Satan. In de Hof van Eden verleidde Satan met de woorden “God heeft zeker gezegd”, dan volgt een stukje waarheid en dan verdraaiing. Er wordt twijfel gezaaid, en dan volgt er een conclusie: “Je zult er beter van worden als je toch eet van de verboden vrucht.” (Gen. 3:1-6) Deze strategie van Satan ligt ten grondslag aan de verdeeldheid in de kerken. Jezus vroeg steeds: “Wat staat er geschreven”. Bij ons is het dikwijls; ja maar…….

Jezus volgen.
Wie er dus naar verlangt om naar Gods wil te leven zal de weg van Jezus volgen en het gehele Woord van God als waarheid aannemen. De Bijbel is hier heel zwart wit in. Jes.8:20 vertelt ons;  “Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn”. Hetvolkomen aannemen en vertrouwen van Gods Woord vraagt van ons verandering van denken. Het is moeilijk om onze eigen gedachten ondergeschikt te maken aan het Woord van God. Karaktervorming dus. De tekst is duidelijk; geen toekomst voor degene die hier niet voor kiest.

Het vakantieparadijs
Zou het niet heerlijk zijn om in een wereld te leven zonder kwaad, verdriet en ziekte? Zoals eerder aangehaald was dit het doel van God met de mens toen Hij hen schiep. Deze situatie kan alleen blijven bestaan als we een volkomen vertrouwen hebben in het Woord van God, net zoals Jezus dit had als mens. Vertrouwen heeft met geloof te maken. In de weg terug naar Gods doel is het is onze persoonlijke strijd/uitdaging  om weer volkomen te gaan vertrouwen op Gods Woord

Jezus geneest een vrouw

Verlossing
Het Woord spreekt over verlossing door Jezus Christus. Het Woord geeft de normen  en waarden in de tien geboden weer.  Het Woord spreekt over een heerlijke toekomst voor hen die volkomen op het Woord vertrouwen.  Maar het spreekt ook over een veroordeling voor hen die het woord of de waarheid niet hebben aangenomen en in de leugen geloven 2). We zien allemaal dat de wereld vol leugens en bedrog is. Jezus, het Woord, waarschuwt bijzonder voor de misleidende woorden die door geestelijke leiders gebracht zullen worden. 3). Slechts door vast te houden aan Gods Woord kan waarheid van misleiding onderscheiden worden. Denk even terug aan het voorbeeld van Jezus; “Er staat geschreven”

Vertrouwen opbouwen
In de Bijbel staan vele gebeurtenissen  (profetieën) omschreven die honderden en soms duizenden jaren van te voren door God zijn bekendgemaakt. De geschiedenis boeken bewijzen dat deze profetieën exact zijn uitgekomen. Ook over het leven van Jezus als de Messias staan in het oude Testament meer dan 300 profetieën die zijn uitgekomen. Er zijn honderden getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek  Openbaring dat door Jezus via Johannes aan ons gegeven is, kunnen we voor onze ogen letterlijk in vervulling zien gaan. Al deze zaken kunnen jou helpen vertrouwen in Gods Woord te hebben. Gebed en Bijbelstudie zijn onmisbaar om het vertrouwen op te bouwen. 

De persoonlijke keuze 
Een van de laatste oproepen van Jezus aan ons in de Bijbel, vinden we in Openb. 14:6 “En ik zag een andere ​engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige ​Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, ​stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de ​waterbronnen​ gemaakt heeft”.
Er wordt verwezen naar de schepping, naar het doel dat God met de mens had en heeft. Door twijfel en ongehoorzaamheid verloren Adam en Eva het eeuwig leven in het paradijs . Door volkomen vertrouwen, dat leidt tot gehoorzaamheid, heeft de mens door het offer van Jezus Christus weer zicht op de paradijselijke toestand .Ware aanbidding is van levensbelang. De misleiding is groot want in Openbaring 13: 8 spreekt Jezus over een misleidende aanbidding:  “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het ​boek​ des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen”.

slang

Succesvolle misleidingen
Gods normen en waarden houden de volmaakte liefde in. De Duivel werkt steeds slim en wil de mens Gods geboden laten overtreden omdat dit de scheiding tussen mens en God maakt. U kunt de hele Bijbel doorlezen, maar steeds zien we wanneer de mens de geboden van God, bewust of onbewust, naast zich neerlegt de Satan succesvol is.Er zijn heel wat verdraaiingen de kerken binnengeslopen. Een hele duidelijke waarschuwing en profetie vinden in het boek Daniël. In Dan. 7: 25 staat :
“>Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven.”

Hier wordt er gesproken over tijden en wet veranderen. Dit kan alleen slaan op Gods wet, de 10 geboden, Gods normen en waarden. Wat hebben we in de geschiedenis zien veranderen? De speciale zevende dag, door God ingesteld en gezegend bij de schepping, de sabbat,  is door de mens veranderd in zondag. (De zondag komt oorspronkelijk uit het heidendom waar aanbidding van de zon  gold).In de geschiedenis boeken kunnen we lezen hoe de verandering tot stand gekomen is. Als Jezus spreekt over ware aanbidding blijkt ook dit punt van levensbelang.  Het aannemen van waarheid  zal de mens vrijmaken van dwaling. Lees in dit verband ook de woorden van Jezus in Open. 14: 6-12, Openb. 12: 17 en 22:14 (HSV)  God wil aanbeden worden in Geest en waarheid 4.) De keuze blijft aan ieder mens. Wil ik naar  Gods Woord leven? “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Jezus die aan de wereld staat met armen open

Jezus is gekomen om te redden
“En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.  Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” Misschien vindt u het moeilijk of zelfs onmogelijk in eigen ogen.  En dat is terecht maar Jezus belooft ons de kracht om te overwinnen zodat u er niet alleen voor staat. In geloof mogen we aanspraak maken op Jezus beloften. Zijn woorden houden waarheid en het leven in!   

Mat.7:7,8 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die ​bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.”

Teksten:
1) En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een ​lamp​ die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de ​morgenster​ opgaat in uw ​hart. (2 Petr.1:19 HSV)
2) Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren ​Zoon van God. (Joh.3:18 HSV)
3) Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (Mat.24:24 NBV) Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit,woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie ​leiders​ zijn verleiders, zij brengen jullie op een dwaalspoor. (Jes.3:12 NBV)
4) Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in ​geest​ en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. (Joh.4:23 HSV)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *