Het Droombeeld.

Het droombeeld.

Wat stelt dit beeld voorstelt? De geschiedenis van dit beeld kan je terugvinden in Daniël 2 van de Bijbel. Het gaat om een belangrijke boodschap vanuit het verleden naar heden en de toekomst. Het geeft ook jouw toekomst weer! De Bijbel geeft betrouwbaar beeld van verloop weer van onze wereldgeschiedenis en biedt ieder mens een hoopvolle toekomst aan.

Veel mensen vragen zich af waar gaat het heen met deze wereld. Wat is er nog zeker in onze tijd?  Zijn de wereldproblemen nog op te lossen? Is er nog toekomst?

            

Nu ook de discipelen van Jezus hadden vlak voor Jezus kruisiging en hemelvaart ook allerlei vragen over de toekomst.  Jezus vertelde hen dat Hij naar de hemel zou gaan en dat Hij zou terugkomen. Hij vertelde over het koninkrijk van de hemel dat Hij zou oprichten en dat dan deze aarde beëindigd zou worden. De discipelen vroegen natuurlijk:Waar gaat u heen, wanneer komt u terug? Wat zijn de tekenen van uw terugkomst?

Ze wezen Jezus op de mooie tempel in Jeruzalem. Jezus antwoord was schokkend! Er zal geen steen op de andere blijven!

In de antwoorden die Jezus gaf verwijst Hij in mat. 24 o.a. naar de profeet Daniël.  Daniël speelde een hoofdrol in de betekenis van dit beeld. De profeet Daniël leefde zo’n 600 jaar voor Christus. Hij was een joodse balling aan het hof van de bezetter, koning Nebukadnessar!  Het volk Israèl was weggevoerd  naar Babel en leefde daar in ballingschap.

Voordat Jezus antwoorden op de vragen van de discipelen gaf had Hij één belangrijke waarschuwing voor ons vandaag: Zie toe dat niemand u misleid. Want er zullen velen spreken in de naam van Jezus, maar verhalen ophangen die niet kloppen.

Hierdoor wordt o.a de Bijbel in twijfel getrokken. Is dat geen kenmerk van onze tijd? Is het niet zo dat wanneer je nog gelooft in de Bijbel, je bekeken wordt alsof je uit de middeleeuwen komt! Misschien ken jij ook twijfels…. Dan is dit een verhaal over het beeld dat zal helpen de betrouwbaarheid van de Bijbel weg te bevestigen.

Het volk Israël was weggevoerd naar Babel omdat ze God ontrouw waren. Het leefde daar in ballingschap. Daniël en zijn drie vrienden: Chananja, Misaël en Azarja  werden afgezonderd van de rest van het volk om te dienen aan het Hof van Nebukadnessar, de koning van Babel. Zij waren verstandiger en knapper dan alle andere wijze mannen aan het Hof van de koning.

Daniël en zijn vrienden bleven God gehoorzamen en deden niet als de koning hen iets opdroeg dat tegen Gods wetten inging. Daardoor belandde Daniël in een leeuwenkuil, en de drie vrienden op een bepaald moment in een heel heet gestookte oven.  Maar God redde Daniël en zijn vrienden. Ze waren trouw aan de Here. Door hun getuigenis  werd na een aantal  jaren ook koning Nebukadnessar, de koning van Babylonië een kind van God. Daniël en zijn vrienden waren niet alleen een voorbeeld voor het Volk Israël en Koning Nebukadnessar maar voor alle Babyloniërs en voor ons vandaag de dag.

Voor dat Nebukadnessar tot geloof kwam kreeg een droom en die hem verontruste. Niet zomaar een droom , maar een hele bijzondere zo begreep hij. De koning riep al zijn geleerden waarzeggers en tovenaars bij elkaar. Welke opdracht kregen zij?  Hij zei tegen hen Jullie moeten vertellen wat ik gedroomd heb en wat dat betekent anders hak ik jullie met je hele bezit in stukken. Geen normale opdracht want zeiden de geleerden: Wat u vraagt kan geen mens op de hele wereld, alleen goden kunnen dat.

Ook Daniël hoorde hierover. Daniël ging naar de koning, en vroeg enkele dagen om uitstel van executie. Wat zei tegen de koning en zei: Er is eeni God in de hemel die wij dienen, Hij kan de droom verklaren. Daniël en zijn vrienden vastten en baden ernstig tot God. Toen maakte God de droom en de uitlegging aan Daniël bekend.

Daniël gaf alle eer aan God en vertelde wat koning Nebukadnessar gedroomd had. Er was een groot beeld dat bestond uit verschillende metalen.  Het hoofd was van goud gemaakt en stelde het Babylonische rijk voor dat in de tijd van Daniël regeerde?

Zijn rijk zou niet blijven bestaan maar ten val komen door het Rijk van de Meden en de Perzen, voorgesteld door de borst en armen van zilver. Na het Medo-Perzische Rijk zou een ander Rijk in de wereld heersen: Het Griekse Rijk, gesymboliseerd door de buik van koper. De bekendste heerser van het Griekse Rijk was de Alexander de Grote. Hij veroverde op jonge leeftijd grote gebieden. Maar ook dit rijk zou geen stand houden.

Het werd opgevolgd door het Romeinse Rijk, de benen van ijzer symboliseren ook mooi de hardheid van dit Rijk.

Dan komen de voeten van het beeld bestaande uit ijzer en leem of klei. Ze vormen geen echt geheel. Het Romeinse rijk valt uiteindelijk uit één  in tien landen die we terug kunnen vinden in de west Europes landen. De verdeeldheid van zien we zo duidelijk terug in onze tijd.

Wat zegt God over de voeten van ijzer en leem? De Bijbel vertelt ons dat men zal proberen weer een eenheid te krijgen maar dat de verdeelde landen geen blijvende eenheid zullen vormen.

Klopt dit? Allerlei pogingen zijn er in de loop van de tijd geweest om het weer één te krijgen, o.a. door Keizer Wilhelm, Napoleon, Hiltler, de EEG, tot op de Europeese unie van vandaag de dag. Dit is het tijdperk waarin wij leven. De Bijbel is duidelijk: het zal geen blijvende eenheid vormen.

Wat zal er dan gebeuren?

Toen kwam er een steen die van de berg afrolde en het beeld aan de voeten trof en het gehele beeld verbrijzelde. Wat stelt de steen voor ? De wederkomst van Christus. Dan zal een rijk worden gevestigd dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan. Dat is Gods koninkrijk.

Wij leven in het tijdperk van de voeten van ijzer en leem , een tijdperk waarin we Christus wederkomst kunnen verwachten.

Maar wat betekent dat voor jou en mij?

Op het moment dat Christus terugkomt, staat ieders bestemming vast. Want Jezus zegt: in Openb,  22: 12  “Zie ik kom spoedig en Mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naar dat zijn of haar werken zijn. ”

Bedenk dat Nebukadnessar en Daniël dit toekomstbeeld ca. 600 jaar voor Christus te zien krijgen. Een wereldgeschiedenis die door gaat door tot op de dag van vandaag. Hoe kan je weten dat dit Bijbelse verhaal op waarheid berust en de Bijbel betrouwbaar is? Je kunt o.a. de geschiedenisboeken erop naslaan. Ook de in de vorige eeuw gevonden dode zeerrollen geven de betrouwbaarheid van Gods woord weer. God kent de toekomst en heeft deze wereld in zijn hand! Ook jouw toekomst kent Hij

Daarom God roept jou en mij op om zich op Zijn wederkomst voor te bereiden.  Hoe ? Door onze zonden te belijden ,berouw te tonen, vergeving te vragen en het kwaad na te laten en Zijn offer te aanvaarden. Jezus heeft nog nooit iemand  afgewezen die met een oprecht hart tot Hem komt.

Misschien vraag jij je af, wat zijn dan precies zonden, want de normen in de samenleving veranderen zo snel. Gelukkig verandert God niet. Wat vroeger kwaad was in Zijn ogen is dat nu ook. Zonden is kort samengevat: de overtreding van de tien geboden.

In de bergrede toont Jezus aan dat de geboden veel verder gaan dan een dode letter. Wie in zijn hart een vrouw van een ander begeert, pleegt reeds overspel. Of wie een ander in zijn of haar hart verwenst, is reeds een moordenaar. En als je 1 van de tien geboden overtreedt , overtreedt je ze allemaal.  Maar gelukkig is God ook  in vergeving en genade niet veranderd.

Vanaf de Schepping probeert Satan, Gods tegenstander, ons Gods wetten en normen of beter gezegd liefdesregels niet zo belangrijk te vinden. Hij speelt in op ons gevoel. Dit voelt goed, ik vind dit niet zo erg, ik denk etc.  Lieve mensen, dat is de truck van de Satan, afgaan op ons eigen ik!  Ons eigen ik is egoìstisch en onberekenbaar. De Bijbel leert ons dat zonden dodelijk zijn!

Er is maar één veilige oplossing, een medicijn tegen de dood, één paspoort dat toegang geeft tot Gods Koninkrijk:  Jezus Christus, Hem aan te nemen, zijn voorbeeld te volgen.

Wat zeiden de engelen die naar de discipelen kwamen bij Jezus hemelvaart:  Galilese mannen wat staren jullie naar de hemel. Jezus die op de wolken is opgevaren, zal op de zelfde manier terugkomen, om zijn volk op te halen.

God nodigt jou uit het boek Danièl en Openbaring te bestuderen. Beide boeken slaan op de eindtijd. Het laat ons zien dat we in het tijdperk leven dat Christus terugkomt. Het laat zien dat Gods Woord betrouwbaar en waar is. Het geeft inzicht in deze tijd. Het behoed je voor dwalingen! Het is een boodschap van God voor onze tijd.

Daniël begreep nog niet veel van deze profetie, maar God zegt dat velen het in de eindtijd het zullen begrijpen en ernaar zullen handelen.  Jezus woorden in het boek Openbaring luiden:

” Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze ​profetie​ horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.” Openb. 1:3

Beste mensen; We staan voor Jezus wederkomst. Zijn koninkrijk zal alle aardse koninkrijken verbrijzelen en zelf eeuwig blijven bestaan. In dat koninkrijk is geen verdriet, ziekte of dood, maar liefde en vrede.

Maak jij al deel uit willen maken van dat koninkrijk?  Jezus heeft Zijn leven voor jouw persoonlijk gegeven om jouw en mij die hoopvolle verzekerde toekomst te geven.

Misschien heb je daar nog niet voor gekozen. ……

Jezus nodigt jou uit om dit vandaag te doen en Hem te volgen………

Hoe kan de waarheid je vrijmaken?

In een gesprek met zijn tijdgenoten deed Jezus een opmerkelijke uitspraak over waarheid. Over het onderwerp waarheid is in onze seculiere samenleving vandaag de dag zeer verschillend over gedacht. Waarom? Allereerst hoort men dikwijls dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Daarnaast hoor je de bewering dat er geen absolute waarheid bestaat. Dit staat haaks op de strekking van de uitspraak van Jezus;

Toen Hij (Jezus) deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus​ dan zei tegen de ​Joden​ die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”(Joh.8:30-32 HSV)

Nog opmerkelijker is het dat Jezus hier spreekt tegen mensen die in Hem geloven! Als we naar de verscheidenheid aan kerken met allemaal uiteenlopende geloofspunten kijken zou je haast zeggen; “het haalt niet uit wat je gelooft, als je maar gelooft”. Jezus haalt met zijn uitspraak “de waarheid zal u vrijmaken”deze gedachte onderuit. Als er geen waarheid bestaat dan is er ook geen leugen en zou er ook geen rechtspraak kunnen zijn. Elk logisch denkend mens weet dat dit niet klopt.

Geloven
Anderzijds kan je wel in de leugen geloven en denken de waarheid te volgen. De Bijbel geeft aan dat er zonder Christus redding geen toekomst voor de mens is. Helaas houden velen dit voor een fabel. Velen redeneren; we leven, we gaan dood en dat is het. Wat een somber toekomst perspectief!  De Bijbel geeft aan dat God ons wil vrijmaken van fabels, leugens en dwalingen. God heeft een doel met ons. Eeuwig leven in vrede, geluk en liefde zonder ziekte en verdriet. Zo was het in het begin volgens het eerste hoofdstuk van de Bijbel en daar wil God ons naar terugbrengen.  Door ongeloof is alles verloren gegaan, en simpel gezegd door geloof kan dit voor ieder mens hersteld worden. Het draait dus steeds om geloof!

Meer dan geloven
Blijkbaar is geloven in Jezus niet voldoende om gered en bevrijd te worden. Jezus geeft direct een aanvulling : “Als u in Mijn Woord blijft”.  Waar slaat dit op? Dit kan niets anders zijn dan de Bijbel. (In Jezus tijd het oude testament) Jezus bleef trouw aan het hele Woord zonder enig kwaad te doen en was vrij van dwaling.  Hij bracht de woorden in praktijk doordat Hij volkomen op het Woord vertrouwde want in de felste verzoekingen zei Hij steeds: “Er staat geschreven”. Aan Jezus werden veel moeilijke (strik)vragen gesteld. Dikwijls vroeg Hij aan de vragensteller; “Wat staat er geschreven”. Hij verwees steeds naar het oude testament als fundament, zoals wij dit heden ten dage nog kennen. Het woord wordt als richtsnoer voor ons leven voorgesteld. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psalm 119: 105) Ook in 2 Petr. 1:19 wordt hierop gewezen.1) Als Jezus dus spreekt over “in Mijn Woord blijven”, gaat het over al de woorden die God tot de mens spreekt: de gehele Bijbel.

Voorbeeld en praktijk
Doordat Jezus het gehele Woord uitleefde, was Hij één of gelijk met het Woord. De tekst in Joh. 1: 1-15: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van ​genade​ en waarheid”. (vs 14) Opnieuw zien we dat het Woord van God zowel met Jezus als met waarheid verbonden wordt. Als Jezus discipelen eens vroegen; laat ons de Vader zien, antwoordde Jezus “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.(Joh. 14:9) Met andere woorden De Vader en ik zijn één. Ze hebben hetzelfde karakter en daar draait het om. Als Jezus dus spreekt over “in Mijn Woord blijven” kan het niet anders gaan dan om naar Zijn voorbeeld te leven dat gelijk is aan het Woord van God.

Nog een uitspraak van Jezus “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. (Joh. 14:6)  Als we het bovenstaande op een rijtje zetten, dan is Jezus het Woord, de waarheid, en het leven zoals God dit voor de mens bedoeld heeft. Willen we terug naar dat doel, dan zullen we de weg van Jezus moeten volgen. Alles wat niet overeenstemt met het Woord is zonde. Zonde betekent ook letterlijk je doel missen.

Ons struikelblok

Net als voor Adam en Eva is ons struikelblok dikwijls dat we Gods Woord gaan beredeneren, ermee in discussie gaan. Dat is een succesvolle strategie van Satan. In de Hof van Eden verleidde Satan met de woorden “God heeft zeker gezegd”, dan volgt een stukje waarheid en dan verdraaiing. Er wordt twijfel gezaaid, en dan volgt er een conclusie: “Je zult er beter van worden als je toch eet van de verboden vrucht.” (Gen. 3:1-6) Deze strategie van Satan ligt ten grondslag aan de verdeeldheid in de kerken. Jezus vroeg steeds: “Wat staat er geschreven”. Bij ons is het dikwijls; ja maar…….

Jezus volgen.
Wie er dus naar verlangt om naar Gods wil te leven zal de weg van Jezus volgen en het gehele Woord van God als waarheid aannemen. De Bijbel is hier heel zwart wit in. Jes.8:20 vertelt ons;  Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn”. Het volkomen aannemen en vertrouwen van Gods Woord vraagt van ons verandering van denken. Het is moeilijk om onze eigen gedachten ondergeschikt te maken aan het Woord van God. Karaktervorming dus. De tekst is duidelijk; geen toekomst voor degene die hier niet voor kiest.

Het vakantieparadijs
Zou het niet heerlijk zijn om in een wereld te leven zonder kwaad, verdriet en ziekte? Zoals eerder aangehaald was dit het doel van God met de mens toen Hij hen schiep. Deze situatie kan alleen blijven bestaan als we een volkomen vertrouwen hebben in het Woord van God, net zoals Jezus dit had als mens. Vertrouwen heeft met geloof te maken. In de weg terug naar Gods doel is het is onze persoonlijke strijd/uitdaging  om weer volkomen te gaan vertrouwen op Gods Woord

Verlossing
Het Woord spreekt over verlossing door Jezus Christus. Het Woord geeft de normen en waarden in de tien geboden weer.  Het Woord spreekt over een heerlijke toekomst voor hen die volkomen op het Woord vertrouwen.  Maar het spreekt ook over een veroordeling voor hen die het woord of de waarheid niet hebben aangenomen en in de leugen geloven 2). We zien allemaal dat de wereld vol leugens en bedrog is. Jezus, het Woord, waarschuwt bijzonder voor de misleidende woorden die door geestelijke leiders gebracht zullen worden. 3). Slechts door vast te houden aan Gods Woord kan waarheid van misleiding onderscheiden worden. Denk even terug aan het voorbeeld van Jezus; “Er staat geschreven”

Vertrouwen opbouwen
In de Bijbel staan vele gebeurtenissen  (profetieën) omschreven die honderden en soms duizenden jaren van te voren door God zijn bekendgemaakt. De geschiedenis boeken bewijzen dat deze profetieën exact zijn uitgekomen. Ook over het leven van Jezus als de Messias staan in het oude Testament meer dan 300 profetieën die zijn uitgekomen. Er zijn honderden getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek  Openbaring dat door Jezus via Johannes aan ons gegeven is, kunnen we voor onze ogen letterlijk in vervulling zien gaan. Al deze zaken kunnen jou helpen vertrouwen in Gods Woord te hebben. Gebed en Bijbelstudie zijn onmisbaar om het vertrouwen op te bouwen.    

De persoonlijke keuze 
Een van de laatste oproepen van Jezus aan ons in de Bijbel, vinden we in Openb. 14:6 En ik zag een andere ​engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige ​Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, ​stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de ​waterbronnen​ gemaakt heeft”.
Er wordt verwezen naar de schepping, naar het doel dat God met de mens had en heeft. Door twijfel en ongehoorzaamheid verloren Adam en Eva het eeuwig leven in het paradijs . Door volkomen vertrouwen, dat leidt tot gehoorzaamheid, heeft de mens door het offer van Jezus Christus weer zicht op de paradijselijke toestand .Ware aanbidding is van levensbelang. De misleiding is groot want in Openbaring 13: 8 spreekt Jezus over een misleidende aanbidding:  En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het ​boek​ des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen”.

Succesvolle misleidingen
Gods normen en waarden houden de volmaakte liefde in. De Duivel werkt steeds slim en wil de mens Gods geboden laten overtreden omdat dit de scheiding tussen mens en God maakt. U kunt de hele Bijbel doorlezen, maar steeds zien we wanneer de mens de geboden van God, bewust of onbewust, naast zich neerlegt de Satan succesvol is.Er zijn heel wat verdraaiingen de kerken binnengeslopen. Een hele duidelijke waarschuwing en profetie vinden in het boek Daniël. In Dan. 7: 25 staat :
“>Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven.”

Hier wordt er gesproken over tijden en wet veranderen. Dit kan alleen slaan op Gods wet, de 10 geboden, Gods normen en waarden. Wat hebben we in de geschiedenis zien veranderen? De speciale zevende dag, door God ingesteld en gezegend bij de schepping, de sabbat,  is door de mens veranderd in zondag. (De zondag komt oorspronkelijk uit het heidendom waar aanbidding van de zon  gold).In de geschiedenis boeken kunnen we lezen hoe de verandering tot stand gekomen is. Als Jezus spreekt over ware aanbidding blijkt ook dit punt van levensbelang.  Het aannemen van waarheid  zal de mens vrijmaken van dwaling. Lees in dit verband ook de woorden van Jezus in Open. 14: 6-12, Openb. 12: 17 en 22:14 (HSV)  God wil aanbeden worden in Geest en waarheid 4.) De keuze blijft aan ieder mens. Wil ik naar  Gods Woord leven? “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Jezus is gekomen om te redden
“En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” Misschien vindt u het moeilijk of zelfs onmogelijk in eigen ogen.  En dat is terecht maar Jezus belooft ons de kracht om te overwinnen zodat u er niet alleen voor staat. In geloof mogen we aanspraak maken op Jezus beloften. Zijn woorden houden waarheid en het leven in!   

Mat.7:7,8 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die ​bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.”

Teksten:
1) En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een ​lamp​ die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de ​morgenster​ opgaat in uw ​hart. (2 Petr.1:19 HSV)
2) Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren ​Zoon van God. (Joh.3:18 HSV)
3) Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (Mat.24:24 NBV) Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit,woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie ​leiders​ zijn verleiders, zij brengen jullie op een dwaalspoor. (Jes.3:12 NBV)
4) Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in ​geest​ en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. (Joh.4:23 HSV)
                                                                       

 

Conferentie Geloof en wetenschap in 3 steden

 

Van de presentatiereeks in 3 steden over geloof en wetenschap die van 28 aug. t/m 2 sept. 2017 in Groningen, Leiden en Apeldoorn zijn gehouden, zijn de opnamen onder het kopje Bijbelstudies/videos op deze site te volgen. De lezingen waren toegankelijk, maar interessant en uitdagend genoeg voor wetenschappers, docenten, studenten en middelbare scholieren. Goede presentaties, goed onderbouwde wetenschap vanuit een Bijbels wereldbeeld door o.a.

Prof. dr. Art Chadwick uit de VS,  Prof dr. Suzie Philipps uit de VS,  Dr.Mart de Groot (Noord Ierland) Nederlandstalig, Ing. Stef Heerema (Nederlandstalig) en Ir. Ingrid Wijngaarde (Nederlandstalig).

 

Onderwerpen:

Art Chadwick

Het dinosaurus onderzoeksproject
20 jaar en 20.000 botten verder. Wat kunnen we leren van dit grote onderzoeksproject over dinosauriërs in de boven-Krijt periode? Wat is er met de dinosauriërs gebeurd?

Evolutietheorie, fossiele verslag en moleculaire biologie
Evolutietheorie is flexibel genoeg om bijna elke observatie een plek te geven. Maar kan het de twee grote uitdagingen aan van het fossiele verslag en de vooruitgang in de moleculaire biologie?

De Yellowstone fossiele bossen
De eenvoudige en recht-toe-recht-aan uitleg was dat de bomen op de plek waar ze gegroeid zijn door een catastrofe zijn begraven. Was het een correcte conclusie? Wat kunnen we leren van dit spannende wetenschappelijke heldendicht?

Paleocurrents en het fossiele verslag
Wat als we de kans hadden om de film van de geschiedenis van de aarde terug te draaien? Paleocurrents bieden ons een uniek kijkje in een spannend verleden.

Strijd over Schepping
Waarom is er zo een strijd over schepping? Wat zegt de Bijbel en waarom worden we met zoveel strijd tegen de schepping geconfronteerd?

Mart de Groot

Aarde – Onze Speciale Woonplaats
Als u zou kunnen kiezen waar in het Melkwegstelsel u zou willen wonen, waar zou dat zijn? Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan en voortbestaan van leven?

Ruimteschip Aarde – Ontdekkingsreis in het Heelal
Sterrekundige studies tonen aan dat de aarde de beste plaats is van waaruit het heelal bestudeerd kan worden. Zou daar een goede reden voor zijn?

Waarom is er een Heelal?
De Wetenschap geeft een antwoord voor hoe het heelal ontstond; maar het heeft geen antwoord voor het waarom. Is er reden en zin voor ons bestaan?

Suzie Phillips

Moleculaire Biologie als bewijs voor een Schepper  
De grootste uitdaging voor het Naturalisme zijn niet de grote fossielen en tussenvormen, maar de minuscule fijnregeling die binnen in ons plaatsvindt. In deze presentatie zullen we binnen de moleculaire biologie zoeken naar bewijzen voor ontwerp en vereiste informatie om ingewikkelde functies tot stand te brengen.

Bedrogen door slechte argumenten 
Over het risico je geloof in God kwijt te raken door de slechte argumenten van de moderne wetenschap. Naturalisme faalt op ten minste vier punten: Oorsprong van leven; Fossiele verslag; Sedimentologie en Moleculaire biologie. In echte wetenschap zijn er meer antwoorden en meer denkkaders te onderzoeken om een hypothese te bekrachtigen.

Geloof met en zonder bewijs
Wat zegt de Bijbel over wetenschap? In deze presentatie zullen we onderzoeken wat de Bijbel te zeggen heeft over wetenschap en de bewijzen voor ons geloof. We zullen nadenken over de mate van bewijs die voldoende is om ons geloof te onderbouwen en we zullen naar een paar van deze bewijzen kijken.

 Stef Heerema

Zout der aarde
Over de oorsprong van de hoge zoutbergen in de Nederlandse ondergrond. Olie, aardgas en aardbevingen zijn de hedendaagse actualiteit in Nederland.

Ice age
Over het verband tussen de cataclysmische gebeurtenissen van de zondvloed en het ontstaan van een ijstijd.

Ingrid Wijngaarde

Betrouwbaarheid van de Bijbelse wereldvisie
Kan de betrouwbaarheid van de Bijbelse wereldvisie bewezen worden? Kunt u een eerlijk oordeel vellen?

Genen en grappen in de natuur
Hoeveel dieren gingen in de ark? Laten we koppen tellen.

Tijdsrekening en tijdmanagement
Alles in het leven begint en eindigt met tijdsrekening. Om ons leven te managen moeten we onze tijd managen. Hoe kunnen we dat doen?

Meer weten? http://www.conferentiegeloofenwetenschap.eu/

Wie overwint……..Luther of Rome

2017 is uitgeroepen tot het Lutherjaar. Het is 500 jaar geleden dat Luther op 31 oktober 1517 de 95 stellingen aan de kerkdeuren van Wittenberg timmerde.images Het waren 95 klachten tegen de gevestigde Roomse kerk. Op grond van de Bijbel ontdekte Luther vele dwalingen en misstanden in de kerk. De Bijbel was toen nog niet voor het volk beschikbaar en over het algemeen geloofde men wat de kerk voorschreef. Lange tijd was het bezit van de Bijbel strafbaar. Het was niet Luthers´ bedoeling om uit de gevestigde staatskerk te stappen, maar om de on-Bijbelse leerpunten aan de kaak te stellen en een hervorming teweeg te brengen. De weerstand vanuit Rome was echter zo groot dat hij werd geëxcommuniceerd en in de ban gedaan. Zijn leven was hij niet zeker. Allen die inzagen dat Luther gelijk had werden als ketters bestempeld en konden de brandstapel of martelingen tegemoet zien Niet voor niets kwam ook Luther tot de conclusie dat het pausdom de anti-christ was. Gedrurende zo’n 1200 jaar had de kerk zowel geestelijke als politieke macht. Daardoor ontstonden er ook verschrikkelijke vervolgingen. Zelfs koningen en vorsten moesten onder bedreiging van de pauselijke ban naar het gezag van Rome luisteren. Naar schatting hebben 40 tot 50 miljoen mensen hun leven voor de waarheid gegeven.

De hervormingen die Luther en andere hervormers voorstonden werden met blijdschap door velen in en buiten Europa ontvangen. De naam “Protestanten” is ontleend aan het protest tegen de dwaalleer van de kerk van Rome. Doordat de Bijbel in toegankelijke taal verspreid begon te worden, kwamen velen tot inzicht. Niet voor niets werd de 18e eeuw de eeuw van verlichting genoemd.

Op 31 oktober 2016 werd in het Zweedse Lund het Lutherjaar (500 jaar Luther) geopend. Opmerkelijk was dat de paus bij de opening de eregast was. Er werd ook een verklaring ondertekend dat Lutheranen en de Roomse kerk in de toekomst samen zullen optrekken. De vraag rijst; zijn de verschillen op grond van de Bijbel tussen protestanten en katholieken inmiddels opgelost? Berust de aanbidding van God nu op Geest en waarheid? ( Volgens Johannes 4: 23 wil God zo aanbeden worden) Of is er sprake dat de protestanten zich hebben laten inpalmen door Rome, of andersom? Wie heeft er overwonnen? Het is bekend dat Rome als tegenzet van de reformatie een contra-reformatie in het leven geroepen heeft; de Jezuïten. Het doel is het protestantisme de kop in te drukken. Is dit nu gelukt?

Hoewel de Bijbel nu voor ieder mens toegankelijk is, is de kennis van de inhoud niet groot. Vele dwalingen waar Luther op wees bestaan nog steeds. De aflaat (het afkopen van zonden door geld of goede werken) bestaat nog steeds. Verering en bemiddeling van heiligen, de leer van hel en vagevuur, de mis waarin wijn en de hostie veranderen in bloed en lichaam van Christus. Verering van de paus met al zijn pracht en praal staat in schril contrast met de eenvoud van Jezus Christus. Rome claimt ook de macht te hebben om Gods 10 geboden te veranderen (In de Katholieke catechismus vinden we het 2e en 4e gebod veranderd). Een overduidelijk bewijs is de vervanging van de sabbat ( zaterdag de 7e dag volgens het 4e gebod) naar de zondag. Deze verandering door Rome, is zelfs door een groot deel van de protestanten overgenomen. Door Rome wordt er zelfs vandaag de dag sterke politieke druk uitgeoefend om de zondag te heiligen. Dit zijn zaken die haaks staan op wat de Bijbel ons leert. Waar protestantisme en Rome nu hand in hand samengaan, kunnen we stellen dat Rome overwonnen heeft.

Wie overwint…….      

Opmerkelijk is dat de Bijbel in  het laatste boek de Openbaring heel duidelijk ingaat op de laatste strijd hier op aarde. Jezus Christus heeft deze gebeurtenissen door de apostel Johannes laten optekenen. Ook in de laatste rede vóór Jezus hemelvaart, waar de discipelen vragen stellen over Zijn terugkeer en laatste gebeurtenissen op aarde, begint Jezus met de waarschuwing: “Zie toe dat niemand u misleidt”. (mat. 24:4,5) Er wordt gesproken over tekenen en wonderen om de gelovigen te misleiden en over valse christussen (mat. 24:24   ) Misleidde mensen die in de naam van Jezus vele goede werken doen, maar die wetteloos genoemd worden ( Mat. 7:22,23) We hebben het al even gehad over de verandering van de geboden. Ook hier waarschuwt de Bijbel voor. Jezus wijst op het boek Daniël, waar er wordt gesproken over een macht die zou komen en die erop uit is tijden en wet te veranderen, maar ook de heiligen of ware gelovigen te gronde te richten.( Dan. 7: 25) De geschiedenis leert dat dit allemaal vervuld is in het pausdom, waarvan de gevolgen helaas nog steeds doorgaan. De Bijbel leert ook dat de laatste strijd op aarde zal gaan tegen de overigen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.(Openb. 12:17 en Openb. 14:12)

Niet voor niets waarschuwt Jezus tegen de geestelijke dwalingen die de christelijke kerk zouden binnendringen. Zeven maal spreekt Hij over “wie overwint”

Waarover overwinnen?

Allereerst over alle dwalingen en misstanden die in de christelijke gemeenten zijn binnengedrongen. De Bijbel is duidelijk over aanbidding; Of je aanbid God, de Schepper van hemel en aarde, of de Satan Gods tegenstander. Meer keuzes zijn er niet. Het is Satan die steeds klaar staat om de mens te misleiden. Hij gebruikt hiervoor mensen, machten en zelfs kerkinstanties. Openbaring 13:8 vertelt ons dat in de eindtijd bijna de hele wereld “het Beest” zal aanbidden. Kortweg is dit een misleidde aanbidding, een godsdienst naar menselijk normen en tradities die er op uitloopt dat de mens buiten het koninkrijk van God zal staan. ( Openb. 14:12 )

Geen enkele mens behoeft te wanhopen, katholiek of protestant of wie dan ook. Het Woord van God is voor een ieder beschikbaar. Alle wind van leer dient getoetst te worden aan het Woord van God (de Bijbel, de stem van God). Wellicht wel het belangrijkste punt waarover de overwinning behaald moet worden is het “eigen ik”, onze vooringenomen standpunten, ons egoïsme, onze lauwheid, onze vastgeroeste tradities en gewoonten die niet op Gods waarheid berusten.

Bent u gewillig Jezus in woord en daad te volgen? De belofte van Jezus Christus luidt: Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. (openb. 2:7)

Folders verkrijgbaar

Velen zien dat het niet goed gaat met onze wereld. Er is weinig zekerheid en de onrust neemt toe. Is er toekomst? Ja zeker, een goede en verzekerde toekomst. Een nieuw koninkrijk staat te komen waar geen rouw, angst of dood meer zal zijn. Hoe kan je inwoner worden van dat koninkrijk? Lees meer in […]

Venkel met tomaat

Door kikkererwten te pureren met de tomaat krijgen ook bonen haters stiekem de goede eiwitten binnen in combinatie met granen.

