Het Droombeeld
het droombeeld

Wat stelt dit beeld voor? De geschiedenis van dit beeld kan je terugvinden in Daniël 2 van de Bijbel. Het gaat om een belangrijke boodschap vanuit het verleden naar heden en de toekomst. Het geeft ook jouw toekomst weer! De Bijbel geeft betrouwbaar beeld van verloop weer van onze wereldgeschiedenis en biedt ieder mens een hoopvolle toekomst aan.

Veel mensen vragen zich af waar gaat het heen met deze wereld. Wat is er nog zeker in onze tijd?  Zijn de wereldproblemen nog op te lossen? Is er nog toekomst?

Nu ook de discipelen van Jezus hadden vlak voor Jezus kruisiging en hemelvaart ook allerlei vragen over de toekomst.  Jezus vertelde hen dat Hij naar de hemel zou gaan en dat Hij zou terugkomen. Hij vertelde over het koninkrijk van de hemel dat Hij zou oprichten en dat dan deze aarde beëindigd zou worden. De discipelen vroegen natuurlijk:Waar gaat u heen, wanneer komt u terug? Wat zijn de tekenen van uw terugkomst?

Ze wezen Jezus op de mooie tempel in Jeruzalem. Jezus antwoord was schokkend! Er zal geen steen op de andere blijven!

In de antwoorden die Jezus gaf verwijst Hij in mat. 24 o.a. naar de profeet Daniël.  Daniël speelde een hoofdrol in de betekenis van dit beeld. De profeet Daniël leefde zo’n 600 jaar voor Christus. Hij was een joodse balling aan het hof van de bezetter, koning Nebukadnessar!  Het volk Israèl was weggevoerd  naar Babel en leefde daar in ballingschap.

Voordat Jezus antwoorden op de vragen van de discipelen gaf had Hij één belangrijke waarschuwing voor ons vandaag: Zie toe dat niemand u misleid. Want er zullen velen spreken in de naam van Jezus, maar verhalen ophangen die niet kloppen.

Hierdoor wordt o.a de Bijbel in twijfel getrokken. Is dat geen kenmerk van onze tijd? Is het niet zo dat wanneer je nog gelooft in de Bijbel, je bekeken wordt alsof je uit de middeleeuwen komt! Misschien ken jij ook twijfels…. Dan is dit een verhaal over het beeld dat zal helpen de betrouwbaarheid van de Bijbel weg te bevestigen.

Het volk Israël was weggevoerd naar Babel omdat ze God ontrouw waren. Het leefde daar in ballingschap. Daniël en zijn drie vrienden: Chananja, Misaël en Azarja  werden afgezonderd van de rest van het volk om te dienen aan het Hof van Nebukadnessar, de koning van Babel. Zij waren verstandiger en knapper dan alle andere wijze mannen aan het Hof van de koning.

Daniël en zijn vrienden bleven God gehoorzamen en deden niet als de koning hen iets opdroeg dat tegen Gods wetten inging. Daardoor belandde Daniël in een leeuwenkuil, en de drie vrienden op een bepaald moment in een heel heet gestookte oven.  Maar God redde Daniël en zijn vrienden. Ze waren trouw aan de Here. Door hun getuigenis  werd na een aantal  jaren ook koning Nebukadnessar, de koning van Babylonië een kind van God. Daniël en zijn vrienden waren niet alleen een voorbeeld voor het Volk Israël en Koning Nebukadnessar maar voor alle Babyloniërs en voor ons vandaag de dag.

Voor dat Nebukadnessar tot geloof kwam kreeg een droom en die hem verontruste. Niet zomaar een droom , maar een hele bijzondere zo begreep hij. De koning riep al zijn geleerden waarzeggers en tovenaars bij elkaar. Welke opdracht kregen zij?  Hij zei tegen hen Jullie moeten vertellen wat ik gedroomd heb en wat dat betekent anders hak ik jullie met je hele bezit in stukken. Geen normale opdracht want zeiden de geleerden: Wat u vraagt kan geen mens op de hele wereld, alleen goden kunnen dat.

Ook Daniël hoorde hierover. Daniël ging naar de koning, en vroeg enkele dagen om uitstel van executie. Wat zei tegen de koning en zei: Er is eeni God in de hemel die wij dienen, Hij kan de droom verklaren. Daniël en zijn vrienden vastten en baden ernstig tot God. Toen maakte God de droom en de uitlegging aan Daniël bekend.

Daniël gaf alle eer aan God en vertelde wat koning Nebukadnessar gedroomd had. Er was een groot beeld dat bestond uit verschillende metalen.  Het hoofd was van goud gemaakt en stelde het Babylonische rijk voor dat in de tijd van Daniël regeerde?

Zijn rijk zou niet blijven bestaan maar ten val komen door het Rijk van de Meden en de Perzen, voorgesteld door de borst en armen van zilver. Na het Medo-Perzische Rijk zou een ander Rijk in de wereld heersen: Het Griekse Rijk, gesymboliseerd door de buik van koper. De bekendste heerser van het Griekse Rijk was de Alexander de Grote. Hij veroverde op jonge leeftijd grote gebieden. Maar ook dit rijk zou geen stand houden.

Het werd opgevolgd door het Romeinse Rijk, de benen van ijzer symboliseren ook mooi de hardheid van dit Rijk.

