Folders verkrijgbaar

Velen zien dat het niet goed gaat met onze wereld. Er is weinig zekerheid en de onrust neemt toe. Is er toekomst? Ja zeker, een goede en verzekerde toekomst. Een nieuw koninkrijk staat te komen waar geen rouw, angst of dood meer zal zijn. Hoe kan je inwoner worden van dat koninkrijk? Lees meer in […]

Jezus komt terug! |8 Sabbat-zondag het laatste conflict?

We hebben al gevonden dat de terugkomst van Jezus een eind maakt aan alle conflicten. Dat er een scheiding plaatsvindt tussen hen die een nieuwe hoopvolle toekomst tegemoet gaan en hen die de eeuwige dood zullen sterven. Maar wat maakt die scheiding tussen de twee groepen? Op grond waarvan wordt de mens geoordeeld? Net als in onze rechtspraak gaat het om wetten, regels die al dan niet zijn overschreden. Het gaat hier om Gods wetten, de 10 geboden die als maatstaf zullen gelden. Ja zul je zeggen dan staat ieder mens schuldig tegenover God. Dat klopt, want zoals we gelezen hebben in Jac.2:10. Wie één van de geboden overtreedt, overtreedt alle 10! De Sabbat (zaterdag, de 7e dag) is daar één van (4e gebod) Laten we direct even duidelijk zijn, kan je door het vieren van de sabbat behouden worden? Neen! Maar kan je door het overtreden van één van de geboden verloren gaan? Ja. Waar draait het dan om? Het gaat om het wegdoen van onze zonden. We kunnen vergeving van al onze overtredingen ontvangen door het bloed van Jezus Christus. Daar gaat berouw en belijdenis of erkenning aan vooraf. Het niet meer willen zondigen. Het draait om gewilligheid en gehoorzaamheid, net zoals ouders dat van hun kinderen verwachten. Geen afgedwongen gehoorzaamheid, maar het vertrouwen dat al wat God ons als regels geeft het beste voor ons is. Gehoorzaamheid die ware liefde voor God en onze medemens inhoudt. Ware aanbidding is God in alles vertrouwen, je door Hem laten leiden.

De ellende begon hier op aarde toen het eerste mensenpaar de woorden van Satan hoger achtte dan die van God. Satan probeert altijd wantrouwen en ongehoorzaamheid te veroorzaken en hij wil de aanbidding opeisen die alleen God toekomt. De verandering van de sabbat (bij de schepping  ingesteld) in zondag (zonaanbidding komt uit het heidendom) is een sluw plan van de Satan en is op een gegeven moment afgedwongen door menselijke instellingen. Satan die de wederkomst van Christus zal pogen na te bootsen zal o.a. te herkennen zijn doordat hij bedrieglijke wonderen zal doen. Hij zal ook de aanbidding opeisen door de zondag verplicht te stellen. Hoe gemakkelijk zal hij velen daarin kunnen misleiden omdat zondag vrijwel overal van de kansels en zelfs in de politiek gepromoot wordt. Velen zullen zeggen “Ik heb niets met aanbidding”. Misleiding kan echter gebeuren onder allerlei voorwendsels. Zou bijvoorbeeld een wereldwijde dag van rust ten behoeve van het milieu niet aannemelijk klinken, of een autoloze zondag?

God dwingt geen aanbidding af, Hij wil dat we kiezen uit vrije wil. Zijn verlangen is dat Hij zijn wetten in ons hart mag schrijven. Dat geldt voor nu en tot in de eeuwigheid.

In steeds meer kerken staat het vraagstuk sabbat-zondag ter discussie en zijn er mensen die terug willen naar de sabbat. Natuurlijk mogen we God op elke dag aanbidden, maar er is maar één Sabbat waarop God zijn zegen gelegd heeft. We lezen in Openbaring 14 dat in de laatste boodschap, voordat Jezus terugkeert naar de aarde, wordt opgeroepen de God te aanbidden die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze oproep verwijst naar ware aanbidding en naar de sabbat die als speciale gezegende dag bij de schepping is ingesteld. Daarom zal de sabbat-zondag kwestie een keuze zijn die vlak voor de wederkomst actueel is.

Wat kunnen we leren uit deze korte studie over de terugkomst van Jezus?

– Als Jezus terugkomt naar deze aarde komt Hij als Koning der Koningen en staat de toekomst voor  ieder mens vast; eeuwig leven of eeuwige dood en dan komt er aan alle ellende hier op aarde een eind.

– Tot de wederkomst roept God ieder mens op om te kiezen voor het eeuwig leven, om de principes te willen aanvaarden die Jezus ons heeft voorgeleefd. Door Zijn offer is er vergeving mogelijk voor al onze misstappen indien wij ze belijden en willen nalaten.

Deze belofte geeft uitzicht op eeuwig leven zodat we niet bang behoeven te zijn voor de toekomst. Integendeel de terugkomst van Jezus zal een nieuw tijdperk van eeuwig leven in vrede en geluk inluiden.

– Gelet op de tekenen en op de uitspraken die Jezus deed bij zijn leven als mens hier op aarde zo’n 2000 jaar geleden, kunnen we zien dat zijn terugkomst nabij moet zijn.

-Jezus waarschuwt dat tekenen en wonderen door mensen verricht in de naam van God een misleiding kunnen zijn die Satan gebruikt om mensen aan zich te binden. Zelfs de wederkomst tracht Satan na te bootsen.(Mat. 24: 23-27, 2 Kor.11:14)

-De enige bron die we kunnen vertrouwen is de Bijbel, Gods Woord. Slechts door dit Woord volledig als waarheid aan te nemen is het maken van onderscheid mogelijk.

-De terugkeer van Jezus zal voor hen die Christus hebben aangenomen een dag van bevrijding zijn. Anderzijds zullen zij die geen gehoor aan het evangelie (goed nieuws) hebben gegeven inzien dat zij de grootste misser van hun leven hebben gemaakt.

– Jezus’ wederkomst zal een einde maken aan alle ellende op aarde. Er zal recht gesproken worden waarbij ieder mens zal inzien en instemmen dat het een rechtvaardig oordeel is. Ieder mens krijgt inzicht in zijn leven en zal inzien waar God hem of haar geroepen heeft en wat ieders reactie is geweest.

-De boodschap dat Jezus terugkomst is dan ook volgens de Bijbel het laatste evangelie en de laatste oproep aan de wereld om een serieuze keuze te maken voor een hoopvolle toekomst. (Openb. 14:6-12 en Jer. 29:11) Deze boodschap komt overeen met wat God al de eeuwen ieder mens heeft voorgehouden; jij mag kiezen! (Deut.30:19)

Jezus komt terug! |7. Hoe misleiding te herkennen?

In de vorige studie hebben we gezien dat de Bijbel spreekt over een misleidende macht die zeer actief zal zijn in de eindtijd. We moeten er ons bewust van zijn dat de duivel altijd klaar staat om ieder mens te misleiden, hoe gelovig deze ook is. Een sprekend voorbeeld in de Bijbel is Petrus die met alle goede bedoelingen Jezus probeerde te behoeden voor zijn naderende dood en daarbij dacht naar de wil van God te spreken. Jezus corrigeerde Petrus en zei: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen.”(Lees Mat. 16:21-23 NBV)

Zijn dit geen harde woorden, is Petrus hier Satan? Neen, maar de gedachte die hij hier uitspreekt is niet in overeenstemming met Gods Woord. Om dit naar onze tijd te trekken zou je kunnen zeggen dat het in de kerk niet veilig is om hetgeen van de kansel verkondigd wordt klakkeloos aan te nemen.

Het is steeds Satans poging om de geestelijkheid te bundelen en voor zijn karretje te spannen om de individuele mens te misleiden. Ook als we de misleidende geestelijke macht, waar de Bijbel over spreekt, gaan ontdekken, zegt het dus niets over de individuele gelovige. Het geeft wel aan dat we steeds hetgeen in Gods naam verteld wordt persoonlijk moeten toetsen aan Gods Woord. Jezus zegt niet voor niets; “De waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32)

Welke geestelijke macht voldoet aan de criteria die de Bijbel noemt en waarvan we in de vorige studie een aantal kenmerken hebben genoemd?  De vrouw stond voor Gods gemeente, kerk. We zagen dat een afvallige vrouw een hoer wordt genoemd. Wanneer is de kerk afvallig? Wanneer het twee heren dient. De Bijbel geeft aan dat we niet de wereld kunnen dienen en God. (Lucas 16:13) Simpel gezegd wanneer een gemeente of kerk wereldse invloeden en gebruiken mengt met Gods Woord dan ben je op gevaarlijk terrein.

Wat leert de geschiedenis?

In de eerste plaats dat de profetieën die in de Bijbel staan betrouwbaar zijn, terwijl de geschiedenis de vervulling aantoont. Bestudering hiervan zal het geloofsvertrouwen alleen maar ten goede komen.We zullen ons in deze studie beperken tot de identificatie van de misleidende macht in onze tijd waarvan we de kenmerken in de vorige studie al noemden (Dan.7: 21-25). Vs.21: Het vervolgen van de gelovigen die de Bijbel of Gods Woord trouw willen blijven, die heiligen genoemd worden. Vervolging is er altijd geweest en zal ook blijven (2 Tim.3:12). Het gaat hier om een lange periode ca. 13 eeuwen, en om een macht die wetten en tijden kon veranderen. Elke wereldse macht kan uiteraard wetten veranderen, maar het gaat in de Bijbel om Gods wetten en tijden. Het moet een macht zijn die grote invloed heeft op de wereld en haar zienswijze boven die van God of de Bijbel stelt (Dan. 7:20,12.) Dan. 8:12 spreekt over “een eredienst in overtreding”. Dan. 11:32-36 spreekt over misleiding waardoor velen in het verderf en de afvalligheid zullen worden meegetrokken. Openb. 17:2 noemt de hoer die de koningen der aarde in haar gedachtegoed meetrekt. Openb. 17:9 geeft haar woonplaats aan (7 bergen). Openb. 13:6-8 spreekt over dezelfde macht die heiligen vervolgt en een wereldwijde invloed heeft. Het moet een macht zijn die ontstaat in aansluiting op eerdere wereldmachten in de geschiedenis en moet verschillen van alle voorgaande rijken. (Dan.7:23)

Om met het laatste te beginnen; de hoofdstukken 2 en 7 van het boek Daniël geven ons een beknopt overzicht over de grote wereldrijken die elkaar zullen opvolgen vanaf 600 v Chr. tot de terugkeer van Jezus. De Grote rijken zijn vanaf Daniëls tijd: Babylonië , Meden en Perzen, Griekenland en het Romeinse Rijk dat later uiteenvalt en waaruit een macht voortkomt die van alle machten zal verschillen. De geschiedenis leert ons dat uit het Romeinse rijk na een machtsstrijd uiteindelijk het Pausdom ontstaat. Waarin verschilt deze macht van alle voorgaande machten? Zij is de enige zowel een wereldse als geestelijke macht. Passen de overige kenmerken op deze macht? Heiligen ten gronde richten? Ja, eeuwen lang werden zij die niet trouw waren aan de leer van Rome op de brandstapel en in kerkers omgebracht. Zelfs het bezit van een Bijbel deed je op de brandstapel belanden. Schattingen van het aantal slachtoffers verschilt tussen de 100 en 150 miljoen.

Wet en tijden veranderen? (Dan.7:25) Het kan hier alleen over Gods wet gaan, want elk land kan normaal wetten uitvaardigen. Welke geboden zijn veranderd? Het 2e gebod over beelden aanbidden (zie catechismus). Nog duidelijker is de verandering van het 4e gebod waarin de sabbat (zaterdag) is veranderd in de zondag. Het is zo’n traditie geworden dat velen dit niet eens meer opmerken ondanks dat God in het scheppingsverhaal deze dag apart zet en in het 4e gebod (Ex.20:8-11) hieraan herinnert. Een eredienst in overtreding(Dan.8:12) God vraag Hem alleen te aanbidden, geen overleden personen en heiligen die niets meer weten. De Bijbel vertelt ons dat er maar één middelaar tussen God en de mensen is: Jezus Christus. Dus geen Maria of ander mens. Relikwieën, aflaten, biechten, kwijtschelding van zonden door mensen, hel en vagevuur zijn allemaal zaken door mensen bedacht en die geven een verkeerd beeld van God. Verder zijn er ook vele gebruiken in deze kerk die uit het heidendom stammen.

Openb 17:2 spreekt over hoereren met de koningen der aarde. Welke geestelijkheid gaat naar alle koningen der aarde en wordt daar met open armen ontvangen?

Openb.17:9  geeft de aanwijzing van haar woonplaats; op 7 bergen. Welke steden met een geestelijke betekenis zijn op zeven bergen gebouwd? Jeruzalem en Rome!

Het is een macht die velen in het verderf zal storten en zal blijven bestaan tot aan de terugkomst van Jezus. (Moet dus ook in onze tijd herkenbaar zijn.)

Het is een menselijk trekje om naar een ander te kijken wat die allemaal fout doet. Het is makkelijk om het pausdom als grote boosdoener aan te wijzen. Voor de duidelijkheid:  dit is geen poging om al de gruweldaden die dit instituut veroorzaakt heeft goed te praten. Maar laten we naar de praktijk kijken, naar onszelf. Staat een leider van een land of een geestelijk leider aan het front? Zijn zij, hoewel ze mensen kunnen misleiden of op verkeerde gedachten brengen, degenen die besluiten uitvoeren?  Neen, het zijn nagenoeg altijd de mensen die zich laten misleiden door hun uitspraken. Het gaat uiteindelijk om de keuze die elk individueel mens maakt, om jouw keuzes! Als wij mensen ons zo gemakkelijk laten misleiden, kunnen we Jezus  eerste waarschuwing voor de eindtijd beter plaatsen; laat je niet misleiden! (Mat. 24: 4) En dit geldt op allerlei gebied, maar in het bijzonder op geestelijk gebied.

Het betekent dat we op zoek moeten gaan naar de waarheid. Klopt het wat iemand zegt? Horen we niet vaak zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft? Wij achten onszelf meestal betrouwbaar. God zegt dat er maar één waarheid is; zijn Woord dat betrouwbaar is. Daaraan kunnen we onze daden en gedachten toetsen. De Bijbel heeft een opmerkelijke uitspraak over “onze eigen waarheid”, ons hart. ” Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt” (Jer. 17:9,10 NBV). De Bijbel is duidelijk: Elk mens heeft redding nodig.

Wat heeft deze misleiding met Jezus terugkeer te maken? De laatste stuiptrekkingen van Satan en al het kwaad op aarde zullen voor de wederkomst plaatsvinden want met de terugkeer van Jezus zal het oordeel plaatsvinden. Wat is het meest denkbare bedrog dat Satan nog kan uitvoeren? Een bedrieglijke nep wederkomst waartegen Jezus ons waarschuwt (Mat.24:23-27). En zoals hierboven omschreven is blijken wij mensen gemakkelijk te misleiden te zijn. Satans nep wederkomst zal erg geloofwaardig lijken. Zelfs vele christenen zullen hierin trappen omdat ze misleidt zijn door de vele verkeerde leerstellingen die een valse verwachting van de wederkomst bewerken. En denk hierbij terug aan de eerste komst van Jezus. Welke verwachtingen hadden de geestelijke leiders over de eerste komst van de Messias gewekt? De vraag is dan ook “Laat jij je misleiden?” Kennis van Gods Woord kan je helpen het bedrog te herkennen.

Jezus komt terug! |6. Opnieuw bedrog?

We kennen allemaal de verhalen door de loop der jaren dat er een datum werd geclaimd voor Jezus’ terugkomst en welke niet klopten. Daardoor hebben we de neiging onze schouders op te halen als er gesproken wordt over Jezus terugkomst. Toch spreekt Jezus in het boek Openbaring steeds over zijn spoedige wederkomst. In heel veel symbolen geeft Hij aan wat er direct aan Zijn wederkomst vooraf zal gaan. We zullen dan ook wat dieper ingaan op de gebeurtenissen die direct aan de wederkomst voorafgaan. Er zijn signalen die elk oplettend mens kan waarnemen.

In de vorige studie hebben we gezien dat Satan, de tegenstander van God, indirect werkt en wel het liefst met mensen die gelovig zijn. We hebben ook gezien dat de laatste strijd op aarde gaat tussen twee partijen: zij die Christus willen volgen en de aanhangers van Satan (Openb.17:14). We duiken nu wat dieper in het hoofdstuk waar gesproken wordt over een misleidende kracht: Openbaring 17:1-6

Bedenk dat het boek Openbaring veel symbolen gebruikt die te verklaren zijn door andere Bijbelgedeelten. Het begrijpen van de Bijbel vraagt studie en gebed. In deze serie wordt er kort  ingegaan op de laatste gebeurtenissen voordat  Jezus terugkomt. Voor meer details kan je meer op deze site vinden.

Er wordt in Openb. 17 over een hoer gesproken die op een 7 koppig beest met tien horens zit. Deze hoer gaat naar alle koningen der aarde om hen te misleiden tot de grote strijd die uitmondt in “Het Lam” tegenover “het beest” (Openb. 17:14).

Wat wordt er door de hoer voorgesteld?  We kijken hierbij eerst naar een tegenbeeld dat gegeven wordt in Openb. 12. Daar zien we een vrouw met de zon bekleed en met de maan onder haar voeten die vervolgd wordt door het 7 koppig beest met tien horens.  In beide hoofdstukken is er sprake van een vrouw. Het grote verschil is dat in hoofdstuk 17 de vrouw een hoer wordt genoemd en boven op het beest zit, verenigd met het beest, terwijl in Openb. 12 de vrouw wordt aangevallen door het 7 koppig beest.

Wat symboliseert de vrouw uit Openbaring 12? De gemeente, de trouwe volgelingen van God. Hosea 2:18,19: “Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming: Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen”  (Zie ook 2 Kor.11:2 en Openb.21:9).

In Openbaring 12 geeft Jezus inzicht hoe Gods volk vervolgd wordt door de loop der geschiedenis heen. Wat betekent de hoer of overspelige vrouw in Openbaring 17? Jer. 3:20: “..maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israëls, luidt het woord des HEREN”. 

Indien Gods volk ontrouw werd noemde God ze een hoer, een afvallig volk of gemeente. In Openb. 17:5 krijgt het ook de benaming  “Babylon” (verwarring) en ook “moeder der hoeren”. Denk hierbij ook eens aan de Babylonische geloofsverwarring die er in onze wereld bestaat. De oorzaak hiervan is dat men niet meer Gods woord volledig als waarheid aanvaart. Als Gods woord over een hoer spreekt gaat het om een afvallige geestelijkheid. De activiteit van de hoer, ook wel Babylon genoemd, verleidt de mensen tot de laatste grootste strijd (Openb.13:4, Openb.14:9,10). In feite is de hoer bewust of onbewust een werktuig van Satan geworden. De hoer en het beest zorgen beide voor afval van de ware aanbidding  van God). Voor we gaan ontdekken wie en wat de grootste misleiding is, zullen eerst nog wat meer aanwijzingen opsommen die de Bijbel geeft.

Jezus zegt, wanneer hij met zijn discipelen spreekt over de eindtijd, dat we moeten letten op de profeet Daniël die ca. 600 jaar voor Chr. leefde. Daniël kreeg toen al berichten van God over de eindtijd. Hoewel Daniël er niet veel van begreep, kreeg hij de belofte dat mensen die in de eindtijd leven en ernstig onderzoek zouden doen, het zouden begrijpen (Dan.12:4).

 • Dan. hoofdstuk 7  spreekt over:
 • vs. 21 een macht die de heiligen zal vervolgen (zie ook Openb. 13:7
 • vs .25 een macht die erop uit zal zijn tijden en wet te veranderen
 • vs. 22 een macht die de hele aarde zal verslinden en die zal blijven bestaan tot Christus terugkomst!

Dan. 8: 24 en 25  spreekt over dezelfde macht die door list en  bedrog ontstellend  verderf zal brengen tot Jezus terugkomt ! Let nogmaals op vs 17 waar weer staat dat het over de eindtijd gaat! Dit houdt in dat deze macht in onze tijd herkenbaar moet zijn! In Dan. 8:12 wordt gesproken over “een eredienst in overtreding” Een misleidende godsdienst dus. Ook Dan. 11: 32-36 spreekt over verleiding tot afvalligheid van Gods verbond. In de volgende studie zullen we verder op de misleiding ingaan.

Dan 12 spreekt over de terugkeer van Jezus, de verlossing van Gods volk, wanneer Michaël (Jezus) zal opstaan. Dit zal gebeuren in een tijd van een grote crisis (benauwdheid) in de wereld. In die tijd zal God ingrijpen en recht doen. Zien we de tekenen van een toenemende crisis in deze wereld?

Maar er is verlossing op komst: Michael (Christus) zal de doden opwekken en het oordeel over elk mens wordt dan geveld.  Het is de tijd dat aan alle ellende op aarde een eind wordt gemaakt. Een nieuw tijdperk breekt aan wanneer Jezus zal terugkomen!

Jezus komt terug! | 4. Wanneer? Binnenkort!

De terugkomst van Jezus heeft gevolgen voor ieder mens, gelovig of niet. Wetenschappers spreken dikwijls over het einde van de wereld, want we hebben nog zoveel jaar van dit of dat en daarna is leven vrijwel onmogelijk. De Bijbel geeft een positiever beeld, deze wereld zal ophouden te bestaan, maar er komt een nieuwe hemel en aarde waar ellende, verdriet, ziekte en dood niet meer zullen bestaan (Openb.21:1-5). Het onrecht wordt weggedaan.

Vaak wordt de klacht vernomen: Waar is die God van liefde, waarom grijpt Hij niet in? Er is zoveel ellende en onrecht op deze wereld! Aan deze roep wordt pas gehoor gegeven bij de terugkeer van Jezus. God heeft geduld want Hij wil dat zoveel mogelijk mensen behouden worden, zoveel mogelijk mensen voor Hem kiezen (2 Petr.3:9). Wellicht ben jij de persoon die nog geen keuze gemaakt heeft en wacht Hij op jou! Lees daarom deze studies eens aandachtig door. Gods woord is ook hierin duidelijk: Kies vandaag wie je dienen wilt. Bedenk dat niet kiezen uiteindelijk ook een keuze is.

Hoe kunnen we weten dat Jezus binnenkort terugkomt, want dat hebben er al zo velen voor ons geroepen? Jezus gaf zelf een aantal tekenen. In Mat.24 kunnen we er aantal vinden. Naast oorlogen, rampen etc. geeft Hij aan dat er vele valse profeten zullen zijn die velen zullen verleiden (Mat.24: 5 en vs 24). In Openb. 13:8 staat dat bijna de hele wereld (inclusief vele christenen) verleidt zal worden tot een valse aanbidding. In de vervolgstudies wordt op dit grote bedrog ingegaan.

We zien allemaal dat bijna de gehele wereld op zijn kop staat zonder dat regeringen tot adequate oplossingen komen. Leven in vrede en rust lijkt verder weg dan ooit. Ook dit zijn tekenen. Op de vraag van Jezus’ discipelen wanneer Hij terug zou komen gaf Jezus een duidelijk antwoord: Mat 24:14 (HSV) En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Door al onze mediamiddelen is het evangelie in de gehele wereld beschikbaar. Mede gelet op alle andere tekenen staat de wederkomst dus voor de deur. Het is uiteindelijk ook de uitkomst van alle ellende in deze wereld. Dan wordt de boze macht Satan en al het kwaad weggedaan. We zien dat er twee grote machten in de wereld werkzaam zijn; het is een strijd tussen goed en kwaad. Een strijd tussen Christus en Satan. De mens heeft de neiging niet naar God te willen luisteren als het gaat om te bepalen of iets goed of kwaad is. Wijzelf willen bepalen wat goed of kwaad is met alle gevolgen van dien. Jezus koos altijd voor het goede, wat kies jij?

Tot Jezus terugkeer heb jij de keuze tot welke groep jij wilt behoren, met of zonder God. Dikwijls hebben we een verkeerd beeld van God. Het is goed om Gods beloften steeds voor ogen te houden:

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jer. 29:11).  Dit aanbod is toch een liefdesgeschenk? Het draait steeds om onze keuzes.

Jezus komt terug! | 3. Angst en onrust?

Vele malen is het einde van de wereld voorspeld en het maakte vele mensen angstig. En altijd bleken het valse voorspellingen te zijn. Ook in sept. 2015 was er weer zo’n voorspelling.  Waarop zijn deze voorspellingen gebaseerd? Het is de mens eigen dat we graag de toekomst willen weten. De wekelijkse horoscopen zijn daarom erg geliefd ondanks het feit dat we ze dikwijls met een korreltje zout nemen.

Als we Gods Woord (de Bijbel)nemen dan hebben we een bijzonder boek in handen, een Woord dat door God is geïnspireerd. Lees meer hierover in “De Bijbel een uniek boek“.  Allereerst vinden we dat Gods Woord ten leven voert en niet tot de dood! Het brengt ons namelijk bij Jezus. (Joh.6:47) Ten tweede, dat God ons een hoopvolle toekomst wil geven (Jer.29:11). Hij is geen God die klaar staat met het vingertje om de mensen te straffen (lankmoedig Num.14:18). De bijbel vertelt wel dat God zal ingrijpen in deze wereld en een einde zal maken aan al het onrecht op deze aarde. Maar direct staat daar tegenover een nieuwe hemel en aarde, waar zoals we in studie 2 hebben gelezen geen dood en geen rouw en verdriet meer zal zijn. (Openb.21: 1-5) Het einde van deze wereld houdt een begin in van een nieuwe hemel en aarde. Zou jij daar bij willen horen? Kun jij je een betere toekomst indenken?

Dus als er alleen gesproken wordt over het einde van deze wereld, dan is dit een sombere blik en een halve waarheid. Wanneer deze ingrijpende gebeurtenis zal plaats vinden is volgens de Bijbel door geen mens te berekenen of te voorspellen (Marc. 13:32, 33). Wel geeft de Bijbel tekenen aan zodat we kunnen weten dat deze gebeurtenis nabij is.

Waar komt dan dikwijls onze angst vandaan?

Als we het over het einde hebben, dan denken we aan de dood. We kennen allemaal wel gezegden als doodsangst, ik schrik me dood. etc. De dood staat haaks op het leven. Daarom dat de Bijbel de dood de grootste vijand van de mens noemt. Maar deze zal teniet worden gedaan (1 Kor.15:26). Waarom? De dood is het gevolg van het wantrouwen van Gods woord en de keuze God om God niet te gehoorzamen.

Het goede nieuws van de Bijbel is dat er een uitweg uit de dood is, door het accepteren van Jezus Christus als jouw persoonlijke verlosser en leidsman. Dan geldt dat Hij de gevolgen van jouw overtredingen van de liefderegels heeft gedragen. Het gevolg was dat Hij is gekruisigd en gestorven is. Daar is het niet bij gebleven!

