God leren kennen in 7 stappen

Hoe leer ik God kennen?

God leren kennen in 7 stappen is een korte bijbelstudie die richting geeft aan het bijbels geloof. Stap voor stap worden een aantal belangrijke basiswaarheden aangehaald welke cruciaal zijn voor de erkenning en aanbidding van de Schepper van hemel en aarde. Ze bieden niet alleen houvast om God beter te leren kennen, maar ook om een persoonlijke relatie met God op te bouwen en om jouw geloof te toetsen en te verdiepen.

Als je begint bij stap 1, volg de studie dan minimaal  tot en met stap 7. Je zult vanzelf bemerken waarom. Natuurlijk is er over diverse punten veel meer stof tot nadenken, daarom wordt er ook dikwijls verwezen naar andere studies die op deze web staan of nog zullen volgen.

Stap 1: Geloof

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen  moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.” Hebr. 11:6

Geloven in het bestaan van God is niet zo moeilijk. Het tegendeel is moeilijker; je moet wel een heel groot geloof bezitten om het bestaan van God te ontkennen. Kijk eens naar de natuur in al z’n verscheidenheid en specifieke functies. Of naar het menselijk lichaam, hoe ingenieus dit in elkaar zit en functioneert. Allemaal door toeval ontstaan?

Door onze medische wetenschap weten we dat er binnen een cel zoveel eigenschappen gelijktijdig aanwezig moeten zijn om te functioneren,  dat er onmogelijk sprake kan zijn van een geleidelijke ontwikkeling. De evolutietheorie leert een opgaande lijn terwijl de bijbel, Gods Woord, het tegendeel aangeeft. We behoeven alleen maar de berichten over de stand van de natuur te beluisteren om te kunnen vaststellen dat de Bijbel gelijk heeft.

Meer vindt u onder de bijbelstudie “als God bestaat”.

Stap 2: Persoonlijke relatie

Een unieke belofte: “…wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond” (Hebr. 11:6)

Doordat je slechts behoeft te geloven dat Hij bestaat en je Hem serieus zoekt, zal Hij je in jouw zoektocht bevestigen. Niemand kan immers bewijzen dat God bestaat,  maar een ieder die tot geloof gekomen is kan persoonlijk bevestigen dat Hij bestaat!

God zelf bewijst zich namelijk aan een ieder die Hem oprecht zoekt. Een beter bewijs kan niemand krijgen of geven! Daardoor wordt het geloof een zekerheid! Geloof is een persoonlijke zaak omdat het om een persoonlijke relatie met God gaat. Dit raakt de kern van het evangelie; vrije keuze, zonder dwang. God zal niemand dwingen Hem te erkennen, niemand tegen zijn eigen wil Zijn wil opleggen.

Dit zijn de principes van de volmaakte liefde.

Deze vrije keuze werd gesymboliseerd door de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Eden.(Gen.2:8-17) Dit was de enige van alle bomen  waarvan God gezegd had de vruchten niet aan te raken en te eten. De mens was vrij te kiezen, volkomen vrij Gods woord te vertrouwen of door twijfel te vervallen in een leven van ellende. De mens nam van de verboden vrucht, en de neergaande lijn was een feit; dood, verdriet, sterven van de natuur, neergang in leeftijd, vrijheid en vreugde etc.

Als je meer en meer op God gaat vertrouwen, zal je niet alleen een vreugde proeven die je nog nooit gekend hebt, maar je zal ook de kracht van het evangelie bemerken die het mogelijk maakt om ernaar te gaan leven. Het verrijkt je leven.

Deze beloften gelden voor ieder mens die zijn geloof op Hem bouwt.

Stap 3: Kennismaken met God.

Geen mens weet hoe God eruit ziet, we hebben zelfs geen afbeelding van Hem. Elke beeld dat je van Hem zou maken is te beperkt en zou je doen misleiden.Wat is belangrijker hoe Hij eruit ziet of van wat en wie Hij is? Als we iemand beter leren kennen en zijn of haar naam wordt genoemd, dan denken we niet eraan hoe deze persoon eruit ziet, maar hoe, wie of wat deze persoon is; zijn of haar karakter. Wat iemand is wordt door zijn karakter bepaald.

In de Bijbel maakt God zich bekend als “IK BEN.” Bij God draait het om het karakter, Zijn naam. God leren kennen betekent Zijn karakter leren kennen, en hiertoe wordt iedere gelovige opgeroepen.

Vaak wordt God ten onrechte afgeschilderd als een straffend god die klaar staat om iemand op de vingers te tikken zodra deze iets verkeerd doet. Maar door een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan zal iedere gelovige door ervaring getuigen wat Zijn naam inhoudt. De Apostel Paulus geeft een mooie omschrijving van Gods Karakter in 1 Cor. 13. Hieronder staat verkort de inhoud omschreven:

– God is liefde, zonder Hem te kennen zullen we niet weten wat de ware liefde is;
– God is geduldig en vol goedheid;
– God kent geen afgunst, ijdel vertoon of zelfgenoegzaamheid;
– God is niet grof en zelfzuchtig, laat zich niet verbitteren en rekent het kwade niet toe;
– God verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid;
– Deze liefde bedekt alles, verdraagt alles, gelooft en hoopt alles;
– Alles zal hier vergaan, maar deze liefde zal altijd blijven bestaan.

Dit is de omschrijving van Gods karakter, de liefde als basis van het eeuwig leven in vreugde en geluk.

Stap 4: Gods voornemen met jou

Test jezelf in de liefde. “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” 1 Tim. 2:4

God wil dat jij behouden wordt en in eeuwig geluk leeft. Dat kan alleen als de liefde (omschreven in stap 3) in jouw hart leeft. Test jezelf eens aan deze liefde en vul voor God eens ik in. Als je eerlijk bent dan zul je ontdekken dat je hier niet aan voldoet. (Ook dit is waarheid.)

God de bron van liefde bedekt de zonde, hoe erg deze ook is. (Rekent het kwade niet toe, alles bedekt zij.) Dit herstel zal trouwens ook eeuwig leven inhouden. (De liefde blijft altijd bestaan) Hier vindt je nogmaals dat God een vergevend God is die jou een geschenk (vreugde, geluk in eeuwigheid) wil aanbieden.

Elke afwijking noemt de Bijbel zonde. Het is eigenlijk doodzonde dat wij allemaal niet meer aan deze liefde voldoen.
En inderdaad zoals de uitdrukking al aangeeft zegt God dat de zonde tot de dood leidt. (Rom. 5:12). Daarom sterft elk mens.
Daarom zal elk mens zich opnieuw tot de Bron van liefde moeten wenden om herstelt te kunnen worden.

Hij dringt jou dit niet op, het is jouw persoonlijke keuze uit vrije wil. Jouw ja of nee bepaalt jouw toekomst. Maar wacht zegt God, misschien is het nog niet geheel duidelijk waar je ja tegen kunt zeggen, Ik zal het je nog duidelijker uitleggen, tenslotte kan je pas ware vreugde vinden indien je de waarheid kent en aanneemt. (Zij verheugt zich in de waarheid.)

Stap 5: Levenslang!

Goed en kwaad kunnen niet in vrede samen gaan omdat het altijd strijd oplevert. Deze strijd kennen we allemaal. Het is een strijd die is ontstaan door afwijking van het goede, de volmaakte liefde. (Zie ook bijbelstudie: de oorsprong van het kwaad.) Kwaad werkt als een besmettelijke ziekte. Sinds het eerste mensenpaar zijn we hier allemaal mee besmet en ieder mens staat schuldig. God wil ons hiervan bevrijden.

In veel religies zie je de mens allerlei moeite doen om zichzelf hiervan te bevrijden, kastijding door geseling, het hangen van allerlei zware ketenen om het lichaam, pinnen, spijkers door lichaamsdelen etc., maar ook eenzame opsluiting in bijvoorbeeld kloosters, barre tochten op blote voeten of knieën naar bedevaartplaatsen, het doen van goede werken, kopen van aflaten, yoga of andere meditaties enz. Ondanks de goede bedoelingen zijn het allemaal pogingen uit de mens zelf, en God noemt dit werken van eigengerechtigheid. (Rom. 10:3) Het zal niet lukken en je zult tenslotte nog meer belast en vermoeid raken.

God nodigt je uit en belooft: “Komt tot Mij, allen die belast en vermoeid zijt, en Ik zal je rust geven.” Mat. 11:28

Alle andere wegen en pogingen lopen dood, ja nog erger: ze zijn bedrog. Velen zeggen wel in God te geloven maar niet in Christus. Maar dan geloven ze niet de woorden van God, want Hij zegt: er is maar 1 oplossing, 1 medicijn, 1 weg, 1 waarheid en die vind je in Jezus Christus.

Heb je nog twijfels? God zegt: dan zal Ik je door Jezus nog duidelijker tonen wie IK BEN en wat het in de praktijk inhoudt te leven vanuit de liefde. Die liefde wil Ik in jouw hart leggen zodat jij daaruit kan leven. Neem Mijn Woord en aanbod serieus, maak er studie van en Ik zal je duidelijkheid verschaffen.

Als jij daar volmondig ja tegen kunt zeggen, dan blijf Ik bij je tot de voleinding der wereld. (Math. 28.20) Heel je leven lang zul je nooit meer alleen zijn!

Stap 6: Een persoonlijk geschenk

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” Johannes 14:9

Wie is Jezus? Als God zegt dat Jezus de enige weg tot verlossing en bevrijding is, wat is er dan zo bijzonder aan Hem? God zegt dat Jezus Zijn enig geboren Zoon is, die er reeds was voor de aarde bestond en dat door Hem alles wat op de aarde is, geschapen werd. (Kol. 1:16) Hij heeft de hemel verlaten en is aan de mens gelijk geworden, heeft onder ons gewoond, maar heeft nooit toegegeven aan het kwaad.

Van Zijn leven zijn diverse getuigenverslagen geschreven die staan opgetekend in het nieuwe testament van de Bijbel. Als je deze verslagen bestudeert, dan leer je over Zijn denken en handelen met de mens, kortom Zijn karakter. Datzelfde karakter heeft ook God! Als je Jezus leven bestudeert, dan weet je een beetje wat liefde in de praktijk betekent. Het is een principe dat boven gevoelens gaat. Hij heeft laten zien dat je zelfs je vijanden kan liefhebben.

De zonde geeft de dood als vooruitzicht. Dit was nooit de bedoeling van de Schepper. Daarom heeft God de Vader en Zijn Zoon Jezus een plan van redding gemaakt, dat een ieder die in geloof dit wil aannemen vergeving van zonden en schuld kan ontvangen. De schuld wordt niet door de vingers gezien, want God is rechtvaardig. (Recht in Zijn handelen, schuldigen houdt Hij niet voor onschuldig. Al het goede wat je misschien in leven hebt gedaan, of al heb je alles gegeven of geofferd, ze doen niets van jouw schuld af!) God wijst ook niemand anders als schuldige aan. Hijzelf in Zijn Zoon Jezus Christus is naar deze aarde gekomen om in jouw plaats, jouw schuld op zich te nemen en het gevolg de dood te sterven. Dit was alleen mogelijk omdat Jezus zelf niet gezondigd had en daardoor onschuldig! Hierdoor heeft Hij het leven terugontvangen, want ook dat is recht! Door dit offer voor jou persoonlijk is het mogelijk dat jij eeuwig leven kan ontvangen.

Natuurlijk zit er wel een voorwaarde aan, want je moet je wel gewillig zijn om het karakter van Jezus in jou te laten herstellen. Dat is logisch, want zonder verandering zou het weer net zo’n zooitje worden als nu op onze planeet aarde. Dit is heel in het kort het reddingsplan wat God en Jezus jou als een geschenk te bieden hebben. Door geloof in dit aanbod en offer kan jij gered worden, tenminste indien jij ja blijft zeggen. Kan jij je een betere opleiding en carrière voorstellen?

De vrije keuze is weer geheel aan jou. Het is geen lot, maar bepaalt wel jouw lot!

Stap 7: Een kijkje over de dood

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” (1 Kor. 2:9)

Ook jij zal sterven ten gevolge van de zonden. Onze hele menselijke geschiedenis en alle kerkhoven getuigen van de dood. (Lees meer onder “Morsdood of schijndood”.) Maar Jezus zegt dat er een dag zal komen dat de doden opgewekt zullen worden en dan zal ieder zijn bestemming ontvangen; Eeuwig leven of een eeuwige dood! Jouw lot is niet afhankelijk of je gezondigd heb of niet, of hoe goed of slecht jij bent geweest. Neen, want God is rechtvaardig, recht in Zijn oordeel; ieder heeft gezondigd en het gevolg is dat ieder mens sterft. Wat dat aan gaat geeft God jou geen valse hoop zoals in de afgodendiensten.

Op die dag zal Christus terug komen naar de aarde (zie studie “Boven alles uit”) en het loon (de bestemming van de mens) zal bij Hem zijn. Al degenen die het verlossingsplan in Jezus hebben aangenomen zullen onsterfelijkheid ontvangen. Geen ziekte, gebrek, verdriet, zorgen etc. Onvoorstelbaar wat een geluk deze mensen zullen moeten uitstralen!

Maar er is ook een andere groep die niet geloofd hebben in Gods reddingsplan en niet hun leven wilden laten veranderen. Stel je voor dat jij eens bij deze groep zou staan, wat denk je dat je zou zien?

Ze kunnen de haren wel uit het hoofd trekken, temeer daar God hen precies zal laten zien waar ze in hun leven geconfronteerd zijn geweest met Gods uitgestoken hand, het evangelie, de waarheid die hen vrij zou maken! Wat een verwijten zullen ze maken tegen degenen die vertelden Gods woord niet zo serieus te moeten nemen! En wat een onvoorstelbare wroeging zal dat in hen teweeg zal brengen! Al het geluk en succes waar ze in hun leven zelf naar jaagden, en niet hebben verkregen, ontvangen degenen die gewillig naar God geluisterd hebben.

Overdenk nog eens rustig en serieus hetgeen in de 6 voorgaande stappen omschreven staat! Is het moeilijk? Vraagt God teveel van je om je van een vaststaande dood te redden? Jezus biedt jou Zijn offer aan, opdat de toekomst van je leven binnen jouw bereik komt. In de oordeelsdag zal je hieraan herinnerd worden; aangenomen of verworpen!

Volg je de waarheid in de 7 stappen?

Op zoek naar waarheid

“Zeg me de waarheid, ik wil de waarheid weten!” Zeggen we dit niet regelmatig? Maar menen we dat wel echt? Als we zouden horen wat ons binnen een week zal overkomen, bijvoorbeeld het krijgen van een vervelende tegenslag, zouden we dit dan vóóraf willen weten? Zouden we naar een plaats gaan waarvan we weten dat we daar tijdens ons verblijf door een ramp zullen worden getroffen?

Zou je fijn op vakantie gaan als je van te voren zou weten dat er na de vakantie een grote belastingaanslag zou komen? Zijn dit dingen waarmee je prettig kan leven, of zou je dit liever niet van tevoren willen weten? Maar, als het dingen zijn waarmee we rekening kunnen houden, die we anders zouden kunnen laten verlopen of waar we eventueel zelfs maatregelen voor zouden kunnen treffen om ze te voorkomen, ligt het dan niet anders?

Als we over deze vragen nadenken, dan merken we dat we bij sommige vragen wellicht even twijfelen, of niet direct volmondig “ja” willen zeggen. Toch gaan al deze vragen over het wel en wee van ons persoonlijk leven. Als we hier maar de helft van willen weten, zullen we ook maar de helft van de waarheid weten.

Zo is het ook met de Bijbel, Gods Woord

De mens is geneigd om uit de Bijbel te nemen wat hem of haar uitkomt. Er worden dingen besproken die betrekking hebben op ons persoonlijk leven en ons karakter, onze eerlijkheid, zelfkennis, ons welzijn. Kortom ons eigen IK wordt beschreven. Maar ook onze afkomst en zelfs onze toekomst wordt onthuld. De Bijbel vertelt ons dat we door Adam een zondige natuur hebben overgeërfd. (zie: Romeinen 5:12-17) En deze zondige natuur is in vijandschap met God. Daarom zijn we niet geneigd om God te zoeken en bedenken we gelijk verontschuldigingen en uitvluchten. Toch is het eigenlijk vreemd dat de fabels van horoscopen populair en geliefd zijn en dat veel mensen hierin geloven, terwijl we er vaak door worden bedrogen.

Gods Woord bedriegt niet

Met het Woord van God zult u niet bedrogen uitkomen. U kunt toetsen of het waarheid is, er zijn honderden bewijzen te vinden voor de betrouwbaarheid en authenticiteit. Het is een eerlijk boek. Hoe vaak spreken wij alleen maar over de ‘goede’ dingen van een overledene, zeker op een begrafenis. De Bijbel geeft echter zowel goede als verkeerde dingen weer van geliefde personen. Zij staat vol met adviezen voor allerlei levensvragen en problemen. De Bijbel is het boek dat ons iets te bieden heeft; de enige weg tot bevrijding en verlossing, de weg die ware voorspoed, gezondheid, vrede en geluk zal brengen. Deze weg is gegeven voor íeder mens, arm of rijk, blank of zwart. Het naleven van de gegeven adviezen zal de mens bevrijden van alle lasten, verkeerde gedachten en handelingen. Onmogelijk? Nee hoor, de belofte is gegeven: “de waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8:32). Zou je niet bevrijd willen zijn van je irritatie over je buurman en die hevige ruzie met je beste vriend eindelijk eens weer goedmaken? Vrij zijn van verkeerde neigingen, van vervelende gedachten, boosheid, ergernis, jaloezie, egoïsme, etc. Dit kan alleen door de gehele waarheid te aanvaarden, ernaar te verlangen en deze geheel toe te passen. Miljoenen mensen hebben reeds de bevrijdende kracht hiervan in hun leven ervaren. Wanneer wil jij dit ervaren?

De Bijbel en een auto

Bijna iedereen bezit een auto of anders laten we ons er wel door verplaatsen, kortom een auto is niet meer weg te denken uit ons leven. Wat doe je als je een nieuwe auto koopt, zeker bij de eerste aanschaf ? Je luistert naar de instructies van de garagehouder en thuis lees je nog eens aandachtig het instructieboekje door. Maar waar haalt de garagehouder zijn kennis vandaan en wat doet hij bij een mankement? Hij raadpleegt de veel uitgebreidere instructievoorschriften van de fabrikant. Wie zou het beter moeten weten dan de fabrikant, de ontwerper?  Door het opvolgen van de instructies weet je dat je het langst plezier van je auto zult hebben. Of ben je zo eigenwijs dat je toch diesel in de auto gooit terwijl benzine wordt voorgeschreven omdat dit in eerste instantie prettiger voor je portemonnee is? Het plezier zal snel voorbij zijn.

Hoe ziet jouw leven eruit?  Ken jij je Ontwerper, ken je Zijn instructies? Heb je Zijn instructieboek al eens aandachtig bestudeert?
Zijn instructieboek, de Bijbel, is geschreven zodat het je goed gaat.  Enkele belangrijke punten uit dit Boek zijn:

– Het laat zien wie jouw Ontwerper is, welk karakter Hij heeft;
– Waarom Hij heel veel van je houdt, zelfs al ben je de grootste crimineel;
– Jouw ontwerper wil dat je lang meegaat, ja eeuwig;
– Het geeft aan hoe je gelukkig en in vrede kunt leven en;
– Hoe je dit met anderen kunt delen;
– Het help je bij het maken van je dagelijkse keuzes;
– Het geeft ook een antwoord waarom er zoveel wreedheid om ons heen en in ons is;
– Het laat zien dat er spoedig een nieuw begin zal zijn en er een einde komt aan deze wereld;
– Dat de keuze die je vandaag mag maken jouw toekomst bepaald;
– Het geeft aan hoe je troost vindt bij verdriet;
– Bij mankementen (b.v. ziekte) geeft het de instructies voor genezing;
– Het geeft aan hoe je nu al vrede kunt ontvangen en;
– Waarom er zoveel angst is en hoe deze angst kan worden weggenomen;
– Dat ieder mens redding nodig heeft om niet ten onder te gaan;
– Het geeft aan dat er maar een geloof is dat redt;
– Dat er maar een liefde echt is;
– Dat er maar een manier is om gered te worden;
– Dat er maar een ontwerper is, raadpleeg Hem want bij al de anderen zal je bedrogen worden.

De inhoud van het instructieboek is nog veel groter en er staat ergens in geschreven dat het een dwaas wijs maakt en degene die denkt wijs (eigen wijsheid) te zijn dwaas is. Daarom dat in alles wat verder in deze website beschreven staat zal verwijzen naar die Bron.

Hij is jouw Maker en weet beter dan wie dan ook, zelfs dan jezelf, hoe jij in elkaar steekt. Daarom dat degenen die Hem hebben leren kennen Hem Verlosser, Redder, Heelmeester, Vriend, en bron van alle liefde noemen. Miljoenen zijn zoveel van Hem gaan houden dat ze liever stierven dan Hem als Vriend te willen missen! Een relatie voor eeuwig biedt Hij jou vandaag aan.

Hij wacht op jouw besluit!

Vrijheid en de Bijbel

De Bijbel geeft aan dat “de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32) Hoe kunnen we dit ervaren? Hoe moet onze houding zijn om de Bijbel te begrijpen? Hieronder volgen een aantal aanwijzingen die we in de Bijbel kunnen terugvinden.

1. Open staan

We zullen “open” moeten staan, d.w.z. bereid zijn te onderzoeken, aan te nemen, te leren en te willen veranderen. De Bijbel noemt dit “luisteren”.

2. God heeft het beste met ons voor

Laten we altijd voor ogen houden dat God altijd het beste met ons voor heeft. “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Jer.29:11 (HSV)

– God wil dat allen komen tot erkentenis der waarheid. 1 Tim. 2:4
– God laat alle dingen meewerken ten goede. Rom. 8:28
– God heeft gedachten van heil en niet van onheil over ons. Jer. 29:11
– God zegt: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Math. 11:28
– Jezus zegt: Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Joh. 3:16
– Jezus zegt: Ik wil dat waar Ik ben ook zij zijn die bij Mij zijn. Joh. 17:20, 21
Indien gij gewillig zijt en hoort, zo zult gij ‘t goede van het land eten. Jes. 1:19

3. Tijd vrijmaken

Neem de tijd om op een rustige plek waar u niet gestoord wordt, persoonlijk het Woord te bestuderen.
Hierdoor zal een persoonlijke relatie met God ontstaan of worden versterkt. Ook al  heeft u het verschrikkelijk
druk maak  tijd voor vrij voor dagelijkse bijbelstudie. In deze drukke tijd van snelle gebeurtenissen, zult u
bemerken dat u dikwijls moet worstelen om tijd vrij te maken. Onthoud dat er ook een macht bestaat, die u
hiervan wilt weerhouden, en daartoe allerlei middelen en omstandigheden zal gebruiken. Hier begint al de
daad van uw keuze; maak ik werkelijk tijd vrij zodat ik de waarheid kan bestuderen en zoeken?

“Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader, Die in ht verborgen is; en uw Vader… zal het u in het openbaar vergelden. (= belonen). Matth. 6:6

4. De Bijbel, een bijzonder boek

De Bijbel is niet zomaar een boek dat u leest of bestudeert als een wetenschap, maar de Schepper van hemel en aarde spreekt tot u. U zult bemerken dat u hulp nodig heeft om de woorden te begrijpen. Die hulp kan alleen God u schenken en daarom is het goed om door middel van gebed vooraf die hulp  te vragen. Een mooi voorbeeld van hoe afhankelijk we zijn is Paulus. Wij zouden hem heden ten dage theoloog, doctor, professor in de theologie noemen. Paulus was van jongs af aan bekend met het evangelie, een Schriftgeleerde bij uitstek, strikt in het houden aan de voorschriften, maar hij was blind voor de waarheid. Toen God hem daadwerkelijk blind maakte, vroeg hij met zijn gehele hart om hulp, hij was gewillig waarna  zijn hele houding veranderde.

5. Maak eigen notities

Maak aantekeningen van hetgeen u sterk aanspreekt. Heeft u teksten die niet geheel duidelijk
zijn, zoek dan vergelijkbare onderwerpen in de Bijbel met behulp van een concordantie of een bijbel encyclopedie. Ook zijn er op internet gratis Bijbels te downloaden.

6. Studeer chronologisch

Als u een bijbelcursus volgt, bestudeer de cursus dan stap voor stap en loop niet vooruit op allerlei andere onderwerpen, ook al heeft u 1000 vragen. Soms lijken teksten tegenstrijdig, maar bij nadere bestudering zal blijken dat dit niet zo is. Er bestaan verschillende vertalingen van de Bijbel. Door vergelijking van deze vertalingen kunnen onderwerpen duidelijker worden. Voor wie het Engels beheerst, is de King James vertaling een betrouwbare vertaling. De meest oorspronkelijke vertaling in het Nederlands is de Statenvertaling. De Herziene statenvertaling van 2012 is geschreven in hedendaagse taal.
Ook de paralleleditie van de nieuwe bijbelvertaling is zeer bruikbaar. (hier staat de statenvertaling naast de meest recente vertaling uit 2004) In onze bijbelstudies worden zowel de statenvertaling (ST), Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), de Nieuwe vertaling (NBV) en de Herziene statenvertaling (HSV)gebruikt.

Tekst met een belofte: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.” Joh. 16:12 NV

7. Zet meteen om in de praktijk

Probeer steeds de raadgevingen in de Bijbel direct op te volgen, ook al gaan ze tegen oude gewoontes in.
Bidt daarbij onophoudelijk, want soms zitten oude gewoonten en tradities diep in ons geworteld (een nieuwe gewoonte aanleren duurt ca. 6 weken, dus houd vol). Ook de discipelen van Jezus moesten dagelijks hun “oude-ik” opgeven om zo opgeleid te worden voor een nieuw leven. Zelfs na 3 jaar bij de beste leraar aller  tijden, waren ze nog niet geheel vrij van hun eigenbelang.

“De daders der wet zullen gerechtvaardigd worden…” Rom. 2:1
“En weest daders des woords… en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf  alleen bedriegen.”  Jac. 1:2

 

NB: Indien u regelmatig uw studie maakt zult u bemerken dat uw inzichten zullen verruimen en het Woord uw wijsheid zal geven. Het zal u vrij en blijmoedig maken.

Laat God spreken

In deze website zul je ongetwijfeld dingen tegen komen die nieuw zijn, misschien anders dan jij gewend was, of zoals je van kinds af aan is bijgebracht. Misschien denk je over bepaalde onderwerpen anders. Dat mag, want God geeft ons vrijheid van denken en keuzes en respecteert deze ook. Maar Hij zegt wel dat onze gedachten niet Zijn gedachten zijn (Jes. 55:8), en we worden zelfs opgeroepen ons denken dagelijks door Hem  te laten vernieuwen. (Rom. 12:2)

Laat daarom steeds Zijn Woord het laatste Woord hebben, want als je dit opvolgt (= de daad bij het woord voegen) zal je bemerken, ook al kost het dikwijls moeite om oude gewoonten op te geven, dat het evangelie de kracht Gods is. (Rom. 1:16) en dat je zo een levende relatie met Hem opbouwt. De waarheid maak je vrij naar Zijn belofte (Joh. 8:32 ) en je ogen zullen worden voor meer waarheid. (Joh. 16:12-15)

Toets daarom alles in deze website aan Gods Woord, en stel dat boven alles.
Het afnemen en toevoegen aan Gods Woord , veelal door traditie of fanatisme, kost je toekomst in de belofte op het eeuwige leven.  (Openb. 22:18, 19).

Natuurlijk is onze keuze vrij, maar keuzes hebben altijd een gevolg. God biedt houvast, Hij is duidelijk, maar wie ben jij? Waar kies jij voor?

Hemelvaartsdag de garantie voor jouw toekomst

Naast het feit dat hemelvaartsdag ons een vrije dag oplevert is het van oorsprong een herinnering aan de hemelvaart van Jezus Christus. Hoewel nergens in de bijbel wordt aangegeven dat we deze dag apart moeten zetten om te gedenken, is het best nuttig om eens stil te staan wat dat voor ons persoonlijk leven betekent. Het feit van Jezus hemelvaart heeft namelijk betekenis voor ieder mens of deze nu in God gelooft of niet.

Hemelvaart is de afsluiting van Jezus leven op aarde. Duizenden mensen zijn getuigen geweest van zijn leven op aarde. Hij verkondigde het koninkrijk van God, riep mensen op tot bekering zodat ze deel konden krijgen aan het nieuwe koninkrijk van vrede en geluk. Hij genas mensen van allerlei kwalen en ziekten. Maar als Zoon van God hekelde Hij schijngelovigen die wel met de mond God beleden maar in hun daden blijk gaven van onbekeerde harten. Met name voor de top van de geestelijkheid in Israël was dit een doorn in het oog. Dit leidde uiteindelijk tot zijn kruisdood. Jezus had voorspeld dat Hij gedood zou worden, maar ten derde dage zou opstaan uit de dood. Dit kon Hij omdat als Zoon van God zonder zonden heeft geleefd. De opstanding van Jezus is ook uniek en onderscheidt Hem verder van alle grote personen die we in de geschiedenis gekend hebben. (Denk aan bekende figuren als Ghandi, Mohammed etc.) Allen zijn gestorven en nooit is iemand uit de dood opgestaan. Jezus verkondigde dan ook: Joh. 11:25 (NBV) “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”.

Een groot deel van de toenmalige geestelijkheid, die Jezus ter dood liet brengen, weigerde om Jezus te erkennen als Zoon van God, en waren verbolgen over Zijn uitspraken. Maar diep in hun hart wisten zij dat Hij de waarheid sprak. Vandaar dat ze ook het graf lieten bewaken, immers Hij had voorspeld dat Hij ten derde dage zou opstaan.

Marc. 8: 31 (NBG) “En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan.”

En dit gebeurde ook, na drie dagen stond Jezus op uit de dood en is aan velen verschenen.

1 Kor. 4-7 (HSV) “en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij (Paulus) verschenen, als aan de ontijdig geborene.”

Doordat er zoveel getuigen waren is dit des te meer een bewijs van het bestaan van Jezus. We hebben trouwens aan dit historisch feit ook onze jaartelling te danken. Vijftig dagen na zijn opstanding is Jezus ten hemel opgevaren. Van deze gebeurtenis waren weer velen  getuigen. Dit feit wordt herdacht bij Hemelvaartsdag. Maar wat heeft de hemelvaart nu te maken met onze toekomst?
Is de hemelvaart het einde van het levensverhaal van Jezus? Neen gelukkig niet, want Hij gaf de belangrijkste belofte die gevolgen heeft voor ieder mens: Hand. 1:10, 11 (HSV) “En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Waarom heeft deze wederkomst van Jezus gevolgen voor ieder mens?

Openb. 22: 12, 13 (HSV) “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.”

Als Jezus hier spreekt over loon spreekt wil zeggen dat ieders bestemming bij Zijn wederkomst zal vaststaan; eeuwig leven in het koninkrijk van God dat door middel van het evangelie verkondigd wordt, of een eeuwige dood. Twee uitersten, er is geen tussenweg, geen vagevuur of hel, dood of leven. Tussen deze twee mogelijkheden heeft de mens een vrije keuze. Een keuze die we in dit leven maken.

Marc. 13: 26, 27 (HSV) “En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.”

Niet ieder mens zit te wachten op Jezus terugkomst. Er is namelijk ook een groot deel van de mensen die ten tijde van Zijn komst de haren uit het hoofd kunnen trekken omdat ze zullen inzien dat zij de uitnodiging van het evangelie naast zich neer hebben gelegd.

Openb. 6:15-17 (HSV) “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Zie ook Mat. 24: 30 en Openb. 1:7 en 2 Tim. 4: 1, 8)

Het moge nogmaals duidelijk zijn dat bij de verschijning van Jezus de bestemming van ieder mens vaststaat. Dit houdt in dat we in dit leven een keuze moeten maken. De belofte van Jezus wederkomst, die Hij gaf bij Zijn hemelvaart, is van levensbelang voor ieder mens. Jezus tweede komst  zal dan ook de grootste gebeurtenis aller tijden zijn. Maar het houdt ook in dat onze keuze in dit leven onze toekomst bepaalt.

Voor de terugkeer van Jezus zal er ook een valse of nagebootste terugkeer zijn met als doel de mensen te misleiden. Het gaat hier niet om misleiding van mensen die niet in God of Jezus geloven, maar juist die wel geloven.  Ook hier heeft Jezus voor Zijn sterven en opstanding op gewezen.

Mat. 24:23-27 (HSV) “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Het is daarom voor iedere gelovige van belang om onderscheid tussen de echte en valse wederkomst te kennen. Hoewel we in de geschiedenis meerdere personen hebben gekend die zich voor Christus hebben uitgegeven, gaat het hier niet om mensen. Naast predikers met een valse boodschap wordt op het meesterbrein achter al het bedrog en kwaad gedoeld.

2 Kor. 11: 13, 14 (NBV) “Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.”

Maar hoe komt het dat gelovigen de “valse christus” voor de ware Christus  zullen aanzien?
Bovenstaande tekst spreekt over boodschappers of schijnapostelen die een verdraaide boodschap verkondigen die niet of ten dele op waarheid berust. Een verkeerde voorstelling van Christus terugkomst maakt het mogelijk dat we misleidt worden en in het grootste bedrog aller tijden zullen geloven n.l. Satan die zich voordoet als een engel des lichts, als Christus. Het is net als bij de eerste komst van Christus waar heel veel Israëlieten Jezus afwezen omdat zij een andere voorstelling hadden van de Messias. Het moest een koning zijn die hen zou bevrijden van de Romeinen. Dit werd immers door de geestelijkheid voorgehouden. Zelfs zijn discipelen worstelden met die gedachte. Het is het aloude liedje van Gods tegenstander die de mens leugens voorhoudt en hen erin doet geloven. Niet voor niets noemt Jezus Satan de vader der leugen en als we zijn leugens als waarheid aannemen dan worden we kinderen van hem genoemd.

Joh. 8:43, 44 (NBV) “Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.”

Hoe gemakkelijk neemt de mens een leugen(tje) aan als het hem of haar uitkomt? Of wordt de waarheid ter zijde geschoven indien het ons niet uitkomt? We dienen dus op onze hoede te zijn en te toetsen wat we geloven willen we onszelf  en anderen niet bedriegen. Dit naar het voorbeeld van Jezus, ook hem werden allerlei fabels en verdraaide Schriftgedeelten voorgehouden.  Wat was zijn antwoord? “Er staat geschreven” (o.a. in Mat. 4: 4, 6, 7 en 10) Hoe is het mogelijk dat er zoveel verschillende kerken bestaan die zich allemaal beroepen op de Bijbel? Hetgeen een “geestelijke” vertelt, tradities en vastgeroeste gewoonten zijn dikwijls het fundament zonder zelf onderzoek te verrichten. Kennis en waarheid dreigen op de achtergrond te geraken. Wat vertelt de Bijbel over de kennis?

Hosea 4:6 (HSV) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”

De Bijbel is een bijzonder boek , de woorden ervan zijn als een tweesnijdend zwaard dat waarheid en leugen scheidt. Het zegt ook dat wanneer men de waarheid verwerpt, men de leugen zal geloven.

Hebr. 4:12 ( HSV) “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

2 Thess. 2: 9-11 (NBV) “De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.”

Een andere bijzonderheid van de Bijbel is, dat deze zich niet tegenspreekt. Soms lijken uitspraken tegenstrijdig en haaks op elkaar te staan, maar door bestudering blijkt dat dit aan het begrijpen van de Bijbel ligt. Mijn persoonlijke ervaring is dat de Bijbel als een puzzelstuk aaneen sluit. Het is Gods Woord dat leven inhoudt, de mens de weg tot behoud en verlossing aangeeft. Stel jezelf eens de vraag:  hoeveel tijd of aandacht besteed ik aan het onderzoeken van dat Woord?

We kennen allemaal het spreekwoord: al is de leugen o zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Met andere woorden; door de waarheid te kennen, kunnen we onderscheid maken. Nu terug naar het onderscheid tussen de echte en valse wederkomst.

Wat zegt de Bijbel over de echte terugkeer van Jezus?

1. We hebben aan de hand van eerder  vermelde teksten vastgesteld dat bij Jezus terugkomst ieders bestemming vaststaat. Geen tweede kans, niet opnieuw een evangelieverkondiging, geen mogelijkheid tot bekering meer. ( lees hierbij ook eens de gelijkenissen van de wijze en dwaze maagden (Mat. 25: 1-13) en van het tarwe en het onkruid (Mat 13: 28-30) Hij heeft ieders loon bij zich.  Openb. 22.

2. Hij komt op dezelfde wijze met de wolken als bij Zijn hemelvaart (zie eerder aangehaalde teksten: Hand 1:10-11 en Marc. 13:26, 27)

3. Christus zal niet op de aarde komen, de gelovigen zullen samen met de gestorvenen (die in Christus zijn gestorven) Hem in de lucht tegemoet gaan.

1 Thess. 4:13-18 “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,  dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden”.

1 Kor 15: 51-54 (NBV) “Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.”

4. Degenen die Christus niet hebben aangenomen hebben geen tweede kans, zij zullen sterven en in het eindoordeel opstaan om het vonnis aan te horen, waarna zij de eeuwige tweede dood zullen sterven.

Openb. 20:5 (HSV): “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.”

Er zijn veel meer teksten te vinden die bovenstaande gedachten ondersteunen. Daarom dat het voor iedere gelovige van levensbelang is dit onderwerp grondig te bestuderen. Er gaan allerlei theorieën de ronde die spreken “een tweede kans” die ongelovigen krijgen bij Christus wederkomst. Ook de theorie over een “geheime opname” is heel erg ingeburgerd. Een juiste uitleg voorkomt misleiding door de valse “Christus”.

De toekomst die alleen Christus jou kan geven

De Bijbel is hier zeer duidelijk in; Er is maar één weg tot God en dat is Jezus Christus. Dikwijls hoor je de opmerking;  het maakt niet uit wat je gelooft, als je maar gelooft. Zoals we in onze studie al zijn tegengekomen is het wel degelijk van belang dat je geloof op waarheid berust. Door Jezus leer je God kennen.

1 Tim. 2:5 (HSV) “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”
Joh. 14: 6, 7 (HSV) “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.”

Als geloof blijft bij het alleen geloven zal het je niet verder brengen.
Jak. 2:19 (NBV) “U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.”
Jak. 2:14 (NBV) “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?”
Jak. 2:18 (NBV) “Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.”

Geloven brengt actie met zich mee, het beweegt je tot andere gedachten die leiden tot overeenkomstige daden. Waar geloof blijkt uit de daden. Kunnen onze goede werken ons tot een mens maken zonder gebreken? Ons een eeuwig leven in geluk en vrede schenken? Neen. Zoals we ooit zijn geschapen, volmaakt zonder gebreken naar Gods beeld, kunnen wij op geen enkele manier bereiken. Wij zijn maaksels naar Gods hand. Hij alleen kan ons herstellen. Het is als een motor die stuk is, deze zal niet vanzelf weer hersteld kunnen worden. Je moet naar de maker die weet hoe dat ding werkt. Zo is het ook met de mens, ieder mens heeft kwaad gedaan, gezondigd omdat dit onze menselijke natuur is, ontstaan door de zondeval. (Lees meer hierover in de studie “De misleiding in Eden tot in de kerken van vandaag.”) We hebben God dus nodig voor herstel.

Daarnaast is God  in zijn rechtspraak rechtvaardig d.w.z. Hij zal wat kwaad is niet goed spreken. Dat is recht, eerlijk zonder aanzien des persoons. Elk mens heeft wel eens kwaad gedaan, gezondigd, de wet der liefde (de tien geboden) overtreden. Wat zegt de bijbel daarover;

Jak 2: 10, 11 (HSV) “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.
Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.”

Het gevolg van de wetsovertreding of zonde is ook duidelijk, en het bewijs van deze uitspraak maken we allemaal mee;

Jak. 1: 14, 15 (NBV) “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.”
Rom 5:12 (NBV) “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.”

Elk mens staat dus schuldig tegenover God. Er is geen oplossing buiten Hem om, hoe goed we ook ons best doen, hoe goed bedoeld jouw pogingen zijn om als een rechtvaardig en goed mens te leven. Geen zelfkastijding, eenzame opsluiting in b.v. een klooster etc. kan dit feit ongedaan maken. In feite staan we als mens hulpeloos. Een oplossing zal dus buiten ons om geboden moeten worden. Die oplossing biedt God, onze Maker, Schepper en wordt aan elk mens aangeboden, ongeacht afkomst, ras, kleur en natie. Die oplossing biedt God ongeacht wat je op je kerfstok hebt.

De geboden oplossing is Jezus Christus, Zijn enig geboren zoon. Jezus heeft onze schuld en zonden op zich genomen, is in onze plaats gestorven en biedt door Hem eeuwig leven aan. Hoe kunnen wij deze genade aannemen?

a. Door onze overtredingen te belijden, de wil ze na te laten, en vergeving te vragen. Hij is bereid de zonden te vergeven (Spreuken 28:13)

b. Maar geeft ons ook de kracht om een ander leven te leiden.  (Rom. 1:16)

c. Schenkt ons de Heilige Geest om ons te leiden. De Heilige Geest zal tot ons geweten spreken,
onze zonden bekendmaken, ons leiden tot Christus, maar ook tot erkenning van de volle waarheid brengen. ( Joh. 16:5-15)

d. God schenkt ons eeuwig leven. (Joh. 3:16)

Dit aanbod is alleen mogelijk door Gods Zoon Jezus Christus. Andere mogelijkheden biedt Hij niet. Denk hierbij weer aan de eerste teksten die we aanhaalden. Jouw ja of neen op dit aanbod, bepaalt jouw toekomst.  Een goede en een hoopvolle toekomst is er alleen door de Messias, Jezus Christus.

Er hebben wellicht vele goede mensen geleefd, maar zij waren geen God zoals Jezus Christus die de gestalte van een mens aannam en uit de dood is opgestaan. God zegt naast Hem bestaan er geen goden. In alle andere religies moeten de “goden” gerust gesteld worden, goed gestemd worden door offers die jij moet brengen.
De Schepper van hemel en aarde bracht zelf een offer, door mens te worden en voor jou te sterven. Ken jij een god, die zijn leven gaf om jou te redden? Is dit geen liefde?
Het enige offer wat Hij van jou vraagt is je zonden te erkennen, na te laten, vergeving te vragen en dagelijks te kiezen voor leefregels van liefde. Eeuwig leven in vrede en liefde krijg je op de koop toe.
Je kunt je hele leven naar andere oplossingen zoeken, maar dat zal uiteindelijk ondanks goede voornemens tevergeefs blijken te zijn. De weg, de waarheid en het leven is Jezus Christus.

“Rom. 1:16 (HSV) “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”

Liefde en vergeving

Jezus Christus houdt van je Hij wil je graag ontmoeten! Wil jij Hem ontmoeten? Hij wacht op je… Vergeving van zonden voor wie? “Hij werd vernederd, bespot, veracht en gekruisigd voor onze zonden” Mattheüs 27:-31, Marcus 15:16-20, Johannes 19:2-3.

Tegenwoordig zitten mensen met veel vragen. Mensen die verkeerde dingen hebben begaan, komen vaak in een geestelijke nood terecht. Men weet vaak niet hoe men ermee moet omgaan. Men komt dan in een toestand van hopeloosheid en stress terecht. Men krijgt veel schuldgevoelens en het zelfvertrouwen verdwijnt langzamerhand.

Het gevolg hiervan is, dat de zonde alleen maar toeneemt. En uiteindelijk wordt men verslaafd aan de zonde zelf. Men heeft z’n eigen wereld gecreëerd en zit constant met zichzelf als het ware te strijden. Wat hij ook doet, hij komt er niet van af. De enige oplossing om uit zo’n put uit te komen, is het aanvaarden van het bloed van Jezus Christus, dan wordt zo’n iemand bevrijd van z’n zonden. De verslaving kan zijn: Drugs gebruik, seksuele buitensporigheid, zucht naar macht, een ziekelijke neiging om te heersen, verafgoding van het eigen ik, liegen, het verspreiden van leugens over anderen, ruzie zoeken, gokken en drankgebruik en doen en laten waar je maar zin in hebt. Jezus Christus zegt hierover: “Waarachtig, Ik verzeker u : iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde” Johannes 8:34 De Bijbel zegt: “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij” 1 Petrus 2:1.

Sommigen mensen beschrijven de tijd van nu als de tijd van de zonde. Wanneer we met de “ogen” van de Bijbel naar onze tijd kijken, dan kunnen we zeggen, dat de zonde bijna op de stoeprand ligt. Overal heerst onrecht en kilte. De goddelijke wetten worden met de voeten getreden en niemand die zich bekommert om de liefde, tederheid, recht, saamhorigheid en eenheid. Het gevolg hiervan is dat veel jongeren erdoor worden misleid, omdat de zonde als het ware voor het oprapen ligt. Sommigen komen in de ban van perverse films terecht (zoals porno, magie en dergelijke), anderen komen onder het juk van gokken terecht, weer anderen zijn verslaafd aan drugs, anderen komen in het criminele circuit terecht enz.. Het zal duidelijk zijn dat veel jongeren die een christelijke achtergrond hebben vroeg of laat met veel vragen komen te zitten die met hun zondige activiteiten te maken hebben.

Dikwijls worden de volgende vragen gesteld: Als je al zoveel zonden, zoveel slechte dingen in je leven hebt begaan, is vergeving van zonden dan nog mogelijk, kan dan nog wel worden vergeven? Wanneer je bijvoorbeeld vreemd bent gegaan of hasjes hebt gebruikt en meer van zulke zaken hebt gedaan; is er dan vergeving mogelijk? Hoe ziet dat nu precies in elkaar?

Antwoord: Één van de belangrijkste zaken die Christus Jezus heeft gepredikt is de vergeving van zonden. Jezus heeft altijd de nadruk gelegd op het geloof, liefde en vergeving. Wanneer iemand gelovig werd, werden zijn zonden meteen vergeven. Jezus heeft heel vaak mensen opgeroepen om verkeerde leefgewoonte op te geven en in Hem te geloven. Voor zover ik uit de Bijbel kan begrijpen, heeft de Heer nooit gezegd van : Waarom heb jij dit of dat gedaan, maar dat Hij altijd zegt: Waarom hou je er niet mee op? Wanneer iemand in Jezus gelooft, dan worden zijn/haar zonden altijd vergeven. Er wordt beslist hierin geen enkele uitzondering gemaakt. Iedereen is welkom! Jezus zegt: “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen (in eigen ogen) te roepen, maar zondaars.” Marcus 2:17 En in Lucas 19:10 zegt onze Here Jezus Christus: “Want de Zoon des mensen  is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.”

Wat betekent dit? Wel, zij die God kennen, weten hoe ze moeten leven volgens de regels van God. Het gaat hier om gezonde mensen! Ze weten door een heilig leven te leiden de wil van God te gehoorzamen Zulke mensen hebben geen dokter nodig! Want, zulke mensen zijn niet ziek! Ze hebben hun leven in de handen van God gelegd en houden zich geestelijk zuiver door zich volkomen aan Hem te wijden. Wat wil onze Here Jezus Christus zeggen met: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars?

Zondaars leven niet volgens de regels van God. Zondaars doen alles wat niet mag. Ze zijn verloren! Als Jezus Christus niet zou zijn gekomen, dan waren de zondaars en de goddelozen voor de eeuwige dood bestemd. Ze leven verwijderd van God. Ze gaan naar hoertjes, ze dealen in heroïne, ze houden zich in criminele wereld, ze houden zich bezig met porno, met vrouwenhandel, met kinderporno, met kinderarbeid, met mensen smokkelen, met mensen lasteren, met liegen en bedriegen, met partijdigheid, met splitsingen, met geld kwijt maken, met hebzuchtige zaken, met onheilige handelingen en gedachten, enz. Dit betekent dat ze leven in een onbeperkte vrijheid van b.v. seks en het morele verval. Seks, geld, macht en perverse zaken voeren de boventoon in hun leven. Het morele verval is heel groot. Zulke mensen hebben seks, geld en alles wat daarmee verwant is tot een “soort heilige genot” gemaakt. Bovendien, maken ze ook nog reclame voor zulke afschuwelijke praktijken en ze genieten openlijk van hun seksuele – morele verval en uitspattingen. Uiteraard ook zij die moord en alle andere afschuwelijke zonden hebben begaan, leven niet volgens de regels van God, maar ze leven volgens de regels van de satan. De Bijbel zegt over hen: “Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.” Johannes 3:20

Kijk, geachte lezer, zij die zich bezig houden met roddelen, met mensen tegen elkaar ophitsen, met het stichten van onvrede, met het ophitsen van ouders tegen hun kinderen (en omgekeerd) met leugens en laster verspreiden; zulke mensen zijn er net zo erg aan toe als iemand die zich met perverse seksuele praktijken bezig houdt. Sommige mensen vervuilen zichzelf behoorlijk op het geestelijke vlak, maar durven wel over de fouten van anderen te spreken (splinter en balk voorbeeld). Waarom het bloed van Jezus Christus? De Heer zegt: “Als mijn volk… zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven” 2 Kron. 7:14

De verlossing

Wanneer nu iemand die in zo’n diepe zonden heeft geleefd of nog steeds leeft, zich tot Christus bekeerd en vervolgens al zijn zonden achter zich laat, dan zal hij vergeving krijgen van Christus! Want de pijn, de tranen, de zweepslagen en het bloed van Christus maken al onze afschuwelijke zonden schoon. Hiermee is gezegd: Dat iedere persoon – in welke situatie hij zich ook zich bevindt – die zich tot God bekeert zal vergeving krijgen door het bloed van Christus! Dat is een machtige redding, die door niemand ongedaan gemaakt kan woorden! Dat is de betekenis van de uitspraak: “De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen” 1 Johannes 3:8 nbv

We kunnen de vraag stellen van: Waarom kan alleen het bloed van Jezus Christus de zonde vergeven? Wat is de achtergrondgedachte hiervan? Waarom is het bloed van Jezus Christus noodzakelijk voor de vergeving van de zonden?
Ter illustratie, niet vanwege het belang, maar vanwege de eenvoud, volgt hier een voorbeeld. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de geschiedenis van de mensheid en de vorming van landen en naties, dan blijkt dit altijd gepaard te gaan met bloedvergieten. Bijna elke natie die gevormd is, is ontstaan door bloedvergieten. De verlossing, de vrijheid die men in Europa heeft verkregen, is tot stand gekomen door het vergieten van het bloed. Denk hierbij vooral aan de tweede wereldoorlog. Echter niet de vrijheid is de oorzaak van het bloedvergieten, maar de overtreding of de zonden.

