Ik bid voor je!

Ik bid voor je!  Misschien heb je dat pas nog gezegd tegen een broeder of zuster uit de gemeente. Iemand die net zijn of haar hart bij u, bij jou had uitgestort. Hij of zij zat er even doorheen. Problemen waar jij als mens niet veel aan kunt doen, behalve oprecht  luisteren, er zíjn. Als die ander even  niet meer weet hoe hij verder moet. Niet meer kan bidden door teveel verdriet, worstelingen, tegenslagen of wat dan ook; ik bid voor je. 

Je meende het. En…. heb je het ook gedaan?

Een tijdje terug mocht ik het zelf ervaren. ‘k Deelde iets uit mijn leven met een beste vriendin/ geloofsgenoot. Ook wijzelf kunnen op een punt komen er even doorheen te zitten, dat ontmoediging op de loer ligt. Een paar dagen na het telefoontje,  kreeg ik een kaartje in de bus, met daarop de tekst: ik bid voor je!

Het besef dat iemand die van je houdt, jou voor de troon van de Vader wil brengen, deed me veel.  Het gaf moed.  Het gevoel: je bent niet alleen.

Zelfs een Godsman als Paulus deed een oproep om voor hem te bidden.( o.a. 1 Tess5: 25 en Hebr. 13: 18.) Je kunt je afvragen: had zo’n man dat nu nodig? Ja, want hij was een mens zoals wij. Ondanks zijn rotsvaste vertrouwen in de leiding en hulp van God, ondanks zware tijden van vervolging en moeilijkheden, had hij het nodig dat er voor hem gebeden werd.

Jezus in de hof van Getsemané, wilde zo graag dat zijn vrienden met hem zouden ‘waken’. Hij had dat nodig op dat moment.

God luistert als je bidt  en helpt je, maar zet ook mensen in, stuurt ze op jouw pad om te troosten, te steunen en te bemoedigen. Hij kent ons hart, als Enige en weet wat we willen zeggen nog voor we het hebben uitgesproken. En tóch worden we uitgenodigd onze diepste zielenroerselen aan Hem te vertellen. Hij wil met ons mee wandelen. Dag in, dag uit.

Ik bid voor je! Het gevoel dat je er niet alleen voor staat.  Kennen we de kracht van het gebed?

Jacobus 5: 16 zegt dat het gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt.

Bidden. Praten met de Allerhoogste.  We mogen, in alle nederigheid;  danken, vergeving vragen, prijzen, vragen om hulp, inzicht en wijsheid. Smeken om genezing, herstel en zoveel meer. We mogen dat doen in de naam van Jezus,  onze Middelaar. Maar we mogen ook voorbede doen voor elkaar. Elkaar opdragen, brengen voor Zijn troon. God hier ben ik weer. Graag breng ik dat familielid, die vriend, zuster of buurman (weer) bij U. Dat Uw wil maar zal gebeuren. In Jezus’ naam.

We mogen komen als we sterk, moedig en vol vertrouwen zijn en de machtige hand van de HERE ervaren in ons leven, maar ook in onze ontmoediging en zwakte tot Hem roepen: Heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp  (Marc. 9: 24)

Wie breng jij bij God vandaag?

Mirjam 28 nov. 2018

Trouw

Psalm 136 herhaalt na elke zin hoe groot Gods trouw is: eeuwig! (NBV)

Trouw. Een woord met een ethische lading. Een ander woord voor loyaliteit, morele verbondenheid vasthoudendheid. Het zich houdenaan een verbintenis, band, of verplichting. (bron: wikipedia)

Ik werk met mensen die beschadigd zijn. Diep teleurgesteld in anderen. Hun vertrouwen is vaak al in hun jonge jaren beschaamd door hun verzorger. Ze hebben ruzie met ‘de hele wereld’ en vaak het gevoel dat iedereen tegen hen is, maar ze kunnen het wel  goed met dieren vinden. Ze trekken naar dieren toe en visa versa. Ze zijn beste maatjes. Het lukt hen wel met bv. een hond een band op te bouwen.

Een hond is gehecht aan zijn baasje, is daarop gericht, wacht op zijn of haar bevelen en gehoorzaamd met liefde. Stelt niet teleur. Laat je nooit in de steek. Een hond kwetst niet en is altijd dolblij je weer te zien. Honden voelen aan het aan als je niet goed in je vel zit, ze bieden troost. Een hond heeft onvoorwaardelijk lief.  Ze zijn trouwer dan mensen. Het spreekwoord is niet voor niets zo trouw als een hond. Wat heeft God dat mooi bedacht toen hij ze schiep.

Dieren kunnen een brug slaan om het vertrouwen in mensen of in God terug te krijgen. Want Dáár moeten we zijn als het op altijddurende trouw aankomt.

Onze Maker is ons vertrouwen zó waard is. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Hij is Degene die altijd beschikbaar is, aan- en bemoedigt. Hij komt Zijn belofte na en houdt zich aan Zijn verbintenis met ons, ook al voelen we ons niet altijd toppie en al zou de hele wereld tegen ons zijn.

Maar als je vertrouwen in je jonge jaren al zo geknakt is, is dat nou net zo moeilijk. De HERE heeft geduld en wacht op jou en mij. Nodigt uit om Hem te vertrouwen. Kijk naar Jezus’ karakter.

Als je  dan stukje bij beetje of op een overweldigende manier de onvoorwaardelijke liefde van God die boven menselijke liefde uitstijgt, persoonlijk hebt ervaren, kan het bijna niet anders of deze wordt wederkerig.  Zijn trouw begríjpen lukt niet, Zijn trouw gelóven (in Zijn Kracht), wel.

Laten we elkaar aanmoedigen om het van Zijn trouw te blijven verwachten en ook in gehoorzaamheid trouw te zijn naar Hem toe.

Mirjam (sept. 2018)

Onderstaande video geeft aan waarom Ps. 118: 8 zo’n wijze raad is. De plek van de tekst in de Bijbel is een bijzondere!

Enkele liederen m.b.t. het thema Trouw:

Groot is Uw trouw o God, mijn Heer en Vader (o.a.Blauwe bundel 61)

Er is geen vriend zo trouw als Jezus.(Opwekking  588)

Er is geen grens aan de liefde van Jezus (Opwekking 425)

Onbuigzaam

Onbuigzaam

Halsstarrig, koppig, niet meegevend, niet soepel, onverzettelijk, volgens internet.  Zó ziet dit beeld, de droom van Nebukadnezar uit Daniel 2, eruit. De hele houding dwingt respect af.

Terwijl het volk zich op bevel van de koning voor dit beeld in goud moest buigen (Dan. 3), bleven drie mannen rechtovereind staan. Onbuigzaam, terwijl de dansende vlammen van de verbrandingsoven likkebaardend hun kans, geduldig afwachtten. Maar God beschermde de vrienden.

Het gekke is dat deze mannen voor de buitenwereld misschien halsstarrig en koppig leken, terwijl ze juist zo zacht als klei waren in de handen van de Meesterpottenbakker; de HERE Zelf. Hij was het, door Wie zij zich in al die jaren hadden laten vormen. Werkwijze?

De Pottenbakker maakt klei eerst zacht door het met Zijn voeten te treden (Jes. 41:25b), om vervolgens te kneden (Jer. 18). Dat proces naar kneedbaarheid gaat er verre van zachtzinnig aan toe. Stampen, knijpen, duwen, slaan, totdat de substantie eindelijk werkbaar wordt.

Als de klei eindelijk de juiste structuur heeft,  krijgt het de vorm, die de Pottenbakker wíl dat het krijgt. Hij heeft de homp liefdevol in een vaste grip. Daarna komt het verfijnde priegelwerk. De afwerking. Pas als het in de ogen van de Maker perfect is, kan het de oven in.

Déze oven loutert, maakt sterk, zodat alle onbedoelde stretch en ongewenste flexibiliteit eruit gaat. Het mag straks niet gaan smelten of vervormen, met alle winden meewaaien. Nee, het moet sterk zijn. Tegen een stootje kunnen. Onbuigzaamheid is soms noodzakelijk voor de bruikbaarheid.

Hoe onwillig en weerbarstig ben ik vaak om me te laten vormen.  Maar Goddank: hoe creatief, wijs en geduldig is de Pottenbakker!

Mirjam

 

Luisterliederen:

Elly en Rikkert: Zoals klei in de hand van de Pottenbakker

 

Machtige Heer, grote Verlosser Opwekking 598

 

 

 

Eeuwig leven en eeuwige dood

Eeuwig leven en eeuwige dood.

Het begrip van een eeuwig brandende hel is nauw verbonden met de doctrines van de leer uit Rome.  We gaan naar de hel of naar de hemel na ons sterven. Dit houdt de leer in dat de mens een onsterfelijke heeft. In de Bijbel vinden we geen ondersteuning van deze gedachte. Immers de Bijbel zegt dat we tot stof zullen wederkeren en dat er geen gedachtenis is als we dood zijn.

Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.  Pred.9:5

De Bijbel leert ons dat alleen God onsterfelijk bezit.

Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor ​Christus​ ​Jezus, Die onder ​Pontius ​Pilatus​ de goede belijdenis afgelegd heeft,  dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere ​Jezus​ ​Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de ​Koning​ der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien,

Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. (1 Tim. 6:13-16)

Het eeuwig leven zullen we ontvangen bij de wederkomst van Christus, de eerste opstanding der doden.

 

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.Dood, waar is uw prikkelDe prikkel nu van de dood is de ​zonde, en de kracht van de ​zonde​ is de wet. 1 Kor. 15:51-55

 

De goddelozen worden door de wet veroordeeld omdat hun zonden niet zijn vergeven. De Bijbel leert op veel plekken dat de zonden de dood voortbrengt .Daarom zullen zij die geen vergeving door Jezus ontvangen hebben geen eeuwig leven ontvangen, maar de eeuwige dood.

Net zoals in ons huidig bestaan staat het leven tegenover de dood. Precies zoals bij het oordeel eeuwig leven tegenover de eeuwige dood staat. De Bijbel noemt dit de tweede dood.

 

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Openb. 20: 6, 14

 

De eerste leugen die Gods tegenstander in de hof van Eden het eerste mensenpaar voorhield was dat de mens niet zou sterven (Gen.3:4) Tot op de dag van vandaag zien we nog veel variaties op die succesvolle leugen o.a. reïncarnatie, na je sterven ga je direct naar de hemel of naar de hel. Deze leugen heeft velen tot een angstgeloof gebracht. Geen liefdevolle God, maar een wrede God.  Dit is precies het doel van Satan.

Klik hier voor een uitgebreidere informatie

Is er hoop na de dood?

Is er hoop na de dood?

De vroegtijdige dood van Michael Jackson op 25 juni 2009 schokte de wereld. Tijdens de uitvaartdienst op 7 juli in het Staples Center in Los Angeles probeerde actrice Brooke Shields moedig de rouwende fans van de King of Pop te troosten. Ze sprak hen in tranen toe: “Laten we opkijken naar waar hij zich nu ongetwijfeld bevindt: uitrustend op een halve maan”.

Waar ging Michael Jackson echt naartoe? Waar gaan wij eigenlijk naartoe na de dood? Gaan de heiligen meteen omhoog naar de hemel, terwijl de verloren zondaars in de hel afdalen? Is er een tussenstop, ook wel eens vagevuur genoemd? Veranderen we in geesten, om aan de “andere kant” rond te zweven? Of is er een reïncarnatie? Is het echt mogelijk dat we terugkomen als een muis of een ander levend wezen?

Onze wereld is vol van tegenstrijdige theorieën, maar wij zullen slechts één bron raadplegen: de Bijbel. Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, waarschuwt ernstig dat een onzichtbare gevallen engel, genaamd Satan, “de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9). Als dit waar is, mogen we aannemen dat de meerderheid van de mensen zich over veel belangrijke zaken vergissen. Wat gebeurt er met een overleden persoon,

als er aan het einde van een begrafenis gezegd wordt: “stof ben je, tot stof keer je terug”?

Drie basisopvattingen

Er zijn drie basisopvattingen over de dood, waar de meeste andere ideeën in kunnen worden ondergebracht.

Met de dood is alles voorbij: Deze opvatting is heel populair, maar ook nogal luguber. Ze wordt gepromoot door hen die geloven dat alle realiteit gereduceerd kan worden tot wat de wetenschap kan verklaren. Vertrekkende vanuit het eigen dogma “Ik geloof enkel wat ik kan waarnemen”, neemt men aan dat de dood het absolute einde is. We sterven, gaan in ontbinding, worden voedsel voor de wormen, en dan… ben je voorgoed verdwenen.

De onsterfelijke ziel: Deze tweede opvatting komt het meest voor. Ze zegt dat wanneer je sterft alleen het lichaam vergaat, terwijl het hogere zelf (of ‘ziel’) zijn weg voortzet, net zoals een slang zijn huid afschudt. Vele religies verschillen van mening waar de ziel na de dood heen gaat, maar de meeste zijn het eens met het basisidee van ‘het voortleven van de ziel’.

Sterfelijke zielen en de opstanding: De derde opvatting stelt dat het woord ‘ziel’ betrekking heeft op de gehele mens, en niet op een afzonderlijk, onsterfelijk aspect van de mens dat verder leeft wanneer het fysieke lichaam sterft. Toen God Adam schiep, blies Hij de levensadem in hem en “alzo werd de mens tot een levende ziel” (Genesis 2:7; SV-J). De mens heeft in zichzelf dus geen ziel, maar hij is een ziel. Nadat de mens gezondigd had, werd de hele persoon, dus ziel, sterfelijk en onderworpen aan de dood. Wanneer zondaars sterven, keren ze terug tot stof en de levensadem keert terug naar God. Deze ‘levensadem’ is geen bewuste geest, die bijvoorbeeld een bezoek aan Brussel kan brengen nadat het lichaam net begraven werd in Eindhoven. De ‘levensadem’ is de goddelijke vonk van het leven die in alle levende wezens aanwezig is. Volgens deze opvatting is een overleden persoon dus helemaal dood; dat betekent zonder enig bewustzijn, stil ‘slapend’ in het graf, in afwachting van de dag van de opstanding.

Welke theorie is de juiste? Met het nihilisme van het atheïsme kunnen we het niet eens zijn, omdat we geloven dat er een God is en dat Zijn Woord waarheid is. Maar hoe zit het met de andere twee opvattingen en hun tegenstrijdige ideeën over de aard van de ziel? Wat zegt Gods Boek, de Bijbel, daarover?

 

Bijbelse feiten over de dood

Zoals eerder aangehaald, leert de Bijbel dat toen God Adam schiep, hij “een levende ziel werd” (Genesis 2:7; SV-J). Jaren later gingen“70 zielen”naar Egypte (zie Exodus 1:5). Uit de context kan je duidelijk opmaken dat het hier niet ging om 70 ‘geesten’, maar 70 levende personen, die naar Egypte trokken. In de Bijbel is een ziel dus een persoon.

Hoe zit het dan met de zogenaamde onsterfelijkheid van de mens? Als je het woord ‘onsterfelijkheid’ opzoekt in een Bijbelconcordantie, ontdek je dat het enkel van toepassing is op God. God “bezit als enige onsterfelijkheid” (1 Timoteüs 6:16) en pas na de opwekking van Zijn heiligen bij de wederkomst van Jezus Christus zal het “sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleden” (zie 1 Korintiërs 15:52-55). Zijn heiligen kunnen toch niet met onsterfelijkheid bekleed worden als ze dat ervoor ook al hadden.

Dan is er nog het feit dat in de Bijbel de dood een ‘slaap’ wordt genoemd. In het Oude Testament bad Koning David om bescherming tegen de “doodsslaap” (Psalmen 13:4; NBV). Er staat dat, aan het einde van de wereld, zij “die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken” (Daniël 12:2). Dus de doden liggen rustig te “slapen in het stof der aarde” tot de dag van de opstanding.

Met betrekking tot die periode tussen dood en opstanding, benadrukt de Bijbel nog: “de doden weten helemaal niets” (Prediker 9:5). ‘Niets’ betekent echt niets. Vijf verzen verder verduidelijkt Salomo: “er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat” (Prediker 9:10). David schrijft het zo: “De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn” (Psalmen 115:17). De doden slapen dus in stilte, rustig en ongestoord. Geen gejuich uit de hemel of gehuil uit de diepte. Ze kunnen evenmin na hun eigen begrafenis op je deur komen kloppen. Met andere woorden: Michael Jackson doet zijn beroemde ‘moonwalk’ niet meer ergens in het universum, maar hij is dood in zijn graf, wachtend op de dag van het oordeel (Hebreeën 9:27).

De centrale boodschap van de hele Bijbel verwijst naar wat zo’n 2000 jaar geleden gebeurde met Jezus Christus. Tijdens Zijn tijd op aarde voorspelde Hij heel duidelijk dat “Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt” (Matteüs 16:21). Zo gebeurde het ook: kort na deze verklaring namen onwaardige handen Hem gevangen, sloegen Hem en kruisigden Hem. Er was voorzegd: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem” (Jesaja 53:5). Paulus legde uit dat dit werkelijk plaatsgevonden had: “dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften” (1 Korintiërs 15:3). “Dat Christus gestorven is”betekent dat Hij werkelijk dood was. Drie dagen later kondigde een heilige engel aan “dat Hij opgewekt is uit de doden” (Matteüs 28:7). Halleluja!

Door de opstanding van Jezus Christus, is er hoop voor ons. In de nabije toekomst – sneller dan de meeste mensen denken – zal onze Heiland naar de aarde terugkeren “met grote kracht en heerlijkheid” met ontelbare hemelse engelen (zie Matteüs 24:30-31). Paulus verduidelijkt dat op dat moment “de doden die in Christus zijn, eerst zullen opstaan” en dat “wij altijd bij de Heere zullen zijn” (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

De mensen die hun vertrouwen in Jezus stelden, zullen worden opgewekt, om“bij de Heer te zijn”wanneer Hij terugkomt.

De eindconclusie

We weten allemaal dat de dood echt én treurig is. Te midden van verdriet en verlies, is het goede nieuws dat Jezus Christus ons liefheeft. Hij betaalde de straf voor onze zonden, ging in het kille graf en werd opgewekt ten leven. Hij overwon daarmee de dood en het graf. Als we Zijn overwinning vertrouwen, kunnen ook wij de dood verslaan. Lang geleden beloofde Jezus aan hen die Zijn liefde beantwoorden, tot inkeer komen van hun zonden en vertrouwen in Zijn genade: “Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:44). Ook vandaag nog geldt Zijn belofte voor u.

(glowonline.org)

Het Droombeeld.

Het droombeeld.

Wat stelt dit beeld voorstelt? De geschiedenis van dit beeld kan je terugvinden in Daniël 2 van de Bijbel. Het gaat om een belangrijke boodschap vanuit het verleden naar heden en de toekomst. Het geeft ook jouw toekomst weer! De Bijbel geeft betrouwbaar beeld van verloop weer van onze wereldgeschiedenis en biedt ieder mens een hoopvolle toekomst aan.

Veel mensen vragen zich af waar gaat het heen met deze wereld. Wat is er nog zeker in onze tijd?  Zijn de wereldproblemen nog op te lossen? Is er nog toekomst?

            

Nu ook de discipelen van Jezus hadden vlak voor Jezus kruisiging en hemelvaart ook allerlei vragen over de toekomst.  Jezus vertelde hen dat Hij naar de hemel zou gaan en dat Hij zou terugkomen. Hij vertelde over het koninkrijk van de hemel dat Hij zou oprichten en dat dan deze aarde beëindigd zou worden. De discipelen vroegen natuurlijk:Waar gaat u heen, wanneer komt u terug? Wat zijn de tekenen van uw terugkomst?

Ze wezen Jezus op de mooie tempel in Jeruzalem. Jezus antwoord was schokkend! Er zal geen steen op de andere blijven!

In de antwoorden die Jezus gaf verwijst Hij in mat. 24 o.a. naar de profeet Daniël.  Daniël speelde een hoofdrol in de betekenis van dit beeld. De profeet Daniël leefde zo’n 600 jaar voor Christus. Hij was een joodse balling aan het hof van de bezetter, koning Nebukadnessar!  Het volk Israèl was weggevoerd  naar Babel en leefde daar in ballingschap.

Voordat Jezus antwoorden op de vragen van de discipelen gaf had Hij één belangrijke waarschuwing voor ons vandaag: Zie toe dat niemand u misleid. Want er zullen velen spreken in de naam van Jezus, maar verhalen ophangen die niet kloppen.

Hierdoor wordt o.a de Bijbel in twijfel getrokken. Is dat geen kenmerk van onze tijd? Is het niet zo dat wanneer je nog gelooft in de Bijbel, je bekeken wordt alsof je uit de middeleeuwen komt! Misschien ken jij ook twijfels…. Dan is dit een verhaal over het beeld dat zal helpen de betrouwbaarheid van de Bijbel weg te bevestigen.

Het volk Israël was weggevoerd naar Babel omdat ze God ontrouw waren. Het leefde daar in ballingschap. Daniël en zijn drie vrienden: Chananja, Misaël en Azarja  werden afgezonderd van de rest van het volk om te dienen aan het Hof van Nebukadnessar, de koning van Babel. Zij waren verstandiger en knapper dan alle andere wijze mannen aan het Hof van de koning.

Daniël en zijn vrienden bleven God gehoorzamen en deden niet als de koning hen iets opdroeg dat tegen Gods wetten inging. Daardoor belandde Daniël in een leeuwenkuil, en de drie vrienden op een bepaald moment in een heel heet gestookte oven.  Maar God redde Daniël en zijn vrienden. Ze waren trouw aan de Here. Door hun getuigenis  werd na een aantal  jaren ook koning Nebukadnessar, de koning van Babylonië een kind van God. Daniël en zijn vrienden waren niet alleen een voorbeeld voor het Volk Israël en Koning Nebukadnessar maar voor alle Babyloniërs en voor ons vandaag de dag.

Voor dat Nebukadnessar tot geloof kwam kreeg een droom en die hem verontruste. Niet zomaar een droom , maar een hele bijzondere zo begreep hij. De koning riep al zijn geleerden waarzeggers en tovenaars bij elkaar. Welke opdracht kregen zij?  Hij zei tegen hen Jullie moeten vertellen wat ik gedroomd heb en wat dat betekent anders hak ik jullie met je hele bezit in stukken. Geen normale opdracht want zeiden de geleerden: Wat u vraagt kan geen mens op de hele wereld, alleen goden kunnen dat.

Ook Daniël hoorde hierover. Daniël ging naar de koning, en vroeg enkele dagen om uitstel van executie. Wat zei tegen de koning en zei: Er is eeni God in de hemel die wij dienen, Hij kan de droom verklaren. Daniël en zijn vrienden vastten en baden ernstig tot God. Toen maakte God de droom en de uitlegging aan Daniël bekend.

Daniël gaf alle eer aan God en vertelde wat koning Nebukadnessar gedroomd had. Er was een groot beeld dat bestond uit verschillende metalen.  Het hoofd was van goud gemaakt en stelde het Babylonische rijk voor dat in de tijd van Daniël regeerde?

Zijn rijk zou niet blijven bestaan maar ten val komen door het Rijk van de Meden en de Perzen, voorgesteld door de borst en armen van zilver. Na het Medo-Perzische Rijk zou een ander Rijk in de wereld heersen: Het Griekse Rijk, gesymboliseerd door de buik van koper. De bekendste heerser van het Griekse Rijk was de Alexander de Grote. Hij veroverde op jonge leeftijd grote gebieden. Maar ook dit rijk zou geen stand houden.

Het werd opgevolgd door het Romeinse Rijk, de benen van ijzer symboliseren ook mooi de hardheid van dit Rijk.

Dan komen de voeten van het beeld bestaande uit ijzer en leem of klei. Ze vormen geen echt geheel. Het Romeinse rijk valt uiteindelijk uit één  in tien landen die we terug kunnen vinden in de west Europes landen. De verdeeldheid van zien we zo duidelijk terug in onze tijd.

Wat zegt God over de voeten van ijzer en leem? De Bijbel vertelt ons dat men zal proberen weer een eenheid te krijgen maar dat de verdeelde landen geen blijvende eenheid zullen vormen.

Klopt dit? Allerlei pogingen zijn er in de loop van de tijd geweest om het weer één te krijgen, o.a. door Keizer Wilhelm, Napoleon, Hiltler, de EEG, tot op de Europeese unie van vandaag de dag. Dit is het tijdperk waarin wij leven. De Bijbel is duidelijk: het zal geen blijvende eenheid vormen.

Wat zal er dan gebeuren?

Toen kwam er een steen die van de berg afrolde en het beeld aan de voeten trof en het gehele beeld verbrijzelde. Wat stelt de steen voor ? De wederkomst van Christus. Dan zal een rijk worden gevestigd dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan. Dat is Gods koninkrijk.

Wij leven in het tijdperk van de voeten van ijzer en leem , een tijdperk waarin we Christus wederkomst kunnen verwachten.

Maar wat betekent dat voor jou en mij?

Op het moment dat Christus terugkomt, staat ieders bestemming vast. Want Jezus zegt: in Openb,  22: 12  “Zie ik kom spoedig en Mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naar dat zijn of haar werken zijn. ”

Bedenk dat Nebukadnessar en Daniël dit toekomstbeeld ca. 600 jaar voor Christus te zien krijgen. Een wereldgeschiedenis die door gaat door tot op de dag van vandaag. Hoe kan je weten dat dit Bijbelse verhaal op waarheid berust en de Bijbel betrouwbaar is? Je kunt o.a. de geschiedenisboeken erop naslaan. Ook de in de vorige eeuw gevonden dode zeerrollen geven de betrouwbaarheid van Gods woord weer. God kent de toekomst en heeft deze wereld in zijn hand! Ook jouw toekomst kent Hij

Daarom God roept jou en mij op om zich op Zijn wederkomst voor te bereiden.  Hoe ? Door onze zonden te belijden ,berouw te tonen, vergeving te vragen en het kwaad na te laten en Zijn offer te aanvaarden. Jezus heeft nog nooit iemand  afgewezen die met een oprecht hart tot Hem komt.

Misschien vraag jij je af, wat zijn dan precies zonden, want de normen in de samenleving veranderen zo snel. Gelukkig verandert God niet. Wat vroeger kwaad was in Zijn ogen is dat nu ook. Zonden is kort samengevat: de overtreding van de tien geboden.

In de bergrede toont Jezus aan dat de geboden veel verder gaan dan een dode letter. Wie in zijn hart een vrouw van een ander begeert, pleegt reeds overspel. Of wie een ander in zijn of haar hart verwenst, is reeds een moordenaar. En als je 1 van de tien geboden overtreedt , overtreedt je ze allemaal.  Maar gelukkig is God ook  in vergeving en genade niet veranderd.

Vanaf de Schepping probeert Satan, Gods tegenstander, ons Gods wetten en normen of beter gezegd liefdesregels niet zo belangrijk te vinden. Hij speelt in op ons gevoel. Dit voelt goed, ik vind dit niet zo erg, ik denk etc.  Lieve mensen, dat is de truck van de Satan, afgaan op ons eigen ik!  Ons eigen ik is egoìstisch en onberekenbaar. De Bijbel leert ons dat zonden dodelijk zijn!

Er is maar één veilige oplossing, een medicijn tegen de dood, één paspoort dat toegang geeft tot Gods Koninkrijk:  Jezus Christus, Hem aan te nemen, zijn voorbeeld te volgen.

Wat zeiden de engelen die naar de discipelen kwamen bij Jezus hemelvaart:  Galilese mannen wat staren jullie naar de hemel. Jezus die op de wolken is opgevaren, zal op de zelfde manier terugkomen, om zijn volk op te halen.

God nodigt jou uit het boek Danièl en Openbaring te bestuderen. Beide boeken slaan op de eindtijd. Het laat ons zien dat we in het tijdperk leven dat Christus terugkomt. Het laat zien dat Gods Woord betrouwbaar en waar is. Het geeft inzicht in deze tijd. Het behoed je voor dwalingen! Het is een boodschap van God voor onze tijd.

Daniël begreep nog niet veel van deze profetie, maar God zegt dat velen het in de eindtijd het zullen begrijpen en ernaar zullen handelen.  Jezus woorden in het boek Openbaring luiden:

” Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze ​profetie​ horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.” Openb. 1:3

Beste mensen; We staan voor Jezus wederkomst. Zijn koninkrijk zal alle aardse koninkrijken verbrijzelen en zelf eeuwig blijven bestaan. In dat koninkrijk is geen verdriet, ziekte of dood, maar liefde en vrede.

Maak jij al deel uit willen maken van dat koninkrijk?  Jezus heeft Zijn leven voor jouw persoonlijk gegeven om jouw en mij die hoopvolle verzekerde toekomst te geven.

Misschien heb je daar nog niet voor gekozen. ……

Jezus nodigt jou uit om dit vandaag te doen en Hem te volgen………

Vegan Nasi

Maak je je nasi (of bami) altijd klaar met zakjes en pakjes en wil je een keer een gezond recept uitproberen zonder E-nummers en zonder toegevoegde suikers? Dit is je kans. Een gezonde maaltijd voor 4 personen, die voorziet in de groentebehoefte en die door de combinatie van de rijst en linzen voorziet in de eiwit- en vezelbehoefte. Kies als het kan voor biologisch geteelde  groenten.

Ingrediënten nasi

400 gram zilvervliesrijst

250 gram witte kool

225 gram prei

200 gram winterwortel

140 gram linzen (klein blikje)

2 rode uien (125 gram)

1 groene paprika (100 gram)

3 teentjes knoflook

stukje verse gember (2 à 3 cm)

1 rode peper

1 tl koreander

1/2 tl komijn

1/2 tl kurkuma

3 el strong tamari (ketjap zonder suiker)

2 el olijfolie (niet extra vierge)

Bereiding nasi

Verwijder de schil van de gember, knoflook en ui. Verwijder de pitjes uit de peper. Was de overige groenten. Snijd alle groenten klein, snijd de peper extra klein, rasp de gember en de knoflook. Kook de zilvervliesrijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Zet een pan met de olie op het vuur, voeg de groenten en kruiden en de tamari toe. Laat de groenten, onder af en toe roeren, gaar worden in ongeveer 15 minuten, met de deksel op de pan. Giet de linzen af in een zeef en spoel ze om. Voeg aan het einde van de baktijd de linzen toe aan de groenten en verwarm ze eventjes mee. Voeg de droge gare rijst (zonder kookwater) toe aan de groenten. En ziedaar, de vegan nasi kan geserveerd worden.

Serveeroptie:

Serveer de nasi met vegan pindasaus en eventueel een handje cashewnoten of pinda’s per persoon.

 

 

Splijt het water, HEER!

Splijt het water, HEER!

Wees  sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Jozua 1: 9 (HSV)

God geeft Zijn bevel aan Jozua: steek met het volk de Jordaan over!

Niet links of rechts af te wijken van wat JHWH bevolen had; sterk en moedig zijn! Een daad van geloof.

Ben jij sterk en moedig? Nou, ik lang niet altijd. Net als David die het soms niet meer zag zitten, net als Elia voor wie het allemaal niet meer hoefde, zie ik soms ook even geen uitweg. Ik jammer, ik klaag en ben moe. Heer, doe iets alstUblieft! Maar het gaat niet om mijn kracht, om mijn moed, maar of ik op Zíjn machtige arm durf te vertrouwen

Met de zekerheid in zijn hart dat God Zelf mee ging en hen zou zegenen, de weg zou vrijmaken, ging Jozua voorop. We lezen in hoofdstuk 3 hoe het verder gaat. Zodra de priesters die de ark van het Verbond droegen met hun voeten het water raakten, bleef het water aan de ene kant staan als een dam. De andere kant viel droog zodat het volk veilig kon oversteken. God had gezegd dat het zo zou gaan, dat Hij dat wonder zou gaan doen.  Maar de priesters moesten met een hart vol geloof wél het water in stappen. ..  Wij, in zekere zin ook priesters  (1 Petr 2: 9), hebben ook een bevel van de Koning van het universum. De opdracht is: ga die wereld in en vertel over Mijn liefde en genade!

Vandaag, morgen en totdat Hij terugkomt mogen u, jij en ik zeggen: Ja, Heer,  in U wil ik vandaag sterk en moedig zijn. Wat er ook op mijn pad komt met mijn werk, studie, thuis of in contact met anderen: ik stap vol vertrouwen het water in, want U bent erbij! Overal waar ik ga.

 

Mirjam Booij -Hendriks

 

 

STILLE ZATERDAG

STILLE  ZATERDAG

De koningin der dagen ontwaakt

Sabbat

Stille zaterdag

Vroeg wakker

Even een wandeling door de weilanden

Het dorp is nog in diepe rust

De vogels begroeten de zon

Een blatend schaap in de ochtendnevel

een paard dat verrast opkijkt

Het is windstil

De snijdende kou is voorbij

De bomen, botten voorzichtig uit

De opkomende zon maakt met haar speelse stralen

de licht besneeuwde weilanden sprookjesachtig mooi

Het vage silhouet van schimmige bomen  vormen een prachtig vergezicht

Overweldigd door verwondering verzucht ik

God

wat mooi

De begraafplaats ligt er vredig bij

Eeuwenoude beuken houden de wacht

Stille zaterdag

Zonnewarmte op mijn gezicht

Ineens wellen tranen van puur geluk in me op

Het vergezicht, de lieflijke zon, de vredige weilanden

associeer ik als vanzelf

met illustraties van de opstandingmorgen

Een verlaten grot

een weggerolde steen

Serene stilte

Tot een engel spreekt

Hij is opgestaan… Hij leeft!

Gisteren de droeve dag van de kruisiging

vandaag stille zaterdag

Vredige stilte

Ook in mijn hart

Want ik weet Mijn Verlosser leeft

 

Mirjam Booij-Hendriks (maart 2018)

fotografie Marijke Talen

BRUGMOMENTJES.

Opnieuw sta ik aan een graf in een plaatsje in de Bible belt, waar ik de laatste woorden mag uitspreken:. We vertrouwen haar nu aan de aarde toe. …. Wat verdrietig voor hen om afscheid te moeten nemen van iemand waar je zielsveel van houdt.

Niet aan iedereen mag ik woorden van troost vanuit Gods Woord aanreiken. Niet iedereen wil een gezamenlijk Onze Vader als afscheid. Vaak is er in het verleden een moeizame relatie met de kerk ontstaan en heeft men het geloof los gelaten. (Alleen) God weet wat er zich in levens en harten heeft afgespeeld.

Vaak kun je als christen helemaal niets kwijt over Gods liefde, terwijl dát nou juist de Bron van troost en dé Basis is voor je eigen geloof.  Alhoewel…  in gedachten kan ik ze in Jezus’ naam zegenen. No problem.

Verkondig het evangelie. Desnoods met woorden, sprak Franciscus van Assisi. Je houding, de manier waarop je iets zegt, doet of juist niet, kan boekdelen spreken. Schreeuwend aanwezig zijn in de stilte.

Jezus Christus, ons ultieme Voorbeeld van hoe we in deze wereld mogen staan als we beweren dat JHWH onze God is;  sloeg Hij de overspelige vrouw met de Tenach om de oren?  Nee. Geen oordeel maar vergeving en een nieuwe start. Hij at met ‘uitschot’ en kreeg daarover flink commentaar van de leraren van de wet. Immanuel was genezend en dienend aanwezig. Eerst op zoek naar de verbintenis met die ander. Zo laten zíen wie Zijn Vader is. En dan fijntjes een brug slaan naar Eeuwigheidszaken als het moment daar was.

Ik bid dat, als ik verbaal niets kwijt kan, dat dan tenminste mijn houding Jezus mag weerspiegelen. Eerst luisteren naar die ander met oprechte aandacht en uitkijken naar ‘brugmomentjes’.

Voor mij niet zozeer ‘gelegen of ongelegen’ (2 Tim. 4: 2). Maar meer zoals Math. 10: 16 zegt: listig als een slang en argeloos als een duif. In het vertrouwen dat de Heilige Geest een wachter voor mijn mond plaatst als ik beter kan zwijgen of moet doseren (Ps. 141: 3). Of me juist vrijmoedigheid in de 5e versnelling geeft om zonder terughoudendheid te getuigen (o.a.2 Kor. 3: 12, Filemon 8).  De HERE  weet als geen ander wat de beste timing is.

Mirjam Booij-Hendriks (febr. 2018)