Deel 2: Kerk en God beladen woorden

Velen hebben al moeite als ze het woord kerk of God horen en dat is eigenlijk niet zo vreemd. Kerk wordt direct verbonden met God. Helaas werden en worden er in de naam van God oorlogen gevoerd waarbij kerken en individuele leden een dubieuze rol speelden en spelen. Op grond van die waarneming wil men niets van God weten. In het geloof gaat het niet om een kerk maar om een relatie met God.

Geen mens is te vergelijken met God. Het is God die elk mens iets te bieden heeft en ver boven ons mensen verheven is. Daarom nodigt Hij ons uit Hem te zoeken en om elk onrecht of kwaad uit ons leven weg te doen. In de Bijbel vinden we in het oude testament dat Israël zijn volk is. Maar let op niet dat ze beter zijn dan andere volken, maar juist om een voorbeeld te zijn voor andere volken.

Deut. 9:4-6 (HSV) “Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de HEERE hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft.Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat de HEERE, uw God, uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft. Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de HEERE, uw God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halsstarrig volk”

kerk en gebouwen

De geschiedenis leert helaas dat zij weinig van bakten, ja zelfs vele gruwelen deden in Gods ogen. Het is juist God die deze zaken aan de kaak stelt. Verdrukking, gevangenschap en diepe ellende was vaak het gevolg. God had niet de vernietiging van Zijn volk voor ogen, maar dat zij zich tot Hem zouden keren, de ongerechtigheden zouden nalaten en zich door Hem zou laten leiden. Zo is het ook met de kerk in onze tijd. De kerk is een verzameling individuele mensen met al hun fouten en gebreken. Zij vormen een instituut hier op aarde. Maar de vraag is wil dit instituut zich door gaat laten leiden? Zo niet dan kan een kerk zelfs een misleiding zijn of worden voor de wereld. Daar zullen we in deze studie uitgebreid op ingaan.

God is eerlijk zonder de mensen naar de mond te spreken. We zullen een tipje van de sluier opheffen om aan te geven hoe God onrecht en kwaad aan de orde stelt met betrekking tot de kerk. De vrouw symboliseert in de Bijbel Gods volk , zijn gemeente of kerk. Zodra deze ontrouw en afvallig is, wordt ze door God afgeschilderd als een overspelige, een hoer. Een niet mis te verstaan oordeel. Dit onderscheid gaat in de loop van de tijd zover dat in Openbaring 17 een overspelige vrouw (gemeente of kerk) de gehele wereld misleidt. In deze studie willen we gaan  kijken waar God de scheidslijn legt. Alleen als die scheidslijn duidelijk ligt zal het voor ieder mens helder zijn aan welke kant hij of zij van die lijn wil staan. Slechts een kwestie van kiezen. God biedt redding aan ieder mens, niet aan een collectief aanwijsbaar volk, kerk of organisatie. Men kan niet op enig mens of organisatie vertrouwen.

Psalm 146:3 (NBV) “Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.” Rom. 3:10, 12 (HSV) “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.Allen zijn zij afgedwaald.”

Het mag duidelijk zijn dat als men afgaat op mensen dat men dikwijls bij voorbaat bedrogen uitkomt. Wij zouden onszelf bedriegen als we God en de mens op één lijn zetten. De kerk is God niet. De kerk kan eerder gezien worden als een ziekenhuis waar genezing wordt aangeboden. Anderzijds hebben we al in enkele teksten uit de Bijbel  gezien dat een kerk zover kan afdwalen dat er geen genezing meer wordt aangeboden en een schijnvertoning is, ja zelfs een instrument van het kwaad. Alleen door het oog op God te richten brengt genezing; Wat heeft Hij mij te bieden, te vertellen. Het is goed om bij elke studie  te bedenken dat het niet gaat om mensen te veroordelen of te krenken, maar om te behouden, een hoopvolle toekomst te geven.

Jer. 29:11 (NBG) “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” 1 Tim. 2:3, 4 (NBG) “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

Vraag: Herken jij ook het gevoel van weerstand in jezelf als er over God en/of kerk gesproken wordt? Wat doe je met dit gevoel? Aan je gevoel toegeven of verstandelijk onderzoeken wat God jou te bieden heeft?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *