Eeuwig leven en eeuwige dood

Eeuwig leven en eeuwige dood.

Het begrip van een eeuwig brandende hel is nauw verbonden met de doctrines van de leer uit Rome.  We gaan naar de hel of naar de hemel na ons sterven. Dit houdt de leer in dat de mens een onsterfelijke heeft. In de Bijbel vinden we geen ondersteuning van deze gedachte. Immers de Bijbel zegt dat we tot stof zullen wederkeren en dat er geen gedachtenis is als we dood zijn.

Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.  Pred.9:5

De Bijbel leert ons dat alleen God onsterfelijk bezit.

Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor ​Christus​ ​Jezus, Die onder ​Pontius ​Pilatus​ de goede belijdenis afgelegd heeft,dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere ​Jezus​ ​Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de ​Koning​ der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien,

Hij Die als enige onsterfelijkheid beziten een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. (1 Tim. 6:13-16)

Het eeuwig leven zullen we ontvangen bij de wederkomst van Christus, de eerste opstanding der doden.

Wederkomst jezus aarde

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.Dood, waar is uw prikkelDe prikkel nu van de dood is de ​zonde, en de kracht van de ​zonde​ is de wet. 1 Kor. 15:51-55

De goddelozen worden door de wet veroordeeld omdat hun zonden niet zijn vergeven. De Bijbel leert op veel plekken dat de zonden de dood voortbrengt .Daarom zullen zij die geen vergeving door Jezus ontvangen hebben geen eeuwig leven ontvangen, maar de eeuwige dood.

Net zoals in ons huidig bestaan staat het leven tegenover de dood. Precies zoals bij het oordeel eeuwig leven tegenover de eeuwige dood staat. De Bijbel noemt dit de tweede dood.

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Openb. 20: 6, 14

De eerste leugen die Gods tegenstander in de hof van Eden het eerste mensenpaar voorhield was dat de mens niet zou sterven (Gen.3:4) Tot op de dag van vandaag zien we nog veel variaties op die succesvolle leugen o.a. reïncarnatie, na je sterven ga je direct naar de hemel of naar de hel. Deze leugen heeft velen tot een angstgeloof gebracht. Geen liefdevolle God, maar een wrede God.  Dit is precies het doel van Satan.

Klik hier voor een uitgebreidere informatie

1 Reactie

  1. alexander

    als dat zo is waarom leven wij dan/om daar na sterven

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *