Deel 16: Wat moet ik doen voor een gelukkig leven

Diep in het hart zoekt ieder mens naar een gelukkig bestaan in liefde en vrede. Op onze speurtocht hiernaar zoeken we het dikwijls in een gedegen opleiding, een goede baan, een gezin, mooi huis, vakanties, geld etc. Ook als we dit allemaal hebben blijft er een verlangen in ons hart naar waar geluk en liefde. Blijkbaar heeft God dit verlangen in het hart van ieder mens gelegd.  Daarom kan ook alleen Hij dat verlangen vervullen  naar het voorbeeld zoals het was in de Hof van Eden.  Is dit voor ons bereikbaar?

We boeken vooruitgang in technologie en wetenschap, maar aan de andere kant zien wij door geweld en natuurrampen  een grote puinhoop in onze wereld. En tenslotte weten we allemaal dat we zullen sterven. We zijn kwetsbaar. Ons leven is van veel factoren  afhankelijk!  We hebben moeite om afhankelijk te zijn van een ander, we willen zelf bepalen wat we doen en wat goed voor ons is. Natuurlijk is het zo dat je wel eerst vertrouwen in iemand moet hebben voor dat je van hem of haar afhankelijk wilt zijn. Waarom hebben we moeite om te erkennen dat we van God afhankelijk zijn?

Om God te vertrouwen is kennis van Hem heel belangrijk, wie is Hij, wat heeft Hij met je voor? God leren we kennen door zijn woord, maar vooral door het leven van Jezus Christus. Een dergelijke vraag stelden zijn discipelen “Toon ons de Vader”:

Joh. 14:9 (NBV) “Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?”

Joh. 5:39 (HSV) “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”

Kan kennis je redden? Neen, maar door gebrek aan kennis kan je wel verloren gaan. Hosea 4:6 (NBG) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

Onderzoek naar Gods Woord is iets wat jij kunt doen, maar daar kan het niet bij blijven. Een sprekend voorbeeld hiervan is het verhaal van een jonge rijke man die naar Jezus toekwam:

Mat. 19:16- 22 (HSV) “En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.”

Uit dit verhaal kunnen we leren dat het leven naar de waarheid meer is dan de waarheid kennen. Anderzijds leert het ons ook dat wij onszelf nauwelijks naar waarheid kennen.

Jer. 17:9 (NBG) “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?

We zijn snel geneigd om te denken dat het met ons wel goed zit, dat wat wij denken juist en de waarheid is. Gods woord gaat verder, het doorgrond onze diepste overwegingen.

Hebr. 4:12 (NBG) “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten”

De geestelijken leiders in Jezus tijd kwamen dikwijls met  goed overwogen strikvragen naar Jezus om Hem klem te zetten, iets tegen Hem te vinden. Hun houding was niet oprecht en zij waren niet op zoek naar de waarheid maar zochten wegen om “hun waarheid” te bevestigen. Steeds bleek uit Jezus antwoorden dat God al hun gedachten en overwegingen kende en dat deze niet overeenkomstig de waarheid was die God ons mensen wil leren. Zo is het ook dikwijls met ons. De Bijbel toont duidelijk aan dat er een verandering in ons denken moet plaatsvinden. Het begint met het onderscheid tussen goed en kwaad, een aantal principes die God heeft vastgelegd in de 10 geboden.

Ontdek je daarin Gods liefde naar Hem en de medemens? Een liefde die wij niet van nature hebben. Maar zou je die principes volledig willen aanvaarden?

Ook dit is een keuze die jij moet maken. Iets wat jij dus moet doen en is niet afhankelijk van een geestelijke of wie dan ook! Liefde is verbonden met een vrije wil en keuze.

Indien jij hier ja tegen zegt wil God deze liefde in je hart schrijven zodat je vanuit deze liefde kunt leven.

Dan begint het eeuwige leven, een leven in liefde en blijdschap. Een liefde en leven die jijzelf op geen enkele manier zelf kunt bewerken. Je kunt er voor kiezen, er naar willen leven. Dan zal God je de kracht schenken om ernaar te leven. En opnieuw zal in de praktijk blijken dat we 100% afhankelijk  van God zijn om ze uit te leven. Maar God zal altijd jouw keuze respecteren. Daarom dat het gebruik van onze wil essentieel is.

Vraag:

a. Waarom kan een eeuwig leven in waar geluk en liefde alleen door God gegeven worden?

b. Hoe komt het dat we dikwijls zo’n moeite hebben de Bijbels als Gods Woord te accepteren?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *