Pasen…. het keerpunt van de wereld

Wist jij dat Pasen de het keerpunt van de wereld is? Iedereen ziet dat het niet goed gaat met onze aarde. Is er geen toekomst?  Wel degelijk. De zekerheid hiervoor is ruim 2000 jaar geleden met Pasen (Joodse Pascha) gegeven doordat Jezus Christus, de Zoon van God, hiervoor garant staat. Hij gaf zijn leven voor jou, opdat jij eeuwig leven in vrede en geluk kan krijgen. Hoe? Door geloof in God en door Jezus te volgen.1)

 Fabels?  Waar is God?

Er is zoveel onrecht en geweld in deze wereld. Past daar het beeld van een liefhebbende God nog in? Is de Bijbel geen sprookjesboek? Ook hier is duidelijkheid in te krijgen. Heb jij de Bijbel wel eens gelezen en bestudeerd? Wist jij dat er zoveel voorzeggingen in staan die soms duizenden jaren later exact zijn uitgekomen?  De betrouwbaarheid hoeft niet ter discussie te staan. In diezelfde Bijbel staat de geschiedenis van Jezus Christus beschreven, Zijn menswording, Zijn leven en dood door kruisiging, maar ook Zijn opstanding.

Opstaan uit de dood? Waar is Hij dan?

Dat is toch onmogelijk? Wist jij dat er honderden mensen zijn getuige geweest dat Jezus op de derde dag na zijn dood uit het graf is opgestaan?2) Deze Jezus, de Zoon van God is nadat Hij vijftig dagen aan velen verschenen is, opgevaren naar de hemel. Daar bereidt Hij een plaats voor om iedereen die in Hem gelooft straks eeuwig leven te geven. 3) Weet jij dat Jezus heeft beloofd om op dezelfde wijze terug te komen om allen die in Hem geloven of geloofd hebben en gestorven zijn, op te halen? 4)

Wat heb ik aan deze boodschap vandaag?

Als we de ontwikkelingen in de wereld volgen zien we haat en strijd toenemen en dat de liefde minder wordt. Weet jij dat in de Bijbel vinden voorzegd wordt dat deze aarde niet zal blijven bestaan en dat de liefde in de wereld door wetteloosheid verkilt?5)  Daar hoef je dus ook niet aan te twijfelen. Maar weet je ook dat er ook de belofte is dat er een nieuwe hemel en aarde zal komen? Daar zal geen ziekte en geen dood meer zijn, maar leven we in liefde, vrede en gerechtigheid. Daar kan jij deel van uitmaken! Hoe? Door Jezus nu aan te nemen en Hem als voorbeeld in je leven te volgen.

Jouw keuze in de praktijk

Om volgeling van iemand te zijn moet je wel die persoon wel kennen. Lees de Bijbel en begin eens met het Bijbelboek Marcus. Daar leer je Jezus kennen. Kijk eens hoe Jezus omgaat met de diversiteit van karakters van allen die naar Hem luisterden. Wat zie je dan? Geduld, liefde, vergevingsgezindheid, corrigerend en altijd de waarheid sprekend. Zou jij niet zo’n karakter willen hebben? Als je Zijn raadgevingen opvolgt, dan zal jij veranderen.6) Weet je dan word jij geschikt voor een nieuwe hemel en aarde die zal ontstaan bij Jezus’ wederkomst. Een hoopvolle toekomst dus! Alleen door Jezus Christus is er toekomst voor ieder mens beschikbaar! 7) Door het offer van Jezus bracht Hij toekomst voor een iedereen die voor Hem durft te kiezen. Wees eerlijk…,heb jij al voor die toekomst gekozen?

1) Joh.3:36                          5 )Mat.24:12

2) Mat.27:53                      6) 2 Kor.3:18

3) Joh.6:40                          7) Jer. 17:9

4)1 Thess. 4:13-17

Is er hoop na de dood?

Is er hoop na de dood?

De vroegtijdige dood van Michael Jackson op 25 juni 2009 schokte de wereld. Tijdens de uitvaartdienst op 7 juli in het Staples Center in Los Angeles probeerde actrice Brooke Shields moedig de rouwende fans van de King of Pop te troosten. Ze sprak hen in tranen toe: “Laten we opkijken naar waar hij zich nu ongetwijfeld bevindt: uitrustend op een halve maan”.

Waar ging Michael Jackson echt naartoe? Waar gaan wij eigenlijk naartoe na de dood? Gaan de heiligen meteen omhoog naar de hemel, terwijl de verloren zondaars in de hel afdalen? Is er een tussenstop, ook wel eens vagevuur genoemd? Veranderen we in geesten, om aan de “andere kant” rond te zweven? Of is er een reïncarnatie? Is het echt mogelijk dat we terugkomen als een muis of een ander levend wezen?

Onze wereld is vol van tegenstrijdige theorieën, maar wij zullen slechts één bron raadplegen: de Bijbel. Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, waarschuwt ernstig dat een onzichtbare gevallen engel, genaamd Satan, “de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9). Als dit waar is, mogen we aannemen dat de meerderheid van de mensen zich over veel belangrijke zaken vergissen. Wat gebeurt er met een overleden persoon,

als er aan het einde van een begrafenis gezegd wordt: “stof ben je, tot stof keer je terug”?

Drie basisopvattingen

Er zijn drie basisopvattingen over de dood, waar de meeste andere ideeën in kunnen worden ondergebracht.

Met de dood is alles voorbij: Deze opvatting is heel populair, maar ook nogal luguber. Ze wordt gepromoot door hen die geloven dat alle realiteit gereduceerd kan worden tot wat de wetenschap kan verklaren. Vertrekkende vanuit het eigen dogma “Ik geloof enkel wat ik kan waarnemen”, neemt men aan dat de dood het absolute einde is. We sterven, gaan in ontbinding, worden voedsel voor de wormen, en dan… ben je voorgoed verdwenen.

De onsterfelijke ziel: Deze tweede opvatting komt het meest voor. Ze zegt dat wanneer je sterft alleen het lichaam vergaat, terwijl het hogere zelf (of ‘ziel’) zijn weg voortzet, net zoals een slang zijn huid afschudt. Vele religies verschillen van mening waar de ziel na de dood heen gaat, maar de meeste zijn het eens met het basisidee van ‘het voortleven van de ziel’.

Sterfelijke zielen en de opstanding: De derde opvatting stelt dat het woord ‘ziel’ betrekking heeft op de gehele mens, en niet op een afzonderlijk, onsterfelijk aspect van de mens dat verder leeft wanneer het fysieke lichaam sterft. Toen God Adam schiep, blies Hij de levensadem in hem en “alzo werd de mens tot een levende ziel” (Genesis 2:7; SV-J). De mens heeft in zichzelf dus geen ziel, maar hij is een ziel. Nadat de mens gezondigd had, werd de hele persoon, dus ziel, sterfelijk en onderworpen aan de dood. Wanneer zondaars sterven, keren ze terug tot stof en de levensadem keert terug naar God. Deze ‘levensadem’ is geen bewuste geest, die bijvoorbeeld een bezoek aan Brussel kan brengen nadat het lichaam net begraven werd in Eindhoven. De ‘levensadem’ is de goddelijke vonk van het leven die in alle levende wezens aanwezig is. Volgens deze opvatting is een overleden persoon dus helemaal dood; dat betekent zonder enig bewustzijn, stil ‘slapend’ in het graf, in afwachting van de dag van de opstanding.

Welke theorie is de juiste? Met het nihilisme van het atheïsme kunnen we het niet eens zijn, omdat we geloven dat er een God is en dat Zijn Woord waarheid is. Maar hoe zit het met de andere twee opvattingen en hun tegenstrijdige ideeën over de aard van de ziel? Wat zegt Gods Boek, de Bijbel, daarover?

 

Bijbelse feiten over de dood

Zoals eerder aangehaald, leert de Bijbel dat toen God Adam schiep, hij “een levende ziel werd” (Genesis 2:7; SV-J). Jaren later gingen“70 zielen”naar Egypte (zie Exodus 1:5). Uit de context kan je duidelijk opmaken dat het hier niet ging om 70 ‘geesten’, maar 70 levende personen, die naar Egypte trokken. In de Bijbel is een ziel dus een persoon.

Hoe zit het dan met de zogenaamde onsterfelijkheid van de mens? Als je het woord ‘onsterfelijkheid’ opzoekt in een Bijbelconcordantie, ontdek je dat het enkel van toepassing is op God. God “bezit als enige onsterfelijkheid” (1 Timoteüs 6:16) en pas na de opwekking van Zijn heiligen bij de wederkomst van Jezus Christus zal het “sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleden” (zie 1 Korintiërs 15:52-55). Zijn heiligen kunnen toch niet met onsterfelijkheid bekleed worden als ze dat ervoor ook al hadden.

Dan is er nog het feit dat in de Bijbel de dood een ‘slaap’ wordt genoemd. In het Oude Testament bad Koning David om bescherming tegen de “doodsslaap” (Psalmen 13:4; NBV). Er staat dat, aan het einde van de wereld, zij “die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken” (Daniël 12:2). Dus de doden liggen rustig te “slapen in het stof der aarde” tot de dag van de opstanding.

Met betrekking tot die periode tussen dood en opstanding, benadrukt de Bijbel nog: “de doden weten helemaal niets” (Prediker 9:5). ‘Niets’ betekent echt niets. Vijf verzen verder verduidelijkt Salomo: “er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat” (Prediker 9:10). David schrijft het zo: “De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn” (Psalmen 115:17). De doden slapen dus in stilte, rustig en ongestoord. Geen gejuich uit de hemel of gehuil uit de diepte. Ze kunnen evenmin na hun eigen begrafenis op je deur komen kloppen. Met andere woorden: Michael Jackson doet zijn beroemde ‘moonwalk’ niet meer ergens in het universum, maar hij is dood in zijn graf, wachtend op de dag van het oordeel (Hebreeën 9:27).

De centrale boodschap van de hele Bijbel verwijst naar wat zo’n 2000 jaar geleden gebeurde met Jezus Christus. Tijdens Zijn tijd op aarde voorspelde Hij heel duidelijk dat “Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt” (Matteüs 16:21). Zo gebeurde het ook: kort na deze verklaring namen onwaardige handen Hem gevangen, sloegen Hem en kruisigden Hem. Er was voorzegd: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem” (Jesaja 53:5). Paulus legde uit dat dit werkelijk plaatsgevonden had: “dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften” (1 Korintiërs 15:3). “Dat Christus gestorven is”betekent dat Hij werkelijk dood was. Drie dagen later kondigde een heilige engel aan “dat Hij opgewekt is uit de doden” (Matteüs 28:7). Halleluja!

Door de opstanding van Jezus Christus, is er hoop voor ons. In de nabije toekomst – sneller dan de meeste mensen denken – zal onze Heiland naar de aarde terugkeren “met grote kracht en heerlijkheid” met ontelbare hemelse engelen (zie Matteüs 24:30-31). Paulus verduidelijkt dat op dat moment “de doden die in Christus zijn, eerst zullen opstaan” en dat “wij altijd bij de Heere zullen zijn” (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

De mensen die hun vertrouwen in Jezus stelden, zullen worden opgewekt, om“bij de Heer te zijn”wanneer Hij terugkomt.

De eindconclusie

We weten allemaal dat de dood echt én treurig is. Te midden van verdriet en verlies, is het goede nieuws dat Jezus Christus ons liefheeft. Hij betaalde de straf voor onze zonden, ging in het kille graf en werd opgewekt ten leven. Hij overwon daarmee de dood en het graf. Als we Zijn overwinning vertrouwen, kunnen ook wij de dood verslaan. Lang geleden beloofde Jezus aan hen die Zijn liefde beantwoorden, tot inkeer komen van hun zonden en vertrouwen in Zijn genade: “Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:44). Ook vandaag nog geldt Zijn belofte voor u.

(glowonline.org)

Jezus’ hemelvaart en terugkomst

Jezus komt terug!

 “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen
is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”1) Bij Jezus’ hemelvaart werd direct verwezen naar zijn terugkomst. Dit is niet nieuw want Jezus’ boodschap was daar steeds op gericht.

Wat was  Jezus’ boodschap?

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. ” 2) Een opmerkelijke boodschap want Jezus sprak tegen gelovigen die trouw de tempel bezochten.

Wat houdt dat koninkrijk van de hemel in?

Heel kort samengevat; Als Jezus terugkomt zullen alle aardse koninkrijken plaats maken voor het nieuwe koninkrijk der hemelen. Aan alle geweld, bedrog, ziekte en dood komt een einde. Het leven op deze aarde zal ophouden en de elementen zullen door vuur vergaan. 3) Een ingrijpende gebeurtenis die ook jou aangaat. Het goede nieuws is dat God ieder mens uitnodigt om inwoner van dat nieuwe koninkrijk te worden. Dat is het evangelie waarover Jezus en zijn discipelen steeds spraken. De beste vakantiebestemming is in onze beleving is niet te vergelijken met het nieuwe koninkrijk.

De uitnodiging

De vraag is wil jij  inwoner van het koninkrijk der hemelen worden? Een beslissing die je nu kunt nemen. Jezus zal niet terugkomen in menselijke gedaante om opnieuw het evangelie te verkondigen maar als Koning der koningen. 4) Zijn koninkrijk en alle bewoners zullen bestaan tot in eeuwigheid.  Aan alle tekenen kunnen we zien dat deze gebeurtenis zal niet lang meer op zich zal laten wachten.

Wie zullen in het nieuwe koninkrijk mogen wonen?

Mensen die liefhebben, vredelievend zijn, een ander niet kwetsen, bij wie geen kwade gedachte meer zal zijn en God liefhebben als hun Schepper en Koning. Wellicht zinkt nu jouw hoop in de schoenen, want daar voldoet toch geen mens aan? Klopt, vandaar dat het evangelie oproept tot bekering. Deze bekering maar ook vergeving is voor ieder mens, ongeacht zijn afkomst en verleden, mogelijk!

Wat zijn de grenzen of normen en waarden? 

Net zoals ieder koninkrijk kent ook het koninkrijk der hemelen grenzen waarbinnen zijn wetten en regels de inwoners moeten beschermen. Het zijn grenzen waarbinnen de liefde volmaakt is, zowel naar de Schepper toe als naar de medemens. Het antwoord vinden we door de gehele Bijbel heen: de tien geboden of liefdesregels. 5) Jezus is ons daarin voorgegaan, Hij was zondeloos en ons grote voorbeeld. Hij vraagt aan elke discipel om zijn voorbeeld te volgen.

Onze eigen grenzen zijn een barrière

Wij mensen zijn geneigd naar onze eigen inzichten te leven en onze eigen grenzen te stellen. Je herkent dit wel; ik denk, ik voel, ik vind etc.  De mens is door de Schepper als beheerder over de aarde aangesteld. Je zou kunnen zeggen als onderkoning die verantwoording schuldig is aan God de Schepper. Ook toen al golden dezelfde regels en grenzen. De afhankelijkheid en relatie tussen God en de mens werd benadrukt door de 7e scheppingsdag, de sabbat. 6) Op de berg Sinaï, werden de tien geboden nog eens extra benadrukt doordat God ze zelf op stenen tafelen schreef. 5) Het volk riep; dat zullen we dan doen. De geschiedenis leert dat daar niet veel van terecht is gekomen met alle gevolgen van dien. Niet voor niets noemt Jezus onze aarde het koninkrijk der duisternis.

De gemeente en de kerk aangevallen

Satan, Gods tegenstander, wordt door Jezus de vorst van deze wereld genoemd. 7) Hij is een grote misleider en staat altijd klaar om de mens te misleiden. Hij was met succes aanwezig in de hof van Eden, hij was met succes aanwezig binnen het volk van Israël, en hij is met succes aanwezig in de kerk. De enige mens die stand hield tegen zijn verleiding was Jezus. Waardoor hield Hij stand? Omdat Hij vasthield aan Gods Woord; “Er staat geschreven”. 8) Jezus leefde binnen de perfecte grenzen van Gods koninkrijk. Als je Zijn leven bestudeert, dan ontdek je liefde. En Jezus zei; “als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien”,met andere woorden: Liefde. 9)

De mens is geneigd de Bijbel, Gods Woord, niet meer zo nauw te nemen. Er zijn allerlei eigen uitleggingen en tradities voor in de plaats gekomen. Zo worden grenzen verlegd. Een heel duidelijk voorbeeld van verandering van de geboden is het 4e gebod waar de Sabbat (zaterdag, 7e dag) in de zondag is veranderd. 10) Deze verandering wordt door een groot deel van de geestelijke leiders voorgehouden. Door menselijke wetten zelfs afgedwongen. Zo zijn er veel meer zaken waar God een afkeer van heeft maar wat  in ons maatschappelijk verkeer als normaal gezien.

De veilige grenzen van de liefde

Wilt u binnen het koninkrijk van God komen waar liefde en vrede heerst en zal heersen tot in eeuwigheid? Dat kan alleen als u de geboden als grenzen erkent, accepteert en ernaar wilt leven. Jezus nodigt u uit binnen de grenzen van liefde te leven: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” 11)

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” 12) “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.” 13) “Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet” 14)

Wellicht zegt je; “dit klinkt heel wettisch” Was Jezus, die niet één van de grenzen overtrad, wettisch? Het evangelie roept op tot een nieuwe levenswandel met Jezus: “Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.” 15)

Tradities

Wij mensen zitten dikwijls vast aan onze tradities en stellen menselijke wetten boven Gods wetten. Het  is ook onze grote worsteling om daarvan los te komen. Niet voor niets zegt Jezus: Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.” 16) Het woord “geboden” klinkt negatief in onze oren, maar bekijk ze eens als liefdesregels en vergelijk ze eens met 1 Kor. 13. Dan is er geen verschil, ze zijn de grenzen van de ware liefde van God, de grenzen van het koninkrijk der hemelen dat staat te komen. God wil die grenzen in ons hart schrijven: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven. 17) Hoe duister deze wereld is of wordt, er is voor een ieder een hoopvolle uitnodiging; Wordt inwoner van het koninkrijk der hemelen! Een hoopvolle toekomst is dan gegarandeerd.

 

1) Hand. 1:11

2) Mat. 4:17

3) Openb. 21:1-5 en 2 Petr. 3:10

4) 1 Tim. 6:15 en Openb. 17:14

5) Ex. 20

6) Gen. 2:1-3

7) Joh. 12:31

8) Mat. 4:4

9) Joh. 14:9

10) Ex. 20: 8-10

11) Joh. 8:15

12) Joh. 14: 21

13) Jac. 2: 10

14) 1 Joh. 2:4

15) 1 Joh. 2:5,6

16) Marc. 7:7

17) Hebr. 10:16

Tekstvermelding uit HSV vertaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wet aan het kruis genageld!

Deze uitdrukking wordt nogal eens gebruikt. Wat bedoelt men daarmee? Een andere uitdrukking met de zelfde strekking is dat de wet is vervuld en we niet meer onder de wet leven. In beide gevallen zit daar de gedachte achter dat de wet niet meer geldig is, dat de wet niet meer gehouden behoeft te worden. Over welke wet(ten) heeft men het? In de eerste plaats wordt er gewezen naar de 10 regels of geboden die zijn opgetekend in Exodus 20 en Deut. 5 Ook wel de morele wet genoemd. Daarnaast heeft men de ceremoniële wet die alle regels in de offerdienst voorschreef. Deze waren een voorafschaduwing van het offer dat Christus bracht en zijn in Hem vervuld en niet meer van toepassing. Ook zijn er nog allerlei gezondheidsvoorschriften. Het boek Leviticus geeft hier meer inzicht in. We zullen ons voornamelijk in deze studie bezig houden met de 10 geboden omdat bovengenoemde uitdrukkingen nagenoeg altijd hier op gericht zijn.

Op welke teksten berusten de gedachten dat de geboden hebben afgedaan en is dit een juiste gedachte?

Galaten 3:10-13 (NBG) “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden”

Galaten 4:4, 5 (NBV) “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.”

Galaten 5:14 (HSV) “Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Galaten 3:23-26 (HSV) “Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.”

Kol. 2:16, 17, 20, 22(HSV) “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.”

vs. 20 “ls u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen”

vs. 22 “Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.”

Rom. 3:21 (NBV) “Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar”

Is de wet met Christus komst niet meer van kracht ?  Het is goed om ook de volgende teksten daarbij te betrekken. Is Gods Woord tegenstrijdig?

Rom. 2:12 (NBV) “Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.”

Rom. 2:14 (HSV) “Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet”

Rom. 3:31 (NBV) “Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist”.

1 Kor. 7:19 (NBV) “Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt.”

Jac. 2:10-12 (HSV) “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid”.

Uitspraken van Jezus welke niet mis zijn te verstaan

Mat. 5:18-22 (NBV) “Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” (Jezus gaat veel verder dan de regel) vs 21 en 22:” Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”

Mat. 19:17 (HSV) “Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.”

Mat.22:37-40 (NBV) “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Hetzelfde principe als in het oude testament zie Lev. 19:18 (HSV) “maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.”

1 Joh. 2:3,4 (NBV) “Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.”

Mat.7: 22,23 (NBG) “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

1 Joh. 3:22,23 (HSV) “en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.”

1 Joh. 5: 2,3 (NBV)  “Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.”

Openb. 12: 17 (HSV) ” En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”

Openb. 14: 12 (HSV) “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”

Rom.13:8 (NBG) “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld”

Mat.15:9 (HSV)  “maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.”

Marcus 7:8 (NBV)  “De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.”

Joh. 14:15 HSV “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”

Joh. 14:21 (NBV) “Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.”

Openb. 22:14 (HSV) “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op  de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.”

Als we de opvatting willen hanteren dat de wet aan het kruis genageld is of niet meer voor ons geldt, dan zullen we eerlijk tot de conclusie moeten komen dat deze opvattingen haaks staan op heel veel andere teksten in het nieuwe testament. De aangehaalde citaten van Jezus zelf maken duidelijk dat de wet op geen enkel punt is afgedaan.

Is God tweeslachtig, veranderlijk?

Jacobus 1:17 (HSV) “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.”

Indien God onveranderlijk is,  (en gelukkig is Hij dat, want anders zou je niet op Hem kunnen vertrouwen) dan blijven er twee mogelijkheden over, of de schrijver van betreffende brieven, Paulus, maakt een fout, of wij begrijpen de tekst niet goed. Wat staat er over Paulus geschreven door zijn medeapostel Petrus?

2 Petr. 3:15, 16 (NBV) “Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften.”

We dienen dus te waken voor eigen uitleg. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig. Gelukkig belooft God die ook. (Hand. 2:39; Joh. 16:12, 13) De Heilige Geest blijft op ons zolang we trouw aan Gods Woord blijven want God wil dat we Hem aanbidden in Geest en waarheid.( Joh. 4:24) God beloont wie hem ernstig zoekt (Hebr. 11:6)

Het ligt dus voor de hand dat bepaalde teksten mogelijk door onszelf  verkeerd worden begrepen. De ervaring leert dat als wij God woord ernstig onderzoeken we tot de conclusie zullen komen dat alle schriftgedeelten als een puzzel in elkaar passen. We gaan nu eens de eerste teksten bekijken.

Galaten 3:10-13 (NBG) “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden”

Hier staat niets anders dan dat de wet ons schuldig verklaart. Paulus schrijft in een ander gedeelte: Wet doet zonde kennen.  (Rom. 3:20) Als we onze redding dus van de wet verwachten door onze werken, dan kunnen we het vergeten, hoe goed we ook ons best doen. Ieder mens heeft gezondigd .Overtreding blijft overtreding, geen mens is wat dat aangaat rechtvaardig.(Rom. 5:18) De wet biedt ons geen redding, alleen veroordeling. Door geloof in het zondeloze offer dat Jezus bracht is redding mogelijk. Buiten Jezus om is er geen redding! Denk hierbij eens aan de geschiedenis van Kaïn en Abel. Kaïn bracht een eigenzinnig offer dat niet acceptabel was voor God.(Gen.4)

Galaten 4:4, 5 (NBG) “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.”

Ook hier weer hetzelfde principe als hierboven, de wet werd niet weggedaan, de wet veroordeelt ons, maar Christus droeg de straf op de overtreding van de wet.

Hier zien we het onveranderlijke van de wet als maatstaf tussen goed en kwaad. Stel dat de wet veranderd kon worden, dan had Christus ook niet die vreselijke dood aan het kruis behoeven te sterven als plaatsvervanger van ons, om ons vrij te kopen! Alleen door acceptatie van Zijn offer worden we kinderen van God.

Galaten 5:14 (HSV) “Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Hier zien we de betekenis van vervullen, ernaar leven. Op dezelfde wijze heeft Christus de wet vervuld, dus niet weggedaan.”

Galaten 3:23-26 (HSV) “Doordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden.  Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.”

Zoals eerder al omschreven kan de wet geen leven brengen, alleen veroordeling door onze overtredingen. De wet maakt ons als het ware krijgsgevangen.  Het plaatsvervangend offer van Christus of anders gezegd Christus die onze straf droeg als gevolg van de veroordeling, kan ons vrij kopen. Uiteraard weer door geloof in en acceptatie van Christus offer. Christus is dus de enige uitweg om onder de veroordeling van de wet uit te komen.

Kol. 2: 16, 17, 20, 22(HSV) “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.”

vs. 20 “ls u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen”

vs. 22 “Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.”

Deze teksten kunnen niet op de tien geboden van God , maar op hetgeen mensen bedenken. Naast de sabbat volgens het 4e gebod van de tien geboden, waren er nog vele extra sabbatten die te maken hadden met offerdiensten die heenwezen naar het offer van Christus. Het was een grote strijd binnen Israël tussen degenen die Christus als de Messias hadden aangenomen en hen die de oude tempeldienst met de offers en alle daaraan verbonden voorschriften wilden handhaven. Jezus verweet de geestelijkheid meerdere malen op de zware lasten die door de geestelijkheid aan het volk werden opgelegd.

Tot slot nog enkele opmerkingen. We zien dat de wet zonde bekend maakt. (Rom. 3:20) Als de wet van de 10 geboden was weggedaan, dan zou stelen of moorden (naar het 6e en 8e gebod) geen zonde meer zijn. Is God rechtvaardig als hij een dief die leefde in de tijd voor Christus komst veroordelen en een dief na Christus komst niet? Als iemand in het verleden werd veroordeeld als hij/zij de sabbat  (zaterdag naar het 4e gebod) overtrad zou veroordelen en nu niet meer?

Als de wet niet meer zou gelden, dan zou er ook geen overtreding zijn (Rom. 4:15) Dan zou ik ook geen Christus nodig hebben en is de boodschap waartoe het evangelie oproept een loze boodschap. Immers het evangelie roept op tot bekering van de overtreding en biedt vergeving van de overtredingen aan door Christus.

Bedenk ook dat er een tegenstander van God is n.l. Satan die ons allerlei dwalingen wil aanpraten. Hij is er steeds op uit de mens van God te verwijderen. Zonde scheidt ons van God. Wat is er listiger dan de wet als vervallen te verklaren waardoor zonden niet meer erkend wordt? Dit staat haaks op de pogingen en beloften van God:

Hebr. 10:16 (HSV) “Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven.”

Rom. 2:13-15 (HSV) “Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart.”

Spr. 28:9 (NBV) “Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel.”

God wil zijn wetten of liefdesregels in ons hart leggen. Hij zal dit nooit tegen onze eigen vrije wil in doen. Als je de wet der 10 geboden geheel of een gedeelte ( Jac. 2:10)  ontkent of niet geldig blijft verklaren zal deze belofte niet vervuld kunnen worden en blijven we gevangen onder de boze. Jezus nodigt ons uit om de overtredingen te belijden en na te laten en Hem in zijn voetsporen te volgen. Dit heeft God met ons voor:

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jer. 29:11 HSV)

Over het gebruik van Bijbelvertalingen

Over BijbelvertalingenBijbel-15
Voor de aanhalingen uit de Bijbel zijn op deze site meestal drie vertalingen gebruikt. De nieuwe HSV (Herziene Statenvertaling) komt veelal het dichtst bij de oorspronkelijke tekst, verder gebruiken we de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) en NBG (Nederlands Bijbelgenootschap 1951). In onze studies wordt voor de duidelijkste tekst gekozen. Het is goed om meerdere vertalingen naast elkaar te leggen. De BGT (Bijbel gewone taal) is een hulp om soms moeilijk leesbare gedeelten beter te begrijpen. In een aantal passages wijkt deze vertaling sterk af van de oorspronkelijke tekst. Voor een Bijbelstudie bevelen wij u altijd de HSV aan om deze naast eventuele andere vertalingen te gebruiken.

(U kunt gebruik maken van www.de Bijbel.nl en www.statenvertaling.nu)