Ingrediënten tomaatvenkel schotel

400 gram verse tomaten (of een blik gepelde tomaten)

350 gram venkel

300 ml water

265 gram uitgelekte kikkererwten

150 gram rode paprika

150 gram ui

140 gram tomatenpuree (blikje)

3 tenen knoflook

1 eetlepel olijfolie

1 theelepel kruidenzout

1 theelepel tijm

Bereiding tomaatvenkel schotel

Snijd de tomaten in stukken en pureer ze met de gespoelde kikkererwten (in een keukenmachine of met een blender). Zet dit apart en voeg dit aan het eind van de kooktijd toe aan het gerecht. Snij de ui, venkel, paprika en knoflook in stukjes en voeg ze toe aan een pan met 1 eetlepel hete olijfolie. Voeg de tomatenpuree en het water toe, samen met het zout en de tijm. Breng het geheel aan de kook en laat het gedurende 20 minuten op laag vuur door pruttelen. Regelmatig roeren, als het geheel lijkt aan te bakken eventueel iets water toevoegen. Voeg tijdens de laatste minuten het kikkererwten/tomaten mengsel toe. Serveer de tomaatvenkel schotel met bulgur of een andere graansoort.

 

Koolsalade 3 (bloemkool)

Ingrediënten rauwe bloemkoolsalade

250 gram rauwe bloemkoolroosjes

100 gram wortel

50 gram hazelnoten

25 gram pompoenpitten

5 gram vers peterselieblad

Ingrediënten dressing met eismaak

2 eetlepels olijfolie

1 eetlepel citroensap

3/4 theelepel kala malak (Indiaas zwart zout)

Bereiding bloemkoolsalade met dressing

Maal de bloemkoolroosjes fijn in de keukenmachine (tot couscousgrootte) en rasp de wortel. Doe de groenten in een schaal en roer er de klein geknipte peterselieblaadjes door. Maak een dressing van de olijfolie en het citroensap, strooi de kala malak in de dressing en roer het geheel goed doorelkaar. Meng de dressing door de salade. Hak de hazelnoten tot grof kruim. Bak de gehakte noten en pitten in een droge koekenpan tot de pitten ploffen/poppen. Serveer de noten en pitten los van de salade zodat ze niet zacht worden.

 

Jezus komt terug! |7. Hoe misleiding te herkennen?

In de vorige studie hebben we gezien dat de Bijbel spreekt over een misleidende macht die zeer actief zal zijn in de eindtijd. We moeten er ons bewust van zijn dat de duivel altijd klaar staat om ieder mens te misleiden, hoe gelovig deze ook is. Een sprekend voorbeeld in de Bijbel is Petrus die met alle goede bedoelingen Jezus probeerde te behoeden voor zijn naderende dood en daarbij dacht naar de wil van God te spreken. Jezus corrigeerde Petrus en zei: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen.”(Lees Mat. 16:21-23 NBV)

Zijn dit geen harde woorden, is Petrus hier Satan? Neen, maar de gedachte die hij hier uitspreekt is niet in overeenstemming met Gods Woord. Om dit naar onze tijd te trekken zou je kunnen zeggen dat het in de kerk niet veilig is om hetgeen van de kansel verkondigd wordt klakkeloos aan te nemen.

Het is steeds Satans poging om de geestelijkheid te bundelen en voor zijn karretje te spannen om de individuele mens te misleiden. Ook als we de misleidende geestelijke macht, waar de Bijbel over spreekt, gaan ontdekken, zegt het dus niets over de individuele gelovige. Het geeft wel aan dat we steeds hetgeen in Gods naam verteld wordt persoonlijk moeten toetsen aan Gods Woord. Jezus zegt niet voor niets; “De waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32)

Welke geestelijke macht voldoet aan de criteria die de Bijbel noemt en waarvan we in de vorige studie een aantal kenmerken hebben genoemd?  De vrouw stond voor Gods gemeente, kerk. We zagen dat een afvallige vrouw een hoer wordt genoemd. Wanneer is de kerk afvallig? Wanneer het twee heren dient. De Bijbel geeft aan dat we niet de wereld kunnen dienen en God. (Lucas 16:13) Simpel gezegd wanneer een gemeente of kerk wereldse invloeden en gebruiken mengt met Gods Woord dan ben je op gevaarlijk terrein.

Wat leert de geschiedenis?

In de eerste plaats dat de profetieën die in de Bijbel staan betrouwbaar zijn, terwijl de geschiedenis de vervulling aantoont. Bestudering hiervan zal het geloofsvertrouwen alleen maar ten goede komen.We zullen ons in deze studie beperken tot de identificatie van de misleidende macht in onze tijd waarvan we de kenmerken in de vorige studie al noemden (Dan.7: 21-25). Vs.21: Het vervolgen van de gelovigen die de Bijbel of Gods Woord trouw willen blijven, die heiligen genoemd worden. Vervolging is er altijd geweest en zal ook blijven (2 Tim.3:12). Het gaat hier om een lange periode ca. 13 eeuwen, en om een macht die wetten en tijden kon veranderen. Elke wereldse macht kan uiteraard wetten veranderen, maar het gaat in de Bijbel om Gods wetten en tijden. Het moet een macht zijn die grote invloed heeft op de wereld en haar zienswijze boven die van God of de Bijbel stelt (Dan. 7:20,12.) Dan. 8:12 spreekt over “een eredienst in overtreding”. Dan. 11:32-36 spreekt over misleiding waardoor velen in het verderf en de afvalligheid zullen worden meegetrokken. Openb. 17:2 noemt de hoer die de koningen der aarde in haar gedachtegoed meetrekt. Openb. 17:9 geeft haar woonplaats aan (7 bergen). Openb. 13:6-8 spreekt over dezelfde macht die heiligen vervolgt en een wereldwijde invloed heeft. Het moet een macht zijn die ontstaat in aansluiting op eerdere wereldmachten in de geschiedenis en moet verschillen van alle voorgaande rijken. (Dan.7:23)

Om met het laatste te beginnen; de hoofdstukken 2 en 7 van het boek Daniël geven ons een beknopt overzicht over de grote wereldrijken die elkaar zullen opvolgen vanaf 600 v Chr. tot de terugkeer van Jezus. De Grote rijken zijn vanaf Daniëls tijd: Babylonië , Meden en Perzen, Griekenland en het Romeinse Rijk dat later uiteenvalt en waaruit een macht voortkomt die van alle machten zal verschillen. De geschiedenis leert ons dat uit het Romeinse rijk na een machtsstrijd uiteindelijk het Pausdom ontstaat. Waarin verschilt deze macht van alle voorgaande machten? Zij is de enige zowel een wereldse als geestelijke macht. Passen de overige kenmerken op deze macht? Heiligen ten gronde richten? Ja, eeuwen lang werden zij die niet trouw waren aan de leer van Rome op de brandstapel en in kerkers omgebracht. Zelfs het bezit van een Bijbel deed je op de brandstapel belanden. Schattingen van het aantal slachtoffers verschilt tussen de 100 en 150 miljoen.

Wet en tijden veranderen? (Dan.7:25) Het kan hier alleen over Gods wet gaan, want elk land kan normaal wetten uitvaardigen. Welke geboden zijn veranderd? Het 2e gebod over beelden aanbidden (zie catechismus). Nog duidelijker is de verandering van het 4e gebod waarin de sabbat (zaterdag) is veranderd in de zondag. Het is zo’n traditie geworden dat velen dit niet eens meer opmerken ondanks dat God in het scheppingsverhaal deze dag apart zet en in het 4e gebod (Ex.20:8-11) hieraan herinnert. Een eredienst in overtreding(Dan.8:12) God vraag Hem alleen te aanbidden, geen overleden personen en heiligen die niets meer weten. De Bijbel vertelt ons dat er maar één middelaar tussen God en de mensen is: Jezus Christus. Dus geen Maria of ander mens. Relikwieën, aflaten, biechten, kwijtschelding van zonden door mensen, hel en vagevuur zijn allemaal zaken door mensen bedacht en die geven een verkeerd beeld van God. Verder zijn er ook vele gebruiken in deze kerk die uit het heidendom stammen.

Openb 17:2 spreekt over hoereren met de koningen der aarde. Welke geestelijkheid gaat naar alle koningen der aarde en wordt daar met open armen ontvangen?

Openb.17:9  geeft de aanwijzing van haar woonplaats; op 7 bergen. Welke steden met een geestelijke betekenis zijn op zeven bergen gebouwd? Jeruzalem en Rome!

Het is een macht die velen in het verderf zal storten en zal blijven bestaan tot aan de terugkomst van Jezus. (Moet dus ook in onze tijd herkenbaar zijn.)

Het is een menselijk trekje om naar een ander te kijken wat die allemaal fout doet. Het is makkelijk om het pausdom als grote boosdoener aan te wijzen. Voor de duidelijkheid:  dit is geen poging om al de gruweldaden die dit instituut veroorzaakt heeft goed te praten. Maar laten we naar de praktijk kijken, naar onszelf. Staat een leider van een land of een geestelijk leider aan het front? Zijn zij, hoewel ze mensen kunnen misleiden of op verkeerde gedachten brengen, degenen die besluiten uitvoeren?  Neen, het zijn nagenoeg altijd de mensen die zich laten misleiden door hun uitspraken. Het gaat uiteindelijk om de keuze die elk individueel mens maakt, om jouw keuzes! Als wij mensen ons zo gemakkelijk laten misleiden, kunnen we Jezus  eerste waarschuwing voor de eindtijd beter plaatsen; laat je niet misleiden! (Mat. 24: 4) En dit geldt op allerlei gebied, maar in het bijzonder op geestelijk gebied.

Het betekent dat we op zoek moeten gaan naar de waarheid. Klopt het wat iemand zegt? Horen we niet vaak zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft? Wij achten onszelf meestal betrouwbaar. God zegt dat er maar één waarheid is; zijn Woord dat betrouwbaar is. Daaraan kunnen we onze daden en gedachten toetsen. De Bijbel heeft een opmerkelijke uitspraak over “onze eigen waarheid”, ons hart. ” Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt” (Jer. 17:9,10 NBV). De Bijbel is duidelijk: Elk mens heeft redding nodig.

Wat heeft deze misleiding met Jezus terugkeer te maken? De laatste stuiptrekkingen van Satan en al het kwaad op aarde zullen voor de wederkomst plaatsvinden want met de terugkeer van Jezus zal het oordeel plaatsvinden. Wat is het meest denkbare bedrog dat Satan nog kan uitvoeren? Een bedrieglijke nep wederkomst waartegen Jezus ons waarschuwt (Mat.24:23-27). En zoals hierboven omschreven is blijken wij mensen gemakkelijk te misleiden te zijn. Satans nep wederkomst zal erg geloofwaardig lijken. Zelfs vele christenen zullen hierin trappen omdat ze misleidt zijn door de vele verkeerde leerstellingen die een valse verwachting van de wederkomst bewerken. En denk hierbij terug aan de eerste komst van Jezus. Welke verwachtingen hadden de geestelijke leiders over de eerste komst van de Messias gewekt? De vraag is dan ook “Laat jij je misleiden?” Kennis van Gods Woord kan je helpen het bedrog te herkennen.