In het Oude Testament is de term “Bloed-schuld” een bekende term. Dit was het geval als iemand schuldig was aan moord. Hij was schuldig aan het vergieten van andermans bloed, de “Bloed-schuld”. Iets dergelijks was ook in het Zuid-Oosten van Turkije het geval. De moordenaar kocht de “Bloed-schuld” door een groot som geld te betalen aan de familie van het slachtoffer. Deed hij dat niet, dan zou ook hij worden vermoord vanwege de “Bloed-wraak”.

Het voorgaande verhaal is ook van toepassing op onze voorouders Adam en Eva die in het hof van Eden in opstand kwamen tegen de Here God, door het negeren van Zijn gebod. Als gevolg van hun daad, kwam de mensheid onder het juk van de zonde terecht. Hun opstand verstoorde de verhouding tussen de mens en de Here God, maar ook de relatie van mens tot mens. In verband hiermee lezen we in de Bijbel: “Daardoor gelijk door  één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook  de dood is tot alle  mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben” Romeinen 5:12 (cursivering toegevoegd)

Dit betekent nu, dat sinds de val van Adam en Eva in het hof van Eden, de mens onder het juk van de zonde leeft. Dat wil zeggen, de mens leefde gescheiden van God, hij had het contact met de Here God verbroken. Er was een soort “Bloed-schuld” ontstaan als gevolg van hun ongehoorzaamheid in het hof van Eden. De gevolgen van de zondeval konden alleen ongedaan gemaakt worden door het inlossen van de “Bloed-schuld”, dat wil zeggen door het brengen van een volmaakt offer. In Hebreeërs 9:22 lezen we,, zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”. Welnu dit offer, deze inlossing voor de val van Adam en Eva, de “Bloed-schuld” dat is nu het gebrachte offer door Christus Jezus op de berg Golgotha. Dit betekent nu dat iedere persoon die bereid is om Jezus Christus te aanvaarden van al zijn/haar zonden wordt schoongewassen door het vergoten bloed van Jezus Christus. In verband met het voorgaande lezen wij in de Bijbel: “Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.” Romeinen 5:18 (cursivering toegevoegd)

Jezus Christus is dus het offer voor onze zonden (1 Johannes 2: 2). Hij heeft zijn bloed voor onze zonden aan het kruis vergoten om zo iedereen die in Hem gelooft van z’n zonden te redden en hem uit de klauwen van de duivel los te rukken. Iedereen is welkom bij Christus. Het maakt niets uit wat je gedaan hebt, als je maar voor Jezus kiest, Hem wil volgen, dan komt alles goed! Want Hij is gekomen om de mensheid van de zonden te redden. De Bijbel zegt: “Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9

Het is erg belangrijk dat de mens zich goed realiseert, dat het bloed van Christus Jezus buitengewoon kostbaar is en daarmee is ook gezegd dat de Here God de mensheid vreselijk liefheeft. Dit is de sleutel voor het verlossen van de mensheid uit de zonde, wat door niemand ongedaan kan worden gemaakt. De apostel Paulus zegt in verband hiermee: “En in Hem hebben wij hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand” Efeziërs 1:7-8

Er zijn vandaag de dag veel mensen, inclusief sommige “Christenen”, die Christus Jezus niet als hun verzoenoffer willen aanvaarden. In dit verband hiermee enkele teksten om te laten zien hoe belangrijk het uitstorten van Zijn bloed op het kruis van Golgotha is!

In Johannes 1:29 lezen we: “Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt”
In Romeinen 3:25 lezen we: “Hem (= Jezus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn        rechtvaardigheid te tonen”
In 1 Johannes 2:2 lezen we: “Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van der gehele wereld”
In Hebreeërs 9:27 lezen we: “nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen…”
In 1 Johannes 1:7 lezen we: “..en het bloed van Jezus,Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde.”

Uit het voorgaande kunnen we duidelijk zien, dat het bloed van Jezus Christus elke zondaar vergeeft Ja, elke zondaar, het maakt niet uit hoe erg, wanneer hij/zij zich tot de Here God bekeerd, zijn zonden belijdt,dan zullen al z’n zonden worden vergeven. Het maakt niets uit hoe erg je zonden zijn of hoe slechte persoon je bent, Jezus is voor jou gestorven en dus ben je van harte welkom bij Hem!

De apostelen over zichzelf

Uit het voorgaande verhaal is duidelijk geworden, dat iedere persoon, die zich tot God bekeert in principe zijn leven heeft vernieuwd. Daarom krijgt hij door het bloed van Jezus vergeving voor zijn zonden. Nu zijn er altijd mensen die denken bij zichzelf: “Ja, maar mijn zonden zijn zo groot, ik heb zulke afschuwelijke smerige dingen gedaan, hoe kan God mij vergeven?”
Misschien wordt de zaak wat gemakkelijker om te begrijpen, wanneer we kijken naar hetgeen de Bijbel over de apostelen van de Heer vertelt. Hieronder volgen enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat ook de apostelen van onze Here Jezus Christus zondaars waren! Ja zondaars zoals wij, zoals ik en u! Zij hebben Christus aanvaard en zijn daarmee gezuiverd van hun zonden. In hun oude leven waren sommige apostelen misschien wel dieven of deden heel slechte dingen. Apostel Paulus bijvoorbeeld vervolgde de Christenen en met zijn instemming werd – zoals we straks zullen zien – Stefanus gestenigd! Mattheüs was een tollenaar! Maar, nadat ze Jezus Christus hadden aanvaard, zijn hun zonden vergeven en Christus heeft hen tot zijn volgelingen gemaakt. Door hen is de naam van Jezus Christus onder de mensen bekendgemaakt.

In Efeziërs 2:3 lezen we: “..ook wij hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns.” Hier zien we dat Apostel Paulus volmondig toegeeft dat hij en andere apostelen net zo slecht waren als andere mensen. Ze vergelijken hun zonden met de zonden van de wereld. In wezen zeggen ze: ook wij waren zulke afschuwelijke zondaars! Ook wij waren vreselijke en hardnekkige zondaars. Wanneer hij zegt: ook wij volgden onze zelfzuchtige verlangens en gedachten, dan betekent dit dat ook zij als gewone man en vrouw van de straat waren. Het waren geen bijzondere mensen, maar gewone mensen. Hij zegt: Wij waren geen haar beter dan de rest!

En toch heeft de Heer hen gezocht. Paulus was bijvoorbeeld op weg naar Damascus om daar de Christenen te vervolgen (Handelingen 8:1-3). Maar nadat Jezus zich aan Paulus openbaarde (Handelingen 9:1-19), werd hij een trouwe aanhanger van Jezus Christus en begon het evangelie te verkondigen (Handelingen 9:20-25).

Welnu, wanneer de apostelen door de Here God zijn vergeven en Hij hen zelfs tot Zijn apostelen heeft gemaakt, zou Hij dan ons niet vergeven? Wanneer de Heer de apostel Paulus heeft vergeven, terwijl deze de Heer vervolgde; zou de Heer jou dan weigeren als je naar Hem toe zou gaan? Zou de Heer tegen jou zeggen ,,Geen vergeving voor jou?” Zeker niet! Sterker nog, je mag zeker weten dat de Here God jou zal vergeven, wanneer je je tot Christus bekeert.
De Bijbel zegt: “Er is niet één mens die Gods wil doet, niemand die verstandig is, niemand die zich tot Hem wendt. Iedereen gaat zijn eigen weg, ze zijn allemaal even slecht”. GN (Romeinen 3:11-12)
In Efeziërs 2:4 zegt Paulus: “God echter, die rijk is aan erbarming ,heeft om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus”.