Omdat Jezus zonder zonden was is Hij weer opgewekt. Als jij Jezus Christus accepteert dan staat zijn dood in plaats van jouw dood, en Zijn opstanding staat garant voor jouw opstanding uit de dood. (Rom.6:3-9).God ziet jou dan aan door Zijn zoon Jezus Christus, zondeloos. Jouw zonden zijn vergeven en in de diepste zee geworpen (Micha 7:19). Dan wordt jij inwoner van die nieuwe hemel en aarde. Dan is het einde van deze wereld het begin van een nieuw leven in gerechtigheid en liefde.

Heb jij dat geschenk wat God ieder mens aanbiedt al uitgepakt en aangenomen? Dan behoeft er geen angst te zijn voor het einde van deze wereld. Angst komt ook voort uit valse leerstellingen die in de loop der geschiedenis de kerken zijn binnengeslopen. Denk bijvoorbeeld aan een vagevuur en een eeuwig brandende hel waar mensen die hun zonden niet hebben beleden en niet wilden nalaten voor eeuwig in een brandend vuur lopen te trappelen. Ook dit is iets wat de Bijbel niet leert. De Bijbel is duidelijk over dit onderwerp en stelt eeuwig leven tegenover de eeuwige dood. Door een verkeerde voorstelling is veel angstgeloof ontstaan.

Met de terugkomst van Jezus zullen er twee bestemmingen zijn: mensen die Jezus hebben aangenomen en eeuwig leven ontvangen, en de overigen die zullen sterven en uiteindelijk (na inzicht in hun keuze verkregen te hebben) de eeuwige dood sterven. Angst heeft ook dikwijls met onzekerheid te maken. Gelukkig is Gods Woord duidelijk zodat ook deze angst niet nodig is. Jezus’ terugkomst raakt ieder mens!

Jezus komt terug! | 2. Wie is Jezus en wat kan Hij voor jou betekenen?

Ongeveer 2000 jaar geleden leefde Jezus op aarde. Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over het leven van Jezus. Zijn leven had een grote impact op de mensen, zo groot dat de jaartelling die wij heden kennen is aangepast aan zijn leven. In ons dagelijks leven kennen we allemaal: ….. zoveel jaar voor Chr. (Christus) Nu leven we in de 21e eeuw na Christus’ geboorte.

Jezus leefde het karakter van God uit, vol van liefde, kracht, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Vierduizend jaar lang hadden profeten zijn geboorte voorzegd, waar Hij geboren zou worden (Bethlehem) en dat Hij de Zoon van God was. Hij leerde en leefde de principes uit van het koninkrijk van God dat op de nieuwe hemel en aarde zou worden gevestigd. Zijn voorbeeld was voor de gevestigde geestelijkheid een aanstoot en resulteerde dat Hij door hun toedoen op 33 jarige leeftijd werd gekruisigd. Hij stierf, maar stond na 3 dagen op uit het graf. Dit was mogelijk omdat Hij de zoon van God was. Lees meer in: Wat was het bijzondere van Jezus’ leven op aarde zo’n 2000 jaar geleden?

Na Jezus’ opstanding verscheen Hij 40 dagen aan vele mensen en voer uiteindelijk op naar de hemel met de belofte dat Hij terug zal komen. Zijn terugkomst zal niet in het geheim gebeuren want net zoals in de 4000 jaar voor zijn geboorte, zijn er vele aanwijzingen gegeven hoe en wat er zal gebeuren. Zijn terugkomst is de grootste gebeurtenis op aarde en zal grote impact hebben op alle mensen op aarde. Vandaar het onderwerp “Jezus komt terug.” We zullen kort op een aantal punten die elk mens moet weten ingaan.  Van Jezus’ eerste komst en geboorte hier op aarde waren heel veel details van tevoren bekend gemaakt. De geschiedenis bevestigd deze details over zijn leven hier op aarde zodat er niet getwijfeld behoeft te worden aan de betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid van voorzeggingen uit het verleden is een garantie dat de voorzeggingen (profetieën) voor de toekomst ook zullen uitkomen.

Jezus’ leven bevestigde dat Hij de Zoon van God is en dat Hij macht heeft over al wat leeft op aarde. Hij genas zieken en wekte doden op. Zelfs de natuur gehoorzaamde aan zijn woorden. Wij mensen weten allemaal dat dit leven eindigt met de dood. God vertelt ons dat dit nooit Zijn bedoeling is geweest. De mens was geschapen om eeuwig gelukkig in liefde te leven indien de perfecte regels van de liefde in acht genomen werden. De basis van liefde is een vrije wil, immers uit dwang kan je niet liefhebben. De mens koos echter om niet volledig naar Gods liefderegels te handelen, en dit brengt ellende, ook wel zonden genoemd, en uiteindelijk de dood met zich mee. God had hiertegen gewaarschuwd. Het afwijken van Gods volmaakte wetten heeft de wereld in de huidige toestand gebracht. Het veronachtzamen van Gods wetten blijkt een erfelijke neiging te zijn.

Liefde

Elke mens verlangt naar liefde; dit verlangen is door God in de mens gelegd bij de schepping. God schiep de mensen met de bedoeling dat we eeuwig zouden leven in liefde, vrede en geluk. Door de verkeerde keuzes van de mens is de vervulling van dit verlangen teniet gedaan. We leven een leven vol verdriet, angst, boosheid en ziekte. Een leven dat uiteindelijk eindigt in de dood. Wat een contrast met Gods bedoeling! Voor het herstel van Gods bedoeling met de mens; voor een eeuwig leven in liefde, vrede en geluk, moeten we bij God zijn. Zelf kunnen we dit herstel niet bewerkstelligen.

Uniek aanbod

Het is God die door Jezus Christus de oplossing aanbiedt en wel aan ieder mens die dit wil accepteren. Door geloof in Jezus Christus is herstel van een eeuwig gelukkig en liefdevol leven mogelijk. Dit cadeau wordt jou aangeboden! God belooft dat Hij jou in staat zal stellen om volledig naar zijn liefdesregels te leven. Deze liefdesregels heeft God kort weergeven in de tien geboden. (lees eens Exodus 20:1-17 en 1 Kor. 13) De vraag is echter kies jij of heb jij al voor dat leven gekozen? Jezus is de enige weg die naar een eeuwig leven leidt. Het is een keuze tussen eeuwig leven of eeuwige dood.

God laat deze wereld niet aan zijn lot over, maar zal ingrijpen. Dat ingrijpen gebeurt met de terugkeer van Jezus. Dit is de meest ingrijpende gebeurtenis voor de gehele wereld. Al degenen die het cadeau van God hebben geaccepteerd zullen eeuwig leven krijgen. Zij die reeds gestorven zijn zullen bij de terugkomst van Jezus worden opgewekt en met de dan nog levende gelovigen worden opgenomen. Je kunt dit lezen in 1Thess. 4 :13-18 Zij die het geschenk van God niet hebben aangenomen kunnen de verschijning van Jezus’ komst niet verdragen. (2.Tim.4:1 HSV)

Het leven op deze aarde zal ophouden. Jezus’ verschijning heeft dus een impact op jouw leven. De vraag die jij nu moet beantwoorden is: Bij welke groep behoor ik? Tot hen die Christus hebben aangenomen en naar zijn perfecte liefdesregels willen leven, of tot hen die kiezen voor de dood? Jouw keuze nu bepaalt jouw toekomst.

Jezus komt terug! | 1. Introductie

Misschien zeg je:

 • Hoezo “Jezus komt terug”?
 • Ik geloof niet in zijn bestaan en in God. Alleen interessant voor christenen die in onzin geloven. Val mij er niet mee lastig.
 • Jezus was een goed mens, een profeet, maar is allang dood en kan niet terugkomen.
 • Ik geloof dat Jezus terugkomt maar je weet nooit wanneer, ik wil me daar niet in verdiepen
 • Het verwekt alleen maar angst en onrust want is Jezus terugkomst het einde van deze wereld?
 • Weer een datum prikken voor het einde van de wereld? Volksverlakkerij! Er zijn al zoveel van zulke voorspellingen  geweest. Dat klopt en de grootste   misleiding aller tijden staat voor de deur!

Maar wat als het waar is, wat als Jezus inderdaad terugkomt binnenkort, wat heeft dat voor gevolgen voor jou, je familie, je vrienden? Wat kunnen we weten over die terugkomst? Is er betrouwbare informatie over te vinden? Heeft de toestand in de wereld iets te maken met die terugkomst? Onze samenleving heeft geen antwoorden op de problemen veroorzaakt door geweld, oorlogen en rampen die steeds vaker voorkomen, heeft God de oplossing wel? Is Jezus’ terugkomst misschien de oplossing?

Waarom is het voor iedereen belangrijk om meer te weten over Jezus’ terugkomst?

 • Het is de oplossing voor alle moeilijkheden in deze wereld
 • Het brengt een wereld van liefde, vrede, geluk en dankbaarheid
 • Het raakt ieder mens
 • Het is de grootste gebeurtenis aller tijden
  Jezus-wederk-05
 • Het is de hoop van iedere christen
 • Herstel van de mens en natuur
 • God laat zich zien

Een aantal artikelen over dit onderwerp zullen binnenkort verschijnen.