De wet aan het kruis genageld en vervuld

Deze uitdrukking wordt nogal eens gebruikt. Wat bedoelt men daarmee? Een andere uitdrukking met de zelfde strekking is dat de wet (de 10 geboden uit Exodus 20) is vervuld en we niet meer onder de wet leven. In beide gevallen zit daar de gedachte achter dat de wet niet meer geldig is, dat de wet niet meer gehouden behoeft te worden. Een tekst waar vaak naar wordt verwezen is:

Galaten 4:4, 5 (NBV) “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.” (Citaat uit brief van Paulus)

Betekent dit dat de wet niet meer geldig is? Wat zegt Jezus over de wet?

Mat.5 18 (NBV) “Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.”

Nog een tekst die wordt aangehaald dat de wet vervuld is:

Galaten 5:14 (NBV) “want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Wat zegt Jezus;

Joh.14:21 (NBV) ”Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.”

Zo kunnen nog meer teksten tegenover elkaar gezet worden. De vraag rijst; Is de Bijbel tegenstrijdig of is mijn is opvatting over dit punt niet juist en is het belangrijk om te weten wat nu waar is? Waarom is het belangrijk om over dit punt zekerheid te hebben wat juist is?  Ook hierin geeft de Bijbel duidelijkheid:

1 Joh 2:3,4 (NBV) “Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.”

Mat.12:36 (HSV) “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.”

Spreken, leren  en handelen wij overeenkomstig Gods Woord?

Mat.7:22,23 (NBG) “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

Deze teksten geven aan dat er een oordeel over ieder mens komt. De vraag is op grond waarvan wordt het oordeel geveld? Is dit willekeurig? De Bijbel spreek over overtreding, zonden. Overtreding waarvan? Op grond waarvan kan de mens zonde herkennen? Is dit niet op grond van de wet? De brief aan de Romeinen, die ook door Paulus is geschreven, geeft duidelijke antwoorden;

Rom. 3:20 (HSV) “Door de wet is immers kennis van zonde.”

Rom. 4:15 (HSV) “De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding.”

Indien er geen wet is, kan je ook niemand veroordelen. Als er geen overtreding is, dan heb je ook geen vergeving nodig. En als er geen vergeving nodig is, dan heb je ook Christus niet nodig. Dan zou het evangelie een sprookje zijn, immers dan is er ook geen redding nodig.

Lees meer over dit onderwerp in de uitgebreide versie.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *