Is Jezus een leugenaar?

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik heb geen woord gesproken of iets gedaan dan ik van de Vader (God)mij gehoord heeft. Hij zegt Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde.

Wat dat aan gaat is Jezus heel duidelijk, zwart wit.  Maar hoe kunnen we toetsen waarop zijn uitspraken gebaseerd zijn? Ook daarin is Hij duidelijk: “Er staat geschreven” En daarbij haalt Jezus het gehele oude testament aan. Daarmee erkent Hij de historische en profetische geschriften van het oude testament. Jezus erkent de schepping (o.a.Mat.1:4, Marc. 10:6, 13:9), Noach en de zondvloed ( Mat.24:37,38, Hebr.11:7) Mozes, en vele profeten (Lukas 16:29, 24:27) Wat dat aangaat had Jezus geen enkele twijfel over het geschreven woord. Maar hoe zit het met ons als we zeggen in God en Jezus te geloven, maar niet de hele Bijbel als Gods Woord te aanvaarden?  Jezus doet nog veel meer confronterende uitspraken;

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.. (Joh. 14:6).

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”.(Mat 24:35)

“Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?” ( Joh. 5:47)

“Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag”. (Joh. 12: 47)

“Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.”. (Joh. 14:24)

 “Als zij niet naar ​Mozes​ en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.”(Lukas 16:31)

“En Hij begon bij ​Mozes​ en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.” (Lukas 24:27)

 “Want ik getuig aan ieder die de woorden van de ​profetie​ van dit ​boek​ hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit ​boek​ geschreven zijn. En als

iemand afdoet van de woorden van het ​boek​ van deze ​profetie, zal God zijn deel afdoen van het ​boek​ des levens, en van de ​heilige​ stad, van de dingen die in dit ​boek​ geschreven zijn. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. ​Amen. Ja, kom, Heere Jezus! “ (Openb. 22:18-20 HSV)

Het zijn pittige uitspraken om goed over na te denken. Hoe zit het als ik wel in God en Jezus gelooft, maar de Bijbel niet als geheel aanvaard?  Neem onderwerpen die nogal eens struikelblokken vormen zoals  b.v. het scheppingsverhaal, de zondvloed,  het boek Daniël en uitspraken van profeten.  Als Jezus het hele woord van God als waarheid bestempelt, en wij dit niet geloven, maken we, wellicht onbewust, Jezus dan niet tot een leugenaar? Stof genoeg om voor jezelf eens een antwoord te vinden op de vraag;      Wie is Jezus voor jou, De weg, de waarheid en het leven of een leugenaar?

Wat maakt de Bijbel uniek?

 1. De Bijbel kent ca. 40 auteurs die op verschillende tijdstippen leefden, een totaal andere achtergrond hadden en ook nog in verschillende continenten leefden. En toch een zelfde boodschap hadden.
 2. De Bijbel is actueel voor elke tijd en is toegankelijk voor ieder mens.
 3. De Bijbel geeft jouw toekomst aan, en geeft jou de beste keuzemogelijkheid.
 4. De Bijbel kan je meer inzicht geven dan welk ander (ook wetenschappelijk) boek.
 5. De Bijbel laat zien wat ware liefde is.
 6. De Bijbel is geen boek van moeten en niet mogen, maar een boek dat de weg van ware vrijheid aangeeft.
 7. De Bijbel is een boek van verlossing; (In het oude testament zag men uit naar de Messias, in het nieuwe testament naar de wederkomst van de Messias.)
 8. De Bijbel begint met een perfecte wereld en eindigt met een nieuwe perfecte wereld. Daar tussenin de strijd van de mens die het moeilijk heeft om met het kwaad om te gaan.
 9. De Bijbel is het eerste boek dat werd vertaald en gedrukt.
 10. De Bijbel geeft aan hoe mensen een liefdevol karakter kunnen krijgen.
 11. De Bijbel vertelt waar we vandaan komen en wat onze bestemming is.
 12. De Bijbel geeft ons hoop op eeuwig leven.
 13. De Bijbel biedt jou een vriend aan die jou nooit alleen laat. (Mat. 28:20)

Ken jij enig boek dat meer biedt dan de Bijbel?
Maak kennis met dit unieke boek. U kunt hieronder via het formulier een gratis exemplaar van het nieuwe testamen aanvragen.

Gratis het nieuwe testament aanvragen

Eeuwig leven en eeuwige dood

Eeuwig leven en eeuwige dood.

Het begrip van een eeuwig brandende hel is nauw verbonden met de doctrines van de leer uit Rome.  We gaan naar de hel of naar de hemel na ons sterven. Dit houdt de leer in dat de mens een onsterfelijke heeft. In de Bijbel vinden we geen ondersteuning van deze gedachte. Immers de Bijbel zegt dat we tot stof zullen wederkeren en dat er geen gedachtenis is als we dood zijn.

Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.  Pred.9:5

De Bijbel leert ons dat alleen God onsterfelijk bezit.

Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor ​Christus​ ​Jezus, Die onder ​Pontius ​Pilatus​ de goede belijdenis afgelegd heeft,  dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere ​Jezus​ ​Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de ​Koning​ der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien,

Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. (1 Tim. 6:13-16)

Het eeuwig leven zullen we ontvangen bij de wederkomst van Christus, de eerste opstanding der doden.

 

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.Dood, waar is uw prikkelDe prikkel nu van de dood is de ​zonde, en de kracht van de ​zonde​ is de wet. 1 Kor. 15:51-55

 

De goddelozen worden door de wet veroordeeld omdat hun zonden niet zijn vergeven. De Bijbel leert op veel plekken dat de zonden de dood voortbrengt .Daarom zullen zij die geen vergeving door Jezus ontvangen hebben geen eeuwig leven ontvangen, maar de eeuwige dood.

Net zoals in ons huidig bestaan staat het leven tegenover de dood. Precies zoals bij het oordeel eeuwig leven tegenover de eeuwige dood staat. De Bijbel noemt dit de tweede dood.

 

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Openb. 20: 6, 14

 

De eerste leugen die Gods tegenstander in de hof van Eden het eerste mensenpaar voorhield was dat de mens niet zou sterven (Gen.3:4) Tot op de dag van vandaag zien we nog veel variaties op die succesvolle leugen o.a. reïncarnatie, na je sterven ga je direct naar de hemel of naar de hel. Deze leugen heeft velen tot een angstgeloof gebracht. Geen liefdevolle God, maar een wrede God.  Dit is precies het doel van Satan.

Klik hier voor een uitgebreidere informatie

Sabbat of zondag en de liefde

Door de geschiedenis heen zien we een sterk verdeeld christendom. Het bewijs hiervan zien we in de vele verschillende kerken. Bijzaken zijn helaas veelal een oorzaak van scheiding. Eén punt waar de meesten het wel over eens zijn: God is liefde! Maar wat houdt liefde in? Vervolgens slaat men elkaar weer om de oren met allerlei Bijbelteksten. En natuurlijk is het goed om de Bijbel te gebruiken. Maar hoe? Het is vaak moeilijk om zonder vooroordeel de Bijbel te lezen. De mens zit dikwijls vast aan eigen tradities en meningen. Toch is het loslaten van onze vooringenomen standpunten een must om God te begrijpen en te volgen. Hij wil ons immers veranderen zodat we niet meer zondigen. Verandering betekent loslaten van oude gewoonten, tradities of opvattingen. Enkele handvaten kunnen ons hierbij helpen:

-God weet het beter dan wij mensen,
-Zonder redding door God staat de bestemming van de mens vast: de eeuwige dood.
-Dit laatste als oorzaak en gevolg: Zonden brengt de dood.
-God is onveranderlijk en God is liefde en wil dat ieder mens gered wordt van de
eeuwige dood.

Onlangs las een artikel over “sabbat of zondag”. Hierin werden argumenten aangehaald dat de sabbat niet meer zou gelden voor de christenen. En ik kan me dat goed voorstellen, zelf ben ik ook opgegroeid met “zondagsviering”. Toen ik geconfronteerd werd met de sabbat als het vierde gebod van de tien geboden uit Exodus 20, ben ik de hele Bijbel gaan doorspitten om te bewijzen dat het niet uithaalt welke dag je voor God apart zet. Helaas, zonder een hoge beloning die ik zou ontvangen als ik met Bijbels bewijs kwam dat de sabbat niet meer zou gelden, moest ik eerlijk bekennen dat dit bewijs er niet is, integendeel. Dan sta je voor een keuze: gooi de Bijbel maar in de prullenbak, of aanvaard de Bijbel als Gods onveranderlijk Woord en waarheid. Interessant is ook om in de geschiedenis na te gaan hoe de zondag de sabbat heeft verdrongen. Dan zult u vinden dat dit op menselijk gezag is en een vermenging van het heidendom (waar de zon aanbeden werd) en het christendom. Ook het antisemitisme speelt hierin een rol.

Zonder verder tientallen teksten aan te halen wil ik volstaan om slechts enkele vragen te stellen die u zelf maar eerlijk moet beantwoorden.
-Is God veranderlijk, d.w.z. dat wat eerst fout was in zijn ogen nu goed is? (Jac.
1:17 HSV)
-Is God rechtvaardig, als degenen die in het oude testament de sabbat overtraden
ter dood gebracht moesten worden, en nu niet meer?
-Gelden Gods tien  geboden niet meer, waar de sabbat een onderdeel vanuit maakt? Mag
ik nu moorden, stelen, overspel plegen? (Openb.22:15)
-Zou God niet vreselijk wreed zijn omdat Hij Zijn Zoon opoffert aan het kruis voor
onze overtredingen van de wet, als Hij later de wet niet meer geldig verklaard?
(Joh.3:16)
-Wat betekenen Jezus woorden als Hij verklaart dat er tittel noch jota van de wet zal
veranderd worden? (mat.5:17)
-Wat betekenen Jezus woorden in het eindoordeel over de mensen die buiten het
koninkrijk van de hemel zullen staan als Hij spreekt over wetteloosheid, ondanks dat
zij geleven? (Mat.7: 22,23)

God is liefde!
In 1 Korinthe 13 kunnen we lezen dat alles om de liefde draait. En dat is logisch want als er over een nieuwe hemel en aarde gesproken wordt waar geen narigheid en zonden meer voorkomt (Openb.21:4,5)) dan blijft er alleen maar vrede en geluk in liefde over. De paradijselijke situatie dus (Gen. 1 en 2) Maar wat houdt die liefde dan in? Nu zijn de meesten het erover eens dat God liefde is. Dat betekent dat Hij een liefdevol karakter heeft. Hoe ziet zo’n karakter eruit? Ook daar geeft de Bijbel een antwoord op. Als de discipelen aan Jezus vragen:” toon ons de Vader (God)” dan verwijst Jezus naar zichzelf. (Joh. 14:8,9) Zoals Jezus is , is ook de Vader. Jezus was zondeloos, zonder smet, zonder overtreding van de wet, liefdevol ! De wet (de tien geboden)kan niet anders zijn dan een (beknopte) uitdrukking van liefde. (Ex. 20) Dat dit een beknopte uitdrukking is blijkt uit de bergrede die Jezus hield. (Mat. 5 vanaf vs 17) Hier maakt Jezus duidelijk dat de wet veel dieper gaat dan de beknopte uitdrukking in de 10 geboden. Van afschaffing is geen sprake, integendeel.

Geboden hebben in onze oren dikwijls een negatieve klank. Daarom dat er vaak zo veel gediscussieerd wat van dit mag wel en dat niet. Dat is precies wat Jezus bedoeld met Farizeïsme, het kijken hoe we tussen de regeltjes door kunnen lopen. Hoe we eraan kunnen voldoen en goed zijn in onze eigen ogen om Gods koninkrijk te kunnen binnenstappen. Als we op zo’n manier tegen de wet aankijken dan wordt de wet een last, terwijl het een uitdrukking van de volmaakte liefde is. Het is daarom goed om te beseffen dat als er over de wet gesproken wordt dat we begrijpen dat het om de liefde gaat! Dit brengt verandering in ons denken teweeg, maar ook in onze houding. Het vraagt ook om een duidelijke keuze: Of we rebelleren en zoeken verontschuldigen (net wat Adam en Eva deden na de eerste overtreding), of we gaan op onze knieën en vragen of God zijn wetten (liefde)in onze harten wil schrijven. En dit is precies het verlangen wat God bij elk mens wil doen.  (Hebr. 8:10,16, Jesaja 51:7)

Liefde naar God en de medemens zal het resultaat zijn. Wat een ander beeld zou de wereld van het christendom krijgen. Wit u het karakter van Jezus ontvangen? Het is de belofte van God dat die verandering bewerkstelligt door de Heilige Geest indien u ernaar verlangt.(2 Kor. 3:18) Tot slot enkele woorden van Jezus die duidelijk aangeven dat de wet en de liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

-Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. (Joh.14:15)
-Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie
Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader ​liefhebben; en Ik zal hem ​liefhebben​ en Mijzelf
aan hem openbaren.(Joh.14:21)
-Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn ​liefde​ blijven, zoals Ik de
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn ​liefde​ blijf. Joh.15:10
-En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht
nemen .Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en
in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is
werkelijk de ​liefde​ van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem
zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
(1Joh.2:3-6)

Waar stel jij meer prijs op; de zegen van God of van mensen? God heeft zijn zegen verbonden aan de Sabbat (Gen.2:3 en Ex 20:8-11) en niet op de menselijke instelling van de zondag. De keuze is aan een ieder. Jezus heeft een voorbeeld gegeven hoe de wet in de praktijk uitgeleefd dient te worden. Wilt u Jezus volgen? Zie hoe Hij gewandeld heeft en volg Hem. Moge dat jouw keuze zijn zonder bedenkingen.

Een blik over de dood heen

“Wat is er mis met opa?” vroeg de drie jaar oude Daniël aan zijn vader. “Opa is gestorven,” vertelde zijn vader hem voorzichtig. “Gestorven?” vroeg Daniël. Vader koos zijn woorden zorgvuldig: “Wel, opa slaapt en hij wordt heel lang niet wakker.”

Terwijl de familie en vrienden zich rond het graf verzamelden werd opa’s kist in de aarde neergelaten. Toen familieleden aarde in het graf schepten greep Daniël zijn vaders arm.  “Zeg dat ze ophouden, papa!” zei hij dringend. Opa zal vies worden en als hij wakker wordt moet hij in bad!”

Net als Daniël zijn veel mensen onzeker over wat er gebeurt als iemand sterft. Sommige mensen geloven, dat wanneer mensen doodgaan zij direct naar de hemel gaan, terwijl anderen geloven dat er helemaal niets is na de dood. Veel mensen weten niet wat ze moeten geloven en zijn bang voor de dood en hebben geen hoop.

De dood raakt iedereen en het is heel belangrijk, dat wij begrijpen wat er werkelijk gebeurt wanneer iemand sterft. In de Bijbel kunnen duidelijke antwoorden over de dood worden gevonden.

Toen een vriend van Jezus stierf

Er staan verschillende verhalen in de Bijbel over mensen, die stierven. Eén zo’n verhaal gaat over een man, die samen met zijn twee zusters in de stad Bethanië woonde, Maria en Martha. Zijn naam was Lazarus en hij was een dikke vriend van Jezus.

Terwijl Hij een andere stad bezocht hoorde Jezus dat Lazarus ernstig ziek was. Jezus zei tegen zijn discipelen dat Lazarus in slaap was gevallen en Hij naar Bethanië zou gaan om hem te wekken. De discipelen dachten dat het goed nieuws was. Als Lazarus sliep zou hij aan het herstellen zijn van zijn ziekte. Maar Jezus zei tegen hen: “Lazarus is dood.” (Johannes 11:4-5, 11-14)

Lazarus was al vier dagen dood toen Jezus en Zijn vrienden in Bethanië arriveerden. Maria en Martha namen Jezus mee naar de plaats waar Lazarus was begraven. Jezus vroeg of de steen voor het graf weggerold kon worden.

De mensen waren benieuwd wat Jezus vervolgens zou doen. Zij waren verrast Jezus luid te horen roepen: “Lazarus, kom naar buiten.” (Johannes 11:43) Zij keken verbaasd toe toen Lazarus het graf uitschuifelde naar Jezus toe met zijn grafklederen aan. Jezus had Lazarus weer tot leven geroepen!

Volgens Jezus sliep Lazarus, alhoewel hij niet droomde zoals u ’s nachts misschien droomt. De Bijbel vertelt ons dat wanneer mensen sterven hun gedachten sterven (Psalm 146:4) en zij “niets weten” (Prediker 9:5). Psalm 115:17 zegt, dat “de doden de Heer niet loven” en beschrijft de dood als ”stilte”.

Wanneer het tijd is om wakker te worden

Mensen, die sterven, slapen in hun graven en wachten op de dag dat Jezus terugkomt om hen te wekken. “Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen wanneer de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan.” (1 Thessalonicenzen 4:16)

Wat een fantastische gedachte! Onze familieleden en vrienden, die gestorven zijn, rusten vredig in een droomloze slaap! Er is niets angstaanjagends of schrikwekkends aan deze slaap, want dode mensen weten niet wat er gebeurt. Het volgende dat zij na de dood zullen meemaken zal zijn, dat Jezus hun naam roept en de vreugde van de wetenschap dat zij voor altijd bij Hem zullen zijn.

Sommige mensen denken dat iedereen een ziel heeft, die na de dood doorleeft. Toen God Adam schiep maakte Hij hem uit het stof van de aarde en ademde toen de levensadem in hem. De Bijbel zegt dat Adam ‘een levende ziel werd’. (Genesis 2:7) In plaats van dat Adam een onsterfelijke ziel kreeg was Adam veeleer een ziel net als wij. Toen Adam stierf leefde zijn ziel niet verder. Hij viel gewoon in een dusdanig diepe slaap, dat niemand hem daaruit wakker kon maken (zie Psalm 104:29).

Jezus zei tegen Martha: “Ik ben de opstanding en het leven.” (Johannes 11:25) In plaats van dat de dood het einde van alles is, is het veeleer de belofte van een nieuw begin, dat plaats vindt wanneer Christus terugkomt.

Paulus schreef aan de christelijke gelovigen in Korintië: “Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.” (1 Korintiërs 15:51-51)

Dood is een verdrietige zaak. Toen God de aarde schiep was het Zijn bedoeling dat de mens eeuwig zou leven zonder dood te gaan. De dood bestaat omdat er zonde in de wereld is. God voelt het verdriet, dat wij voelen wanneer wij een dierbare vriend of familielid verliezen. Maar op een dag zal Jezus, ‘de opstanding en het leven’, terugkomen en iedereen, die Hem heeft liefgehad en voor Hem leefde, uit de dood opwekken.

Wat zal dat een dag zijn! Mensen, die door de dood gescheiden waren, zullen elkaar weer zien. Kinderen zullen ouders en grootouders zien en ouders en grootouders zullen kinderen en kleinkinderen zien. Broeders en zusters en vrienden zullen weer herenigd worden. En Daniël zal zijn opa weer zien!

Folders verkrijgbaar

Velen zien dat het niet goed gaat met onze wereld. Er is weinig zekerheid en de onrust neemt toe. Is er toekomst? Ja zeker, een goede en verzekerde toekomst. Een nieuw koninkrijk staat te komen waar geen rouw, angst of dood meer zal zijn. Hoe kan je inwoner worden van dat koninkrijk? Lees meer in […]

Jezus komt terug! |8 Sabbat-zondag het laatste conflict?

We hebben al gevonden dat de terugkomst van Jezus een eind maakt aan alle conflicten. Dat er een scheiding plaatsvindt tussen hen die een nieuwe hoopvolle toekomst tegemoet gaan en hen die de eeuwige dood zullen sterven. Maar wat maakt die scheiding tussen de twee groepen? Op grond waarvan wordt de mens geoordeeld? Net als in onze rechtspraak gaat het om wetten, regels die al dan niet zijn overschreden. Het gaat hier om Gods wetten, de 10 geboden die als maatstaf zullen gelden. Ja zul je zeggen dan staat ieder mens schuldig tegenover God. Dat klopt, want zoals we gelezen hebben in Jac.2:10. Wie één van de geboden overtreedt, overtreedt alle 10! De Sabbat (zaterdag, de 7e dag) is daar één van (4e gebod) Laten we direct even duidelijk zijn, kan je door het vieren van de sabbat behouden worden? Neen! Maar kan je door het overtreden van één van de geboden verloren gaan? Ja. Waar draait het dan om? Het gaat om het wegdoen van onze zonden. We kunnen vergeving van al onze overtredingen ontvangen door het bloed van Jezus Christus. Daar gaat berouw en belijdenis of erkenning aan vooraf. Het niet meer willen zondigen. Het draait om gewilligheid en gehoorzaamheid, net zoals ouders dat van hun kinderen verwachten. Geen afgedwongen gehoorzaamheid, maar het vertrouwen dat al wat God ons als regels geeft het beste voor ons is. Gehoorzaamheid die ware liefde voor God en onze medemens inhoudt. Ware aanbidding is God in alles vertrouwen, je door Hem laten leiden.

De ellende begon hier op aarde toen het eerste mensenpaar de woorden van Satan hoger achtte dan die van God. Satan probeert altijd wantrouwen en ongehoorzaamheid te veroorzaken en hij wil de aanbidding opeisen die alleen God toekomt. De verandering van de sabbat (bij de schepping  ingesteld) in zondag (zonaanbidding komt uit het heidendom) is een sluw plan van de Satan en is op een gegeven moment afgedwongen door menselijke instellingen. Overigens heeft God dit  voorzegd in Daniël 7: 25. ( tijden en wet veranderen)

Satan die de wederkomst van Christus zal pogen na te bootsen zal o.a. te herkennen zijn doordat hij bedrieglijke wonderen zal doen. Hij zal ook de aanbidding opeisen door de zondag verplicht te stellen. Hoe gemakkelijk zal hij velen daarin kunnen misleiden omdat zondag vrijwel overal van de kansels en zelfs in de politiek gepromoot wordt. Velen zullen zeggen “Ik heb niets met aanbidding”. Misleiding kan echter gebeuren onder allerlei voorwendsels. Zou bijvoorbeeld een wereldwijde dag van rust ten behoeve van het milieu niet aannemelijk klinken, of een autoloze zondag?

God dwingt geen aanbidding af, Hij wil dat we kiezen uit vrije wil. Zijn verlangen is dat Hij zijn wetten in ons hart mag schrijven. Dat geldt voor nu en tot in de eeuwigheid.

In steeds meer kerken staat het vraagstuk sabbat-zondag ter discussie en zijn er mensen die terug willen naar de sabbat. Natuurlijk mogen we God op elke dag aanbidden, maar er is maar één Sabbat waarop God zijn zegen gelegd heeft. We lezen in Openbaring 14 dat in de laatste boodschap, voordat Jezus terugkeert naar de aarde, wordt opgeroepen de God te aanbidden die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze oproep verwijst naar ware aanbidding en naar de sabbat die als speciale gezegende dag bij de schepping is ingesteld. Daarom zal de sabbat-zondag kwestie een keuze zijn die vlak voor de wederkomst actueel is.

Wat kunnen we leren uit deze korte studie over de terugkomst van Jezus?

– Als Jezus terugkomt naar deze aarde komt Hij als Koning der Koningen en staat de toekomst voor  ieder mens vast; eeuwig leven of eeuwige dood en dan komt er aan alle ellende hier op aarde een eind.

– Tot de wederkomst roept God ieder mens op om te kiezen voor het eeuwig leven, om de principes te willen aanvaarden die Jezus ons heeft voorgeleefd. Door Zijn offer is er vergeving mogelijk voor al onze misstappen indien wij ze belijden en willen nalaten.

Deze belofte geeft uitzicht op eeuwig leven zodat we niet bang behoeven te zijn voor de toekomst. Integendeel de terugkomst van Jezus zal een nieuw tijdperk van eeuwig leven in vrede en geluk inluiden.

– Gelet op de tekenen en op de uitspraken die Jezus deed bij zijn leven als mens hier op aarde zo’n 2000 jaar geleden, kunnen we zien dat zijn terugkomst nabij moet zijn.

-Jezus waarschuwt dat tekenen en wonderen door mensen verricht in de naam van God een misleiding kunnen zijn die Satan gebruikt om mensen aan zich te binden. Zelfs de wederkomst tracht Satan na te bootsen.(Mat. 24: 23-27, 2 Kor.11:14)

-De enige bron die we kunnen vertrouwen is de Bijbel, Gods Woord. Slechts door dit Woord volledig als waarheid aan te nemen is het maken van onderscheid mogelijk.

-De terugkeer van Jezus zal voor hen die Christus hebben aangenomen een dag van bevrijding zijn. Anderzijds zullen zij die geen gehoor aan het evangelie (goed nieuws) hebben gegeven inzien dat zij de grootste misser van hun leven hebben gemaakt.

– Jezus’ wederkomst zal een einde maken aan alle ellende op aarde. Er zal recht gesproken worden waarbij ieder mens zal inzien en instemmen dat het een rechtvaardig oordeel is. Ieder mens krijgt inzicht in zijn leven en zal inzien waar God hem of haar geroepen heeft en wat ieders reactie is geweest.

-De boodschap dat Jezus terugkomst is dan ook volgens de Bijbel het laatste evangelie en de laatste oproep aan de wereld om een serieuze keuze te maken voor een hoopvolle toekomst. (Openb. 14:6-12 en Jer. 29:11) Deze boodschap komt overeen met wat God al de eeuwen ieder mens heeft voorgehouden; jij mag kiezen! (Deut.30:19)

Jezus komt terug! |7. Hoe misleiding te herkennen?

In de vorige studie hebben we gezien dat de Bijbel spreekt over een misleidende macht die zeer actief zal zijn in de eindtijd. We moeten er ons bewust van zijn dat de duivel altijd klaar staat om ieder mens te misleiden, hoe gelovig deze ook is. Een sprekend voorbeeld in de Bijbel is Petrus die met alle goede bedoelingen Jezus probeerde te behoeden voor zijn naderende dood en daarbij dacht naar de wil van God te spreken. Jezus corrigeerde Petrus en zei: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen.”(Lees Mat. 16:21-23 NBV)

Zijn dit geen harde woorden, is Petrus hier Satan? Neen, maar de gedachte die hij hier uitspreekt is niet in overeenstemming met Gods Woord. Om dit naar onze tijd te trekken zou je kunnen zeggen dat het in de kerk niet veilig is om hetgeen van de kansel verkondigd wordt klakkeloos aan te nemen.

Het is steeds Satans poging om de geestelijkheid te bundelen en voor zijn karretje te spannen om de individuele mens te misleiden. Ook als we de misleidende geestelijke macht, waar de Bijbel over spreekt, gaan ontdekken, zegt het dus niets over de individuele gelovige. Het geeft wel aan dat we steeds hetgeen in Gods naam verteld wordt persoonlijk moeten toetsen aan Gods Woord. Jezus zegt niet voor niets; “De waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32)

Welke geestelijke macht voldoet aan de criteria die de Bijbel noemt en waarvan we in de vorige studie een aantal kenmerken hebben genoemd?  De vrouw stond voor Gods gemeente, kerk. We zagen dat een afvallige vrouw een hoer wordt genoemd. Wanneer is de kerk afvallig? Wanneer het twee heren dient. De Bijbel geeft aan dat we niet de wereld kunnen dienen en God. (Lucas 16:13) Simpel gezegd wanneer een gemeente of kerk wereldse invloeden en gebruiken mengt met Gods Woord dan ben je op gevaarlijk terrein.

Wat leert de geschiedenis?

In de eerste plaats dat de profetieën die in de Bijbel staan betrouwbaar zijn, terwijl de geschiedenis de vervulling aantoont. Bestudering hiervan zal het geloofsvertrouwen alleen maar ten goede komen.We zullen ons in deze studie beperken tot de identificatie van de misleidende macht in onze tijd waarvan we de kenmerken in de vorige studie al noemden (Dan.7: 21-25). Vs.21: Het vervolgen van de gelovigen die de Bijbel of Gods Woord trouw willen blijven, die heiligen genoemd worden. Vervolging is er altijd geweest en zal ook blijven (2 Tim.3:12). Het gaat hier om een lange periode ca. 13 eeuwen, en om een macht die wetten en tijden kon veranderen. Elke wereldse macht kan uiteraard wetten veranderen, maar het gaat in de Bijbel om Gods wetten en tijden. Het moet een macht zijn die grote invloed heeft op de wereld en haar zienswijze boven die van God of de Bijbel stelt (Dan. 7:20,12.) Dan. 8:12 spreekt over “een eredienst in overtreding”. Dan. 11:32-36 spreekt over misleiding waardoor velen in het verderf en de afvalligheid zullen worden meegetrokken. Openb. 17:2 noemt de hoer die de koningen der aarde in haar gedachtegoed meetrekt. Openb. 17:9 geeft haar woonplaats aan (7 bergen). Openb. 13:6-8 spreekt over dezelfde macht die heiligen vervolgt en een wereldwijde invloed heeft. Het moet een macht zijn die ontstaat in aansluiting op eerdere wereldmachten in de geschiedenis en moet verschillen van alle voorgaande rijken. (Dan.7:23)

Om met het laatste te beginnen; de hoofdstukken 2 en 7 van het boek Daniël geven ons een beknopt overzicht over de grote wereldrijken die elkaar zullen opvolgen vanaf 600 v Chr. tot de terugkeer van Jezus. De Grote rijken zijn vanaf Daniëls tijd: Babylonië , Meden en Perzen, Griekenland en het Romeinse Rijk dat later uiteenvalt en waaruit een macht voortkomt die van alle machten zal verschillen. De geschiedenis leert ons dat uit het Romeinse rijk na een machtsstrijd uiteindelijk het Pausdom ontstaat. Waarin verschilt deze macht van alle voorgaande machten? Zij is de enige zowel een wereldse als geestelijke macht. Passen de overige kenmerken op deze macht? Heiligen ten gronde richten? Ja, eeuwen lang werden zij die niet trouw waren aan de leer van Rome op de brandstapel en in kerkers omgebracht. Zelfs het bezit van een Bijbel deed je op de brandstapel belanden. Schattingen van het aantal slachtoffers verschilt tussen de 100 en 150 miljoen.

Wet en tijden veranderen? (Dan.7:25) Het kan hier alleen over Gods wet gaan, want elk land kan normaal wetten uitvaardigen. Welke geboden zijn veranderd? Het 2e gebod over beelden aanbidden (zie catechismus). Nog duidelijker is de verandering van het 4e gebod waarin de sabbat (zaterdag) is veranderd in de zondag. Het is zo’n traditie geworden dat velen dit niet eens meer opmerken ondanks dat God in het scheppingsverhaal deze dag apart zet en in het 4e gebod (Ex.20:8-11) hieraan herinnert. Een eredienst in overtreding(Dan.8:12) God vraag Hem alleen te aanbidden, geen overleden personen en heiligen die niets meer weten. De Bijbel vertelt ons dat er maar één middelaar tussen God en de mensen is: Jezus Christus. Dus geen Maria of ander mens. Relikwieën, aflaten, biechten, kwijtschelding van zonden door mensen, hel en vagevuur zijn allemaal zaken door mensen bedacht en die geven een verkeerd beeld van God. Verder zijn er ook vele gebruiken in deze kerk die uit het heidendom stammen.

Openb 17:2 spreekt over hoereren met de koningen der aarde. Welke geestelijkheid gaat naar alle koningen der aarde en wordt daar met open armen ontvangen?

Openb.17:9  geeft de aanwijzing van haar woonplaats; op 7 bergen. Welke steden met een geestelijke betekenis zijn op zeven bergen gebouwd? Jeruzalem en Rome!

Het is een macht die velen in het verderf zal storten en zal blijven bestaan tot aan de terugkomst van Jezus. (Moet dus ook in onze tijd herkenbaar zijn.)

Het is een menselijk trekje om naar een ander te kijken wat die allemaal fout doet. Het is makkelijk om het pausdom als grote boosdoener aan te wijzen. Voor de duidelijkheid:  dit is geen poging om al de gruweldaden die dit instituut veroorzaakt heeft goed te praten. Maar laten we naar de praktijk kijken, naar onszelf. Staat een leider van een land of een geestelijk leider aan het front? Zijn zij, hoewel ze mensen kunnen misleiden of op verkeerde gedachten brengen, degenen die besluiten uitvoeren?  Neen, het zijn nagenoeg altijd de mensen die zich laten misleiden door hun uitspraken. Het gaat uiteindelijk om de keuze die elk individueel mens maakt, om jouw keuzes! Als wij mensen ons zo gemakkelijk laten misleiden, kunnen we Jezus  eerste waarschuwing voor de eindtijd beter plaatsen; laat je niet misleiden! (Mat. 24: 4) En dit geldt op allerlei gebied, maar in het bijzonder op geestelijk gebied.

Het betekent dat we op zoek moeten gaan naar de waarheid. Klopt het wat iemand zegt? Horen we niet vaak zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft? Wij achten onszelf meestal betrouwbaar. God zegt dat er maar één waarheid is; zijn Woord dat betrouwbaar is. Daaraan kunnen we onze daden en gedachten toetsen. De Bijbel heeft een opmerkelijke uitspraak over “onze eigen waarheid”, ons hart. ” Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt” (Jer. 17:9,10 NBV). De Bijbel is duidelijk: Elk mens heeft redding nodig.

Wat heeft deze misleiding met Jezus terugkeer te maken? De laatste stuiptrekkingen van Satan en al het kwaad op aarde zullen voor de wederkomst plaatsvinden want met de terugkeer van Jezus zal het oordeel plaatsvinden. Wat is het meest denkbare bedrog dat Satan nog kan uitvoeren? Een bedrieglijke nep wederkomst waartegen Jezus ons waarschuwt (Mat.24:23-27). En zoals hierboven omschreven is blijken wij mensen gemakkelijk te misleiden te zijn. Satans nep wederkomst zal erg geloofwaardig lijken. Zelfs vele christenen zullen hierin trappen omdat ze misleidt zijn door de vele verkeerde leerstellingen die een valse verwachting van de wederkomst bewerken. En denk hierbij terug aan de eerste komst van Jezus. Welke verwachtingen hadden de geestelijke leiders over de eerste komst van de Messias gewekt? De vraag is dan ook “Laat jij je misleiden?” Kennis van Gods Woord kan je helpen het bedrog te herkennen.

Jezus komt terug! |6. Opnieuw bedrog?

We kennen allemaal de verhalen door de loop der jaren dat er een datum werd geclaimd voor Jezus’ terugkomst en welke niet klopten. Daardoor hebben we de neiging onze schouders op te halen als er gesproken wordt over Jezus terugkomst. Toch spreekt Jezus in het boek Openbaring steeds over zijn spoedige wederkomst. In heel veel symbolen geeft Hij aan wat er direct aan Zijn wederkomst vooraf zal gaan. We zullen dan ook wat dieper ingaan op de gebeurtenissen die direct aan de wederkomst voorafgaan. Er zijn signalen die elk oplettend mens kan waarnemen.

In de vorige studie hebben we gezien dat Satan, de tegenstander van God, indirect werkt en wel het liefst met mensen die gelovig zijn. We hebben ook gezien dat de laatste strijd op aarde gaat tussen twee partijen: zij die Christus willen volgen en de aanhangers van Satan (Openb.17:14). We duiken nu wat dieper in het hoofdstuk waar gesproken wordt over een misleidende kracht: Openbaring 17:1-6

Bedenk dat het boek Openbaring veel symbolen gebruikt die te verklaren zijn door andere Bijbelgedeelten. Het begrijpen van de Bijbel vraagt studie en gebed. In deze serie wordt er kort  ingegaan op de laatste gebeurtenissen voordat  Jezus terugkomt. Voor meer details kan je meer op deze site vinden.

Er wordt in Openb. 17 over een hoer gesproken die op een 7 koppig beest met tien horens zit. Deze hoer gaat naar alle koningen der aarde om hen te misleiden tot de grote strijd die uitmondt in “Het Lam” tegenover “het beest” (Openb. 17:14).

Wat wordt er door de hoer voorgesteld?  We kijken hierbij eerst naar een tegenbeeld dat gegeven wordt in Openb. 12. Daar zien we een vrouw met de zon bekleed en met de maan onder haar voeten die vervolgd wordt door het 7 koppig beest met tien horens.  In beide hoofdstukken is er sprake van een vrouw. Het grote verschil is dat in hoofdstuk 17 de vrouw een hoer wordt genoemd en boven op het beest zit, verenigd met het beest, terwijl in Openb. 12 de vrouw wordt aangevallen door het 7 koppig beest.

Wat symboliseert de vrouw uit Openbaring 12? De gemeente, de trouwe volgelingen van God. Hosea 2:18,19: “Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming: Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen”  (Zie ook 2 Kor.11:2 en Openb.21:9).

In Openbaring 12 geeft Jezus inzicht hoe Gods volk vervolgd wordt door de loop der geschiedenis heen. Wat betekent de hoer of overspelige vrouw in Openbaring 17? Jer. 3:20: “..maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israëls, luidt het woord des HEREN”. 

Indien Gods volk ontrouw werd noemde God ze een hoer, een afvallig volk of gemeente. In Openb. 17:5 krijgt het ook de benaming  “Babylon” (verwarring) en ook “moeder der hoeren”. Denk hierbij ook eens aan de Babylonische geloofsverwarring die er in onze wereld bestaat. De oorzaak hiervan is dat men niet meer Gods woord volledig als waarheid aanvaart. Als Gods woord over een hoer spreekt gaat het om een afvallige geestelijkheid. De activiteit van de hoer, ook wel Babylon genoemd, verleidt de mensen tot de laatste grootste strijd (Openb.13:4, Openb.14:9,10). In feite is de hoer bewust of onbewust een werktuig van Satan geworden. De hoer en het beest zorgen beide voor afval van de ware aanbidding  van God). Voor we gaan ontdekken wie en wat de grootste misleiding is, zullen eerst nog wat meer aanwijzingen opsommen die de Bijbel geeft.

Jezus zegt, wanneer hij met zijn discipelen spreekt over de eindtijd, dat we moeten letten op de profeet Daniël die ca. 600 jaar voor Chr. leefde. Daniël kreeg toen al berichten van God over de eindtijd. Hoewel Daniël er niet veel van begreep, kreeg hij de belofte dat mensen die in de eindtijd leven en ernstig onderzoek zouden doen, het zouden begrijpen (Dan.12:4).

 • Dan. hoofdstuk 7  spreekt over:
 • vs. 21 een macht die de heiligen zal vervolgen (zie ook Openb. 13:7
 • vs .25 een macht die erop uit zal zijn tijden en wet te veranderen
 • vs. 22 een macht die de hele aarde zal verslinden en die zal blijven bestaan tot Christus terugkomst!

Dan. 8: 24 en 25  spreekt over dezelfde macht die door list en  bedrog ontstellend  verderf zal brengen tot Jezus terugkomt ! Let nogmaals op vs 17 waar weer staat dat het over de eindtijd gaat! Dit houdt in dat deze macht in onze tijd herkenbaar moet zijn! In Dan. 8:12 wordt gesproken over “een eredienst in overtreding” Een misleidende godsdienst dus. Ook Dan. 11: 32-36 spreekt over verleiding tot afvalligheid van Gods verbond. In de volgende studie zullen we verder op de misleiding ingaan.

Dan 12 spreekt over de terugkeer van Jezus, de verlossing van Gods volk, wanneer Michaël (Jezus) zal opstaan. Dit zal gebeuren in een tijd van een grote crisis (benauwdheid) in de wereld. In die tijd zal God ingrijpen en recht doen. Zien we de tekenen van een toenemende crisis in deze wereld?

Maar er is verlossing op komst: Michael (Christus) zal de doden opwekken en het oordeel over elk mens wordt dan geveld.  Het is de tijd dat aan alle ellende op aarde een eind wordt gemaakt. Een nieuw tijdperk breekt aan wanneer Jezus zal terugkomen!

Jezus komt terug! |5. De keuze in aanbidding.

In de vorige studies hebben we gezien hoe belangrijk het is om een duidelijke keuze te maken. Wat houdt de keuze in om Jezus in geloof te willen volgen? Dan willen we Zijn woorden bestuderen en aannemen en zijn we bereid te zijn dit in praktijk te brengen. Gehoorzaamheid is meestal niet vanzelfsprekend, als kind worstelen we hier al mee. Gods wil doen is: een leven vol liefde voor God en je medemens.

Helaas zullen er toch veel mensen zijn die niet de keuze maken om God in hun leven te accepteren. Dat betekent dat er twee groepen mensen zullen zijn bij zijn wederkomst. Dit kunnen we duidelijk in het laatste boek van de Bijbel vinden. Openbaring 17:14 vertelt ons dat “het Lam” (=Jezus, zie ook Joh. 1: 29) met de gelovigen staan tegenover de groep die “het beest” volgen. Met het beest wordt hier uiteindelijk de tegenstander van God bedoeld, Satan. De duivel of Satan wordt door Jezus in Joh. 8:44 de grote bedrieger en aarts- of mensenleugenaar  genoemd die de mensen misleidt.(Studie over de oorsprong van het kwaad zal volgen.)

Misleiding, het woord zegt het al, is geleid worden tot iets dat mis is. Waartoe misleidt Satan, de mensenmoordenaar de mensen? Tot aanbidding  van hem. Dat gaat heel subtiel en komt er op neer dat  de mens Satans  woorden en beweringen geheel of gedeeltelijk boven die van God stelt. Dit zagen we al in de hof van Eden. (Gen.3) Wat was het verhaal van Satan? “Eet maar gerust van de verboden vrucht want je zult geenszins sterven” terwijl God had voorzegt dat het eten van de verboden vrucht de dood ten gevolge zou hebben.

Laten we eerlijk zijn, gaat het vandaag de dag onder gelovigen anders? Wordt er niet vaak een gedeelte uit de Bijbel serieus genomen terwijl een ander gedeelte als onbelangrijk wordt bestempeld? God wil dat we Hem aanbidden in geest en waarheid (Joh.4:24), volkomen dus. Lees wat Jezus zegt tegen vele gelovigen in het oordeel: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”. (Mat.7: 21-23) Let op, Jezus spreekt hier tegen gelovigen!

De aartsleugenaar Satan verleidt de mensen tot een valse aanbidding. In een discussie met een aantal Joden  uit Jezus’ tijd noemt Hij hen aanhangers van de duivel! (Joh.8:44) Dit is een niet mis te verstane uitspraak, immers de religieuze leiders dachten dat zij God aanbaden. Hier zien we dat het wel degelijk uithaalt wat we geloven, hoe en wie we aanbidden. Is ons geloof gebaseerd op de waarheid die door God geopenbaard is in de Bijbel?

“Natuurlijk” zal je zeggen “niemand wil toch Satan aanbidden”. Neen, maar toch gebeurt het, juist in onze tijd, want in Openb. 13:8 staat dat bijna de gehele wereld het beest zal aanbidden, een valse aanbidding dus. Een verkeerde aanbidding wordt altijd door mensen zelf gecreëerd. Waardoor  is dit dan mogelijk? Heel simpel door gebrek aan kennis en door geen liefde voor de waarheid te hebben. (2 Thess.2:8-12) Daardoor is het gemakkelijk iemand te misleiden. Ook wordt er in Openbaring 13 gesproken over een merkteken van het beest. In Openb.14:9 en10  staat dat zij die het beest en het merkteken van het beest hebben bij de wederkomst aan de verkeerde partij verbonden zijn. Vandaar dat één van de laatste boodschappen die over de wereld gaat: “aanbid God, de Schepper van hemel en aarde”. (Openb. 14:7)

Als je het boek Openbaring doorleest zal het je opvallen dat juist aanbidding centraal staat. Achter de schermen is er steeds een grote strijd gaande tussen Jezus en Satan. Het is Satan die de aanbidding  die God toekomt opeist en de mensen hiertoe steeds probeert te misleiden, geen mens uitgezonderd dus ook jij!  Kijk hier niet van op, zelfs toen Jezus als mens 2000 jaar geleden hier op aarde rondliep, heeft de duivel steeds geprobeerd Hem te misleiden tot aanbidding van hem. (Mat.4:1-11)  Het is dus niet vreemd als de Bijbel ons oproept om ons persoonlijk geloof te onderzoeken. Elke dag kunnen we in de media over bedrog lezen. Zou dit anders zijn voor degene die in onze tijd Jezus willen volgen? Integendeel, sinds de opstanding van Jezus, weet Satan dat zijn dagen geteld zijn en hij zal alle registers opentrekken om mensen en in het bijzonder hen die in God geloven te misleiden. (Openb. 12:17) In de volgende studies zullen we hier verder op in gaan. Wie aanbid jij?