De betekenis hiervan is, dat zij die een leven leiden volgens hun eigen lusten, begeerten en belangen in wezen geestelijk dood zijn. Ze zijn verwijderd van God! Ze leven alleen voor zichzelf! Maar, wanneer ze Christus als hun Redder aanvaarden, worden ze geestelijk één met Christus. Daarom zal Hij hun zonden vergeven en ze in staat stellen een liefdevolle leven te leiden in harmonie met Gods wet.

In Efeziërs 2:5-9 lezen we: “-door genade zijt gij behouden-, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

Hieruit kunnen we leren, dat we worden gered door de barmhartigheid en liefde van de Here God. Niet omdat we zulke goede mensen zijn, nee, omdat God ons liefheeft daarom worden we gered. We zien dus dat de mens wordt gered door zijn geloof in God. Het houdt in: De mens wordt gered door het geloof en niet door hard werken, maar  door het levendige geloof in Jezus !. En wanneer wij in Christus geloven, dan weten we zeker dat we ook worden gered. Het wil natuurlijk zeker niet zeggen dat verrichten van goede werken zinloos zou zijn, want dat zijn de vruchten van het geloof.

De zonden van apostel Paulus (Faulis Sliho)

De Bijbel zegt: “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken, voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen” 1 Petrus 2:4-5

In het kort stond de ontmoeting van Apostel Paulus met de Heer weergegeven. Zijn leven is buitengewoon interessant! Hij heeft eerst geprobeerd om de Christenen uit te roeien, maar kwam er later achter, na de ontmoeting met Jezus Christus, dat zijn daden tegen God waren gericht. Hij dacht bij zichzelf, dat hij de kant van God koos, maar had het tegendeel niet in de gaten! Hieronder geeft hij vrijmoedig zijn fouten toe! De apostel had niet in de gaten dat de Satan met hem speelde zoals we kunnen lezen in 2 Korintiërs 11:14, 15: “Geen wonder ook! Immers de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.”

De betekenis hiervan is, dat de Satan het vermogen heeft om zich te vermommen als “Jezus” of als “God” of als dienaren van God, om zo de mensen te misleiden die heel zwak zijn in hun geloof of die zich doelbewust tegen de Heer te keren, zonder dat ze zelf iets in de gaten hebben! De Satan dringt diep door in hun geest en beheerst hun leven. Daar de satan in hen leeft, kan hij hen manipuleren naar believen. Hij kan deze mensen in iedere richting sturen die hij wil, vanwege het feit dat deze mensen geestelijk gewoon dood zijn. Het is mogelijk dat ze het gevoel hebben in de”ware god” te geloven, terwijl ze in werkelijkheid in de striknetten van de satan zitten opgesloten. Het is niet voor niets dat satan in staat is om als geestelijke lichtdrager te fungeren. Dat is de reden dat Petrus de Christenen waarschuwt door te zeggen: “Wordt nuchter en waakzaam! Uw tegenpartij, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw,zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8

In principe leven vandaag de dag veel mensen met de gedachte dat zij God kennen terwijl ze toch verkeerde wegen bewandelen! Sommigen worden wakker en leren werkelijk God kennen. Anderen worden nooit wakker en gaan hun ondergang tegemoet.
In Galaten 1:13 lezen we: “U hebt natuurlijk horen vertellen hoe ik vroeger als Jood geleefd heb en hoe ik de kerk van God verwoed trachtte te  vervolgen en uit te roeien”.

Hier zien we dat apostel Paulus zijn zonden toegeeft! Hij heeft namelijk vroeger Christenen vervolgd. Ja, sommigen werden zelfs met zijn instemming gedood, zoals we straks zullen zien! Paulus geeft heel openhartig toe, dat hij in zijn vorige leven (= toen hij nog geen Christen was geworden) alles in het werk heeft gesteld om de kerk van Jezus Christus uit te roeien. De apostel was blind voor zijn zonden. Hij wist niet dat hij fout handelde tot het moment dat Christus tegen hem zei “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” (Handelingen 9:4)

Deze man, die de kerk van de Heer vreselijk heeft vervolgd, werd later een van de sterkste verkondigers van het evangelie! Geachte lezer, sta hier even bij stil alstublieft!

De apostel gaat verder en vertelt in 1 Timoteüs 1:12-15 over zijn gruweldaden die hij begaan heeft tegen de Christenen: “Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de  bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is  ontferming bewezen omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze  Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus  Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.”

Hier is een man aan het woord die in het verleden de kerk van Jezus heeft vervolgd en geprobeerd heeft om de wortel van het Christendom uit te roeien! Deze was de vreselijke man voor zijn bekering. Deze was de man, die na zijn bekering, vele wonderen heeft verricht. Hij was het die een dode liet opstaan zoals we kunnen lezen in Handelingen 20:9-10: “Een jongeman, Eutychus, zat in de vensterbank. Doordat Paulus zo lang sprak, had hij zijn ogen niet kunnen openhouden en nu,  diep in slaap, viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, was hij dood. Paulus ging naar beneden, liet  zich over hem heen vallen en sloeg zijn armen om hem heen. Hij zei: ‘Maak jullie niet ongerust, hij leeft!’”

Dit zijn de daden van de man die in het verleden vele malen tegen Jezus had gezondigd en Zijn volgelingen bruut had aangepakt. Als hij zegt ,,Van alle zondaars mag ik als eerste genoemd worden, betekent eigenlijk dat Paulus zichzelf als grootste zondaar beschouwt die door het bloed van Jezus Christus vergeving heeft ontvangen.

Geachte lezer, nu een vraag: Wanneer Paulus zegt “Ik ben de grootste zondaar, maar Jezus heeft zich over mij ontfermd en mijn zonden vergeven”, dan geeft dit toch overduidelijk aan, dat iedereen – welke zonden hij/zij ook heeft begaan – die zich tot Christus Jezus bekeert van al z’n zonden zal worden bevrijdt?

Wanneer Paulus vergeving heeft gekregen, dan kunnen we er zeker van zijn dat ook wij vergeving zullen krijgen, als we Christus aanvaarden als onze persoonlijke Redder en stoppen met de zonde! Paulus zegt eigenlijk: Ik wist in mijn onwetendheid niet wat ik deed. Ik heb de Christenen veel leed en pijn aangedaan, maar dat heb ik gedaan, omdat ik onwetend was. Er zijn vele mensen, ook binnen onze christengemeenschap die in hun onwetendheid niet weten wat ze doen. Sommigen zoeken hoererij op, anderen lasteren hun buren en hun medechristenen, weer anderen laten hun vrouw en kinderen thuis en gaan naar prostituees, clubs en bars. Deze mensen hebben misschien het gevoel dat ze Christenen zijn, maar in werkelijkheid zijn ze het niet.

Als we nagaan dat Paulus een Professor was in het oude testament (Galaten 1:14-15) en dat hij toch zoveel Christenen heeft vervolgd, dan is dat eigenlijk iets verbazingwekkend. Deze man was zeker geen dom figuur. Hij was zeer intelligent en uitstekend onderlegd in het Oude Testament. Zijn ogen begonnen pas open te gaan op het moment dat hij Jezus ontmoette. Dan pas werd hij wakker van zijn fouten! In Handelingen 8:1 lezen we over zijn vreselijke besluit omtrent de dood van Stefanus: “Ook Saulus (= Paulus) stemde in met zijn terechtstelling” In Handelingen 7:1-59 lezen we over de redevoering van Stefanus. Na zijn redevoering werden de Joodse leiders zeer kwaad en besloten Stefanus te doden door steniging. In Handelingen 7:54-59 lezen we over de steniging van Stefanus. Saulus, die later Paulus wordt genoemd, was één van de leden van de Joodse raad die het besluit namen om Stefanus te stenigen. Deze man, die medeschuldig was aan de dood van Stefanus, werd na zijn bekering vergeven voor al zijn tot dan toe begane zonden. Hij werd een van de apostelen met de grootste inzet en toewijding voor het spreiden van het evangelie. In Handelingen 19:11 lezen we “En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.”

Conclusie

Nadat wij diverse zaken hebben besproken over het vergeven van de zonde, kunnen wij het volgende concluderen: Wanneer een zondaar zich tot de Heer bekeert en z’n zonden belijdt en opgeeft, dan zal hij door het bloed van Jezus Christus worden vergeven. Het maakt niets uit wat de zondaar heeft gedaan. Hoe erg en verschrikkelijk de zonde ook mag zijn, het wordt door het bloed van Jezus Christus vergeven. Zijn bloed wast de mens van elke zonde.

De Bijbel zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:16