Dan komen de voeten van het beeld bestaande uit ijzer en leem of klei. Ze vormen geen echt geheel. Het Romeinse rijk valt uiteindelijk uit één  in tien landen die we terug kunnen vinden in de west Europes landen. De verdeeldheid van zien we zo duidelijk terug in onze tijd.

Wat zegt God over de voeten van ijzer en leem? De Bijbel vertelt ons dat men zal proberen weer een eenheid te krijgen maar dat de verdeelde landen geen blijvende eenheid zullen vormen.

Klopt dit? Allerlei pogingen zijn er in de loop van de tijd geweest om het weer één te krijgen, o.a. door Keizer Wilhelm, Napoleon, Hiltler, de EEG, tot op de Europeese unie van vandaag de dag. Dit is het tijdperk waarin wij leven. De Bijbel is duidelijk: het zal geen blijvende eenheid vormen.

Wat zal er dan gebeuren?

Toen kwam er een steen die van de berg afrolde en het beeld aan de voeten trof en het gehele beeld verbrijzelde. Wat stelt de steen voor ? De wederkomst van Christus. Dan zal een rijk worden gevestigd dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan. Dat is Gods koninkrijk.

Wederkomst jezus aarde

Wij leven in het tijdperk van de voeten van ijzer en leem , een tijdperk waarin we Christus wederkomst kunnen verwachten.

Maar wat betekent dat voor jou en mij?

Op het moment dat Christus terugkomt, staat ieders bestemming vast. Want Jezus zegt: in Openb,  22: 12  “Zie ik kom spoedig en Mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naar dat zijn of haar werken zijn. ”

Bedenk dat Nebukadnessar en Daniël dit toekomstbeeld ca. 600 jaar voor Christus te zien krijgen. Een wereldgeschiedenis die door gaat door tot op de dag van vandaag. Hoe kan je weten dat dit Bijbelse verhaal op waarheid berust en de Bijbel betrouwbaar is? Je kunt o.a. de geschiedenisboeken erop naslaan. Ook de in de vorige eeuw gevonden dode zeerrollen geven de betrouwbaarheid van Gods woord weer. God kent de toekomst en heeft deze wereld in zijn hand! Ook jouw toekomst kent Hij

Daarom God roept jou en mij op om zich op Zijn wederkomst voor te bereiden.  Hoe ? Door onze zonden te belijden ,berouw te tonen, vergeving te vragen en het kwaad na te laten en Zijn offer te aanvaarden. Jezus heeft nog nooit iemand  afgewezen die met een oprecht hart tot Hem komt.

Misschien vraag jij je af, wat zijn dan precies zonden, want de normen in de samenleving veranderen zo snel. Gelukkig verandert God niet. Wat vroeger kwaad was in Zijn ogen is dat nu ook. Zonden is kort samengevat: de overtreding van de tien geboden.

In de bergrede toont Jezus aan dat de geboden veel verder gaan dan een dode letter. Wie in zijn hart een vrouw van een ander begeert, pleegt reeds overspel. Of wie een ander in zijn of haar hart verwenst, is reeds een moordenaar. En als je 1 van de tien geboden overtreedt , overtreedt je ze allemaal.  Maar gelukkig is God ook  in vergeving en genade niet veranderd.

Vanaf de Schepping probeert Satan, Gods tegenstander, ons Gods wetten en normen of beter gezegd liefdesregels niet zo belangrijk te vinden. Hij speelt in op ons gevoel. Dit voelt goed, ik vind dit niet zo erg, ik denk etc.  Lieve mensen, dat is de truck van de Satan, afgaan op ons eigen ik!  Ons eigen ik is egoìstisch en onberekenbaar. De Bijbel leert ons dat zonden dodelijk zijn!

Er is maar één veilige oplossing, een medicijn tegen de dood, één paspoort dat toegang geeft tot Gods Koninkrijk:  Jezus Christus, Hem aan te nemen, zijn voorbeeld te volgen.

Wat zeiden de engelen die naar de discipelen kwamen bij Jezus hemelvaart:  Galilese mannen wat staren jullie naar de hemel. Jezus die op de wolken is opgevaren, zal op de zelfde manier terugkomen, om zijn volk op te halen.

God nodigt jou uit het boek Danièl en Openbaring te bestuderen. Beide boeken slaan op de eindtijd. Het laat ons zien dat we in het tijdperk leven dat Christus terugkomt. Het laat zien dat Gods Woord betrouwbaar en waar is. Het geeft inzicht in deze tijd. Het behoed je voor dwalingen! Het is een boodschap van God voor onze tijd.

Daniël begreep nog niet veel van deze profetie, maar God zegt dat velen het in de eindtijd het zullen begrijpen en ernaar zullen handelen.  Jezus woorden in het boek Openbaring luiden:

” Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze ​profetie​ horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.” Openb. 1:3

Beste mensen; We staan voor Jezus wederkomst. Zijn koninkrijk zal alle aardse koninkrijken verbrijzelen en zelf eeuwig blijven bestaan. In dat koninkrijk is geen verdriet, ziekte of dood, maar liefde en vrede.

Maak jij al deel uit willen maken van dat koninkrijk?  Jezus heeft Zijn leven voor jouw persoonlijk gegeven om jouw en mij die hoopvolle verzekerde toekomst te geven.

Misschien heb je daar nog niet voor gekozen. ……

Jezus nodigt jou uit om dit vandaag te doen en Hem te volgen………

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *