God leren kennen in 7 stappen

Hoe leer ik God kennen?

God leren kennen in 7 stappen is een korte bijbelstudie die richting geeft aan het bijbels geloof. Stap voor stap worden een aantal belangrijke basiswaarheden aangehaald welke cruciaal zijn voor de erkenning en aanbidding van de Schepper van hemel en aarde. Ze bieden niet alleen houvast om God beter te leren kennen, maar ook om een persoonlijke relatie met God op te bouwen en om jouw geloof te toetsen en te verdiepen.

Als je begint bij stap 1, volg de studie dan minimaal  tot en met stap 7. Je zult vanzelf bemerken waarom. Natuurlijk is er over diverse punten veel meer stof tot nadenken, daarom wordt er ook dikwijls verwezen naar andere studies die op deze website staan of nog zullen volgen.

Stap 1: Geloof

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen  moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.” Hebr. 11:6

Geloven in het bestaan van God is niet zo moeilijk. Het tegendeel is moeilijker; je moet wel een heel groot geloof bezitten om het bestaan van God te ontkennen. Kijk eens naar de natuur in al z’n verscheidenheid en specifieke functies. Of naar het menselijk lichaam, hoe ingenieus dit in elkaar zit en functioneert. Allemaal door toeval ontstaan?

Door onze medische wetenschap weten we dat er binnen een cel zoveel eigenschappen gelijktijdig aanwezig moeten zijn om te functioneren,  dat er onmogelijk sprake kan zijn van een geleidelijke ontwikkeling. De evolutietheorie leert een opgaande lijn terwijl de bijbel, Gods Woord, het tegendeel aangeeft. We behoeven alleen maar de berichten over de stand van de natuur te beluisteren om te kunnen vaststellen dat de Bijbel gelijk heeft.

Meer vindt u onder de bijbelstudie “als God bestaat”.

Stap 2: Persoonlijke relatie

Een unieke belofte: “…wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond” (Hebr. 11:6)

Doordat je slechts behoeft te geloven dat Hij bestaat en je Hem serieus zoekt, zal Hij je in jouw zoektocht bevestigen. Niemand kan immers bewijzen dat God bestaat,  maar een ieder die tot geloof gekomen is kan persoonlijk bevestigen dat Hij bestaat! Daarnaast staat de Bijbel vol over getuigenverklaringen van mensen uit alle tijden.

God zelf bewijst zich namelijk aan een ieder die Hem oprecht zoekt. Een beter bewijs kan niemand krijgen of geven! Daardoor wordt het geloof een zekerheid! Geloof is een persoonlijke zaak omdat het om een persoonlijke relatie met God gaat. Dit raakt de kern van het evangelie; vrije keuze, zonder dwang. God zal niemand dwingen Hem te erkennen, niemand tegen zijn eigen wil Zijn wil opleggen. Dit zijn de principes van de volmaakte liefde.

Deze vrije keuze werd gesymboliseerd door de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Eden.(Gen.2:8-17) Dit was de enige van alle bomen  waarvan God gezegd had de vruchten niet aan te raken en te eten. De mens was vrij te kiezen, volkomen vrij God op Zijn woord te vertrouwen of door twijfel te vervallen in een leven van ellende. De mens nam van de verboden vrucht, en de neergaande lijn was een feit; dood, verdriet, sterven van de natuur, neergang in leeftijd, vrijheid en vreugde etc.

Als je meer en meer op God gaat vertrouwen, zal je niet alleen een vreugde proeven die je nog nooit gekend hebt, maar je zal ook de kracht van het evangelie bemerken die het mogelijk maakt om ernaar te gaan leven. Het verrijkt je leven. Deze beloften gelden ook voor jou!

Stap 3: Kennismaken met God.

Geen mens weet hoe God eruit ziet, we hebben zelfs geen afbeelding van Hem. Elke beeld dat je van Hem zou maken is te beperkt en zou je doen misleiden.Wat is belangrijker hoe Hij eruit ziet of van wat en wie Hij is? Als we iemand beter leren kennen en zijn of haar naam wordt genoemd, dan denken we niet eraan hoe deze persoon eruit ziet, maar hoe, wie of wat deze persoon is; zijn of haar karakter. Wat iemand is wordt door zijn karakter bepaald.

In de Bijbel maakt God zich bekend als “IK BEN.” Bij God draait het om het karakter, Zijn naam. God leren kennen betekent Zijn karakter leren kennen, en hiertoe wordt iedere gelovige opgeroepen.

Vaak wordt God ten onrechte afgeschilderd als een straffend god die klaar staat om iemand op de vingers te tikken zodra deze iets verkeerd doet. Maar door een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan zal iedere gelovige door ervaring getuigen wat Zijn naam inhoudt. De Apostel Paulus geeft een mooie omschrijving van Gods Karakter in 1 Cor. 13. Hieronder staat verkort de inhoud omschreven:

– God is liefde, zonder Hem te kennen zullen we niet weten wat de ware liefde is;
– God is geduldig en vol goedheid;
– God kent geen afgunst, ijdel vertoon of zelfgenoegzaamheid;
– God is niet grof en zelfzuchtig, laat zich niet verbitteren en rekent het kwade niet toe;
– God verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid;
– Deze liefde bedekt alles, verdraagt alles, gelooft en hoopt alles;
– Alles zal hier vergaan, maar deze liefde zal altijd blijven bestaan.

Dit is de omschrijving van Gods karakter, de liefde als basis van het eeuwig leven in vreugde en geluk.

Stap 4: Gods voornemen met jou

Test jezelf in de liefde. “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” 1 Tim. 2:4

God wil dat jij behouden wordt en in eeuwig geluk leeft. Dat kan alleen als de liefde (omschreven in stap 3) in jouw hart de ruimte geeft. Test jezelf eens aan deze liefde en vul voor God eens ik in. Als je eerlijk bent dan zul je ontdekken dat je hier niet aan voldoet. (Ook dit is waarheid.) Geen nood, God wil daarin voorzien.

God de bron van liefde bedekt de zonde, hoe erg deze ook is. (Rekent het kwade niet toe, alles bedekt zij.) Dit herstel zal trouwens ook eeuwig leven inhouden. (De liefde blijft altijd bestaan) Hier vindt je nogmaals dat God een vergevend God is die jou een geschenk (vreugde, geluk in eeuwigheid) wil aanbieden.

Elke afwijking noemt de Bijbel zonde. Het is eigenlijk doodzonde dat wij allemaal niet meer aan deze liefde voldoen. En inderdaad zoals de uitdrukking al aangeeft zegt God dat de zonde tot de dood leidt. (Rom. 5:12). Daarom sterft elk mens en daarom zal elk mens zich opnieuw tot de Bron van liefde moeten wenden om herstelt te kunnen worden.

Hij dringt jou dit niet op, het is jouw persoonlijke keuze uit vrije wil. Jouw ja of nee bepaalt jouw toekomst. Maar wacht zegt God, misschien is het nog niet geheel duidelijk waar je ja tegen kunt zeggen, Ik zal het je nog duidelijker uitleggen, tenslotte kan je pas ware vreugde vinden indien je de waarheid kent en aanneemt. (Zij verheugt zich in de waarheid.)

Stap 5: Levenslang!

Goed en kwaad kunnen niet in vrede samen gaan omdat het altijd strijd oplevert. Deze strijd kennen we allemaal. Het is een strijd die is ontstaan door afwijking van het goede, de volmaakte liefde. (Zie ook Bijbelstudie: de oorsprong van het kwaad.) Kwaad werkt als een besmettelijke ziekte. Sinds het eerste mensenpaar zijn we hier allemaal mee besmet en ieder mens staat schuldig. God wil ons hiervan bevrijden.

In veel religies zie je de mens allerlei moeite doen om zichzelf hiervan te bevrijden, kastijding door geseling, het hangen van allerlei zware ketenen om het lichaam, pinnen, spijkers door lichaamsdelen etc., maar ook eenzame opsluiting in bijvoorbeeld kloosters, barre tochten op blote voeten of knieën naar bedevaartplaatsen, het doen van goede werken, kopen van aflaten, yoga of andere meditaties enz. Ondanks de goede bedoelingen zijn het allemaal pogingen uit de mens zelf, en God noemt dit werken van eigengerechtigheid. (Rom. 10:3) Het zal niet lukken en je zult tenslotte nog meer belast en vermoeid raken.

God nodigt je uit en belooft: “Komt tot Mij, allen die belast en vermoeid zijt, en Ik zal je rust geven.” Mat. 11:28

Alle andere wegen en pogingen lopen dood, ja nog erger: ze zijn bedrog. Velen zeggen wel in God te geloven maar niet in Christus. Maar dan geloven ze niet de woorden van God, want Hij zegt: er is maar 1 oplossing, 1 medicijn, 1 weg, 1 waarheid en die vind je in Jezus Christus.

Heb je nog twijfels? God zegt: dan zal Ik je door Jezus nog duidelijker tonen wie IK BEN en wat het in de praktijk inhoudt te leven vanuit de liefde. Die liefde wil Ik in jouw hart leggen zodat jij daaruit kan leven. Neem Mijn Woord en aanbod serieus, maak er studie van en Ik zal je duidelijkheid verschaffen.

Als jij daar volmondig ja tegen kunt zeggen, dan blijf Ik bij je tot de voleinding der wereld. (Math. 28.20) Heel je leven lang zul je nooit meer alleen zijn!

Stap 6: Een persoonlijk geschenk

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” Johannes 14:9

Wie is Jezus? Als God zegt dat Jezus de enige weg tot verlossing en bevrijding is, wat is er dan zo bijzonder aan Hem? God zegt dat Jezus Zijn enig geboren Zoon is, die er reeds was voor de aarde bestond en dat door Hem alles wat op de aarde is, geschapen werd. (Kol. 1:16) Hij heeft de hemel verlaten en is aan de mens gelijk geworden, heeft onder ons gewoond, maar heeft nooit toegegeven aan het kwaad.

Van Zijn leven zijn diverse getuigenverslagen geschreven die staan opgetekend in het nieuwe testament van de Bijbel. Als je deze verslagen bestudeert, dan leer je over Zijn denken en handelen met de mens, kortom Zijn karakter. Datzelfde karakter heeft ook God! Als je Jezus leven bestudeert, dan weet je een beetje wat liefde in de praktijk betekent. Het is een principe dat boven gevoelens gaat. Hij heeft laten zien dat je zelfs je vijanden kan liefhebben.

De zonde geeft de dood als vooruitzicht. Dit was nooit de bedoeling van de Schepper. Daarom heeft God de Vader en Zijn Zoon Jezus een plan van redding gemaakt, dat een ieder die in geloof dit wil aannemen vergeving van zonden en schuld kan ontvangen. De schuld wordt niet door de vingers gezien, want God is rechtvaardig. (Recht in Zijn handelen, schuldigen houdt Hij niet voor onschuldig). Al het goede wat je misschien in leven hebt gedaan, of al heb je alles gegeven of geofferd, ze doen niets van jouw schuld af!) God wijst ook niemand anders als schuldige aan. Hijzelf in Zijn Zoon Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om in jouw plaats, jouw schuld op zich te nemen en het gevolg de dood te sterven. Dit was alleen mogelijk omdat Jezus zelf niet gezondigd had en daardoor onschuldig! Hierdoor heeft Hij het leven terugontvangen, want ook dat is recht! Door dit offer voor jou persoonlijk is het mogelijk dat jij eeuwig leven kan ontvangen.

Natuurlijk zit er wel een voorwaarde aan, want je moet je wel gewillig zijn om het karakter van Jezus in jou te laten herstellen. Dat is logisch, want zonder verandering zou het weer net zo’n zooitje worden als nu op onze planeet aarde. Dit is heel in het kort het reddingsplan wat God en Jezus jou als een geschenk te bieden hebben. Door geloof in dit aanbod en offer kan jij gered worden, tenminste indien jij ja blijft zeggen. Kan jij je een betere opleiding en carrière voorstellen? Als je Jezus leven bestudeert, dan zal je ware liefde ontdekken. Die liefde wil hij jou leren. Zijn wens is dat jij  die liefde als doel van je leven maakt.

De vrije keuze is weer geheel aan jou. Het is geen lot, maar bepaalt wel jouw lot!

Stap 7: Een kijkje over de dood

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” (1 Kor. 2:9)

Ook jij zal sterven ten gevolge van de zonden. Onze hele menselijke geschiedenis en alle kerkhoven getuigen van de dood. (Lees meer onder “Morsdood of schijndood”.) Maar Jezus zegt dat er een dag zal komen dat de doden opgewekt zullen worden en dan zal ieder zijn bestemming ontvangen; Eeuwig leven of een eeuwige dood! Jouw lot is niet afhankelijk of je gezondigd heb of niet, of hoe goed of slecht jij bent geweest. Neen, want God is rechtvaardig, recht in Zijn oordeel; ieder heeft gezondigd en het gevolg is dat ieder mens sterft. Wat dat aan gaat geeft God jou geen valse hoop zoals in de afgodendiensten.

Op die dag zal Christus terug komen naar de aarde (zie studie “Boven alles uit”) en het loon (de bestemming van de mens) zal bij Hem zijn. Al degenen die het verlossingsplan in Jezus hebben aangenomen zullen onsterfelijkheid ontvangen. Geen ziekte, gebrek, verdriet, zorgen etc. Onvoorstelbaar wat een geluk deze mensen zullen moeten uitstralen!

Maar er is ook een andere groep die niet geloofd hebben in Gods reddingsplan en niet hun leven wilden laten veranderen. Stel je voor dat jij eens bij deze groep zou staan, wat denk je dat je zou zien?

Ze kunnen de haren wel uit het hoofd trekken, temeer daar God hen precies zal laten zien waar ze in hun leven geconfronteerd zijn geweest met Gods uitgestoken hand, het evangelie, de waarheid die hen vrij zou maken! Wat een verwijten zullen ze maken tegen degenen die vertelden Gods woord niet zo serieus te moeten nemen! En wat een onvoorstelbare wroeging zal dat in hen teweeg zal brengen! Al het geluk en succes waar ze in hun leven zelf naar jaagden, en niet hebben verkregen, ontvangen degenen die gewillig naar God geluisterd hebben.

Overdenk nog eens rustig en serieus hetgeen in de 6 voorgaande stappen omschreven staat! Is het moeilijk? Vraagt God teveel van je om je van een vaststaande dood te redden? Jezus biedt jou Zijn offer aan, opdat de toekomst van je leven binnen jouw bereik komt. In de oordeelsdag zal je hieraan herinnerd worden; aangenomen of verworpen!

Volg je de waarheid in de 7 stappen?

12 Reacties

 1. mieke

  als ik het goed begrijp
  kom je bij god als je dood gaat
  en als je geloofd
  kom je daar in het eeuwig leven terecht
  zonder pijn en verdriet

  Antwoord
  • Redactie

   Bedankt voor jouw reactie,
   Over wat er gebeurt na ons sterven bestaan is de Bijbel heel duidelijk, hoewel ook hier weer veel misvattingen over bestaan.
   Door de zonde zijn wij als mensen gedoemd te sterven. Dit had God aan het eerste mensenpaar bekend gemaakt. (Gen. 2:13-17)
   Als je sterft keren we terug tot stof (Gen.3:19), en weten we niets meer. (Prediker 9:5) Na de dood gaan we dus niet direct naar
   de hemel of hel zoals veelal beweerd wordt.
   Toch worden alle doden opgewekt bij Jezus terugkeer naar deze aarde. De opwekking gebeurt in twee fasen. In de eerste fase zullen allen die Jezus Christus als hun verlosser hebben aangenomen worden opgewekt en zij zullen met Hem naar de hemel gaan.
   (1Thess.4:13-17)
   Bij deze opwekking ontvangen de doden eeuwig leven.
   Een mooi getuigenis dat Jezus doden opwekt staat opgetekend in Joh. 11:1-45 waar Jezus Lazarus opwekt uit de dood. Zo worden de gelovigen doden ook opgewekt bij Zijn terugkomst. Dit wordt in de Bijbel de eerste opstanding genoemd. (Openb.20:5,6)

   De tweede fase van de opwekking gebeurt na 1000 jaar en dit is de opstanding van de ongelovigen. Zij worden opgewekt om hen te laten zien dat zij bewust de redding door Jezus verworpen hebben. Na inzicht in dat oordeel zullen ze de tweede dood sterven en voor eeuwig worden weggedaan. (Geen eeuwig brandende hel zoals velen verkondigen. (Openb.20:14)
   Eeuwig leven staat tegenover de eeuwige dood.

   Degenen die Jezus hebben aangenomen zullen eeuwig leven op de nieuwe hemel en aarde die God voor hen zal scheppen.
   Daar is geen pijn, geen verdriet, geen ziekte, geen dood, maar eeuwig geluk, liefde en vrede.(Openb. 21:1-5)
   Dat leven had God voor ogen toen Hij deze aarde schiep. Helaas is door de zondeval daar een streep door gekomen.
   Maar prijs de Heer, Hij heeft ons niet in de ellende laten zitten. Door het aanvaarden van Jezus Christus en in Zijn voetstappen
   te willen leven, is er hoop op deze toekomst.(Jer.29:11)
   Iedereen heeft de keuze om Jezus als zijn of haar Verlosser te willen aannemen.
   Het goede nieuws van het evangelie is Verlossing!
   Aan alle tekenen in deze wereld kunnen we zien dat de wederkomst van Jezus nabij is.
   Dan is alle ellende die we hier op aarde zien en meemaken voorbij.
   Eeuwige vreugde is ook voor jou weggelegd door het geloof in Hem die hemel en aarde schiep, en ook weer nieuw zal maken.
   redactie

   Antwoord
   • Hettie

    Ik ben opgevoed met de bijbel, ik geloof dat God bestaat, dit heb ik ervaren in mijn leven, maar ben ook wel bang gemaakt voor de hel waar het vuur brand

    Antwoord
    • Redactie

     Veel mensen hebben het idee dat er een eeuwig brandende hel bestaat waar je altijd gepijnigd zal worden. Dit is niet het beeld dat de Bijbel geeft. Kan jij je een liefdevolle God voorstellen die tegelijkertijd mensen eeuwig pijnigt? Kort samengevat vertelt de Bijbel wat er gebeurt als men sterft; we keren terug tot stof en weten niets meer (Gen.3:19, Pred. 9:5,10). Eenvoudig gezegd dood staat tegenover leven. Maar er komt een opstanding bij Jezus wederkomst in twee fasen; de eerste en de tweede opstanding (Openb.20:6 en 7 e.v.). Bij de eerste opstanding zullen de mensen opstaan die Jezus hebben aangenomen als Verlosser hebben aangenomen (Dan.12: 2, 1 Thess. 4:15-17).
     Zij zullen eeuwig leven ontvangen. Na 1000 jaar zal er een tweede opstanding plaatsvinden van mensen die de redding door Jezus niet hebben aangenomen. Zij zullen in het oordeel te horen krijgen wanneer zij de redding door God weerstaan hebben. Daarna zullen zij opnieuw sterven. De Bijbel noemt dit de tweede of eeuwige dood (Openb.20:14) Ook hier staat weer eeuwig leven tegenover eeuwige dood. Eeuwig in de betekenis van onomkeerbaar.

     In de Bijbel wordt het woord “eeuwig” dikwijls gebruikt voor de situatie die vaststaat. Een bekend voorbeeld hiervan is Sodom en Gomorra dat in een eeuwig vuur ligt (Judas 7).
     Het idee van een brandende hel komt voort uit de leer van de rk kerk die in de middeleeuwen veel geld heeft verdiend met de theorie van een vagevuur waaruit je nog gered kon worden. Hierdoor is er veel angstgeloof ontstaan. God wil gediend worden uit liefde en niet uit angst.
     Veel meer over dit onderwerp is te vinden in het boekje “Zin en onzin over Dood en opstanding, hemel en hel”. Dit boekje is verkrijgbaar in de webshop.

     Antwoord
     • Rene

      Ik ben ook met de kerk en bijbel opgevoed.
      Ook met jij gaat naar de hel. Dus bijbel is angst voor mij.
      Wat betekent dan daar zal zijn wening en knersing der tanden.
      Rene

     • Redactie

      De Bijbel vertelt ons dat er een eerste opstanding en een tweede opstanding is. Bij de eerste opstanding behoren allen die Christus hebben aangenomen. (zie ook 1 Thess. 4:15-17) Daarom vertelt Openb. 20:6 ons dat hij/of zij zalig en heilig zijn die deel hebben aan de eerste opstanding en zij zullen geen deel hebben aan de tweede dood

      Degene die de redding niet hebben aangenomen zullen na de 1000 jaar worden opgewekt en zullen inzicht krijgen in de momenten waarbij zij Gods redding hebben afgewezen. Als zij dat inzien zullen ze de haren bij wijze van spreken uit het hoofd trekken en spijt hebben dat zij Gods redding hebben genegeerd. In die zin moet je ook opvatten het knersen van tanden.
      Zij zullen uiteindelijk de tweede dood sterven, dat is voor eeuwig in de zin van hun lot is onomkeerbaar.

      In de dood is geen gedachtenis, geen herinnering. (Pred. 9:10) Lees ook eens de geschiedenis van de opwekking van Lazarus in Joh. 11. In vs 24 waarin gesproken wordt over de opstanding op de laatste dag. (zie ook weer 1 Thess. 4:15-17) Jezus vergelijkt de dood met een slaap waaruit Hij iedereen zal wekken.
      De groep die bij de eerste opstanding behoren zullen eeuwig leven ontvangen.
      Zij die bij de tweede opstanding behoren zullen de tweede dood of anders gezegd de eeuwige dood ontvangen. Een onomkeerbaar vonnis dus. In die zin wordt er in de Bijbel gesproken of een eeuwig vuur. Vergelijk dit ook eens met de uitdrukking dat Sodom en Gomorra onder een eeuwig vuur liggen. (judas 1:7 en 2 Petr. 2:6)

      Zoals leven staat tegenover de dood, zo staat eeuwig leven tegenover eeuwige dood.

     • D

      ik geloof ook maar vraag zo vaak me af. kennen als zoals ik m’n man of vriendin ken . heb ik dat ? weet ik dat? en nu lees ik 2 opstandingen. ik hoor dat helaas nooit in de kerk . zo jammer, ik voel nu er verdriet over dat deze dingen verzwegen worden

     • Redactie

      Het kennen van God is ook heel beperkt. God is liefde, ervaren we dat of is dat alleen maar theorie? Gelukkig dat Jezus meer licht gegeven heeft op het karakter van De Vader. Jezus zegt: Als je Mij gezien heeft, dan heb je de Vader gezien.
      Ze hebben dus hetzelfde karakter.
      Verder is het inderdaad zo dat er veel onderwerpen zijn die je niet hoort vanaf de kansel. Daarnaast zijn er veel misvattingen het christendom binnengedrongen. Jezus wapen was altijd;”Er staat geschreven” Gelukkig hebben we de Bijbel.

 2. Jeanet

  Duidelijk verhaal. Maar na het lezen van de 7 stappen komt bij mij steeds de vraag naar boven: Waarom moeten God en Jezus met een reddingsplan komen? Het klinkt alsof ze het niet helemaal goed uitgedacht hadden en nu hun fout moeten oplossen. Omdat de mens een eigen wil heeft gekregen, hadden ze kunnen weten dat het ergens fout zou gaan toch? Niet negatief bedoeld, gewoon een oprechte vraag. En nog een vraag: Waar komt God vandaan, Hij was er ineens, bedacht een aarde en wij moeten hier leven en zijn pad volgen. Dit heb ik nooit goed begrepen. (En ik weet in de bijbel staat dat we niet alles hoeven te snappen enz. Maar dit blijf ik altijd vreemd vinden en houdt me tegen volledig te kunnen geloven)

  Antwoord
  • Selenay

   Hoe ik het heb geleerd is, dat satan geloofde niet dat ieder mens een vrije wil heeft. Hij geloofd dat wij wel God moeten dienen omdat hij ons heeft gecreëerd (net als in vampire dairies wanneer die weerwolf iets speciaals werd door die super vampier, als je dat hebt gezien) dus dit leven is een bewijs dat wij mogen kiezen of we bij God willen horen of het slechte. Want je bent vrij om je ziel te kunnen verkopen in ruil voor rijkdom of wat dan ook maar alleen in dit leven, of om iets anders slechts te doen. En zei die een puur hard hebben en goed willen zijn, zijn dus bereid dit leven goed te lijden om uiteindelijk bij God te zijn.

   Antwoord
  • JOEL SIX

   Omdat je vandaag zou kunnen kiezen voor Hum, in Christus Jezus uit eigen wil ! Je moet eerst Saul hebben voor David uit je hart te kunnen kiezen! David een man naar het hart van God ” Jezus Christus Zoon van David”

   Antwoord
 3. Jack

  Bij komt het over of je je best moet doen,je steeds een tegenstander hebt in je eigen gedachte,doe je dit dan is het in tegenstrijd met dat.Heb je vijand lief ,maar laat je niet onder sneeuwen,het is moeilijk om het juiste te kiezen.Het lijkt me daarom ook heel moeilijk om God te vragen om mijn eigen wil zo te kunnen gebruiken zodat Hij me ziet zoals het bedoeld is,maar dat is dan niet meer mijn eigen wil, geef me de wijsheid ,is het dan mijn eigen wijsheid.Enz enz

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *