Deel 15: Bewijs en herstel

We hebben in vorige delen van de studie stilgestaan bij het ontstaan van het conflict tussen God en Satan en bij de wederzijdse beschuldigingen van een onrechtvaardig karakter. Wie heeft er gelijk?

We zien ook met eigen ogen dat het kwaad in de wereld heerst en groeit, ja de wereld tot een puinhoop maakt. Dit is precies hetgeen God voorzegd had bij het ontstaan van het kwaad in Satans hart. (Jes. 14:16, 17 zie deel 10) Maar wij als mensen maken toch de wereld tot een puinhoop zal je zeggen? Dat klopt, maar we vonden ook dat de neiging tot het kwaad erfelijk is, en daardoor alle mensen gezondigd hebben. Ken jij iemand die nog nooit iets verkeerds gedaan heeft?

Rom. 5:12  “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”

Hier zien we een stukje waarheid waar niemand omheen kan.  Maar wat we niet zien is de actieve macht achter de schermen; hoe de Satan nog steeds de mensen beïnvloedt tot het kwaad, aanzet tot oorlog, rebellie tegen de Schepper. We zagen ook dat hij dit doet door misleiding en met een specifiek doel. Dat doel zal leiden tot het grootste bedrog in de hele geschiedenis van de aarde met enorme gevolgen voor ieder mens. Dat hoogtepunt van de geschiedenis is bijna bereikt. We zullen  in de verdere studie hier uitgebreid bij stil staan.

We zullen verder gaan met de vraag: hoe ik kan zien dat God rechtvaardig is? De strijd tussen goed en kwaad alsmede de oplossing  hiervan komen we tegen bij de belofte die God direct geeft na de eerste zondeval heeft uitgesproken. We zullen ook bij de vervulling van de belofte stilstaan.

Gen. 3:15 NBG “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Galaten 3:16 “Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.”

Jezus Christus is het beloofde zaad, de Zoon van God die mens geworden is en onder ons gewoond heeft. Zijn leven was wel zonder kwaad, zonder enige smet. Duizenden mensen hebben Hem meegemaakt, hoe Hij leefde, dat hij liefde toonde in de moeilijkste omstandigheden, ja tot in de dood. Zijn leven vond een vroegtijdig eind door toedoen van de boze achter de schermen. Hij werd gekruisigd op Gogoltha terwijl er niets tegen Hem was. Hier werd het overtuigende bewijs geleverd tussen het resultaat van de karakters van Satan en God. Want Christus was God. Jezus zegt over zichzelf:

Joh 14:9 NBV  “Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?”

Met andere woorden, Christus heeft hetzelfde karakter als God de Vader. Iedereen kan kennis nemen van het leven van Jezus door de vier evangeliën te bestuderen. (De evangeliën Matteüs , Marcus, Lucas en Johannes)  Dikwijls wordt God gezien als een streng straffend figuur terwijl Jezus als liefdevol wordt ervaren. Maar dit is een vertekend beeld want beiden hebben hetzelfde karakter. Het is opnieuw de boze die ons mensen een verkeerd beeld van God voorhoudt, net zoals hij deed in de hof van Eden aan het eerste mensenpaar. Misleiding is het grootste wapen van de boze in onze tijd. Wat kan Christus voor jou betekenen?

We hebben gezien dat door één verkeerde daad de ellende in deze wereld is gekomen. Hoewel de mens geneigd is allerlei wegen tot herstel van het goede te zoeken en te bewandelen, zijn wij niet in staat het kwade uit te roeien en blijven we  worstelen met schuld. Kwaad of zonden is verbonden met schuld. In de Hof van Eden gaf Adam Eva de schuld, Eva op haar beurt de slang. De neiging tot kwaad is blijkbaar erfelijk.

Er ontstaat steeds meer wetgeving en regels om het kwaad en onrecht tegen te gaan maar desondanks zien we alleen maar meer geweld en onrecht. Na de tweede wereldoorlog zijn er vele organisaties opgericht onder het motto nooit meer  oorlog! Hoe is het ruim 70 jaar later in deze wereld? Regels en wetten werken niet zolang men niet bereid is deze na te leven. Het leven zonder kwaad en onrecht heeft te maken met de gesteldheid van ons hart. Het vereist een verandering van hart (motivatie, onze gedachten en gevoelens waaruit ons handelen voortkomt).

Hoe kan ons hart veranderen?  God is hier heel duidelijk in:  Er is maar één weg: God zelf, die mens werd, in Jezus Christus, het perfecte voorbeeld.

Joh. 6:14 (HSV) “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Rom. 5:18, 19 (NBG) “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.”

Marc. 7:20-23 (HSV) “Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.”

Ez. 18:36 (HSV) “Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?”

Hebr. 10:16 (HSV) “Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven”

We hebben al stil gestaan bij het feit dat het gevolg van schuld en zonden de dood tot gevolg heeft. Christus is bereid jouw schuld op zich te nemen, Hij was bereid om voor jouw te sterven omdat Hij jouw schuld gedragen heeft, want jouw schuld en zonden hebben de dood tot gevolg.  In plaats van jouw schuld wordt jou Zijn rechtvaardig leven toegerekend, waardoor jij eeuwig leven mag hebben.

Alleen Christus kan dit doen omdat Hij als enige onschuldig en zonder kwaad was. Hij is ook als enige uit de dood is opgestaan. De Bijbel zegt Hij heeft de dood overwonnen. (Hand. 2:24) Immers Hij had de wet in zijn hart, dat wil zeggen Hij leefde de wet uit, of zoals de Bijbel ons leert Hij heeft de wet volbracht. (Lucas 18:31 en Math. 5:17, 18)

Christus is God, er bestaan geen andere goden die dit aanbod kunnen doen. Dit is ook het unieke van het Christendom: het zijn niet onze verdiensten en inspanningen die recht op eeuwig leven geven, maar de verdienste van Christus. Dit geschenk of genade wordt ieder mens aangeboden! De acceptatie blijft is een persoonlijke kwestie voor ieder mens!

Waarom bied Hij je dit allemaal aan? Uit liefde omdat jij zijn schepsel bent, het kroonstuk van de schepping. (Gen. 1:26 t/m 28) Die schepping wil Hij herstellen zoals het was in het beginne. (Openb. 21:5)  Alleen zullen daar slechts mensen kunnen wonen die Zijn aanbod willen aanvaarden en bereid zijn om nooit meer te zondigen, of zoals we in bovenstaande tekst hebben gelezen; mensen die bereid zijn om Zijn wetten in hun harten te laten schrijven. In het begin hebben we al gezien dat Zijn wetten een omschrijving zijn van Zijn liefde, het perfecte leven. Wil jij vanuit die liefde leven?

Rom. 5:10 (HSV) “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.”

Openb. 1:17, 18 (HSV) “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd,  Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.  En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.”

Openb. 21:4, 5 (HSV) “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar.”

Vraag:

a. Wat is het unieke in het Christendom dat geen enkele andere religie kent?
b. Waarom kan alleen Christus ons een nieuw leven geven en wat is jouw aandeel hierin?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *