Hemelvaartsdag de garantie voor jouw toekomst

Naast het feit dat hemelvaartsdag ons een vrije dag oplevert is het van oorsprong een herinnering aan de hemelvaart van Jezus Christus. Hoewel nergens in de bijbel wordt aangegeven dat we deze dag apart moeten zetten om te gedenken, is het best nuttig om eens stil te staan wat dat voor ons persoonlijk leven betekent. Het feit van Jezus hemelvaart heeft namelijk betekenis voor ieder mens of deze nu in God gelooft of niet.

Hemelvaart is de afsluiting van Jezus leven op aarde. Duizenden mensen zijn getuigen geweest van zijn leven op aarde. Hij verkondigde het koninkrijk van God, riep mensen op tot bekering zodat ze deel konden krijgen aan het nieuwe koninkrijk van vrede en geluk. Hij genas mensen van allerlei kwalen en ziekten. Maar als Zoon van God hekelde Hij schijngelovigen die wel met de mond God beleden maar in hun daden blijk gaven van onbekeerde harten. Met name voor de top van de geestelijkheid in Israël was dit een doorn in het oog. Dit leidde uiteindelijk tot zijn kruisdood. Jezus had voorspeld dat Hij gedood zou worden, maar ten derde dage zou opstaan uit de dood. Dit kon Hij omdat als Zoon van God zonder zonden heeft geleefd. De opstanding van Jezus is ook uniek en onderscheidt Hem verder van alle grote personen die we in de geschiedenis gekend hebben. (Denk aan bekende figuren als Ghandi, Mohammed etc.) Allen zijn gestorven en nooit is iemand uit de dood opgestaan. Jezus verkondigde dan ook: Joh. 11:25 (NBV) “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”.

Een groot deel van de toenmalige geestelijkheid, die Jezus ter dood liet brengen, weigerde om Jezus te erkennen als Zoon van God, en waren verbolgen over Zijn uitspraken. Maar diep in hun hart wisten zij dat Hij de waarheid sprak. Vandaar dat ze ook het graf lieten bewaken, immers Hij had voorspeld dat Hij ten derde dage zou opstaan.

Marc. 8: 31 (NBG) “En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan.”

En dit gebeurde ook, na drie dagen stond Jezus op uit de dood en is aan velen verschenen.

1 Kor. 4-7 (HSV) “en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij (Paulus) verschenen, als aan de ontijdig geborene.”

Doordat er zoveel getuigen waren is dit des te meer een bewijs van het bestaan van Jezus. We hebben trouwens aan dit historisch feit ook onze jaartelling te danken. Vijftig dagen na zijn opstanding is Jezus ten hemel opgevaren. Van deze gebeurtenis waren weer velen  getuigen. Dit feit wordt herdacht bij Hemelvaartsdag. Maar wat heeft de hemelvaart nu te maken met onze toekomst?
Is de hemelvaart het einde van het levensverhaal van Jezus? Neen gelukkig niet, want Hij gaf de belangrijkste belofte die gevolgen heeft voor ieder mens: Hand. 1:10, 11 (HSV) “En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Waarom heeft deze wederkomst van Jezus gevolgen voor ieder mens?

Openb. 22: 12, 13 (HSV) “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.”

Als Jezus hier spreekt over loon spreekt wil zeggen dat ieders bestemming bij Zijn wederkomst zal vaststaan; eeuwig leven in het koninkrijk van God dat door middel van het evangelie verkondigd wordt, of een eeuwige dood. Twee uitersten, er is geen tussenweg, geen vagevuur of hel, dood of leven. Tussen deze twee mogelijkheden heeft de mens een vrije keuze. Een keuze die we in dit leven maken.

Marc. 13: 26, 27 (HSV) “En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.”

Niet ieder mens zit te wachten op Jezus terugkomst. Er is namelijk ook een groot deel van de mensen die ten tijde van Zijn komst de haren uit het hoofd kunnen trekken omdat ze zullen inzien dat zij de uitnodiging van het evangelie naast zich neer hebben gelegd.

Openb. 6:15-17 (HSV) “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Zie ook Mat. 24: 30 en Openb. 1:7 en 2 Tim. 4: 1, 8)

Het moge nogmaals duidelijk zijn dat bij de verschijning van Jezus de bestemming van ieder mens vaststaat. Dit houdt in dat we in dit leven een keuze moeten maken. De belofte van Jezus wederkomst, die Hij gaf bij Zijn hemelvaart, is van levensbelang voor ieder mens. Jezus tweede komst  zal dan ook de grootste gebeurtenis aller tijden zijn. Maar het houdt ook in dat onze keuze in dit leven onze toekomst bepaalt.

Voor de terugkeer van Jezus zal er ook een valse of nagebootste terugkeer zijn met als doel de mensen te misleiden. Het gaat hier niet om misleiding van mensen die niet in God of Jezus geloven, maar juist die wel geloven.  Ook hier heeft Jezus voor Zijn sterven en opstanding op gewezen.

Mat. 24:23-27 (HSV) “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Het is daarom voor iedere gelovige van belang om onderscheid tussen de echte en valse wederkomst te kennen. Hoewel we in de geschiedenis meerdere personen hebben gekend die zich voor Christus hebben uitgegeven, gaat het hier niet om mensen. Naast predikers met een valse boodschap wordt op het meesterbrein achter al het bedrog en kwaad gedoeld.

2 Kor. 11: 13, 14 (NBV) “Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.”

Maar hoe komt het dat gelovigen de “valse christus” voor de ware Christus  zullen aanzien?
Bovenstaande tekst spreekt over boodschappers of schijnapostelen die een verdraaide boodschap verkondigen die niet of ten dele op waarheid berust. Een verkeerde voorstelling van Christus terugkomst maakt het mogelijk dat we misleidt worden en in het grootste bedrog aller tijden zullen geloven n.l. Satan die zich voordoet als een engel des lichts, als Christus. Het is net als bij de eerste komst van Christus waar heel veel Israëlieten Jezus afwezen omdat zij een andere voorstelling hadden van de Messias. Het moest een koning zijn die hen zou bevrijden van de Romeinen. Dit werd immers door de geestelijkheid voorgehouden. Zelfs zijn discipelen worstelden met die gedachte. Het is het aloude liedje van Gods tegenstander die de mens leugens voorhoudt en hen erin doet geloven. Niet voor niets noemt Jezus Satan de vader der leugen en als we zijn leugens als waarheid aannemen dan worden we kinderen van hem genoemd.

Joh. 8:43, 44 (NBV) “Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.”

Hoe gemakkelijk neemt de mens een leugen(tje) aan als het hem of haar uitkomt? Of wordt de waarheid ter zijde geschoven indien het ons niet uitkomt? We dienen dus op onze hoede te zijn en te toetsen wat we geloven willen we onszelf  en anderen niet bedriegen. Dit naar het voorbeeld van Jezus, ook hem werden allerlei fabels en verdraaide Schriftgedeelten voorgehouden.  Wat was zijn antwoord? “Er staat geschreven” (o.a. in Mat. 4: 4, 6, 7 en 10) Hoe is het mogelijk dat er zoveel verschillende kerken bestaan die zich allemaal beroepen op de Bijbel? Hetgeen een “geestelijke” vertelt, tradities en vastgeroeste gewoonten zijn dikwijls het fundament zonder zelf onderzoek te verrichten. Kennis en waarheid dreigen op de achtergrond te geraken. Wat vertelt de Bijbel over de kennis?

Hosea 4:6 (HSV) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”

De Bijbel is een bijzonder boek , de woorden ervan zijn als een tweesnijdend zwaard dat waarheid en leugen scheidt. Het zegt ook dat wanneer men de waarheid verwerpt, men de leugen zal geloven.

Hebr. 4:12 ( HSV) “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

2 Thess. 2: 9-11 (NBV) “De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.”

Een andere bijzonderheid van de Bijbel is, dat deze zich niet tegenspreekt. Soms lijken uitspraken tegenstrijdig en haaks op elkaar te staan, maar door bestudering blijkt dat dit aan het begrijpen van de Bijbel ligt. Mijn persoonlijke ervaring is dat de Bijbel als een puzzelstuk aaneen sluit. Het is Gods Woord dat leven inhoudt, de mens de weg tot behoud en verlossing aangeeft. Stel jezelf eens de vraag:  hoeveel tijd of aandacht besteed ik aan het onderzoeken van dat Woord?

We kennen allemaal het spreekwoord: al is de leugen o zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Met andere woorden; door de waarheid te kennen, kunnen we onderscheid maken. Nu terug naar het onderscheid tussen de echte en valse wederkomst.

Wat zegt de Bijbel over de echte terugkeer van Jezus?

1. We hebben aan de hand van eerder  vermelde teksten vastgesteld dat bij Jezus terugkomst ieders bestemming vaststaat. Geen tweede kans, niet opnieuw een evangelieverkondiging, geen mogelijkheid tot bekering meer. ( lees hierbij ook eens de gelijkenissen van de wijze en dwaze maagden (Mat. 25: 1-13) en van het tarwe en het onkruid (Mat 13: 28-30) Hij heeft ieders loon bij zich.  Openb. 22.

2. Hij komt op dezelfde wijze met de wolken als bij Zijn hemelvaart (zie eerder aangehaalde teksten: Hand 1:10-11 en Marc. 13:26, 27)

3. Christus zal niet op de aarde komen, de gelovigen zullen samen met de gestorvenen (die in Christus zijn gestorven) Hem in de lucht tegemoet gaan.

1 Thess. 4:13-18 “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,  dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden”.

1 Kor 15: 51-54 (NBV) “Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.”

4. Degenen die Christus niet hebben aangenomen hebben geen tweede kans, zij zullen sterven en in het eindoordeel opstaan om het vonnis aan te horen, waarna zij de eeuwige tweede dood zullen sterven.

Openb. 20:5 (HSV): “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.”

Er zijn veel meer teksten te vinden die bovenstaande gedachten ondersteunen. Daarom dat het voor iedere gelovige van levensbelang is dit onderwerp grondig te bestuderen. Er gaan allerlei theorieën de ronde die spreken “een tweede kans” die ongelovigen krijgen bij Christus wederkomst. Ook de theorie over een “geheime opname” is heel erg ingeburgerd. Een juiste uitleg voorkomt misleiding door de valse “Christus”.

De toekomst die alleen Christus jou kan geven

De Bijbel is hier zeer duidelijk in; Er is maar één weg tot God en dat is Jezus Christus. Dikwijls hoor je de opmerking;  het maakt niet uit wat je gelooft, als je maar gelooft. Zoals we in onze studie al zijn tegengekomen is het wel degelijk van belang dat je geloof op waarheid berust. Door Jezus leer je God kennen.

1 Tim. 2:5 (HSV) “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”
Joh. 14: 6, 7 (HSV) “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.”

Als geloof blijft bij het alleen geloven zal het je niet verder brengen.
Jak. 2:19 (NBV) “U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.”
Jak. 2:14 (NBV) “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?”
Jak. 2:18 (NBV) “Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.”

Geloven brengt actie met zich mee, het beweegt je tot andere gedachten die leiden tot overeenkomstige daden. Waar geloof blijkt uit de daden. Kunnen onze goede werken ons tot een mens maken zonder gebreken? Ons een eeuwig leven in geluk en vrede schenken? Neen. Zoals we ooit zijn geschapen, volmaakt zonder gebreken naar Gods beeld, kunnen wij op geen enkele manier bereiken. Wij zijn maaksels naar Gods hand. Hij alleen kan ons herstellen. Het is als een motor die stuk is, deze zal niet vanzelf weer hersteld kunnen worden. Je moet naar de maker die weet hoe dat ding werkt. Zo is het ook met de mens, ieder mens heeft kwaad gedaan, gezondigd omdat dit onze menselijke natuur is, ontstaan door de zondeval. (Lees meer hierover in de studie “De misleiding in Eden tot in de kerken van vandaag.”) We hebben God dus nodig voor herstel.

Daarnaast is God  in zijn rechtspraak rechtvaardig d.w.z. Hij zal wat kwaad is niet goed spreken. Dat is recht, eerlijk zonder aanzien des persoons. Elk mens heeft wel eens kwaad gedaan, gezondigd, de wet der liefde (de tien geboden) overtreden. Wat zegt de bijbel daarover;

Jak 2: 10, 11 (HSV) “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.
Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.”

Het gevolg van de wetsovertreding of zonde is ook duidelijk, en het bewijs van deze uitspraak maken we allemaal mee;

Jak. 1: 14, 15 (NBV) “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.”
Rom 5:12 (NBV) “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.”

Elk mens staat dus schuldig tegenover God. Er is geen oplossing buiten Hem om, hoe goed we ook ons best doen, hoe goed bedoeld jouw pogingen zijn om als een rechtvaardig en goed mens te leven. Geen zelfkastijding, eenzame opsluiting in b.v. een klooster etc. kan dit feit ongedaan maken. In feite staan we als mens hulpeloos. Een oplossing zal dus buiten ons om geboden moeten worden. Die oplossing biedt God, onze Maker, Schepper en wordt aan elk mens aangeboden, ongeacht afkomst, ras, kleur en natie. Die oplossing biedt God ongeacht wat je op je kerfstok hebt.

De geboden oplossing is Jezus Christus, Zijn enig geboren zoon. Jezus heeft onze schuld en zonden op zich genomen, is in onze plaats gestorven en biedt door Hem eeuwig leven aan. Hoe kunnen wij deze genade aannemen?

a. Door onze overtredingen te belijden, de wil ze na te laten, en vergeving te vragen. Hij is bereid de zonden te vergeven (Spreuken 28:13)

b. Maar geeft ons ook de kracht om een ander leven te leiden.  (Rom. 1:16)

c. Schenkt ons de Heilige Geest om ons te leiden. De Heilige Geest zal tot ons geweten spreken,
onze zonden bekendmaken, ons leiden tot Christus, maar ook tot erkenning van de volle waarheid brengen. ( Joh. 16:5-15)

d. God schenkt ons eeuwig leven. (Joh. 3:16)

Dit aanbod is alleen mogelijk door Gods Zoon Jezus Christus. Andere mogelijkheden biedt Hij niet. Denk hierbij weer aan de eerste teksten die we aanhaalden. Jouw ja of neen op dit aanbod, bepaalt jouw toekomst.  Een goede en een hoopvolle toekomst is er alleen door de Messias, Jezus Christus.

Er hebben wellicht vele goede mensen geleefd, maar zij waren geen God zoals Jezus Christus die de gestalte van een mens aannam en uit de dood is opgestaan. God zegt naast Hem bestaan er geen goden. In alle andere religies moeten de “goden” gerust gesteld worden, goed gestemd worden door offers die jij moet brengen.
De Schepper van hemel en aarde bracht zelf een offer, door mens te worden en voor jou te sterven. Ken jij een god, die zijn leven gaf om jou te redden? Is dit geen liefde?
Het enige offer wat Hij van jou vraagt is je zonden te erkennen, na te laten, vergeving te vragen en dagelijks te kiezen voor leefregels van liefde. Eeuwig leven in vrede en liefde krijg je op de koop toe.
Je kunt je hele leven naar andere oplossingen zoeken, maar dat zal uiteindelijk ondanks goede voornemens tevergeefs blijken te zijn. De weg, de waarheid en het leven is Jezus Christus.

“Rom. 1:16 (HSV) “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *