Waarom vraagt God Hem lief te hebben boven alles?

Heel kort samengevat: er bestaat niemand in het universum die grotere liefde heeft dan Hij.

Ieder mens is op zoek naar liefde en geluk. God roept op om dat in de eerste plaats bij Hem te zoeken, andere bronnen zijn tijdsverspilling en brengen teleurstelling. God wil ons Zijn liefde leren. We zullen enkele argumenten noemen.

1. Allereerst omdat God de bron van liefde is en dat Hij alles uit liefde geschapen heeft. Denk hierbij terug aan de schepping: eerst schiep Hij in zes dagen een prachtige volmaakte leefomgeving om ten slotte daarin de mens te plaatsen. Het doel van de mens is dan ook om lief te hebben. (Lees maar eens 1 Kor. 13) Helaas koos de mens anders met alle gevolgen van dien.

2. Hij biedt ieder mens alsnog een hoopvolle toekomst aan indien deze ervoor kiest naar de principes van de volmaakte liefde te willen leven. (Jer. 17:9) De principes worden omschreven als “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.” (Een samenvatting van de 10 geboden, Ex. 20.)

3. Hij is vergevingsgezind, ook een kenmerk van liefde. God wil dat wij dit principe ook toepassen. (Mat. 5:12, 14 en 15)

“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven”

4. God toonde Zijn liefde door zelf mens te worden en was bereid in onze plaats te sterven opdat wij door geloof in Zijn plaatsvervangend sterven een eeuwig gelukkig leven kunnen krijgen. Opvallend is dat God zichzelf voor ons opofferde. In vele religies wordt een of ander offer van de mens verlangt maar God toont Zijn zelfopofferende liefde. Dit is kenmerkend van een God die werkelijk liefde is.

Waarom laat God rampen toe?

Voor het bestaan van God kunt u kijken bij de studie “Als God bestaat” Veel rampen zijn het gevolg van ons wanbeheer over deze aarde, hetgeen we dikwijls ook in het nieuws te horen krijgen. Is alle ellende in de wereld niet het gevolg van wat God zonde noemt?

Bedenk dat wij geen marionetten zijn, we hebben een vrije wil gekregen welke God respecteert. Hieraan zit automatisch verbonden dat ook de gevolgen van onze keuzes zichtbaar zullen worden. En dikwijls hebben onze keuzes enorme gevolgen voor de toekomst. Soms duurt het tijden voordat we inzien of overtuigd zijn van onze verkeerde keuzes. Hoe vaak staan wij als mensen in keuzes niet lijnrecht tegenover elkaar? Als de een de ander zijn keuze oplegt spreken we van dictatuur. Dit is precies het tegenovergestelde van liefde en vrijheid.

God kijkt verder en ziet het hart aan en wijst de verkeerde motieven en overwegingen als kwaad aan. (Math. 5:27) Deze wijst Hij als onze erfelijke ziekte aan. Want achter onze keuzes zitten vaak verborgen motieven, zoals trots, egoïsme, begeerte, boosheid, jaloezie, wraakgevoelens, verkeerde gedachten etc.

Helaas komen wij veelal pas tot erkenning als de gevolgen van onze keuzes zichtbaar worden. God wijst ons erop dat er ook een andere macht bestaat, die Hij Satan of de duivel noemt en ook wel mensenmoordenaar. (Joh. 8:44) Wij zijn van nature geneigd deze macht, die dood en verderf brengt,  te volgen.

God geeft de gevolgen van onze keuzes aan. (Lees eens Deut. 28) Daarom roept het evangelie ons op tot bekering, biedt verlossing van deze macht in ons leven aan en vraagt ieder mens een keuze te maken om God te dienen met hart, ziel en verstand. (Openb. 14:6 en 7 en Math. 28:19 en 20) (Lees eens  Dan. 9:1-20 dit geeft ook een antwoord waarom)

Laat God het kwaad dan altijd toe?

Nee, er is een grens waarbij God zegt tot zover en niet verder, net zoals in de dagen Noach. De ark was 120 jaar een teken en uitnodiging tot bekering en redding.  De eindtijd waarin wij leven is ook een teken en God trekt Zijn Geest en bescherming langzaam terug van de aarde waardoor die andere macht, welke wij door onze keuzes toelieten en laten, meer zichtbaar wordt!

Uit liefde ging God zover dat Hij toeliet dat Zijn enig geboren Zoon aan het kruis genageld werd! Ook hier werd  zichtbaar wie men diende. Bijna het gehele “gelovige”volk riep: kruisig Hem! Anderzijds door het drama van Gogoltha, dat God toeliet, werd het principe van de liefde pas goed zichtbaar en deed en doet vele harde harten smelten.

Juist door alle toenemende ellende heen, die oorzaak en gevolg is, luidt de roep van Jezus des te duidelijker: let op de tekenen en kies heden wie u dienen zult! Kom tot Mij!

Doet Satan ook goede dingen?

Een interessante vraag. Uit plaatjes wordt de boze (Satan) nogal eens voorgesteld als een boos persoon met hoorntjes op zijn kop die alleen maar de mens een beetje zit te pesten en verkeerde dingen doet. Helaas is het niet zo eenvoudig. Integendeel veelal doet hij zich voor als een weldoener. Het is net zo als mensen, zelfs geestelijken waarvan je toch mag verwachten dat zij waarheid spreken kunnen in Gods ogen bedriegers zijn.

2 Kor. 11:13-15 (NBV) “Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.”

Het doel van Satans “goed doen” is om ons aan zich te binden en te scheiden van God. Het maakt hem niet uit op welke manier. Zelfs zieken genezen en wonderen doet hij door zijn dienaren hier op aarde. Jezus doet over hun eindbestemming een zeer confronterende uitspraak:

Mat 7:21-23 (NBV) “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!””

Satan is een verleider waar wij allen mee te maken hebben. Zelfs toen Jezus op aarde rondliep heeft Satan steeds geprobeerd Hem te misleiden. (Denk aan verzoekingen in de woestijn.) Jezus is heel duidelijk over het karakter van Satan;

Joh. 8:44 (NBV) “Hij (Satan) is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.”

Kennis van Gods Woord is onontbeerlijk om onderscheid te kunnen maken. Jezus doorzag de overleggingen van Satan en de mensen en antwoordde altijd “Er staat geschreven” Gods woord is het enige veilige wapen tegen misleiding.

(Deze vraag is gesteld door B. te S.)

Is geloof voldoende om behouden te worden?

Ja en nee! Wanneer de Bijbel spreekt over geloof is het heel wat anders dan de betekenis welke we kennen in ons dagelijks spraakgebruik. Daarin gebruiken we geloven veelal in de betekenis: het zou zo kunnen zijn, een misschien. In de Bijbel wordt met geloven bedoeld, zeker weten, het is zo. De Bijbel spreekt ook over een dood geloof. (Jac. 2:26) Iedere ervaren christen kan je vertellen, dat kennis van de waarheid, zelfs wanneer je gelooft in het gezag en het morele peil van de waarheid, niet voldoende is om gered te worden.  In die zin is het antwoord nee.

“Gij gelooft dat God enige is? Daaraan doet gij wel, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.”  Jac. 2:19

We worden gewaarschuwd voor het gevaar om te denken dat  alleen geloof voldoende zou zijn want Jacobus gaat verder met, aan het adres van de “dwaze mens”, dat geloof zonder werken dood is! Lees ook Jac. 2:19-26.

Wanneer je de waarheid kent en erin gelooft, dan moet je de waarheid de macht en het gezag geven om jouw leven te mogen veranderen, zodat je een geestelijk actief en werkzaam leven kunt krijgen. Wanneer je niet geheiligd bent door de waarheid, dan vertoon je het leven van iemand die een schijn van godsvrucht heeft, maar die de kracht daarvan ontkent. Dit is de godsdienst van hen die geestelijk inactief en blind zijn. Geheiligd worden door de waarheid betekent, dat de Heilige Geest jou heiligt in overeenstemming met de richtlijnen van het Woord van God, en niet volgens de een of andere menselijke uitleg van wat waarheid is. Gods gebod is duidelijk: “Indien gij Mij liefhebt, onderhoudt Mijn geboden.”
De verbinding tussen liefde en gehoorzaamheid wordt kort en helder uiteengezet in 1 Joh 2:4, 5 en 1 Kor. 13.

Het antwoord is ja indien het geloof wordt uitgeleefd. (Hebr. 11).

(Deze vraag is gesteld door E. te G.)

Gelden Gods (10) geboden nog steeds of waren zij alleen voor Israel tijdens het oude testament?

Dit is een veel gestelde vraag waar veel misverstand rond bestaat. De Bijbel vertelt in de eerste plaats dat de wet er al was voordat er sprake was van het volk Israel.(Gen. 26:5) Ze golden niet alleen voor Israel maar voor ieder mens. (Nem. 9:29, Ez. 20:11,13 en 21) Dit komt nog extra tot uitdrukking in het 4e gebod, het Sabbatsgebod (Ex. 20:10 en Deut. 5:14) waar gezegd wordt dat ze gelden voor dienstmaagd en vreemdeling. Anderzijds door het niet opvolgen van de geboden werd Gods volk gelijk gesteld met de heidense volken, ja nog erger, men was beter op de hoogte dan de andere volkeren. (Ez. 4:6-8) God zegt dat tijden van  onwetendheid voorbij gezien worden (Hand. 17:30) maar weten en niet navolgen is weerspannigheid.

De wet zoals deze beschreven staat in de 10 geboden is een uitdrukking van de liefde (Math. 24:12) en is tevens een spiegel om afwijking of zonde te doen kennen. (Rom 3:20) Erkenning van schuld en het willen nalaten brengt ons aan de voet van het kruis waar vergeving is. Maar omdat de liefde eeuwig zal blijven bestaan, blijft de wet ook eeuwig bestaan. Jezus zegt dan ook in Math. 5:18: “Want voorwaar Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Door de hele Bijbel heen vindt je dat het Satan en zijn dienstknechten zijn die door halve waarheden en listen Gods volk tracht de geboden te laten overtreden of te veronachtzamen. (Math. 24:24 en Openb. 12:17)

Christus leven was liefde, een volkomen afspiegeling van de wet en het karakter van God. (Joh. 14:9) Jezus zegt in Joh. 15:10 “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven.” Dit geldt voor elk mens in alle tijden.

(Deze vraag is gesteld door V.M. te O.)